Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
327/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti dne 21. července 1948
325/1948 Sb.
Zákon o predĺžení niektorých zmenkoprávnych lehôt
318/1948 Sb.
Nařízení, kterým se stanoví den, jímž vplývají některé útvary do Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s ručeným obmezeným a zanikají
317/1948 Sb.
Nařízení, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r. o. v Praze
316/1948 Sb.
Nařízení, kterým se upravují právní poměry Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky
315/1948 Sb.
Nařízení, jímž se zřizují státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků
314/1948 Sb.
Nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
311/1948 Sb.
Zákon o národních dopravních podnicích
310/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o soupisu pohledávek a jiných nároků vůči bývalému říšskoněmeckému majetku a bývalým říšskoněmeckým vlastníkům tohoto majetku
309/1948 Sb.
Vyhláška o zahájení revisní činnosti u peněžních ústavů
308/1948 Sb.
Vyhláška o zahájení činnosti odboru lidového peněžnictví Ústřední rady družstev
307/1948 Sb.
Zákon o některých opatřeních v oboru přímých daní
306/1948 Sb.
Nařízení o přechodu a zániku působnosti obchodních a živnostenských (průmyslových) komor
305/1948 Sb.
Vládní nařízení o některých přesunech působnosti ve veřejné správě
302/1948 Sb.
Nařízení o finančních referátech krajských národních výborů a o přenesení působnosti některých finančních úřadů na berní správy
301/1948 Sb.
Nařízení o bezpečnostních referátech krajských národních výborů
299/1948 Sb.
Nařízení, kterým se opětně prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
298/1948 Sb.
Nařízení o přezkoušení projektů vodovodních a kanalisačních staveb pro sídliště
297/1948 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
296/1948 Sb.
Vládní nařízení o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu
296/1948 Sb.
Nařízení o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu
295/1948 Sb.
Zákon o některých opatřeních v puncovnictví
292/1948 Sb.
Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné
291/1948 Sb.
Zákon o zatímním vedení státního hospodářství v počátečním období roku 1949
290/1948 Sb.
Nařízení o zdanění zásob zboží všeobecnou daní
289/1948 Sb.
Vyhláška o prohlášení vedlejší (místní) dráhy Ostrava - Karvinná za dráhu drobnou
288/1948 Sb.
Vyhláška o prohlášení vedlejších (místních) drah Slezských zemských drah za dráhy drobné
287/1948 Sb.
Nařízení, kterým se znovu mění a doplňuje železniční přepravní řád
285/1948 Sb.
Nařízení, kterým se vydává sazebník všeobecné daně
284/1948 Sb.
Nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o všeobecné dani
282/1948 Sb.
Vyhláška o zrušení okresní expositury v Železném Brodě
281/1948 Sb.
Zákon o výkonu finanční správy národními výbory
279/1948 Sb.
Zákon o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském
279/1948 Sb.
Zákon o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském
277/1948 Sb.
Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
276/1948 Sb.
Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z národního pojištění pro rok 1948
273/1948 Sb.
Zákon o úpravě uspokojení a o určení splatnosti některých závazků dotčených znárodňovacími a jinými předpisy
272/1948 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků
271/1948 Sb.
Zákon o úlevách v plnění některých závazků, které zněly na říšské marky
269/1948 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu)
268/1948 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby v částce 52. slovenského vydání Sbírky zákonů a nařízení
267/1948 Sb.
Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 3. července 1948
266/1948 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o úpravě stálých seznamů voličských
264/1948 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami, podepsané v Praze dne 28. listopadu 1947
263/1948 Sb.
Nariadenie ktorým sa prenáša časť pôsobnosti Jednotného sväzu slovenských roľníkov na okresné národné výbory a krajské národné výbory
262/1948 Sb.
Vyhláška o dohodě o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednané ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948
261/1948 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění
261/1948 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění
260/1948 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o spolupráci na poli sociální politiky a správy
260/1948 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o spolupráci na poli sociální politiky a správy
259/1948 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a republikou Polskou
258/1948 Sb.
Vyhláška o Dodatkovém protokolu k londýnské Dohodě o německých patentech ze dne 27. července 1946, sjednaném v Londýně dne 17. července 1947
257/1948 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby v zákoně ze dne 6. května 1948, č. 130 Sb., o národních umělcích
256/1948 Sb.
Vyhláška o dodatkové dohodě k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsané v Praze dne 10. dubna 1948
255/1948 Sb.
Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednané výměnou not v Oslo dne 4. března 1948
252/1948 Sb.
Zákon o berních úlevách při přeměně, slučování a dělení pensijních a podpůrných fondů nebo podobných zařízení
251/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se ruší vyhláška ze dne 19. dubna 1944, č. 99 Sb., o rozšíření správního obvodu policejního presidenta v Praze na obec Modřany
250/1948 Sb.
Vyhláška o opravě tiskových chyb v zákoně ze dne 18. prosince 1947, č. 216 Sb., o služebním příjmu a mzdě státních a některých jiných veřejných zaměstnanců, povolaných k presenční službě nebo vojenskému výcviku v některých nástupních termínech
249/1948 Sb.
Zákon o zestátnění ústavů zemědělského a lesnického výzkumnictví a o jejich organisaci a správě
248/1948 Sb.
Zákon o okrskových porodních asistentkách a o úpravě oprávnění k výkonu pomocné praxe porodnické
245/1948 Sb.
Zákon o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti
243/1948 Sb.
Vyhláška o Úmluvě a ujednáních sjednaných v Paříži dne 5. července 1947 na XII. Světovém poštovním kongresu
242/1948 Sb.
Nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o národním pojištění
241/1948 Sb.
Zákon o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu)
240/1948 Sb.
Nařízení, jímž se mění stanovy Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“
239/1948 Sb.
Nařízení o ražbě o vydání stříbrných stokorun na paměť třicetiletého trvání Československé republiky
237/1948 Sb.
Zákon, jímž se stanoví podmínky, za kterých lze některým osobám uděliti oprávnění k vykonávání zubní techniky
235/1948 Sb.
Zákon o úpravě některých poměrů členů národních výborů a členů jejich složek
234/1948 Sb.
Vyhláška o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v některých věcech pozemkové reformy
233/1948 Sb.
Zákon o názvu ministerstva informací a ministerstva školství a osvěty, jakož i příslušných pověřenectev
230/1948 Sb.
Vyhláška o obchodní dohodě o valorisaci smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednané v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 1948
229/1948 Sb.
Nařízení, kterým se prohlašuje závaznost některých norem
228/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsaná v Bruselu dne 3. července 1948
227/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsaná v Haagu dne 24. června 1948
226/1948 Sb.
Vyhláška o obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednané v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947
225/1948 Sb.
Nařízení o zřízení poboček pedagogické fakulty university Karlovy v Plzni a v Českých Budějovicích
224/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se opravuje překlad dohody ze dne 21. prosince 1945, č. 150 Sb. z roku 1947, o reparacích od Německa, o založení mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata
222/1948 Sb.
Vyhláška jíž se vyhlašují nově stanovené termíny pro nastoupení presenční služby a vojenského výcviku
221/1948 Sb.
Nařízení, kterým se stanoví sídla a obvody působnosti oblastních komisí pro technicko-hospodářské úpravy pozemků
220/1948 Sb.
Nařízení, jímž se stanoví části, které z pojistného v národním pojištění hradí zaměstnavatel a zaměstnanec
219/1948 Sb.
Nařízení o ústavech národního zdraví
218/1948 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku
216/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948 o opravách k Všeobecné dohodě o clech a obchodu, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1948, č. 59 Sb.
215/1948 Sb.
Nařízení o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán
212/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se mění čl. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948
211/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se mění čl. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948
210/1948 Sb.
Zákon o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry
208/1948 Sb.
Zákon o některých opatřeních k obnově Lidic
204/1948 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění
202/1948 Sb.
Nařízení, kterým se stanoví jednotné rozpočetní zásady
201/1948 Sb.
Nařízení o služebních kategoriích důstojníků Sboru národní bezpečnosti
200/1948 Sb.
Nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů členů Sboru národní bezpečnosti
194/1948 Sb.
Zákon, jímž se mění předpisy o státní péči osvětové a o veřejných knihovnách obecních
191/1948 Sb.
Zákon o zriadení pobočky lekárskej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach
189/1948 Sb.
Vyhláška o zřízení a Ústavě Světové zdravotnické organisace a o Protokolu o Mezinárodním úřadu zdravotnictví, přijatých dne 22. července 1946 na mezinárodní zdravotnické konferenci v New Yorku
188/1948 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách
185/1948 Sb.
Zákon o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče
184/1948 Sb.
Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o vázaném devisovém hospodářství
180/1948 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku
179/1948 Sb.
Vyhláška o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 12. novembra 1947, č. 210 Sb., o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku
178/1948 Sb.
Nařízení o výhodách při poskytování státní podpory na stavební obnovu některých zemědělských usedlostí a rodinných domků
177/1948 Sb.
Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem
176/1948 Sb.
Nařízení, kterým se prohlašuje městská veřejná nemocnice v Komárně za ústav státní
175/1948 Sb.
Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti
174/1948 Sb.
Zákon o zrušení domovského práva
172/1948 Sb.
Vyhláška o předválečných dvoustranných smlouvách, sjednaných s Bulharskem, Italií, Maďarskem nebo Rumunskem, které podle mírových smluv ze dne 10. února 1947 byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny
171/1948 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby v zákoně ze dne 28. dubna 1948, č. 121 Sb., o znárodnění ve stavebnictví
170/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 18. května 1948
169/1948 Sb.
Nařízení o opatřeních proti mandelince bramborové
167/1948 Sb.
Nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
166/1948 Sb.
Nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost předpisů o úpravě prodeje tabákových výrobků
165/1948 Sb.
Nařízení, kterým se stanoví jednotné kalkulační zásady
164/1948 Sb.
Nařízení, kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
163/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948
162/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu
161/1948 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
160/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost pátý dodatkový protokol k obchodní smlouvě, sjednané dne 16. února 1927 mezi Švýcarskem a republikou Československou, který byl podepsán v Bernu dne 23. března 1948
159/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 1948
158/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi vládou československou a vládou řeckou, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 7. dubna 1948
157/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948
156/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednaná výměnou not v Oslo dne 4. března 1948
155/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsaná v Praze dne 10. dubna 1948
154/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná výměnou not v Kodani dne 5. února a 4. března 1948
153/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci některých smluvních celních sazeb mezi Československou republikou a Australským soustátím, sjednaná v Canberra výměnou not ze dne 7. dubna 1948
152/1948 Sb.
Zákon o volbě presidenta republiky
151/1948 Sb.
Vyhláška o novém znění vojenského trestního řádu
149/1948 Sb.
Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Královstvím rumunským
148/1948 Sb.
Dohoda o kulturních a osvětových stycích mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou
148/1948 Sb.
Dohoda o kulturních a osvětových stycích mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou
147/1948 Sb.
Vyhláška o paušálu daně z obratu u drobných zemědělců v zemích České a Moravskoslezské za kalendářní rok 1946
146/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, upravené pro účely zákona o nové pozemkové reformě
145/1948 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o revisi první pozemkové reformy
144/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů
143/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o vyrovnávání některých závazků převodem na vázaný vklad (účet)
142/1948 Sb.
Nařízení o zřizování odborných živnostenských společenstev pro živnost výroby cementového zboží na Slovensku
140/1948 Sb.
Nařízení, jímž se upravuje seznam přepychových předmětů
139/1948 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o směnečném poplatku
137/1948 Sb.
Zákon o postátnění Československého rozhlasu
136/1948 Sb.
Nařízení, kterým se mění a doplňují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních
135/1948 Sb.
Nařízení o odměně obhájců v řízení před mimořádnými lidovými soudy
133/1948 Sb.
Zákon o splacení zápůjček zaručených státem podle některých zákonů o stavebním ruchu a o změně zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu
132/1948 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu
131/1948 Sb.
Zákon o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
129/1948 Sb.
Zákon o ničotnosti niektorých rozsudkov vojenských súdov tzv. Slovenského štátu
128/1948 Sb.
Zákon o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při některých převodech majetku na národní podniky
127/1948 Sb.
Zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem
127/1948 Sb.
Zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem
126/1948 Sb.
Zákon o znárodnění některých šlechtitelských podniků
125/1948 Sb.
Zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku
124/1948 Sb.
Zákon o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení
124/1948 Sb.
Zákon o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení
123/1948 Sb.
Zákon o znárodnění polygrafických podniků
123/1948 Sb.
Zákon o znárodnění polygrafických podniků
122/1948 Sb.
Zákon o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří
122/1948 Sb.
Zákon o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří
121/1948 Sb.
Zákon o znárodnění ve stavebnictví
121/1948 Sb.
Zákon o znárodnění ve stavebnictví
120/1948 Sb.
Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami
120/1948 Sb.
Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami
119/1948 Sb.
Zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství
118/1948 Sb.
Zákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků
118/1948 Sb.
Zákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků
117/1948 Sb.
Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
116/1948 Sb.
Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
115/1948 Sb.
Zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru
114/1948 Sb.
Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků
114/1948 Sb.
Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků
113/1948 Sb.
Vyhláška jíž se vydávají nové stanovy Hasičské výzbrojní ústředny
111/1948 Sb.
Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem
110/1948 Sb.
Vyhláška o stažení některých mincí československé měny
109/1948 Sb.
Vyhláška o ražbě a vydání dvacetníků
108/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se další obce vyjímají z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
107/1948 Sb.
Ústavní zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
106/1948 Sb.
Vyhláška ktorou sa vyhlasuje znenie zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, vyplývajúce zo zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 62 Sb.
102/1948 Sb.
Vyhláška o přenesení působnosti poplatkového úřadu Praha-obvod
101/1948 Sb.
Nařízení o opatřeních proti škodlivým činitelům na ovocných stromech a keřích
100/1948 Sb.
Nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1948
099/1948 Sb.
Zákon o národním pojištění
099/1948 Sb.
Zákon o národním pojištění
098/1948 Sb.
Zákon o soustředění pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a o některých dalších opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění
097/1948 Sb.
Nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb
096/1948 Sb.
Zákon o překládání soudců do výslužby podle věku
094/1948 Sb.
yhláška o změně přehledů sídel doplňovacích úřadů I. a II. stolice s jejich vzájemným vztahem, obsaženým v příloze 1 k branným předpisům
093/1948 Sb.
Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť třetího výročí květnové revoluce
092/1948 Sb.
Nařízení, jímž se mění § 1 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1937, č. 238 Sb., o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady
091/1948 Sb.
Nařízení o dodatečném soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy
090/1948 Sb.
Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy
089/1948 Sb.
Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 2. září 1947, č. 163 Sb., o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky)
086/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednaná v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947
085/1948 Sb.
Zákon, jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání
081/1948 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 28. června 1929, č. 114 Sb., o výkonu lékařské prakse
079/1948 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících
078/1948 Sb.
Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva
077/1948 Sb.
Vyhláška jíž se stanoví další lhůta k podání žádostí o vrácení československého státního občanství
075/1948 Sb.
Zákon o volbách do Národního shromáždění
075/1948 Sb.
Zákon o volbách do Národního shromáždění
074/1948 Sb.
Ústavní zákon, jímž se na přechodnou dobu do účinnosti nové ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáždění a činnost Ústavodárného Národního shromáždění
073/1948 Sb.
Vyhláška o stanicích prohlídky cizozemského masa
071/1948 Sb.
Dohoda mezi republikou Československou a Novým Zélandem o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek
070/1948 Sb.
Zákon o sjednotení niektorých predpisov vo verejnoprávnom sociálnom poistení
070/1948 Sb.
Zákon o sjednotení niektorých predpisov vo verejnoprávnom sociálnom poistení
068/1948 Sb.
Zákon o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních
067/1948 Sb.
Zákon o činovném státních a některých jiných veřejných zaměstnanců
066/1948 Sb.
Zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16. května 1946, č. 132 Sb., o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů
065/1948 Sb.
Zákon o odškodnění a jiných opatřeních pro některé veřejné zaměstnance, kteří byli přeloženi do výslužby, nebo jejichž služební poměr byl rozvázán v době nesvobody
064/1948 Sb.
Zákon o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o některých změnách tohoto poměru
063/1948 Sb.
Zákon o zhodnocení činnosti národních správců živnostenských podniků a o právech jejich vdov a sirotků
062/1948 Sb.
Zákon, ktorým sa rozširuje platnosť zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiesteni a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, na Slovensko
059/1948 Sb.
Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu ze dne 30. října 1947
059/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu ze dne 30. října 1947
058/1948 Sb.
Nařízení, kterým se mění předpisy o úředním cejchování plynoměrů
054/1948 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o národní mobilisaci pracovních sil
053/1948 Sb.
Zákon, kterým se vyvlastňují nemovitosti zapsané ve vložce č. 2423 pozemkové knihy pro katastrální území Královské Vinohrady
052/1948 Sb.
Zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezů
048/1948 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních
046/1948 Sb.
Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě)
044/1948 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o revisi první pozemkové reformy
042/1948 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách
037/1948 Sb.
Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť šestistého výročí založení university Karlovy
036/1948 Sb.
Nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra ze dne 16. září 1944, č. 208 Sb., o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy
035/1948 Sb.
Nařízení o letním čase v roce 1948
034/1948 Sb.
Zákon o revisi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti
033/1948 Sb.
Zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení
031/1948 Sb.
Nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech podle t. zv. známkového systému v roce 1948
030/1948 Sb.
Nařízení o majetku, který zanechaly v Československé republice osoby, přestěhované do Maďarska podle československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva
029/1948 Sb.
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují prováděcí předpisy o puncovních poplatcích
029/1948 Sb.
Nařízení, kterým se mění a doplňují prováděcí předpisy o puncovních poplatcích
028/1948 Sb.
Nařízení, kterým se vymezuje pojem drobného zemědělce pro paušalování daně z obratu
027/1948 Sb.
Vyhláška o dohodě o vyclívání jihoslovanských vín
026/1948 Sb.
Vyhláška o zrušení státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v Praze a zřízení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu Paha-západ a Praha-východ v Praze
024/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se vyhlašuje závazné znění sazby soudních poplatků
021/1948 Sb.
Zákon o právním postavení snoubenek a nemanželských dětí, pozůstalých po účastnících národního boje za osvobození
019/1948 Sb.
Nařízení, kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád
019/1948 Sb.
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád
018/1948 Sb.
Vyhláška o stažení některých drobných mincí československé měny
017/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o změně některých devisových ustanovení
016/1948 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy
015/1948 Sb.
Vyhláška ktorou sa vyhlasujú ustanovenia nariadenia zo dňa 25. júna 1914, č. 139 r. z., o ošetrovaní chorých prevádzanom z povolania, platné na území Slovenska
014/1948 Sb.
Nařízení o vzdělání učitelů náboženství škol obecných a měšťanských
013/1948 Sb.
Zákon, kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu
011/1948 Sb.
Vyhláška jíž se mění vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků
010/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsaná v Praze dne 4. července 1947
009/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se činí další opatření podle § 2 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
008/1948 Sb.
Vyhláška jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku
008/1948 Sb.
Vyhláška ministra financí, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku
007/1948 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1947
006/1948 Sb.
Nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o živnostech radiotechnické, radiomechanické a obchodu s radioelektrickými zařízeními
005/1948 Sb.
Mírová smlouva s Italií
004/1948 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 12. listopadu 1947, č. 190 Sb., jímž se provádí zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním
003/1948 Sb.
Vyhláška jíž se nově upravují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a nástupní termíny lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948
002/1948 Sb.
Vyhláška, kterou se opravuje a doplňuje vyhlašovací doložka k Dohodě o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou (vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 167 z roku 1947)
001/1948 Sb.
Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy
001/1948 Sb.
Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz