Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
094/1958 Sb.
Vyhláška o Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní
088/1958 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek
088/1958 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek
086/1958 Sb.
Vyhláška, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice
083/1958 Sb.
Zákon o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru
083/1958 Sb.
Zákon o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru
082/1958 Sb.
Vládní nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově
082/1958 Sb.
Nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově
077/1958 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 25 Kčs vzoru 1958
073/1958 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství
072/1958 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
068/1958 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona č. 51/1955 Sb., o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích
067/1958 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích
066/1958 Sb.
Nařízení, kterým se mění nařízení o rejstříku trestů
065/1958 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
064/1958 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství
063/1958 Sb.
Zákon o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé
062/1958 Sb.
Ústavní zákon o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou
060/1958 Sb.
Nařízení o sloučení ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva přesného strojírenství v ministerstvo všeobecného strojírenství
059/1958 Sb.
Vyhláška o Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii
059/1958 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii
058/1958 Sb.
Nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
057/1958 Sb.
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů
056/1958 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vzájemné železniční dopravě
051/1958 Sb.
Vyhláška o účinnosti Protokolu o doložkách o rozsudím pro Německou demokratickou republiku
050/1958 Sb.
Vyhláška o účinnosti Úmluvy o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků pro Německou demokratickou republiku
049/1958 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou
047/1958 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o úpravě státního občanství osob s dvojím občanstvím
047/1958 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o úpravě státního občanství osob s dvojím občanstvím
046/1958 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
045/1958 Sb.
Vyhláška Státního výboru pro výstavbu, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřady prvé stolice
044/1958 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů
042/1958 Sb.
Zákon o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou
042/1958 Sb.
Zákon o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou
039/1958 Sb.
Nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů
038/1958 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o vedoucích odborů rad národních výborů
037/1958 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
036/1958 Sb.
Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 37/1954 Sb., jímž se vydává železniční přepravní řád
035/1958 Sb.
Nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů
034/1958 Sb.
Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě
032/1958 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru
031/1958 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev
028/1958 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství a vzájemné spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou
027/1958 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou
026/1958 Sb.
Vyhláška o Protokolu o obnovení normálních styků mezi Československou republikou a Japonskem
025/1958 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemné výměně studentů a aspirantů ke studiu na vysokých školách a vědecko-výzkumných ústavech
024/1958 Sb.
Vyhláška o Konsulární smlouvě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou
023/1958 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o hraničních zmocněncích se Závěrečným protokolem
023/1958 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o hraničních zmocněncích se Závěrečným protokolem
018/1958 Sb.
Zákon o požární ochraně
018/1958 Sb.
Zákon o požární ochraně
017/1958 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona č. 60/1952 Sb., o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže
014/1958 Sb.
Zákon o zrušení předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby
013/1958 Sb.
Rozpočtový zákon na rok 1958
012/1958 Sb.
Nařízení o zrušení Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku a o zřízení Slovenského výboru pro výstavbu
011/1958 Sb.
Vládní nařízení o organisaci státní geologické služby
011/1958 Sb.
Nařízení o organisaci státní geologické služby
010/1958 Sb.
Nařízení o zrušení ministerstva a pověřenectva místního hospodářství
010/1958 Sb.
Vládní nařízení o zrušení ministerstva a pověřenectva místního hospodářství
009/1958 Sb.
Nařízení o nové organisaci státní správy na úseku energetiky a vodního hospodářství
009/1958 Sb.
Vládní nařízení o nové organisaci státní správy na úseku energetiky a vodního hospodářství
008/1958 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě režimu na státních hranicích se Závěrečným protokolem
008/1958 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě režimu na státních hranicích se Závěrečným protokolem
005/1958 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Egyptské republiky o vědecké a technické spolupráci
004/1958 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie
003/1958 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění
002/1958 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií ií
001/1958 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o konečném vypořádání majetkových a finančních otázek, souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz