Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
157/1965 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
156/1965 Sb.
Vyhláška ministerstva hornictví o změně a doplnění vyhlášky č. 143/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu
155/1965 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 297/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Centrotex, československé akciové společnosti pro dovoz a vývoz textilního a koženého zboží, na podnik pro zahraniční obchod
154/1965 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 308/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Motokov, akciové společnosti pro dovoz a vývoz vozidel a výrobků lehkého kovoprůmyslu, na podnik pro zahraniční obchod
153/1965 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 307/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Kovo, akciové společnosti pro dovoz a vývoz výrobků přesného strojírenství, na podnik pro zahraniční obchod
152/1965 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 311/1953 Ú. l., o zřízení Technoexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz průmyslových celků
147/1965 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhláškách ministra zahraničního obchodu o podnicích zahraničního obchodu
145/1965 Sb.
Vyhláška ministerstva financí o některých opatřeních v oboru daně z příjmů z literární a umělecké činnosti
142/1965 Sb.
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
141/1965 Sb.
Zákon o některých změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků
137/1965 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966
133/1965 Sb.
Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie o změně vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
131/1965 Sb.
Usnesení Národního shromáždění ke zprávě vlády o postupu obnovovacích prací k odstranění škod způsobených povodněmi na jižním Slovensku
130/1965 Sb.
Usnesení Národního shromáždění ke zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období zejména z hlediska uplatňování ústavy a dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964
128/1965 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
127/1965 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o změnách článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů, přijatých XVIII. Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 17. prosince 1963 v rezoluci č. 1991/XVIII A a B
125/1965 Sb.
Vyhláška předsednictva Slovenské národní rady o ochraně volně žijících živočichů
124/1965 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o otázkách zproštění vízové povinnosti občanů Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik při soukromých cestách do Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik
123/1965 Sb.
Zákon o Československé tiskové kanceláři
122/1965 Sb.
Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se ruší vyhláška č. 54/1964 Sb., o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků
119/1965 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
116/1965 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži
115/1965 Sb.
Zákon o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů
114/1965 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1963 Sb., o Státní plánovací komisi
114/1965 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1963 Sb., o Státní plánovací komisi
112/1965 Sb.
Pravidla pro provádění periodických revizí hospodaření
109/1965 Sb.
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
106/1965 Sb.
Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 3 Kčs
106/1965 Sb.
Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 3 Kčs
105/1965 Sb.
Vládní nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 3 Kčs a 5 Kčs
103/1965 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
101/1965 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o pobřežních vodách a pásmu přilehlém
100/1965 Sb.
Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o zrušení povinného odprodeje sádla
099/1965 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě uzavřené mezi Belgií, Německem, Francií a Itálií za účelem stanovení jednotných pravidel pro vzájemné uznávání úředních značek při zkouškách palných zbraní a Stanovy, podepsané v Bruselu dne 15. července 1914
099/1965 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě uzavřené mezi Belgií, Německem, Francií a Itálií za účelem stanovení jednotných pravidel pro vzájemné uznávání úředních značek při zkouškách palných zbraní a Stanovy, podepsané v Bruselu dne 15. července 1914
098/1965 Sb.
Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu a mění obvod působnossti
097/1965 Sb.
Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se odnímá některým místním národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu
096/1965 Sb.
Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určuje další obvodní národní výbor v kraji stavebním úřadem
088/1965 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky
087/1965 Sb.
Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu
086/1965 Sb.
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se Místnímu národnímu výboru v Sobotce odnímá působnost stavebního úřadu
085/1965 Sb.
Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se mění vyhláška o pěstitelském pálení ovoce
083/1965 Sb.
Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 550. výročí upálení mistra Jana HUSA
079/1965 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o kulturní spolupráci
078/1965 Sb.
Vyhláška ministra spravedlnosti a generálního prokurátora, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 151/1961 Sb., o rejstříku trestů
077/1965 Sb.
Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
076/1965 Sb.
Vyhláška ministerstva stavebnictví o změně a doplnění základních podmínek dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílců
075/1965 Sb.
Vládní vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 127/1954 Ú. l., o příspěvcích příjemců autorských odměn a o příspěvcích za užití volných děl kulturním fondům
074/1965 Sb.
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 16/1963 Sb., o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol
072/1965 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
065/1965 Sb.
Zákoník práce
061/1965 Sb.
Zákon, kterým se doplňují předpisy o organizaci státní báňské správy
060/1965 Sb.
Zákon o prokuratuře
060/1965 Sb.
Zákon o prokuratuře
059/1965 Sb.
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
059/1965 Sb.
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
059/1965 Sb.
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
059/1965 Sb.
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
057/1965 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
055/1965 Sb.
Metodické pokyny Státní plánovací komise pro vypracování státního plánu rozvoje národního hospodářství
054/1965 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
052/1965 Sb.
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1963 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou, ve znění vyhlášky č. 64/1964 Sb.
050/1965 Sb.
Vyhláška ministra spravedlnosti o odměnách za poskytování právní pomoci (advokátní tarif)
049/1965 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě
047/1965 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotné Úmluvě o omamných látkách
047/1965 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotné Úmluvě o omamných látkách
046/1965 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
044/1965 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o zrušení vyhlášky č. 57/1961 Sb., o nákupu prázdných konzervárenských sklenic
043/1965 Sb.
Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii
042/1965 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Českoslovesnké socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním
039/1965 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní spolupráci
038/1965 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
036/1965 Sb.
Zákon o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
035/1965 Sb.
Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
035/1965 Sb.
Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
035/1965 Sb.
Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
027/1965 Sb.
Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 50 Kčs a pamětních stříbrných pětadvacetikorun k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou
026/1965 Sb.
Vyhláška Státní plánovací komise a ministerstva financí o rozšíření pomoci pracovníkům v železniční dopravě při družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků
025/1965 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o zrušení Dohod o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách uzavřených mezi vládou Československé socialistické republiky a vládami Bulharské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Maďarské lidové republiky
024/1965 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení Organizace pro spolupráci v průmyslu valivých ložisek
021/1965 Sb.
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb
019/1965 Sb.
Zásady o uzavírání dohod o pracovní činnosti mezi socialistickými organizacemi a pracovníky schválené usnesením vlády ze dne 3. března 1965
019/1965 Sb.
Zásady o uzavírání dohod o pracovní činnosti mezi socialistickými organizacemi a pracovníky schválené usnesením vlády ze dne 3. března 1965
017/1965 Sb.
Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se Obvodnímu národnímu výboru v Ostravě-Porubě odnímá působnost stavebního úřadu
016/1965 Sb.
Vyhláška ministerstev paliv, hutního průmyslu a rudných dolů, stavebnictví, Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin a Ústředního geologického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 155/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobné předpisy k provedení vládního nařízení o věrnostním přídavku horníků
015/1965 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky
014/1965 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení organizace pro spolupráci v hutnictví železa a o Statutu organizace pro spolupráci v hutnictví železa Intermetall
012/1965 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy a Úmluvě o mezinárodní výměně publikací
010/1965 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti turistického ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií
009/1965 Sb.
Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
008/1965 Sb.
Směrnice o ochraně dřeva schválené usnesením vlády ze dne 14. ledna 1965
006/1965 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) a Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV)
005/1965 Sb.
Vládní nařízení o změnách názvů některých fakult
002/1965 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz