Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
165/1945 Sb.
Zákon o poplatkových a dávkových úlevách při změně jména
164/1945 Sb.
Vyhláška ministra ochrany práce a sociální péče o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček
164/1945 Sb.
Vyhláška o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček
163/1945 Sb.
Vyhláška o neplatnosti obchodní dohody mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými (č. 69/1938 Sb.)
162/1945 Sb.
Vládní vyhláška o ukončení stavu branné pohotovosti státu
161/1945 Sb.
Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové
160/1945 Sb.
Zákon o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky v roce 1946
159/1945 Sb.
Zákon o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů
158/1945 Sb.
Zákon o úpravě a rozšíření tříd ve veřejnoprávním sociálním pojištění
157/1945 Sb.
Zákon o jednorázových přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění
155/1945 Sb.
Zákon o zvýšení státních starobních podpor
153/1945 Sb.
Vyhláška ministra financí o přihlášení některých majetkových hodnot
152/1945 Sb.
Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
151/1945 Sb.
Vyhláška ministerstva financí o sazbách poplatků za kopie (opisy, výpisy, otisky nebo snímky) s operátu pozemkového katastru
150/1945 Sb.
Vyhláška ministra vnitra o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 28. února 1942, č. 6 Úř. věst. čsl., o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí
149/1945 Sb.
Vyhláška o publikaci dohod o UNRRA a o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 5. března 1945, č. 11 Úř. věst. čsl., kterým se určuje postavení Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration)
148/1945 Sb.
Vyhláška ministerstva ochrany práce a sociální péče o sociálním pojištění osob přidělených k práci
146/1945 Sb.
Vyhláška ministra financí o vydání prozatímních kolkových známek ve změněných barvách a o vydání těchto kolkových známek v dalších korunových hodnotách
143/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o omezení žalobního práva v trestním řízení
142/1945 Sb.
Vládní nařízení, kterým se mění vl. nař. č. 62/1933 Sb., o zrušení úrokování vkladů v šekové službě a o vybírání vplatného z vkladů v hotovosti šekovými vplatními lístky Poštovní spořitelny při povinném používání šekové služby
141/1945 Sb.
Vyhláška ministra financí, kterou se zmirňuje omezení, stanovené pro výplatu vkladů, uložených u peněžních ústavů na vkladní (spořitelní) knížky (vkladní listy) se zákonnou výpovědní lhůtou
140/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze
138/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti
136/1945 Sb.
Vyhláška ministra vnitra o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách
135/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni
134/1945 Sb.
Vládní nařízení o zrušení úrokování nových vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny
133/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky, kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského
132/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o vzdělání učitelstva
131/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o vybudování Akademického domu - Památníků 17. listopadu
129/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o státním orchestru Česká filharmonie
128/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské
127/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o zřízení vysoké školy "Akademie musických umění v Praze"
124/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o některých opatřeních ve věcech knihovních
123/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně
122/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o zrušení německé university v Praze
121/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory
121/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory
116/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o změně zák. č. 122/1926 Sb., a vl. nař. č. 124/1928 Sb., o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, a o platovém přídavku k nejnižšímu ročnímu příjmu duchovenstva
111/1945 Sb.
Nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty
108/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
105/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců
105/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců
103/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven
103/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven
102/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o znárodnění akciových bank
102/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o znárodnění akciových bank
101/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
101/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
100/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
100/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
099/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o úpravě přímých daní za kalendářní roky 1942 až 1944 a o úpravě poplatků a daní obchodových
098/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o přechodných opatřeních v oboru daně z obratu
097/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňují ustanovení o zvláštní dani výdělkové
096/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Hradci Králové
095/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů
093/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o prozatímních opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění
092/1945 Sb.
Vyhláška ministra financí o nových platidlech československé měny
091/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o obnovení československé měny
089/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony
087/1945 Sb.
Vládní nařízení o územním rozšíření použivatelnosti vl. nař. č. 121/1939 Sb., o zřízení nejvyššího úřadu cenového, ve znění vl. nař. č. 189/1940 Sb., a o dalším dočasném úřadování nejvyššího úřadu cenového
086/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže
085/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky, kterým se ruší školné na státních středních školách
084/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě délky presenční služby
083/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby
081/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o některých opatřeních v oboru spolkovém
080/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o opětném zavedení středoevropského času
079/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské
079/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské
075/1945 Sb.
Nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů státních učitelů učňovských škol
074/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o reaktivaci a o opětném ustanovení provdaných žen ve veřejné službě
073/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty
070/1945 Sb.
Vládní nařízení, kterým se vydává statut Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství
069/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o přeložení vysoké školy báňské z Příbramě do Moravské Ostravy
068/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o reaktivaci veřejných zaměstnanců
067/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky, jímž se obnovuje činnost disciplinárních a kvalifikačních komisí pro veřejné zaměstnance a zrušují se předpisy o omezení opravných prostředků
065/1945 Sb.
Vyhláška o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku
064/1945 Sb.
Vyhláška ministra ochrany práce a sociální péče o úrazovém pojištění zemědělských a lesních podniků
061/1945 Sb.
Nařízení o přípravě opce podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945
060/1945 Sb.
Ústavní dekret presidenta republiky o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945
059/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky, jímž se zrušují jmenování veřejných zaměstnanců z doby nesvobody
058/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům
055/1945 Sb.
Vládní nařízení, kterým se zmocňuje ministr zemědělství k opatřením v zemědělské výrobě
054/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry
053/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům
052/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o zatímním vedení státního hospodářství
051/1945 Sb.
Vyhláška ministra vnitra o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství pro manželky a děti československých státních občanů
050/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu
050/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu
049/1945 Sb.
Vládní nařízení o prvních volbách do okresních a zemských národních výborů
048/1945 Sb.
Vládní nařízení o volbě Prozatímního Národního shromáždění
047/1945 Sb.
Ústavní dekret presidenta republiky o Prozatímním Národním shromáždění
045/1945 Sb.
Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení o volbě a pravomoci národních výborů
044/1945 Sb.
Vládní nařízení, kterým se mění vl. n. č. 4/1945 Sb. o volbě a pravomoci národních výborů
043/1945 Sb.
Vyhláška ministra vnitra o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky č. 18/1944 Úř. věst. čsl., o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění
042/1945 Sb.
Vládní nařízení o poskytnutí dovolené zaměstnaným posluchačům vysokých škol
041/1945 Sb.
Vyhláška ministra financí o obnovení platnosti stokorunových státovek (tvaru III.) s datem 10. ledna 1931, drobných peněz papírových po 50 K (tvaru III.) s datem 1. října 1929 a drobných peněz papírových po 20 K (tvaru II.) s datem 1. října 1926
040/1945 Sb.
Vládní nařízení, jímž se provádí dekret presidenta republiky č. 17/1945 Sb., o Národním soudu
039/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským
037/1945 Sb.
Vládní nařízení o zřízení Poštovní spořitelny, pobočky v Brně
036/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o plnění závazků znějících na říšské marky
035/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o přechodném omezení výplat vkladů u peněžních ústavů (peněžních podniků) v pohraničním území
033/1945 Sb.
Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské
032/1945 Sb.
Vládní nařízení o mimořádných opatřeních k zabezpečení nutných zemědělských prací v roce 1945
031/1945 Sb.
Vládní nařízení, jímž se stanoví konec doby nesvobody pro obor předpisů o obnovení právního pořádku
030/1945 Sb.
Vyhláška o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku
030/1945 Sb.
Vyhláška ministra vnitra o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky č. 11/1944 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku
028/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci
026/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o zrušení zák. č. 165/1934 Sb. o překládání soudců do výslužby podle věku
025/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o sjednocení celního práva na území republiky Československé
024/1945 Sb.
Vyhláška ministra financí o obnovení platnosti drobných mincí československé měny po 5 K z čistého niklu, po 1 K, 50 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 haléřích ze směsi mědi se zinkem
023/1945 Sb.
Vládní nařízení o placené dovolené pro zaměstnance v roce 1945
022/1945 Sb.
Ústavní dekret presidenta republiky o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé
021/1945 Sb.
Ústavní dekret presidenta republiky č. 3 Úř. věst. čsl., o výkonu moci zákonodárné v přechodném období
020/1945 Sb.
Ústavní dekret presidenta republiky č. 2 Úř. věst. čsl., o prozatímním výkonu moci zákonodárné
018/1945 Sb.
Vládní nařízení, jímž se provádí dekret presidenta republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
017/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o Národním soudu
016/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
014/1945 Sb.
Vládní nařízení, jímž se prohlašuje nepouživatelnost některých předpisů o řízení práce a o nouzové službě a zrušují se pracovní poměry, vzniklé přikázáním (nasazením)
012/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa
011/1945 Sb.
Vyhláška ministra financí o provisorním vydání kolkových známek platných zatím v zemi České a Moravskoslezské a o výměně kolkových známek bývalého Protektorátu Čechy a Morava
010/1945 Sb.
Vládní nařízení, kterým se zmocňuje ministr výživy k úpravě výroby, oběhu a spotřeby potravin a poživatin
009/1945 Sb.
Vládní nařízení o přechodných opatřeních na českých vysokých školách
008/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků
007/1945 Sb.
Vládní nařízení o platidlech v zemích České a Moravskoslezské
005/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů
004/1945 Sb.
Vládní nařízení ze dne 5. května 1945 o volbě a pravomoci národních výborů
002/1945 Sb.
Vyhláška předsedy vlády o zrušení Státní rady


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz