Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
195/1960 Sb.
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 175/1959 Ú. l., o výkupních cenách zemědělských výrobků
194/1960 Sb.
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
193/1960 Sb.
Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, kterou se zrušuje vyhláška č. 80/1953 Ú. l., o náhradách za výkony při provádění odborně technického dozoru
192/1960 Sb.
Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu
191/1960 Sb.
Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
190/1960 Sb.
Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů
189/1960 Sb.
Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů
185/1960 Sb.
Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům
182/1960 Sb.
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o bezpečnosti práce při obsluze hospodářských zvířat
181/1960 Sb.
Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1961
179/1960 Sb.
Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Teplicích do Duchcova
176/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací, udělených na základě těchto pravidel
176/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel
175/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské úmluvě o silničních značkách
174/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
173/1960 Sb.
Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
170/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou
169/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice-voda (MŽVS)
168/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spoupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou etiopskou vládou a o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím
167/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím
164/1960 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
162/1960 Sb.
Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva financí č. 243/1953 Ú. l. (č. 285/1953 Ú. v.), o účasti Státní pojišťovny na zábranné péči proti škodám
161/1960 Sb.
Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé místní poplatky a upravují předpisy o místním poplatku ze psů
159/1960 Sb.
Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé prováděcí předpisy k zákonu č. 85/1952 Sb., o pojišťovnictví
158/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemné spolupráci na úseku báňské záchranné služby
153/1960 Sb.
Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru
149/1960 Sb.
Vyhláška Státní plánovací komise, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 152/1959 Ú. l., o dokumentaci staveb
148/1960 Sb.
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady prvého stupně
147/1960 Sb.
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o přenesení finanční na účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem
145/1960 Sb.
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1959 Ú. l., o dodávkách samovazačových motouzů, o výdeji provázkových povřísel, o vrácení použitých samovazačových motouzů a o jejich cenách
138/1960 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích
134/1960 Sb.
Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky č. 206/1958 Ú. l., o úplatném nabývání věcí od soukromníků organizacemi socialistického sektoru
133/1960 Sb.
Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky č. 205/1958 Ú. l., kterou se provádí vládní nařízení o správě národního majetku
132/1960 Sb.
Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o změně směrnic Státní banky československé č. 140/1958 Ú. l., o financování a kontrole reprodukce základních fondů organizací státního socialistického sektoru a o poskytování investičních úvěrů těmto organizacím Státní bankou československou
131/1960 Sb.
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 67/1959 Ú. l., o učebních oborech
124/1960 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění vládní nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy
122/1960 Sb.
Vyhláška Ústřední rady odborů a ministerstva financí o poskytování prostředků a o uhrazování nákladů na činnost základních organizací Revolučního odborového hnutí v organizacích státního socialistického sektoru
120/1960 Sb.
Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
119/1960 Sb.
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 245/1953 Ú. l., o výrobě, výkupu a výdeji osiva a sadby z množitelských ploch vyňatých z dodávkové povinnosti, ve znění vyhlášky č. 132/1955 Ú. l.
116/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení
114/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou
110/1960 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., o platech členů vlády
109/1960 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
105/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě
105/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě
104/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav
104/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav
102/1960 Sb.
Vládní nařízení o zrušení oblastních orgánů státní správy na Slovensku a plavební správy v Praze
101/1960 Sb.
Zákon o sloučení některých ministerstev, o převedení řízení vodního hospodářství do působnosti ministerstva zemědělství a o změně názvu ministerstva stavebnictví
098/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o jednotném celním závěrovém řádu pro labské lodě
097/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
096/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou
095/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se upravuje předmět podnikání některých podniků zahraničního obchodu
092/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou
092/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou
090/1960 Sb.
Vyhláška pověřenectva financí o přenesení některých úkolů bývalého Fondu národní obnovy v Bratislavě na výkonné orgány některých okresních národních výborů
088/1960 Sb.
Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů, kterou se mění vyhláška č. 123/1955 Ú. l., o státní službě pro drahé kovy
085/1960 Sb.
Vládní vyhláška o provedení sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 1961
084/1960 Sb.
Nařízení ministra dopravy o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 a o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25. října 1952
083/1960 Sb.
Nařízení ministra dopravy o změně a doplnění řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje
081/1960 Sb.
Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
080/1960 Sb.
Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
076/1960 Sb.
Vládní nařízení o jednorázovém státním příspěvku na snížení dluhů ze stavební obnovy rodinných domků a zemědělských usedlostí a z jejich výstavby ve dvouletce
075/1960 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích
074/1960 Sb.
Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra lesů a dřevařského průmyslu č. 58/1954 Ú. l., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi
069/1960 Sb.
Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji, stavebními úřady prvního stupně
067/1960 Sb.
Zákon o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon)
059/1960 Sb.
Úřední sdělení z ministerstva školství a kultury o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 44/1960 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú. l., o úpravě autorských odměn za literární díla, ve znění pozdějších předp
058/1960 Sb.
Vyhláška rady Krajského národního výboru v Liberci, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
058/1960 Sb.
Vyhláška rady Krajského národního výboru v Liberci, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
057/1960 Sb.
Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
055/1960 Sb.
Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení
054/1960 Sb.
Rozhodnutí presidenta republiky a vlády Republiky československé o amnestii
052/1960 Sb.
Vládní nařízení o zrušení Státního výboru pro výstavbu
051/1960 Sb.
Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo obvodního báňského úřadu v Plzni do Stodu
049/1960 Sb.
Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1953 Ú. l., kterou se stanoví jednotné všeobecné ceny pro prodej elektřiny v drobném
048/1960 Sb.
Vyhláška ministra financí o stažení státovek po 1 Kčs vzoru 1953
047/1960 Sb.
Vyhláška ministra financí a Státní plánovací komise o změně vyhlášky ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby
045/1960 Sb.
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/1957 Ú. l., o řádu plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách
044/1960 Sb.
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú. l., o úpravě autorských odměn za literární díla, ve znění pozdějších předpisů
044/1960 Sb.
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú. l., o úpravě autorských odměn za literární díla, ve znění pozdějších předpisů
038/1960 Sb.
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady
037/1960 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění
036/1960 Sb.
Zákon o územním členění státu
036/1960 Sb.
Zákon o územním členění státu
036/1960 Sb.
Zákon o územním členění státu
035/1960 Sb.
Ústavní zákon o změně ústavního zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a ústavního zákona o národních výborech
033/1960 Sb.
Vyhláška ministerstva financí o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 38/1959 Sb., týkajících se Polské lidové republiky
030/1960 Sb.
Vyhláška Úřadu pro normalizaci, kterou se mění a doplňuje vyhláška o státní službě pro míry a váhy
027/1960 Sb.
Vyhláška ministerstva školství a kultury o změně a doplnění vyhlášky č. 9/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací
025/1960 Sb.
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a zemědělství o ochranných opatřeních v brucelózních stájích a izolátech
024/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou
024/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou
022/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
021/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky
019/1960 Sb.
Vyhláška ministra dopravy, kterou se mění vyhláška ministra dopravy č. 210/1958 Ú. l., o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů
017/1960 Sb.
Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 7/1954 Sb., o oběhu zákonných peněz
016/1960 Sb.
Ústřední sdělení z ministerstva zahraničních věcí
015/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o změně vyhlášky o hospodářských vztazích při provádění dovozu zboží
014/1960 Sb.
Zákon Slovenské národní rady o rozpočtu Slovenska na rok 1960
013/1960 Sb.
Rozpočtový zákon na rok 1960
012/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Ottawě dne 3. října 1957
009/1960 Sb.
Vyhláška Ústředního svazu výrobních družstev o úkolech orgánů výrobního družstevnictví při výkonu dozoru nad bezpečností při práci
006/1960 Sb.
Vyhláška rady Krajského národního výboru v Prešově, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
005/1960 Sb.
Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
004/1960 Sb.
Vyhláška ministerstva financí o osvobození budov sloužících kulturním účelům od domovní daně
003/1960 Sb.
Vyhláška ministerstva školství a kultury o doplnění vyhlášky ministerstva informací a osvěty č. 39/1951 Ú. l. I, kterou se vydávají tiskové předpisy
002/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecné úmluvě o autorském právu
002/1960 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecné úmluvě o autorském právu


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz