Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
207/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních
206/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou
202/1964 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965
201/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o československé průvozní dopravě přes území Polské lidové republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau
200/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou
196/1964 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
193/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o letecké dopravě
192/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací
192/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací
192/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací
188/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou
187/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vytvoření a provozu společného parku nákladních vozů
186/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím
185/1964 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
184/1964 Sb.
Zákon, kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů
183/1964 Sb.
Zákon o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
182/1964 Sb.
Usnesení Národního shromáždění Zásady dalšího prohloubení činnosti Národního shromáždění
179/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství o zrušení vyhlášky č. 229/1957 Ú. l., o úpravě cen za práce, prováděné početními stroji
176/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži
175/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce
175/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce
172/1964 Sb.
Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti, kterou se vydává organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti
168/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federativní republikou Kamerun
167/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1962 Sb., o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu
167/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1962 Sb., o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu
165/1964 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o některých služebních poměrech vojáků
164/1964 Sb.
Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 20. výročí Slovenského národního povstání
163/1964 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
161/1964 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
160/1964 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
158/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
157/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích
155/1964 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se stanoví výjimka z ustanovení § 43 lesního zákona
153/1964 Sb.
Usnesení předsednictva Národního shromáždění ČSSR o stanovení termínu voleb soudců Nejvyššího soudu, krajských soudů a soudců z povolání vojenských soudů
148/1964 Sb.
Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací
144/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o pevninské mělčině
141/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva financí o rozšíření povinného pojištění jednotných zemědělských družstev
135/1964 Sb.
Vyhláška ministerstev všeobecného strojírenství a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků
134/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva dopravy o přepravním řádu vodní dopravy
133/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva dopravy o silničním přepravním řádu
128/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění příloha vyhlášky č. 74/1961 Sb., o pronájmu a používání silničních vozidel pro motorovou dopravu
127/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva dopravy o městském přepravním řádu
118/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva národní obrany, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zajištění obranyschopnoti státu
116/1964 Sb.
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodu pravomoci v některých hospodářských sporech na hospodářskou arbitráž
115/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví správní poplatek za vydání lékařského potvrzení
114/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti o podnikovém rejstříku
114/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti o podnikovém rejstříku
113/1964 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o příplatcích na lázeňskou péči
113/1964 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o příplatcích na lázeňskou péči
112/1964 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
104/1964 Sb.
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
104/1964 Sb.
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
103/1964 Sb.
Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
103/1964 Sb.
Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
101/1964 Sb.
Zákon o sociálním zabezpečení
095/1964 Sb.
Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
094/1964 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva N. S.
092/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o volném moři
091/1964 Sb.
Vyhláška Ústředního svazu výrobních družstev, kterou se mění vyhláška č. 274/1956 Ú. l., o nemocenském pojištění členů výrobních družstev
090/1964 Sb.
Vyhláška ministra financí, kterou se zrušuje vyhláška č. 94/1960 Sb., o poskytování záloh jednotným zemědělským družstvům na plánované tržby za dodávky zemědělských výrobků
089/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví
087/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech
087/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech
087/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech
087/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech
087/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech
087/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech
086/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou demokratickou republikou
086/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou demokratickou republikou
085/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic
085/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic
084/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí k Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali
083/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci
082/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o konzulárních stycích mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie
082/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o konzulárních stycích mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie
081/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelních pohromách podepsané v Praze dne 6. října 1956 a o změně článku II uvedené Úmluvy
081/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelních pohromách podepsané v Praze dne 6. října 1956 a o změně článku II uvedené Úmluvy
079/1964 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministerstva financí č. 48/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku
078/1964 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně o rodině č. 94/1963 Sb.
077/1964 Sb.
Vyhláška rady Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
076/1964 Sb.
Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují další městské národní výbory stavebními úřady
075/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 73/1961 Sb., o učebních oborech
074/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva školství a kultury o doplnění vyhlášky, kterou se stanoví podmínky účinkování divadelních umělců z povolání v představeních mimo provoz divadla, a vyhlášky, kterou se stanoví povinné zprostředkování pro některé obory umělecké činnost
064/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o doplnění vyhlášky č. 87/1963 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
057/1964 Sb.
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 33/1962 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
056/1964 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
055/1964 Sb.
Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se mění vyhláška o zkouškách svářečů některých technických zařízení
051/1964 Sb.
Zákon o dráhách
044/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva financí o změně správního poplatku za povolení k vývozu
043/1964 Sb.
Usnesení předsednictva Národního shromáždění ČSSR o některých změnách ve volebních obvodech pro volby do Národního shromáždění
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
040/1964 Sb.
Občanský zákoník
039/1964 Sb.
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení volebních obvodů pro volby do Slovenské národní rady
038/1964 Sb.
Usnesení předsednictva Národního shromáždění ČSSR o stanovení volebních obvodů pro volby do Národního shromáždění
038/1964 Sb.
Usnesení předsednictva Národního shromáždění ČSSR o stanovení volebních obvodů pro volby do Národního shromáždění
037/1964 Sb.
Usnesení předsednictva Národního shromáždění ČSSR o vyhlášení dne voleb do Národního shromáždění, do Slovenské národní rady, do národních výborů a voleb soudců okresních soudů
029/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o dočasném dovozu obalů, Celní úmluvě o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo k použití na výstavách, veletrzích, zasedáních nebo při podobných událostech a Celní úmluvě o dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání
028/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
023/1964 Sb.
Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
021/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování absolventů vysokých škol
020/1964 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
019/1964 Sb.
Zákon, kterým se zrušují celní slevy pro dovoz strojů a přístrojů
018/1964 Sb.
Zákon o Československé televizi
016/1964 Sb.
Ústavní zákon o skončení volebního období Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů
015/1964 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964
014/1964 Sb.
Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunech pracovní doby v letech 1964 a 1965
011/1964 Sb.
Vyhláška předsednictva Slovenské národní rady o vývozu kulturních památek a předmětů muzeální hodnoty
008/1964 Sb.
Vyhláška ministerstva financí o další změně vyhlášky o správních poplatcích
004/1964 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů
001/1964 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz