Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
112/1953 Sb.
Vládní nařízení, kterým se mění procenta zvýšení daně ze mzdy
109/1953 Sb.
Nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení č. 37/1953 Sb., o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím
101/1953 Sb.
Zákon o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek
099/1953 Sb.
Vládní vyhláška o účinnosti účetních zásad pro další okruhy účetních jednotek
098/1953 Sb.
Nařízení o změnách v organisaci vysokých škol
096/1953 Sb.
Nařízení o Hydrometeorologickém ústavu
090/1953 Sb.
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádí ustanovení §4 odst. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury
089/1953 Sb.
Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v r. 1953
088/1953 Sb.
Nařízení, kterým se upravuje výše státního dětského příspěvku
086/1953 Sb.
Nařízení ministrů financí a zemědělství o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům
086/1953 Sb.
Nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům
084/1953 Sb.
Vládní nařízení o úpravě pojistného národního pojištění
083/1953 Sb.
Nařízení, jímž se mění a doplňují sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích
082/1953 Sb.
Vládní nařízení, kterým se zvýhodňuje placení nájemného
082/1953 Sb.
Nařízení, kterým se zvýhodňuje placení nájemného
081/1953 Sb.
Ústavní zákon o řízení národních výborů vládou
079/1953 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích
078/1953 Sb.
Nariadenie o novej organizácii povereníctev
077/1953 Sb.
Nařízení o nové organisaci ministerstev a ústředních orgánů státní správy
076/1953 Sb.
Nařízení o novém znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M. Ú. Z.)
070/1953 Sb.
Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1953
069/1953 Sb.
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech
068/1953 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech
067/1953 Sb.
Nařízení ministra zahraničního obchodu, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
066/1953 Sb.
Vládní nařízení o vyšších pedagogických školách a vysokých školách pedagogických
066/1953 Sb.
Nařízení o vyšších pedagogických školách a vysokých školách pedagogických
065/1953 Sb.
Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a Syrskou republikou
064/1953 Sb.
Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a Libanonskou republikou
059/1953 Sb.
Vládní nařízení, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 3. června 1953 o opatřeních proti fluktuaci a absenci
057/1953 Sb.
Nařízení o působnosti ministerstva vnitra v oboru územního plánování a výstavby obcí a v oboru péče o technické služby národních výborů
054/1953 Sb.
Vládní nařízení o provozu na silnicích
053/1953 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb
051/1953 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Lidové republiky Rumunské o ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami
050/1953 Sb.
Nařízení, kterým se částečně mění placení nájemného
048/1953 Sb.
Vládní nařízení o změnách v příslušnosti a v řízení ve věcech vynálezů, zlepšovacích námětů, ochranných známek a chráněných vzorů
045/1953 Sb.
Vyhláška ministra financí o vydání peněz vzoru 1953
043/1953 Sb.
Vládní nařízení, kterým se upravují procenta zvýšení a snížení daně ze mzdy
042/1953 Sb.
Vládní nařízení o opatřeních v oboru mezd, důchodů a některých sociálních dávek v souvislosti se zrušením lístkového systému zásobování
042/1953 Sb.
Nařízení o opatřeních v oboru mezd, důchodů a některých sociálních dávek v souvislosti se zrušením lístkového systému zásobování
041/1953 Sb.
Zákon o peněžní reformě
041/1953 Sb.
Zákon o peněžní reformě
039/1953 Sb.
Nařízení, kterým se mění nařízení o rejstříku trestů
038/1953 Sb.
Vládní nařízení, kterým se mění, po případě doplňují některá ustanovení platových řádů pro správní zaměstnance, učitele, zaměstnance zdravotní péče a soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele
034/1953 Sb.
Zákon, jímž některé osoby nabývají československého státního občanství
032/1953 Sb.
Vládní nařízení o přeměně dosavadních škol na školy podle nového školského zákona
030/1953 Sb.
Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení o organisaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu
026/1953 Sb.
Rozpočtový zákon na rok 1953
020/1953 Sb.
Nařízení ministra vnitra o drobné úpravě hranic městských obvodů Praha 14 a Praha 15
019/1953 Sb.
Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
018/1953 Sb.
Nařízení, kterým se mění a doplňují ustanovení o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
016/1953 Sb.
Zákon, kterým se mění rozpočtový zákon na rok 1952
007/1953 Sb.
Nariadenie ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré povereníctva a upravuje ich pôsobnosť
006/1953 Sb.
Vládní nařízení, kterým se zrušují a zřizují některé orgány státní správy a upravuje jejich působnost
005/1953 Sb.
Vládní nařízení o nové organisaci vládních prací
004/1953 Sb.
Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou v roce 1953
002/1953 Sb.
Vyhláška o úplnom znení občianskeho súdneho poriadku
001/1953 Sb.
Vyhláška o úplném znění trestního řádu


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz