Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
293/1949 Sb.
Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949
292/1949 Sb.
Vládní vyhláška o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu
292/1949 Sb.
Vládní vyhláška o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu
292/1949 Sb.
Vyhláška o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu
291/1949 Sb.
Vyhláška o Dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a republikou Finskou, podepsané v Helsinki dne 6. května 1949
288/1949 Sb.
Nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě a pomocných zřízenců
286/1949 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
284/1949 Sb.
Nařízení o přenesení působnosti ve věcech ochranných známek a ochranných vzorků a modelů na Patentní úřad
283/1949 Sb.
Nařízení, kterým se znovu mění železniční přepravní řád
282/1949 Sb.
Zákon, jímž se mění zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem
280/1949 Sb.
Zákon o územním plánování a výstavbě obcí
276/1949 Sb.
Nařízení, kterým se určuje den, jímž se okresní národní výbory ujímají výkonu působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování
275/1949 Sb.
Vládní nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
275/1949 Sb.
Nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
274/1949 Sb.
Zákon o vybírání náhradních přirážek k přímým daním na berní rok 1950
269/1949 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národním pojištění
264/1949 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o všeobecné dani
263/1949 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o všeobecné dani
261/1949 Sb.
Zákon o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby
259/1949 Sb.
Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949
256/1949 Sb.
Nařízení, kterým se Státní sázková kancelář prohlašuje za samostatný podnik spravovaný podle zásad obchodního hospodaření
255/1949 Sb.
Nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun a stříbrných padesátikorun na paměť 70. narozenin generalissima J. V. Stalina
254/1949 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku
253/1949 Sb.
Nařízení o zrušení nejvyššího úřadu cenového
252/1949 Sb.
Nařízení o vrácení československého státního občanství osobám německé národnosti
251/1949 Sb.
Nařízení, kterým se zmocňují ministři financí a národní obrany, aby některým bývalým příjemcům odpočivných a zaopatřovacích platů obnovili nárok na tyto platy
250/1949 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zeměměřický zákon
249/1949 Sb.
Zákon o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob
246/1949 Sb.
Nařízení, kterým se vymezuje pojem kmenového jmění pro některé druhy národních podniků
244/1949 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu
242/1949 Sb.
Zákon, jímž se upravují některé sociální dávky
241/1949 Sb.
Vyhláška o Dohovore o režime plavby na Dunaji medzi republikou Československou, Sväzom sovietskych socialistických republík, Ĺudovou republikou Bulharskou, republikou Maďarskou, Ĺudovou republikou Rumunskou, Sovietskou socialistickou republikou Ukrajinskou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie, podpísanom v Belehrade dňa 18. augusta 1948
240/1949 Sb.
Vládní nařízení, kterým se provádí poštovní zákon
239/1949 Sb.
Nařízení, kterým se mění a doplňuje oddíl „D“ sazebníku všeobecné daně
238/1949 Sb.
Nařízení, kterým se zrušují Fond pro invalidní a starobní pojištění zaměstnanců Československých státních drah a fondy pro invalidní a starobní pojištění poštovních zaměstnanců a upravují některé otázky souvisící se zrušením těchto fondů
237/1949 Sb.
Nařízení o evidenci a povinném hlášení zdravotnických pracovníků
236/1949 Sb.
Nařízení, kterým se stanoví dny, jimiž Družstvo hospodářských lihovarů v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, a Družstvo hospodářských lihovarů, Bratislava, vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky v Praze a zanikají
233/1949 Sb.
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci
232/1949 Sb.
Nařízení, kterým se mění předpisy o některých referátech krajských národních výborů
231/1949 Sb.
Nařízení, kterým se zrušuje Ústav pro péči o uprchlíky
230/1949 Sb.
Zákon, ktorým sa mení názov Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy
227/1949 Sb.
Zákon o zřízení vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze
226/1949 Sb.
Nařízení o úpravě pracovní doby k usnadnění plynulého zásobování elektřinou a topnou parou v zimních měsících
225/1949 Sb.
Vyhláška o úpravě platů některých orgánů provádějících prohlídku masa dovezeného do celního vnitrozemí
224/1949 Sb.
Nařízení o sčítání lidu v roce 1950 a soupisech s ním spojených (o národním sčítání)
216/1949 Sb.
Vyhláška ministerstva národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra, jíž se stanoví sídla doplňovacích úřadů I. a II. stolice a obvody jejich působnosti
216/1949 Sb.
Vyhláška jíž se stanoví sídla doplňovacích úřadů I. a II. stolice a obvody jejich působnosti
215/1949 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o sociální bezpečnosti s Dodatkovou dohodou, Zvláštním a Závěrečným protokolem mezi republikou Československou a republikou Francouzskou, podepsané v Paříži dne 12. října 1948
215/1949 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o sociální bezpečnosti s Dodatkovou dohodou, Zvláštním a Závěrečným protokolem mezi republikou Československou a republikou Francouzskou, podepsané v Paříži dne 12. října 1948
214/1949 Sb.
Nařízení, kterým se vydávají předpisy k vypořádání poplatkového ekvivalentu za dobu do 30. června 1949
213/1949 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě československo-francouzské směřující k zamezení dvojího zdanění, které vyplývá z provádění dávek z majetku nebo z přírůstku na majetku zavedených v Československu a ve Francii, podepsané v Paříži dne 6. srpna 1
212/1949 Sb.
Vyhláška o Smluve medzi republikou Československou a republikou Maďarskou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, podpísanej v Budapešti dňa 16. apríla 1949
208/1949 Sb.
Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o zrušení zákazu dovozu a průvozu říšských marek
207/1949 Sb.
Vyhláška o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v knihovních věcech nové pozemkové reformy
206/1949 Sb.
Nařízení o sociálním zaopatření československých občanů bydlících v cizině
206/1949 Sb.
Nařízení ministra práce a sociální péče o sociálním zaopatření československých občanů bydlících v cizině
205/1949 Sb.
Nařízení o změně působnosti v oboru péče o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
204/1949 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o úpravě svátkového práva
203/1949 Sb.
Nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť sedmistého výročí vydání horního práva jihlavského
198/1949 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 28. června 1949, č. 181 Sb., o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě
197/1949 Sb.
Vyhláška o předběžném provádění Dohody o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi Československou republikou a republikou Maďarskou, podepsané v Praze dne 23. dubna 1949
197/1949 Sb.
Vládní vyhláška o předběžném provádění Dohody o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi Československou republikou a republikou Maďarskou, podepsané v Praze dne 23. dubna 1949
194/1949 Sb.
Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství
193/1949 Sb.
Vyhláška, kterou se zrušuje podle čl. XXVII Všeobecné dohody o clech a obchodu celní ústupek stanovený v listině X této dohody
192/1949 Sb.
Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o nové pozemkové reformě
191/1949 Sb.
Nařízení o zrušení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu a o přenesení jejich působnosti na krajské národní výbory
190/1949 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministerstva průmyslu ze dne 25. ledna 1949, č. 71 Sb., jíž se stanoví úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží
189/1949 Sb.
Vyhláška, kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona
185/1949 Sb.
Nařízení, jímž se mění vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní
184/1949 Sb.
Nařízení, jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky
183/1949 Sb.
Nařízení o náhradě za škody způsobené provedením ochranných opatření proti nemocem přenosným na lidi
182/1949 Sb.
Nařízení, kterým se stanoví jednotné zásady pro podnikovou statistiku
181/1949 Sb.
Nařízení o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě
181/1949 Sb.
Vládní nařízení o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě
180/1949 Sb.
Vyhláška o opravě tiskových chyb ve vládním nařízení ze dne 22. dubna 1949, č. 116 Sb., o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě
179/1949 Sb.
Vyhláška o koncesování pouliční trolejbusové dráhy v Jihlavě
178/1949 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Bulharskou, sjednané v Praze, dne 23. dubna 1948
177/1949 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou o spolupráci na poli sociální politiky a správy, podepsané v Sofii dne 11. září 1948
175/1949 Sb.
Vyhláška, kterou se uvádějí v prozatímní platnost Protokoly ze dne 14. září 1948, jimiž se pozměňují část II a čl. XXVI a část I a čl. XXIX Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 59/1948
172/1949 Sb.
Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení rozpočtového zákona na rok 1949
170/1949 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
168/1949 Sb.
Zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945
168/1949 Sb.
Zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945
166/1949 Sb.
Zákon o sídle správního soudu
165/1949 Sb.
Nařízení, kterým se stanoví den, jímž některé útvary vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a zanikají a jímž se některé útvary zrušují
164/1949 Sb.
Nařízení, kterým se prodlužuje účinnost zákona o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a některých jiných osob
163/1949 Sb.
Nariadenie ktorým sa zriaďujú pobočky pedagogickej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach a Banskej Bystrici
159/1949 Sb.
Zákon, kterým se zrušuje poplatkový ekvivalent
157/1949 Sb.
Zákon, kterým se zrušují Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé a Pomocný fond peněžních ústavů
156/1949 Sb.
Zákon o odvádění pokut a některých jiných plnění v řízení správním
155/1949 Sb.
Nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1949
154/1949 Sb.
Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva
153/1949 Sb.
Nařízení o povinném hubení škůdců řepy a chmele a o odborném dozoru na zachovávání zákona o ochraně výroby rostlinné
150/1949 Sb.
Nařízení, jímž se stanoví odchylná úprava výměry placené dovolené na zotavenou v roce 1949 pro některé zaměstnance zahraniční služby, redaktory a členy uměleckých souborů
149/1949 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
148/1949 Sb.
Zákon o Národní galerii v Praze
145/1949 Sb.
Zákon o některých přechodných opatřeních v trestních věcech důchodkových a daňových
144/1949 Sb.
Zákon o oddlužení svazků lidové správy
141/1949 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění zákona ze dne 24. března 1949, č. 91 Sb., o placené dovolené na zotavenou v roce 1949
140/1949 Sb.
Vyhláška o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění zákona ze dne 22. února 1949, č. 60 Sb., o hospodářském plánování (plánovací zákon)
138/1949 Sb.
Zákon, jímž se zrušuje Svaz brannosti
137/1949 Sb.
Zákon o názvu ministerstva sociální péče a pověřenectva sociální péče
136/1949 Sb.
Zákon, jímž se činí některá opatření ve věcech konfiskovaných patentů
135/1949 Sb.
Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení
134/1949 Sb.
Nařízení, kterým se vydává organisační řád Státního zdravotnického ústavu
133/1949 Sb.
Nařízení o úpravě služebních a platových poměrů nižších orgánů silničních, mostních a vodních v oborech ministerstev techniky a zemědělství
132/1949 Sb.
Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva, pôdohospodárstva a sčítania ludu zákonom Slovenskej národnej rady podľa §96, ods. 2 Ústavy
131/1949 Sb.
Nariadenie o prechodnej úprave prirážok k poplatkom za ciachovanie mier, váh a iných meracích prístrojov na Slovensku
130/1949 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsané v Bukurešti dne 21. července 1948
122/1949 Sb.
Vyhláška o dni zřízení národních dopravních podniků
121/1949 Sb.
Vyhláška o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění nařízení ministra zemědělství ze dne 17. března 1949, č. 75 Sb., kterým se provádí zákon o jednotných zemědělských družstvech
120/1949 Sb.
Vyhláška o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění zákona ze dne 23. února 1949, č. 69 Sb., o jednotných zemědělských družstvech
119/1949 Sb.
Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení státního občanství osobám německé národnosti
118/1949 Sb.
Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 5 Kčs s datem 25. ledna 1949
117/1949 Sb.
Nařízení o správě dílčích kontingentů vázaných stavebnin a o přidělování těchto stavebnin
116/1949 Sb.
Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě
115/1949 Sb.
Vyhláška jíž se vyhlašují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníků narození 1922 a dřívějších do vojenského výcviku v roce 1949
114/1949 Sb.
Nařízení, jímž se určuje, které okresní soudy na Slovensku vykonávají soudní moc jako trestní soudy důchodkové
113/1949 Sb.
Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o hudební a artistické ústředně na Slovensku
112/1949 Sb.
Nařízení, kterým se mění předpisy o zemědělských referátech a zdravotních referátech krajských národních výborů
111/1949 Sb.
Vyhláška o prohlášení hlavní dráhy Chomutov-Křimov za dráhu vedlejší
110/1949 Sb.
Nařízení, kterým se upravují právní poměry zaměstnanců zůstatkové podstaty obchodních a živnostenských (průmyslových) komor nepřevzatých do státních služeb
109/1949 Sb.
Nařízení o úpravě služebních a platových poměrů civilního ošetřovatelského personálu ve vojenských léčebných ústavech
108/1949 Sb.
Nařízení o zajištění kontroly plnění prováděcích plánů investic
107/1949 Sb.
Nařízení o některých opatřeních týkajících se nevyužitého materiálu
106/1949 Sb.
Zákon o započtení příjmů ze soukromé výdělečné činnosti na doplatky služebních příjmů a odpočivných platů některých veřejných zaměstnanců
105/1949 Sb.
Nařízení, jímž se mění prováděcí nařízení k celnímu zákonu
104/1949 Sb.
Vyhláška o vzájomnom uznávaní a vykonateľnosti rozhodnutí o alimentačných záväzkoch osob presídlených z Maďarska do Československej republiky a naopak
103/1949 Sb.
Vyhláška o změnách Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (MÚZ)
102/1949 Sb.
Nařízení, kterým se mění a doplňuje oddíl „C“ sazebníku všeobecné daně
101/1949 Sb.
Vyhláška o přenesení koncese pro drobnou dráhu Vítkovice - Zábřeh
100/1949 Sb.
Vyhláška o přenesení koncese pro vedlejší (místní) dráhu Mariánské Hory - Brušperk
099/1949 Sb.
Vyhláška o přenesení koncese pouličních drah v zemském hlavním městě Brně
097/1949 Sb.
Vyhláška o úplném znění přídělového nařízení pro rodinné domky
096/1949 Sb.
Nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených
095/1949 Sb.
Nařízení o některých náležitostech vojenských osob z povolání, vojenských osob z počtu poddůstojníků a mužstva a civilních zaměstnanců vojenské správy
093/1949 Sb.
Zákon o zrušení sirotčích pokladen
091/1949 Sb.
Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1949
087/1949 Sb.
Zákon o výkonu veřejné správy v oboru organisace a ochrany práce národními výbory
084/1949 Sb.
Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
083/1949 Sb.
Vyhláška o opravě tiskových chyb ve vládním nařízení ze dne 18. ledna 1949, č. 10 Sb., kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut (statut komunálních podniků)
082/1949 Sb.
Vládní nařízení, jímž se doplňují předpisy o služebních kategoriích vojenských důstojníků
079/1949 Sb.
Vládní nařízení o rozdělení území hlavního města Prahy pro účely veřejné správy
079/1949 Sb.
Nařízení o rozdělení území hlavního města Prahy pro účely veřejné správy
077/1949 Sb.
Nařízení, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky ve zbývajících oborech jeho působnosti a den, jímž se některé útvary zrušují
071/1949 Sb.
Vyhláška ministerstva průmyslu, jíž se stanoví úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží
071/1949 Sb.
Vyhláška ministerstva průmyslu, jíž se stanoví úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží
070/1949 Sb.
Zákon o Státním zdravotnickém ústavu
068/1949 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
067/1949 Sb.
Zákon o promlčení trestnosti měnových přestupků
066/1949 Sb.
Zákon o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy
064/1949 Sb.
Zákon, kterým se mění předpisy o uznání rozhodnutí v manželských věcech, vydaných soudy nebo úřady v cizině, v oblasti československého právního řádu
063/1949 Sb.
Zákon o úpravě právních poměrů některých veřejných zaměstnanců a příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, kteří zůstali v době nesvobody na území Československé republiky obsazeném cizí mocí
062/1949 Sb.
Zákon o minimálních veřejných odpočivných (zaopatřovacích) platech a o změně některých ustanovení, upravujících pensijní nároky a vstup do výslužby, jakož i o některých výhodách pro státní zaměstnance
061/1949 Sb.
Zákon, kterým se upravují některé poměry v oboru stavební obnovy na Slovensku
058/1949 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění vládního nařízení ze dne 25. ledna 1949, č. 14 Sb., o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou východu
057/1949 Sb.
Vyhláška o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění vládního nařízení ze dne 25. ledna 1949, č. 12 Sb., o zemědělských referátech krajských národních výborů
056/1949 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění nařízení ministra vnitřního obchodu ze dne 23. prosince 1948, č. 317 Sb., kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r. o. v Praze
054/1949 Sb.
Nařízení o letním čase v roce 1949
051/1949 Sb.
Vyhláška o předpisech z doby nesvobody, kterých se přestalo používati před 15. listopadem 1946, nebo jichž se vůbec nepoužívalo
047/1949 Sb.
Nařízení, kterým se vydává statut Likvidačního fondu měnového
046/1949 Sb.
Nařízení o vysvědčeních na odchodnou tříletých odborných škol pro dámské krejčové, zřízených při některých odborných školách pro ženská povolání
043/1949 Sb.
Vyhláška o Protokolu k Dohodě o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata ze dne 14. ledna 1946, sjednaném v Bruselu dne 15. března 1948
042/1949 Sb.
Vyhláška o Prohlášení mezi Československem a Belgií o vzájemném bezplatném vydávání opisů listin osobního stavu žádaných v zájmu administrativním a ve prospěch nemajetných osob
041/1949 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturních stycích mezi republikou Československou a královstvím Belgickým
039/1949 Sb.
Vyhláška o zrušení delegace berních správ k vyměřování majetkových a mimořádných dávek poplatníkům zvláštní daně výdělkové
038/1949 Sb.
Vyhláška o změně úředních obvodů některých státních veterinárních vyšetřovacích ústavů ústavů
037/1949 Sb.
Nařízení, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a den, jímž se některé útvary zrušují
036/1949 Sb.
Nařízení o finančních referátech okresních národních výborů
035/1949 Sb.
Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci
035/1949 Sb.
Nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci
033/1949 Sb.
Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1949 (rozpočtový zákon)
032/1949 Sb.
Nařízení, jímž se mění a doplňuje přídělové nařízení pro rodinné domky
031/1949 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 11. prosince 1947
029/1949 Sb.
Vládní nařízení o referátech práce a sociální péče krajských národních výborů
029/1949 Sb.
Nařízení o zdravotních referátech krajských národních výborů
028/1949 Sb.
Vládní nařízení o zdravotních referátech krajských národních výborů
028/1949 Sb.
Vládní nařízení o zdravotních referátech krajských národních výborů
024/1949 Sb.
Nařízení o referátech krajských národních výborů pro vnitřní obchod a výživu
023/1949 Sb.
Nařízení o hospodářských referátech krajských národních výborů
022/1949 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů míst v roce 1948
021/1949 Sb.
Nařízení, kterým se vydávají stanovy Velkodistribučního podniku
020/1949 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o úpravě stálých seznamů voličských
019/1949 Sb.
Vyhláška o obchodní dohodě mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednané v Kodani výměnou not ze dne 5. února a 4. března 1948
018/1949 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 2. října 1947 v Atlantic City
017/1949 Sb.
Vyhláška o zrušení okresní expositury v Benátkách nad Jizerou
016/1949 Sb.
Nařízení, kterým se upravují některé nároky zaměstnaných důchodců v počátečním období pětiletého hospodářského plánu nu
014/1949 Sb.
Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou výchovu
014/1949 Sb.
Nařízení o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou výchovu
013/1949 Sb.
Nařízení o technických referátech krajských národních výborů
012/1949 Sb.
Vládní nařízení o zemědělských referátech krajských národních výborů
012/1949 Sb.
Nařízení o zemědělských referátech krajských národních výborů
009/1949 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce podepsané v Praze dne 4. července 1947
008/1949 Sb.
Nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o zlidovění soudnictví a zákona o územní organisaci krajských a okresních soudů
005/1949 Sb.
Nařízení, jímž se mění a doplňují předpisy o úředním oděvu soudců
003/1949 Sb.
Vládní nařízení o územní organisaci okresů v českých zemích
003/1949 Sb.
Nařízení o územní organisaci okresů v českých zemích


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz