Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
065/1954 Sb.
Vyhláška o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války
064/1954 Sb.
Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům
063/1954 Sb.
Vládní nařízení o přenesení působnosti v oboru vědecko-technické spolupráce ze státního úřadu plánovacího na ministerstvo zahraničního obchodu
059/1954 Sb.
Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb
057/1954 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Lidovou republikou bulharskou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
056/1954 Sb.
Nariadenie ktorým sa zriaďuje Povereníctvo spravodlivosti
055/1954 Sb.
Vládní nařízení o chráněné oblasti Pražského hradu
054/1954 Sb.
Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1954
050/1954 Sb.
Vyhláška o Obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací ze dne 24. listopadu 1953
049/1954 Sb.
Nariadenie ktorým sa mení názov Slovenskej univerzity v Bratislave
045/1954 Sb.
Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži
044/1954 Sb.
Nařízení o organisaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy
043/1954 Sb.
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
042/1954 Sb.
Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
041/1954 Sb.
Nařízení o občanské kontrole provozoven
040/1954 Sb.
Nařízení o podpoře na úhradu provozních nákladů bytových družstev
039/1954 Sb.
Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti § 11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb.
038/1954 Sb.
Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení č. 37/1951 Sb., o vybudování a provozu drah
036/1954 Sb.
Vyhláška ministra financí o vydání stříbrných desetikorun a pětadvacetikorun na pamět 10. výročí Slovenské národní povstání
034/1954 Sb.
Nařízení o přepočítávání některých pohledávek a závazků znějících na československé koruny starých peněz v poměru k cizině
033/1954 Sb.
Nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 37/1953 Sb., o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím
026/1954 Sb.
Ústavní zákon o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady
021/1954 Sb.
Vládní nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 5/1951 Sb., kterým se provádí zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti
020/1954 Sb.
Vládní nařízení o organisaci státní báňské správy
016/1954 Sb.
Vládní nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů
016/1954 Sb.
Nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů
015/1954 Sb.
Rozpočtový zákon na rok 1954
012/1954 Sb.
Ústavní zákon o národních výborech
010/1954 Sb.
Vyhláška o doplňku k Dohodě uzavřené mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami ze dne 28. listopadu 1947, sjednaném výměnou not v Praze dne 16. června 1953
009/1954 Sb.
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje ustanovení §7 odst. 2 zákona č. 64/1950 Sb., o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
008/1954 Sb.
Nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o projektové a rozpočtové dokumentaci investic
006/1954 Sb.
Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949
005/1954 Sb.
Vyhláška o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Bruselu dne 11. července 1952
004/1954 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou republiky Československé a Ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky o vzájemné spolupráci v oboru ochrany zemědělských rostlin před škůdci a chorobami
003/1954 Sb.
Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1954
002/1954 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz