Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
257/1946 Sb.
Vyhláška o obvodech rozhodčích soudů pro úpravu pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce
256/1946 Sb.
Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
256/1946 Sb.
Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
255/1946 Sb.
Zákon o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození
254/1946 Sb.
Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek
253/1946 Sb.
Nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu VII
252/1946 Sb.
Zákon o jednorázové výpomoci a o přídavcích k zaopatřovacím požitkům bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků
251/1946 Sb.
Zákon o vyvlastnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí
250/1946 Sb.
Zákon o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh
250/1946 Sb.
Zákon o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh
248/1946 Sb.
Zákon o úpravě svátkového práva
247/1946 Sb.
Zákon, jímž se mění a doplňují předpisy o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců
246/1946 Sb.
Zákon, kterým se mění ustanovení dekretu presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti
246/1946 Sb.
Zákon, kterým se mění ustanovení dekretu presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti
245/1946 Sb.
Zákon, jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost
245/1946 Sb.
Zákon, jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost
243/1946 Sb.
Vyhláška o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemích České a Moravskoslezské
242/1946 Sb.
Vyhláška, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
240/1946 Sb.
Vyhláška o skončení platnosti vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č. 9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou
239/1946 Sb.
Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 27. března 1981, č. 57 Sb., o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů
238/1946 Sb.
Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o umisťování délesloužících
235/1946 Sb.
Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova
234/1946 Sb.
Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947
233/1946 Sb.
Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu
232/1946 Sb.
Zákon o porotních soudech
231/1946 Sb.
Nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
229/1946 Sb.
Nařízení o úpravě služby vnitřního státního dluhu v roce 1946
228/1946 Sb.
Zákon o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků
228/1946 Sb.
Zákon o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků
226/1946 Sb.
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o vyclívání jihoslovanských vín
226/1946 Sb.
Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o vyclívání jihoslovanských vín
225/1946 Sb.
Vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků
225/1946 Sb.
Vyhláška ministra financí o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků
224/1946 Sb.
Vyhláška o rozšíření koncese pro troleybusovou dráhu ve Zlíně
221/1946 Sb.
Nařízení, jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích i služebních sborech
220/1946 Sb.
Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění předpisů je měnících a doplňujících
219/1946 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
218/1946 Sb.
Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových
217/1946 Sb.
Vládní nařízení, jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky
214/1946 Sb.
Vyhláška, kterou se opravují tiskové chyby v dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven
213/1946 Sb.
Nařízení o zavedení zimního času v období 1946/1947
212/1946 Sb.
Zákon o zimním čase
211/1946 Sb.
Vyhláška, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 12. března 1946
210/1946 Sb.
Vyhláška o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947
209/1946 Sb.
Vyhláška jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku osob, které po 1. listopadu 1945 změnily bydliště, a mění vyhláška ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č. 174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku
208/1946 Sb.
Zákon o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946
206/1946 Sb.
Zákon o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání, důstojníků a gážistů mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů
205/1946 Sb.
Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné účetní zásady
204/1946 Sb.
Zákon, kterým se mění některé předpisy o obchodních knihách
203/1946 Sb.
Vyhláška o přistoupení republiky Československé k Úmluvě a ujednáním Světové poštovní unie z roku 1939 (Buenos Aires)
202/1946 Sb.
Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové
198/1946 Sb.
Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí o rozvodu nebo o rozluce z doby nesvobody
197/1946 Sb.
Zákon o ústavním výboru ústavodárného Národního shromáždění
196/1946 Sb.
Zákon, jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům
195/1946 Sb.
Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody
194/1946 Sb.
Nařízení, jímž se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 104 Sb., o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků
193/1946 Sb.
Zákon o úpravě některých poměrů sirotčích pokladen
193/1946 Sb.
Zákon o úpravě některých poměrů sirotčích pokladen
192/1946 Sb.
Zákon o dvouletém hospodářském plánu
192/1946 Sb.
Zákon o dvouletém hospodářském plánu
191/1946 Sb.
Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. července 1926, č. 114 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů pomocných zřízenců, a rozšiřuje platnost ustanovení §§ 62 a 63 služební pragmatiky (zákon č. 15/1914 ř. z.) na některé státní zaměstnance
190/1946 Sb.
Zákon o započtení vojenské služby a o odčinění křivd lékárnickým osobám
189/1946 Sb.
Zákon o povinném očkování proti záškrtu
188/1946 Sb.
Vládní nařízení o statutu Společnosti pro obnovu Lidic
187/1946 Sb.
Zákon, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic
186/1946 Sb.
Smluva medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republik o Zakarpatskej Ukrajine
185/1946 Sb.
Vyhláška jíž se mění vyhláška ministra financí ze dne 23. března 1946, č. 58 Sb., kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu
183/1946 Sb.
Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
182/1946 Sb.
Zákon, jímž se mění zákon ze dne 15. května 1946, č. 135 Sb., o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii
181/1946 Sb.
Vládní nařízení o konci letního času v roce 1946
180/1946 Sb.
Nařízení o přechodných úlevách při průkazu praktického zaměstnání podle § 11 ministerského nařízení ze dne 7. května 1913, č. 77 ř. z., o civilních technicích (civilních inženýrech a civilních geometrech)
179/1946 Sb.
Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům z Maďarska
178/1946 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška ze dne 21. prosince 1945, č. 164 Sb., o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček
176/1946 Sb.
Zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu
175/1946 Sb.
Vyhláška, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
174/1946 Sb.
Vyhláška ministerstva financí o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku
174/1946 Sb.
Vyhláška jíž se stanoví den počátku účinnosti zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
173/1946 Sb.
Vyhláška ministra financí, jíž se stanoví den počátku účinnosti zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a dávce z majetku
172/1946 Sb.
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství
171/1946 Sb.
Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 20. března 1936, č. 60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství
169/1946 Sb.
Nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1946
168/1946 Sb.
Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a mírové spolupráci mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií
167/1946 Sb.
Zákon ktorým sa rozširuje na územie Slovenska platnosť dekrétu prezidenta Republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 116 Sb., o zmene zákona zo dňa 25. júna 1926, č. 122 Sb. a vládneho nariadenia zo dňa 17. júla 1928, č. 124 Sb., o úprave platov duchovenstva církví a náboženských spoločností štátom uznaných prípadne recipovaných, a o platovom prídavku k najnižšiemu ročnému príjmu duchovenstva
162/1946 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon ze dne 19. února 1946, č. 35 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů
161/1946 Sb.
Zákon o zálohách na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry
160/1946 Sb.
Vyhláška o příslušnosti úřadů vyměřujících poplatkový ekvivalent z průmyslových podniků znárodněných
158/1946 Sb.
Zákon, jímž se mění zákon ze dne 22. ledna 1946, č. 24 Sb., o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským
157/1946 Sb.
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží, podepsaná v Moskvě dne 12. dubna 1946
156/1946 Sb.
Dojednanie pre utvorenie Europskej uholnej organizácie
155/1946 Sb.
Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 16. května 1946, č. 126 Sb., o úpravě zemědělských pachtovních poměrů
154/1946 Sb.
Nařízení, jímž se zřizuje Československá Jánošíkova medaile
153/1946 Sb.
Ústavní zákon, jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. dubna 1945, č. 1 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné
152/1946 Sb.
Vládní nařízení, jímž se zřizuje Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
150/1946 Sb.
Vyhláška o přenesení agendy Úschovny hromadných sirotčích pokladen v Brně na berní úřad Brno-venkov
149/1946 Sb.
Zákon o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky i mimořádném lidovém soudnictví
148/1946 Sb.
Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 105 Sb., o úředních titulech úředníků československých státních drah
147/1946 Sb.
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah
146/1946 Sb.
Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah, ve znění nařízení je doplňujících a pozměňujících
145/1946 Sb.
Dohoda medzi Československom a Maďarskom o výmene obyvateľstva
143/1946 Sb.
Zákon o úpravě pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce
142/1946 Sb.
Vyhláška o změně lhůt pro podávání zpráv o úvěrech podléhajících evidenci obchodních úvěrů
141/1946 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
140/1946 Sb.
Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty ve znění vládního nařízení ze dne 18. října 1945, č. 111 Sb.
139/1946 Sb.
Zákon, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů
139/1946 Sb.
Zákon, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů
135/1946 Sb.
Zákon o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii
134/1946 Sb.
Zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
134/1946 Sb.
Zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
133/1946 Sb.
Nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících
132/1946 Sb.
Zákon o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců
131/1946 Sb.
Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech
130/1946 Sb.
Zákon o doplnění a změně dekretu presidenta republiky ze dne 4. října 1945, č. 105 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců
129/1946 Sb.
Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro některé nároky z doby nesvobody
128/1946 Sb.
Zákon o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících
128/1946 Sb.
Zákon o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících
127/1946 Sb.
Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů
125/1946 Sb.
Zákon o mimoriadnych opatreniach s obore ochranných známok
124/1946 Sb.
Zákon o mimoriadnych opatreniach s obore ochranných vzorkov
123/1946 Sb.
Zákon, kterým se doplňují ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti
120/1946 Sb.
Nařízení o obnovení národních výborů na podkladě výsledku voleb do ústavodárného Národního shromáždění
119/1946 Sb.
Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže
119/1946 Sb.
Nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže
118/1946 Sb.
Nařízení, jímž se určité činnosti prohlašují za odbornou činnost lékárnickou
117/1946 Sb.
Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné
115/1946 Sb.
Zákon o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků
114/1946 Sb.
Zákon o zvýšení táx stanovených zákonom o ochrane známok
113/1946 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné
112/1946 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 304 Sb., o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné
111/1946 Sb.
Zákon o zmocnění ke sjednávání zahraničních úvěrů
110/1946 Sb.
Nařízení o zrušení nebo změně rozhodnutí správních úřadů z doby nesvobody a o úřadech zřízených v době nesvobody
109/1946 Sb.
Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
108/1946 Sb.
Nařízení, kterým se zrušuje Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně
105/1946 Sb.
Vládní nařízení, jímž se zřizuje československý vojenský řád "Za svobodu"
104/1946 Sb.
Nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
103/1946 Sb.
Zákon o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců
103/1946 Sb.
Zákon o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců
102/1946 Sb.
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o užívání titulu odborného lékaře
101/1946 Sb.
Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 1. března 1932, č. 39 Sb., o užívání titulu odborného lékaře
099/1946 Sb.
Zákon o daňových úlevách na opravy domů prováděné z důvodu poškození válečnými událostmi
098/1946 Sb.
Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů
096/1946 Sb.
Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nakládání s drahými kovy
095/1946 Sb.
Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o hlášení pohledávek a závazků vůči cizině, jakož i o hlášení některých majetkových hodnot a práv
094/1946 Sb.
Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku
094/1946 Sb.
Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku
093/1946 Sb.
Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé k některým ustanovením devisového zákona
093/1946 Sb.
Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé k některým ustanovením devisového zákona
091/1946 Sb.
Zákon o právních předpisech pro statistiku zahraničního obchodu na území republiky Československé a o přechodném zrušení povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu osvědčení o výrobním původu zboží
090/1946 Sb.
Zákon, podle kterého lze prohlásiti dny 9. května a 29. srpna v roce 1946 za dny pracovního klidu
089/1946 Sb.
Vyhláška ministra vnitra o venkovských správních okresech se sídlem v Praze
088/1946 Sb.
Vyhláška ministra vnitra o zatímním přenesení působnosti okresního národního výboru v Dobrušce ve volebních věcech na okresní národní výbor v Novém Městě nad Metují
085/1946 Sb.
Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětitisícikorunových s datem 1. listopadu 1945
084/1946 Sb.
Vládní nařízení o zavedení letního času v roce 1946
083/1946 Sb.
Zákon o pracovních (učebních) poměrech Němců, Maďarů, zrádců a jejich pomahačů
082/1946 Sb.
Vyhláška ministra financí o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových
081/1946 Sb.
Vyhláška o právní neúčinnosti celně-sazebních ustanovení dodatkové úmluvy z 30. března 1931 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a Jihoslavií ze dne 14. listopadu 1928 a dodatkových dohod k ní ze dne 10. listopadu 1936 a 1. července 1938
080/1946 Sb.
Vyhláška ministra zdravotnictví, kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona
079/1946 Sb.
Vyhláška ministra zdravotnictví, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s
078/1946 Sb.
Vyhláška ministra zdravotnictví, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 436 Sb., o poplatcích za prohlídku jatečných zvířat a masa (poplatkový řád za prohlídky masa)
076/1946 Sb.
Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí v občanských věcech právních z doby nesvobody
075/1946 Sb.
Zákon o přiznávání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti, zejména z Maďarska
074/1946 Sb.
Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
074/1946 Sb.
Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
073/1946 Sb.
Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs
071/1946 Sb.
Vyhláška ministra financí o stažení poukázek z roku 1944, znějících na jednu korunu
070/1946 Sb.
Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje československá vojenská medaile za zásluhy
069/1946 Sb.
Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj
068/1946 Sb.
Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu
067/1946 Sb.
Zákon o volbě ústavodárného Národního shromáždění
066/1946 Sb.
Vyhláška ministra vnitra, kterou se činí opatření podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona o ústavodárném Národním shromáždění
065/1946 Sb.
Ústavní zákon o ústavodárném Národním shromáždění
065/1946 Sb.
Ústavní zákon o ústavodárném Národním shromáždění
064/1946 Sb.
Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví způsob zapravení kolkových poplatků z poštovních průvodek
063/1946 Sb.
Nařízení o zřízení správního okresu Nové Město nad Metují
062/1946 Sb.
Nařízení o opatřeních proti rakovině bramborů (Synchytrium endobioticum)
061/1946 Sb.
Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona o některých opatřeních ve věcech knihovních
060/1946 Sb.
Zákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o některých opatřeních ve věcech knihovních
059/1946 Sb.
Finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1946
058/1946 Sb.
Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu
058/1946 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu
057/1946 Sb.
Ústavní zákon, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky
056/1946 Sb.
Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy
055/1946 Sb.
Vyhláška ministra financí o umístění kolků na účtech a o placení poplatků z účtů paušálem
054/1946 Sb.
Zákon o letním čase
053/1946 Sb.
Zákon o zřízení "Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze"
052/1946 Sb.
Zákon, kterým se prohlašuje den 7. března za památný den
051/1946 Sb.
Vyhláška ministra financí o způsobu zapravování poplatku z obchodních a živnostenských knih
050/1946 Sb.
Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví obrazec a barva kolku z hracích karet a vydávají předpisy o způsobu a podmínkách okolkování hracích karet
049/1946 Sb.
Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 22. května 1935, č. 111 Sb., jímž se provádí §34, odst. 2 vojenského kárného zákona
046/1946 Sb.
Nařízení, jímž se mění předpisy vládního nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech, pokud jde o stanovení zvláštních podmínek pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem v kategoriích úředníků vyšší pomocné soudní služby a úředníků soudní kancelářské služby
045/1946 Sb.
Vládní nařízení, kterým se vydává statut a jednací řád Fondů národní obnovy
044/1946 Sb.
Vyhláška ministra financí o zapravování kolkových poplatků ze železničních nákladních listů, přepravních a spěšninových lístků, zavazadlových lístků a železničních odběrných listů
043/1946 Sb.
Vyhláška ministra vnitra o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. února 1945, č. 7 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství"
043/1946 Sb.
Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. února 1945, č. 7 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý vojenský řád Bílého lva „Za vítězství“
042/1946 Sb.
Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 5/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá medaile za chrabrost před nepřítelem
041/1946 Sb.
Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939
039/1946 Sb.
Zákon o drahotním přídavku poživatelů státních odpočivných (zaopatřovacích) platů a o úpravě některých jejich právních poměrů
038/1946 Sb.
Zákon o některých opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců
037/1946 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících, a který
036/1946 Sb.
Vládní nařízení, kterým se provádí §24, odst. 3 zákona ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských
035/1946 Sb.
Zákon o obnovení university v Olomouci
034/1946 Sb.
Zákon, jímž se vymezuje pojem "československého partyzána"
033/1946 Sb.
Zákon o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
033/1946 Sb.
Zákon o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
032/1946 Sb.
Zákon o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů
032/1946 Sb.
Zákon o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů
031/1946 Sb.
Zákon o dani z obratu
031/1946 Sb.
Zákon o dani z obratu
030/1946 Sb.
Zákon o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů
030/1946 Sb.
Zákon o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů
028/1946 Sb.
Zákon o úpravě stálých seznamů voličských
028/1946 Sb.
Zákon o úpravě stálých seznamů voličských
027/1946 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání mezi republikou Československou a státy nepřátelskými, jakož i o neplatnosti všech smluv, dohod, úmluv a ujednání téhož druhu, uzavřených v době nesvobody
026/1946 Sb.
Vyhláška ministra financí o přihlášení závodních (členských) podílů a zápůjček členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), podílů a zápůjček u společnosti s ručením obmezeným a peněžitých závazků podniků proti vlastním zaměstnancům
025/1946 Sb.
Vyhláška ministra financí o přihlášení částek zaplacených jako prémie jednou provždy za připojištění u nositelů veřejnoprávního pojištění a za pojištění u jiných zaopatřovacích zařízení
024/1946 Sb.
Zákon o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským
024/1946 Sb.
Zákon o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským
023/1946 Sb.
Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
022/1946 Sb.
Zákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
021/1946 Sb.
Vládní nařízení o prodloužení opční lhůty podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině
020/1946 Sb.
Zákon o výchovném a zaopatřovacích platech u dětí veřejných zaměstnanců, které studují na vysokých školách
019/1946 Sb.
Vyhláška ministerstva financí o příslušnosti katastrálních měřických úřadů, pokud jde o obnovování pozemkového katastru a katastrální práce autentifikační v zemích České a Moravskoslezské
017/1946 Sb.
Vyhláška ministra vnitra, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1945, č. 161 Sb., jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové
016/1946 Sb.
Vyhláška o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání, sjednaných mezi republikou Československou a Rakouskem
013/1946 Sb.
Zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý
012/1946 Sb.
Zákon, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku
011/1946 Sb.
Vyhláška o otištění smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 12. prosince 1943
010/1946 Sb.
Nařízení, kterým se zrušuje podnik „Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských“ a nahrazuje samostatnými podniky „Státní statky zemědělských škol“ a „Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských
010/1946 Sb.
Vládní nařízení, kterým se zrušuje podnik "Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských" a nahrazuje samostatnými podniky "Státní statky zemědělských škol" a "Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských"
009/1946 Sb.
Nařízení, kterým se vydává statut Vysoké školy politické a sociální v Praze
005/1946 Sb.
Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech v roce 1946
004/1946 Sb.
Vyhláška ministerstva financí o odvádění srážek daně důchodové, srážek daně rentové, daně z tantiem a mimořádné daně postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných
003/1946 Sb.
Vládní nařízení o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny
002/1946 Sb.
Ústavný zákon o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Sväzom sovietskych socialistických republik


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz