Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
207/1950 Sb.
Vyhláška, kterou se určují některé místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice
206/1950 Sb.
Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o financování národních a komunálních podniků
205/1950 Sb.
Nařízení, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
204/1950 Sb.
Nařízení o zrušení Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu
203/1950 Sb.
Nařízení o nastoupení a změnách živnostenské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti
199/1950 Sb.
Nařízení o změnách hranic krajů, okresů a obcí
198/1950 Sb.
Nařízení o zrušení ředitelství státního dluhu, ústřední státní pokladny v Praze a státní pokladny pro Slovensko v Bratislavě
197/1950 Sb.
Nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1951
196/1950 Sb.
Nařízení o přenesení působnosti ve věcech sociálního zaopatření československých občanů bydlících v cizině na ministerstvo zahraničních věcí
195/1950 Sb.
Nařízení, kterým se provádí zákon o organisaci bytového majetku a o Fondu bytového hospodářství
192/1950 Sb.
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se vydávají podrobnější předpisy pro řízení v trestních a občanskoprávních věcech (jednací řád)
192/1950 Sb.
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se vydávají podrobnější předpisy pro řízení v trestních a občanskoprávních věcech (jednací řád)
191/1950 Sb.
Zákon směnečný a šekový
186/1950 Sb.
Vyhláška ministra-předsedy státního úřadu plánovacího, kterou se vyhlašuje úplné znění zákona o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje
185/1950 Sb.
Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby
183/1950 Sb.
Zákon o majetku zanechaném na území Československé republiky osobami, které optovaly pro Svaz sovětských socialistických republik a přesídlily na jeho území
182/1950 Sb.
Zákon o zrušení Fondů národní obnovy
181/1950 Sb.
Zákon o úpravě nejnižších důchodů dřívějších příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů
171/1950 Sb.
Nařízení o zboření staveb
169/1950 Sb.
Zákon o zrušení některých poplatkových předpisů
168/1950 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
166/1950 Sb.
Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví
164/1950 Sb.
Vyhláška o plnění peněžitých závazků z tuzemských pojištění sjednaných v československých korunách, které byly přepočteny na říšské marky
163/1950 Sb.
Nařízení, kterým se vymezují tuzemská pojištění pojišťoven se sídlem v cizině a tuzemská pojištění s plněními znějícími na říšské marky
162/1950 Sb.
Nařízení, kterým se stanoví poplatky za státní arbitráž
160/1950 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
159/1950 Sb.
Nařízení, kterým se mění počet a působnost ministerstev
158/1950 Sb.
Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950
156/1950 Sb.
Nařízení o výkonu působnosti v oboru sociálního zabezpečení účastníků bojů za nezávislost a osvobození Československé republiky
155/1950 Sb.
Nariadenie o zrušení Úradu hospodárskej kontrolnej služby
154/1950 Sb.
Nařízení, kterým se prodlužuje účinnost zákona o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob
153/1950 Sb.
Nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1951
151/1950 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o Československé státní poště, národním podniku
150/1950 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o Československé poště, národním podniku
149/1950 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o národních dopravních podnicích
148/1950 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních dopravních podnicích
147/1950 Sb.
Vládní nařízení o státních cenách
144/1950 Sb.
Zákon o jednorázovém mimořádném přídavku za rok 1950 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců
143/1950 Sb.
Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1951
140/1950 Sb.
Nařízení, kterým se zrušuje Základ národní pomoci a Sociální pomoc pro Čechy a Moravu
138/1950 Sb.
Nařízení o náhradní dávce za všeobecnou daň z lihu
136/1950 Sb.
Vyhláška o opravě tiskových chyb ve vládním nařízení č. 105/1950 Sb., kterým se vyhlašuje Statut národních podniků průmyslových
133/1950 Sb.
Nařízení o zrušení předpisů o lihovém monopolu
132/1950 Sb.
Nařízení, jímž se obec Roudnička připojuje k Hradci Králové
131/1950 Sb.
Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
129/1950 Sb.
Nařízení o poskytnutí věrnostního přídavku horníků v roce 1950
128/1950 Sb.
Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Státní banky československé o povinnosti hlášení některých sporů s cizinou
127/1950 Sb.
Nařízení o přezkoušení projektů na zásobování vodou výrobních podniků a léčebných a ošetřovacích ústavů a projektů úpraven vody, jakož i o zajištění jejich provádění
126/1950 Sb.
Nařízení, kterým se zrušuje Fond pro pojišťování vývozních úvěrů
123/1950 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení č. 112/1950 Sb. o bohosloveckých fakultách
116/1950 Sb.
Nařízení, jímž se stanoví u příslušníků ozbrojených sborů vyměřovací základ pro účely národního pojištění a vojenské nemocenské péče
109/1950 Sb.
Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
108/1950 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
107/1950 Sb.
Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
106/1950 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
104/1950 Sb.
Zákon o financování národních a komunálních podniků
104/1950 Sb.
Zákon o financování národních a komunálních podniků
098/1950 Sb.
Zákon o zrušení Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství a fondů pozemkových reforem a o sloučení jejich jmění
095/1950 Sb.
Zákon, kterým se upravují některé poměry v pojišťovnictví
093/1950 Sb.
Vládní nařízení o výstavbě obcí
092/1950 Sb.
Vyhláška o zániku činnosti státních veterinárních vyšetřovacích ústavů
091/1950 Sb.
Vyhláška o předběžném provádění obchodní smlouvy mezi republikou Československou a Spojenými státy mexickými, podepsané dne 9. listopadu 1949 v Mexiko City
083/1950 Sb.
Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení rozpočtového zákona na rok 1950
082/1950 Sb.
Nařízení o zrušení předpisů o státních finančních monopolech tabákovém, solném, výbušných látek a umělých sladidel
081/1950 Sb.
Nařízení o některých změnách v organisaci vysokých škol
078/1950 Sb.
Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 10 Kčs s datem 4. dubna 1950
077/1950 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
075/1950 Sb.
Nařízení o rozpočtech a závěrečných účtech národních výborů
074/1950 Sb.
Nariadenie ktorým sa zrušuje Ústav pre školský a osvetový film v Bratislave
071/1950 Sb.
Nařízení, kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele
071/1950 Sb.
Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele
070/1950 Sb.
Nařízení, kterým se vydává platový řád pro zaměstnance zdravotní péče
070/1950 Sb.
Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro zaměstnance zdravotní péče
069/1950 Sb.
Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro učitele
069/1950 Sb.
Nařízení, kterým se vydává platový řád pro učitele
064/1950 Sb.
Zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
063/1950 Sb.
Zákon o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů
063/1950 Sb.
Zákon o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů
061/1950 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o Investiční bance
058/1950 Sb.
Zákon o vysokých školách
058/1950 Sb.
Zákon o vysokých školách
054/1950 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví počátek účinnosti pro přesuny působnosti v některých věcech živnostenského a jiného podnikání
053/1950 Sb.
Vyhláška o přeložení sídla krajského vojenského velitelství Gottwaldov
052/1950 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví počátek účinnosti některých přesunů působnosti ve veřejné správě
050/1950 Sb.
Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949
049/1950 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví počátek účinnosti přesunu působnosti ve věci rozlučování obcí
048/1950 Sb.
Nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo národní bezpečnosti
047/1950 Sb.
Ústavní zákon o úpravách v organisaci veřejné správy
046/1950 Sb.
Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949
045/1950 Sb.
Nařízení o národním pojištění brigádníků
042/1950 Sb.
Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949
041/1950 Sb.
Vyhláška o úmluvě mezi Československou republikou a republikou Francouzskou o zaopatřovacích platech pro případ úmrtí nebo invalidity obětem války z roku 1939-1945, podepsané v Paříži dne 1. prosince 1947
040/1950 Sb.
Vyhláška o konečné lhůtě k podání žádostí o vrácení československého státního občanství
038/1950 Sb.
Vyhláška o dodatkové dohodě ze dne 18. května 1948 k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií
035/1950 Sb.
Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1950 (rozpočtový zákon)
033/1950 Sb.
Nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1950
032/1950 Sb.
Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1950
028/1950 Sb.
Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích za rok 1949 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců
026/1950 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945
025/1950 Sb.
Zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
023/1950 Sb.
Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví
022/1950 Sb.
Vyhláška o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs z hliníku
020/1950 Sb.
Nařízení o přezkoušení projektů čistíren odpadních vod výrobních podniků a nemocnic a o zajištění jejich budování
019/1950 Sb.
Nařízení, kterým se provádí zákon o zrušení osidlovacích úřadů
018/1950 Sb.
Zákon o zrušení osidlovacích úřadů
017/1950 Sb.
Nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1950
016/1950 Sb.
Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949
011/1950 Sb.
Vládní nařízení, kterým se prodlužuje přechodná úprava působnosti v oboru státního pensijního (provisního) a úrazového zaopatření
010/1950 Sb.
Nařízení ministra zdravotnictví, kterým se upravuje způsob provozu lékáren
009/1950 Sb.
Nařízení ministra zdravotnictví o osobní způsobilosti k vedení lékárny
008/1950 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění vládního nařízení č. 240/1949 Sb., kterým se provádí poštovní zákon
007/1950 Sb.
Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy o působnosti finančních prokuratur
006/1950 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení č. 275/1949 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
005/1950 Sb.
Vyhláška o úmluvě mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou o sociálním pojištění
004/1950 Sb.
Vyhláška o dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsané v Praze dne 25. dubna 1948
003/1950 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1949
001/1950 Sb.
Vládní nařízení o zrušení zemských finančních pokladen


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz