Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
231/1947 Sb.
Nařízení, jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu
230/1947 Sb.
Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Bulharskem
229/1947 Sb.
Nařízení, jímž se vymezují úkoly národní bezpečnosti
228/1947 Sb.
Nařízení o přísaze členů Sboru národní bezpečnosti
227/1947 Sb.
Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947
224/1947 Sb.
Vyhláška, kterou se vyhlašuje upravený sazebník poplatků za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky
223/1947 Sb.
Vyhláška, kterou se zrušuje použivatelnost vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 2. listopadu 1944, č. 253 Sb., o zcizování tažných volů
222/1947 Sb.
Zákon, kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů
221/1947 Sb.
Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
220/1947 Sb.
Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948
219/1947 Sb.
Zákon, jímž se stanoví nová lhůta k podání žádostí podle §6 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
218/1947 Sb.
Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
217/1947 Sb.
Zákon o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947
215/1947 Sb.
Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1948
214/1947 Sb.
Nařízení o zřízení kategorie úředníků měřické služby ve služební třídě Ib
213/1947 Sb.
Nařízení, jímž se platnost vládního nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., rozšiřuje na území Slovenska
212/1947 Sb.
Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 31. října 1947, č. 200 Sb., o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň)
211/1947 Sb.
Nařízení, jímž se mění a doplňují některé předpisy o služebních a platových poměrech příslušníků finanční stráže
210/1947 Sb.
Nariadenie o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestanancov, ako aj požívateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku
210/1947 Sb.
Vládne nariadenie o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku
209/1947 Sb.
Mírová smlouva s Rumunskem
208/1947 Sb.
Mírová smlouva s Finskem
207/1947 Sb.
Mírová smlouva s Bulharskem
206/1947 Sb.
Nařízení o majetkových opatřeních a o soupisu majetku a nároků podle mírové smlouvy s Maďarskem
205/1947 Sb.
Nařízení, jímž se mění předpisy o náhradě hotových vydání a ušlého výdělku přísedících pracovních soudů
204/1947 Sb.
Nařízení, kterým se obnovuje pracovní soudnictví v zemích České a Moravskoslezské a mění jeho organisace
203/1947 Sb.
Vyhláška o zrušení spolků uvedených v § 5, odst. 1 zákona ze dne 19. března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež
201/1947 Sb.
Nařízení, jímž se stanoví cejchovní poplatky, přirážky k nim a způsob jejich vybírání, jakož i poplatky za zkoušení ručních střelných zbraní
199/1947 Sb.
Vyhláška o stažení některých drobných mincí československé měny
198/1947 Sb.
Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra sociální péče ze dne 26. září 1946, č. 184 Sb., o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění
197/1947 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
196/1947 Sb.
Úmluva jíž se zřizuje Organisace Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu
195/1947 Sb.
Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v příloze k vyhlášce ministra techniky ze dne 4. července 1947, č. 125 Sb., o úplném znění zákona o stavební obnově
194/1947 Sb.
Nařízení o soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách
193/1947 Sb.
Nařízení o opatřeních proti svilušce chmelové (Epitetranychus altheae
193/1947 Sb.
Vládní nařízení o opatřeních proti svilušce chmelové (Epitetranychus altheae)
192/1947 Sb.
Mierová smluva s Maďarskom
191/1947 Sb.
Vyhláška, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků pro účely zákona o revisi první pozemkové reformy
190/1947 Sb.
Nařízení, jímž se provádí zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním
190/1947 Sb.
Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním
189/1947 Sb.
Nařízení o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1947/1948
189/1947 Sb.
Vládní nařízení o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1947/1948
188/1947 Sb.
Nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu XX-Strašnice
186/1947 Sb.
Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky
185/1947 Sb.
Zákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku
185/1947 Sb.
Zákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku
184/1947 Sb.
Vyhláška o zrušení koncese pro drobnou dráhu Brno-Líšeň
181/1947 Sb.
Zákon o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a některých jiných osob
181/1947 Sb.
Zákon o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a některých jiných osob
179/1947 Sb.
Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody pro obor přímých daní
176/1947 Sb.
Nařízení, jímž se mění § 10 vládního nařízení ze dne 16. října 1924, č. 220 Sb., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské
175/1947 Sb.
Nařízení o náhradách za osobní úkony a věcná plnění
174/1947 Sb.
Vyhláška o přenesení působnosti některých důchodkových kontrolních úřadů v zemích České a Moravskoslezské
173/1947 Sb.
Nařízení o změně vládního nařízení ze dne 22. prosince 1925, č. 260 Sb., kterým se provádí zákon ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky
172/1947 Sb.
Zákon o opatřeních k provedení mírových smluv s Bulharskem, Finskem, Italií, Maďarskem a Rumunskem
171/1947 Sb.
Ústavný zákon o mierovej smluve medzi Mocnosťami spojenými a sdruženými a Maďarskom
169/1947 Sb.
Nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
168/1947 Sb.
Zákon o zřízení vysoké školy Janáčkovy akademie musických umění v Brně
167/1947 Sb.
Dohoda o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou
167/1947 Sb.
Dohoda o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou
166/1947 Sb.
Zákon, jímž se mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 85 Sb., o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní
165/1947 Sb.
Zákon, kterým se prodlužuje platnost poplatkových a dávkových úlev při změně jména
164/1947 Sb.
Dohoda o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy
163/1947 Sb.
Vládní nařízení o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky)
163/1947 Sb.
Vládní nařízení o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky)
162/1947 Sb.
Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami
161/1947 Sb.
Nařízení, jímž se zrušuje použivatelnost vládního nařízení ze dne 23. listopadu 1940, č. 403 Sb., kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami
159/1947 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu
158/1947 Sb.
Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. července 1922, č. 235 Sb., o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu odu
157/1947 Sb.
Nařízení o podpůrných opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil
156/1947 Sb.
Nařízení, kterým se částečně provádí ustanovení § 2 zákona o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil
155/1947 Sb.
Dohoda o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií
154/1947 Sb.
Smlouva o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a republikou Polskou
153/1947 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby v příloze k vyhlášce ministra spravedlnosti ze dne 17. června 1947, č. 119 Sb., o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých
152/1947 Sb.
Vyhláška o obchodní a platební dohodě mezi republikou Československou a republikou Tureckou z 5. prosince 1946
151/1947 Sb.
Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na pamět slovenského národního povstání
150/1947 Sb.
Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata
150/1947 Sb.
Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata
148/1947 Sb.
Zákon o opatřeních k provedení československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva
147/1947 Sb.
Úmluva o mezinárodním civilním letectví
145/1947 Sb.
Zákon o organisaci zemědělců republiky Československé
144/1947 Sb.
Zákon o sjednocení některých předpisů o platových a služebních poměrech státních a jiných veřejných zaměstnanců
143/1947 Sb.
Zákon o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou
142/1947 Sb.
Zákon o revisi první pozemkové reformy
142/1947 Sb.
Zákon o revisi první pozemkové reformy
141/1947 Sb.
Zákon o Likvidačním fondu měnovém
138/1947 Sb.
Zákon o péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech
137/1947 Sb.
Vyhláška, kterou se vyhlašuje zrušení vládního nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami
136/1947 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti obchodní dohody mezi republikou Československou a královstvím Afghanistanským, sjednané výměnou not v Berlíně dne 21. října 1937
135/1947 Sb.
Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků
134/1947 Sb.
Nařízení, jímž se vyjímají některé výrobky a výkony z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky a jiné výrobky se této povinnosti podrobují
133/1947 Sb.
Vyhláška o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemi Moravskoslezské
132/1947 Sb.
Nařízení, jímž se vyjímají dodávky některých výrobků, určených pro vývoz, z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky
131/1947 Sb.
Nařízení, kterým se nově upravují některá opatření k provedení dvouletého hospodářského plánu
129/1947 Sb.
Zákon, jímž se zřizuje Československý ústav práce
128/1947 Sb.
Zákon, jímž se upravují živnosti radiotechnická, radiomechanická a obchod s radioelektrickými zařízeními
127/1947 Sb.
Zákon, kterým se mění předpisy o ukládání peněz soudních chráněnců
126/1947 Sb.
Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro nároky ze smluv uzavřených v době nesvobody v souvislosti s válečnými dodávkami
125/1947 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o stavební obnově
124/1947 Sb.
Zákon, jímž se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně
123/1947 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1946
121/1947 Sb.
Nařízení o znalečném v trestním řízení soudním
120/1947 Sb.
Nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech v roce 1947 podle t. zv. známkového systému
120/1947 Sb.
Vládní nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech v roce 1947 podle t. zv. známkového systému
119/1947 Sb.
Vyhláška ministra spravedlnosti o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých
119/1947 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých
118/1947 Sb.
Zákon o plnění závazků znějících na říšské marky na Slovensku a v poměru mezi zeměmi Českou a Moravskoslezskou a Slovenskem
117/1947 Sb.
Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1946
114/1947 Sb.
Vyhláška ministra průmyslu o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání
113/1947 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání
112/1947 Sb.
Zákon, kterým se zrušuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a kterým se upravují některé právní poměry Všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé
111/1947 Sb.
Zákon, kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských
108/1947 Sb.
Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
106/1947 Sb.
Nařízení o přídělu drobných konfiskovaných živnostenských podniků (přídělové nařízení pro živnostenské podniky)
104/1947 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. prosince 1936, č. 320 Sb., o změně správní působnosti vojenských útvarů
100/1947 Sb.
Nařízení o doplnění přílohy B (tárového sazebníku) k vládnímu nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní záko
099/1947 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
098/1947 Sb.
Vyhláška o Aktu o změně ústavy Mezinárodní organisace práce
097/1947 Sb.
Nařízení, jímž se prodlužuje lhůta stanovená v § 1, odst. 5 vládního nařízení ze dne 20. března 1936, č. 60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné praxe lékařské i pro obor zubního lékařství, ve znění vládního nařízení ze dne 30. srpna 1946, č. 171 Sb.
096/1947 Sb.
Nařízení, kterým se stanoví lhůty podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
095/1947 Sb.
Nařízení, kterým se stanoví konečný den lhůt podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 124 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných vzorků
094/1947 Sb.
Zákon o mimořádných ošetřovatelských diplomových zkouškách a o doplňovacím výcviku ošetřovatelského personálu
093/1947 Sb.
Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o priamych daniach
092/1947 Sb.
Zákon, kterým se stanoví náhrady a srážky při přechodném ubytování podle zákonů o ubytování vojska
091/1947 Sb.
Zákon o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947
090/1947 Sb.
Zákon o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek
089/1947 Sb.
Zákon, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami
088/1947 Sb.
Zákon o právu stavby
087/1947 Sb.
Zákon o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil
086/1947 Sb.
Vyhláška o dohodě mezi vládou československou a vládou indickou o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a Britské Indii, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 27. února 1947 v Bombayi
085/1947 Sb.
Vyhláška o dohodě mezi vládou československou a vládou Jeho Veličenstva ve Spojeném království o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a ve Spojeném království, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 1. listopadu 1945 v Londýně
084/1947 Sb.
Nařízení o některých opatřeních v chovu koní
083/1947 Sb.
Zákon o sloučení některých peněžních ústavů v Praze a v Brně
082/1947 Sb.
Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou
081/1947 Sb.
Vyhláška, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
080/1947 Sb.
Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Liberi
079/1947 Sb.
Vyhláška o dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží
078/1947 Sb.
Vyhláška o ražbě a vydání dvoukorun
077/1947 Sb.
Nařízení, jímž se určují součásti služebních příjmů veřejných zaměstnanců, které se při exekuci na plat považují za pracovní příjem
075/1947 Sb.
Londýnská dohoda o německých patentech
074/1947 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby v příloze k zákonu ze dne 19. prosince 1945, č. 12 Sb. z roku 1946, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku
073/1947 Sb.
Vyhláška o stažení některých drobných mincí československé měny
072/1947 Sb.
Ústavní zákon, kterým se mění předpisy o obnovení právního pořádku
071/1947 Sb.
Nařízení, jímž se krajanům vracejícím se do vlasti přiznávají některé úlevy při hodnocení školského a praktického vzdělání, zkoušek a vysvědčení a při nastupování živností
070/1947 Sb.
Vyhláška o vydání nových jednotných kolkových známek pozměněné emise 1938
069/1947 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů
068/1947 Sb.
Nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1947
067/1947 Sb.
Vyhláška jíž se mění vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 4. listopadu 1939, č. 268 Sb., kterou se vydává všeobecné nařízení o určení hospodářských skupin odborného členění Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu a oboru jejich působnosti, ve znění vyhlášek ze dne 8. ledna 1940, č. 31 Sb., ze dne 7. února 1941, č. 75 Sb. a ze dne 2. srpna 1941, č. 301 Sb.
066/1947 Sb.
Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, ve znění předpisů je pozměňujících a doplňujících
065/1947 Sb.
Nařízení o zvýšení náhrad hotových vydání a presenčních platů přísedících některých soudů sociálního pojištění
064/1947 Sb.
Nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. března 1943, č. 91 Sb., o opatřeních proti červci San José (Aspidiotus perniciosus) při dovozu a průvozu, ve znění nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 23. července 1943, č. 213 Sb.
063/1947 Sb.
Nařízení, jímž se doplňují stanovy československého vojenského řádu „Za svobodu“
062/1947 Sb.
Nařízení o náhradě za součástky služebních oděvů civilních státních zaměstnanců a za součástky služebních stejnokrojů zaměstnanců československých státních drah, nepřidělené v letech 1943 až 1945
061/1947 Sb.
Nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
059/1947 Sb.
Zákon o odškodnění při nakažlivé obrně vepřů
058/1947 Sb.
Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci
057/1947 Sb.
Vyhláška o novém znění vojenského kárného zákona
056/1947 Sb.
Vyhláška o telegrafním řádu, telefonním řádu a všeobecném řádu radiokomunikací s dodatkovým řádem radiokomunikací (kahýrská revise 1938)
055/1947 Sb.
Zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu
054/1947 Sb.
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní a platební dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 5. prosince 1946
053/1947 Sb.
Vládní nařízení o letním čase v roce 1947
052/1947 Sb.
Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 4. července 1923, č. 154 Sb., o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním, ve znění zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 55 Sb., a zákona ze dne 4. dubna 1935, č. 64 Sb.
051/1947 Sb.
Zákon, kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků
050/1947 Sb.
Vyhláška o přenesení působnosti některých berních správ a berních úřadů v zemích České a Moravskoslezské
042/1947 Sb.
Zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem
042/1947 Sb.
Zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem
041/1947 Sb.
Zákon o státní podpoře na obytné stavby
039/1947 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu
038/1947 Sb.
Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení ze dne 4. února 1947, č. 21 Sb., o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující
037/1947 Sb.
Nařízení o ustanovovacích zkouškách úřednických v některých oborech státní správy
036/1947 Sb.
Nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech
035/1947 Sb.
Nařízení, jímž se mění statut Vysoké školy politické a sociální v Praze
034/1947 Sb.
Nařízení, kterým se činí opatření ke snížení cen některého zboží lidové potřeby a k ustálení cen jiných důležitých statků
033/1947 Sb.
Vyhláška o ražbě a vydání padesátníků
031/1947 Sb.
Zákon o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, konfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
030/1947 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o chartě Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora, sjednaných dne 26. června 1945 na konferenci Spojených národů o mezinárodní organisaci, konané v San Francisku
028/1947 Sb.
Nařízení o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1946/1947
026/1947 Sb.
Nařízení, jímž se prodlužuje lhůta uvedená v § 2, odst. 2 a nově stanoví lhůta k přihláškám podle § 4, odst. 2 zákona ze dne 20. prosince 1946, č. 250 Sb., o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh
025/1947 Sb.
Nařízení o započtení vojenské služby do právní služby kandidátů advokacie
024/1947 Sb.
Nařízení o náhradách příslušejících porotcům
023/1947 Sb.
Zákon o vrácení některých záloh poukázaných z ciziny na plnění dodávkových nebo některých jiných smluv a vyplacených pod tlakem okupace
022/1947 Sb.
Nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti učitelů obecných, měšťanských a pomocných škol, o výši odměn za hodiny ji převyšující a o zvláštních odměnách za vyučování ve třídách s odděleními
021/1947 Sb.
Nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující
019/1947 Sb.
Zákon o služebních a platových poměrech vojenských gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic
015/1947 Sb.
Zákon o stíhání černého obchodu a podobných pletich
015/1947 Sb.
Zákon o stíhání černého obchodu a podobných pletich
012/1947 Sb.
Nařízení o nestavebních investicích a o zajištění dodávek ke splnění základních úkolů v rámci dvouletého hospodářského plánu
011/1947 Sb.
Vyhláška o vyvlastnění k účelům vojenských výcvikových táborů
010/1947 Sb.
Vyhláška o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1919 do vojenského výcviku v roce 1947
009/1947 Sb.
Vyhláška o plném znění dekretu presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech a dekretu presidenta republiky o Národním soudu
008/1947 Sb.
Nařízení o soupisu československého majetku na Zakarpatské Ukrajině
007/1947 Sb.
Nařízení, jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních
006/1947 Sb.
Zákon, jímž se doplňuje a mění učitelský zákon
005/1947 Sb.
Nařízení o československém lékopisu
004/1947 Sb.
Zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací (domácích nauk)
003/1947 Sb.
Nařízení, kterým se upravují některé otázky organisace a služební a platové poměry sboru uniformované vězeňské stráže
002/1947 Sb.
Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1946, č. 249 Sb., o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva
001/1947 Sb.
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Spojených států brazilských, podepsaná v Rio de Janeiro dne 16. října 1946


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz