Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
130/1951 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby v zákoně č. 110/1951 Sb., o státních pracovních zálohách
127/1951 Sb.
Nařízení o přesunech působnosti v osobních věcech státních zaměstnanců s ústředních úřadů na podřízené osobní úřady
126/1951 Sb.
Nařízení, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
123/1951 Sb.
Nařízení o drobných úpravách hranic městských obvodů hlavního města Prahy
122/1951 Sb.
Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a o jiných zjednodušeních veřejné správy
122/1951 Sb.
Nařízení o dalších přesunech působnosti a o jiných zjednodušeních veřejné správy
121/1951 Sb.
Nařízení o změnách v referátech národních výborů
120/1951 Sb.
Nařízení o změnách v organisaci okresních národních výborů
118/1951 Sb.
Nařízení o notářských poplatcích
118/1951 Sb.
Nařízení ministra financí o notářských poplatcích
106/1951 Sb.
Zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků
106/1951 Sb.
Zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků
104/1951 Sb.
Zákon o vánočním přídavku za rok 1951 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců
101/1951 Sb.
Vyhláška o stažení některých drobných mincí
098/1951 Sb.
Nařízení o zrušení státních zastaváren
096/1951 Sb.
Vyhláška o druhém vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949 a po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950
094/1951 Sb.
Nařízení, kterým se zrušuje ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování
091/1951 Sb.
Nařízení o opatřování, rozdělování a zkoušení věcných prostředků požární ochrany
090/1951 Sb.
Nařízení o pozbytí účinnosti § 10 zákona o znárodnění ve stavebnictví
089/1951 Sb.
Nařízení, jímž se připojují některé obce k Českým Budějovicům
088/1951 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra vnitra č. 13/1951 Sb., o změnách úředních názvů míst v roce 1950
087/1951 Sb.
Vyhláška o rozšíření platnosti protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.), sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951
086/1951 Sb.
Nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1952
085/1951 Sb.
Vyhláška o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísanej v Budapešti dňa 6. marca 1951
084/1951 Sb.
Nařízení, kterým se zastavuje činnost Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a Velkodistribučního podniku
081/1951 Sb.
Nařízení, kterým se vyhlašuje Dohoda o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích v přímém mezinárodním styku (MPS) a Dohoda o přepravě zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku (MGS)
080/1951 Sb.
Nařízení o organisačních změnách na vysokých školách
079/1951 Sb.
Vyhláška o ražbě a vydání hliníkových dvacetníků
076/1951 Sb.
Nařízení o likvidaci majetku některých orgánů, jež se zrušují
075/1951 Sb.
Nariadenie ktorým sa zriaďujú nové povereníctva
072/1951 Sb.
Vyhláška o ražbě a vydání hliníkových padesátníků
071/1951 Sb.
Vyhláška o Dodatkové dohodě k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsané v Haagu dne 24. června 1948
068/1951 Sb.
Zákon o dobrovolných organisacích a shromážděních
068/1951 Sb.
Zákon o dobrovolných organisacích a shromážděních
064/1951 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění obchodních podniků
062/1951 Sb.
Nařízení o závazcích váznoucích na některém znárodněném majetku
061/1951 Sb.
Zákon, jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory
059/1951 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o znárodnění ve stavebnictví
058/1951 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve stavebnictví
054/1951 Sb.
Nařízení o územních změnách v Karlovarském kraji
053/1951 Sb.
Nařízení, kterým se vydává statut Československé pojišťovny, národního podniku
052/1951 Sb.
Nařízení o dalších přesunech působnosti ve finanční správě
051/1951 Sb.
Vyhláška o předběžném provádění protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.), sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951
048/1951 Sb.
Nařízení, jímž se zrušuje Československý ústav práce
047/1951 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zbož
044/1951 Sb.
Nařízení, kterým se zrušují Ústředna a úřadovny pro domáckou práci a ústřední a obvodní komise domácké práce
042/1951 Sb.
Nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1951
041/1951 Sb.
Vyhláška o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění přílohy k vládnímu nařízení č. 30/1951 Sb., kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu „Hrdina práce“
039/1951 Sb.
Nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť 30. výročí založení Komunistické strany Československa
038/1951 Sb.
Nařízení o poctách spojených s čestnými tituly v tělesné výchově a ve sportu
033/1951 Sb.
Nařízení, kterým se nově upravují úkoly pětiletého hospodářského plánu
032/1951 Sb.
Nařízení o zřízení Správy služeb diplomatickému sboru
030/1951 Sb.
Vládní nařízení, kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu "Hrdina práce"
029/1951 Sb.
Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1951 (rozpočtový zákon na rok 1951)
026/1951 Sb.
Nařízení, kterým se zrušují Ředitelství pro cestovní ruch a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch
022/1951 Sb.
Nařízení o správě majetkové podstaty pozemkových reforem
020/1951 Sb.
Vyhláška, kterou se určují další místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice
018/1951 Sb.
Zákon o povolávání náhradníků poslanců
016/1951 Sb.
Nařízení, jímž se přenáší na národní výbory provádění některých úkolů Ústředí pracujícího dorostu
015/1951 Sb.
Nařízení, jímž se mění prováděcí nařízení k celnímu zákonu
014/1951 Sb.
Nařízení o odměnách funkcionářů národních výborů
013/1951 Sb.
Vyhláška ministra vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1950
013/1951 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů míst v roce 1950
010/1951 Sb.
Vyhláška o Dodatkové dohodě k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsané v Bruselu dne 3. července 1948
009/1951 Sb.
Nařízení, kterým se zrušuje vládní nařízení o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic
006/1951 Sb.
Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zdokonalení živočišné výroby
005/1951 Sb.
Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti
004/1951 Sb.
Nariadenie ktorým sa mení počet a pôsobnosť povereníctev
001/1951 Sb.
Nařízení, kterým se stanoví zásady pro jednotné oceňování v podnikovém početnictví


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz