Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
074/1956 Sb.
Vyhláška o Dopravní dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou ze dne 18. ledna 1956
072/1956 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
071/1956 Sb.
Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení ministra financí o správních poplatcích
069/1956 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení některých zákonů o daních placených obyvatelstvem
066/1956 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organisaci soudů
062/1956 Sb.
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 17/1954 Sb., o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu
061/1956 Sb.
Zákonné opatření o těžbě rašelin
060/1956 Sb.
Zákonné opatření, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky
059/1956 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o důchodové dani družstev a jiných organisací
054/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
054/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
054/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
054/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
054/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
054/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
054/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
054/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
054/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
054/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
054/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
054/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
054/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
054/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
054/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
054/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
054/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
054/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
054/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
054/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
054/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
054/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
054/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
054/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
052/1956 Sb.
Vyhláška o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organisace spojených národů schválené Valným shromážděním Organisace spojených národů dne 13. února 1946
050/1956 Sb.
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě nahrazující Úmluvu o mezinárodním ústavu chladírenském, sjednanou dne 21. června 1920 a pozměněnou dne 31. května 1937, sjednané dne 1. prosince 1954 v Paříži
049/1956 Sb.
Nařízení o další změně nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům
048/1956 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
047/1956 Sb.
Zákon o civilním letectví (letecký zákon)
047/1956 Sb.
Zákon o civilním letectví (letecký zákon)
046/1956 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách
043/1956 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných k službě v branné moci
041/1956 Sb.
Nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vládních nařízení č. 42/1954 Sb. a č. 55/1955 Sb.
040/1956 Sb.
Zákon o státní ochraně přírody
039/1956 Sb.
Vyhláška o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska
038/1956 Sb.
Nařízení o změnách v organisaci vysokých škol
037/1956 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
035/1956 Sb.
Nariadenie o zriadení Povereníctva miestnych palív a naftového priemyslu
034/1956 Sb.
Nariadenie o zrušení niektorých povereníctiev
032/1956 Sb.
Vládní nařízení o přičlenění státní dřevařské inspekce k ministerstvu státní kontroly
031/1956 Sb.
Zákonné opatření o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků
029/1956 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu
028/1956 Sb.
Nařízení o změně působnosti v oboru vysokých škol zemědělských
024/1956 Sb.
Vyhláška Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu, kterou určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice
024/1956 Sb.
Vyhláška, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice
022/1956 Sb.
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 22. prosince 1952 v Buenos Aires
021/1956 Sb.
Vyhláška o Pravidlech o zabránění srážkám na moři
020/1956 Sb.
Zákonné opatření, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organisacích
017/1956 Sb.
Vyhláška o přístupu Československé republiky k Mezinárodní úmluvě o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu, sjednané v Ženevě dne 7. listopadu 1952
016/1956 Sb.
Nařízení o schvalování plánů železniční přepravy
014/1956 Sb.
Zákonné opatření, kterým se doplňuje zákon č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních
013/1956 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích
012/1956 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení Jednotného fondu pracujících
011/1956 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placené dovolené na zotavenou v roce 1956 a 1957
006/1956 Sb.
Rozpočtový zákon na rok 1956
005/1956 Sb.
Nařízení o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 a Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25. října 1952
004/1956 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
001/1956 Sb.
Nařízení o zřízení Státního výboru pro výstavbu, Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz