Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
117/1966 Sb.
Zákon o některých důsledcích zanedbávání péče o děti
115/1966 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
111/1966 Sb.
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky)
109/1966 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 104/1960 Sb., o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav a ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 105/1960 Sb., o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb.
099/1966 Sb.
Vládní nařízení, kterým se zrušují některé další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
095/1966 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o mezinárodní silniční dopravě
088/1966 Sb.
Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
086/1966 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška č. 34/1965 Sb., o regresních náhradách
083/1966 Sb.
Zákon o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky
079/1966 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vlády Polské lidové republiky o kulturní spolupráci
075/1966 Sb.
Vyhláška předsedy vlády o zrušení směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy
072/1966 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o civilním řízení
070/1966 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o celním projednávání mezinárodních přeprav nákladů, prováděných automobilovou dopravou
069/1966 Sb.
Metodické pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí pro vypracování návrhu státního prováděcího plánu a státního rozpočtu na rok 1967
069/1966 Sb.
Metodické pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí pro vypracování návrhu státního prováděcího plánu a státního rozpočtu na rok 1967
068/1966 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
064/1966 Sb.
Zásady pro regulaci ekonomických a finančních vztahů uvnitř výrobních hospodářských jednotek, schválené usnesením vlády ze dne 15. července 1966 č. 242
061/1966 Sb.
Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 5 Kčs a o vydání pamětních stříbrných desetikorun "VELKÁ MORAVA - 1100 LET"
059/1966 Sb.
Vládní nařízení o prodloužení základní služby některým vojákům útvarů silničního vojska v roce 1966
058/1966 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci
057/1966 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
055/1966 Sb.
Vyhláška Ústřední správy vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 136/1960 Sb., o Státní vodohospodářské inspekci
054/1966 Sb.
Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství, ve znění vládního nařízení č. 95/1964 Sb.
051/1966 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválených zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
048/1966 Sb.
Zákon Slovenské národní rady o změně zákona Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady
042/1966 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče
041/1966 Sb.
Směrnice ministerstva školství a kultury a ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o výpomoci žáků škol II. cyklu (včetně učňů) při špičkových zemědělských pracích
038/1966 Sb.
Vládní nařízení, kterým se zrušují některé právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
036/1966 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se zrušují některé právní předpisy
035/1966 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o ukončení platnosti Smlouvy o smírčím a rozhodčím řízení, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925 a Smlouvy o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925
034/1966 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o zrušení vízové povinnosti
034/1966 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o zrušení vízové povinnosti
033/1966 Sb.
Vládní nařízení, kterým se doplňuje a mění vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol
029/1966 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
024/1966 Sb.
Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o hospodářských smlouvách ve vnitrostátní vodní nákladní dopravě
023/1966 Sb.
Vyhláška Ústřední správy spojů a ministerstva vnitra o vymezení pojmu vysílacích rádiových stanic a o jejich přechovávání
022/1966 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci
021/1966 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zřízení Rady pro celní spolupráci
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
020/1966 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu
017/1966 Sb.
Vyhláška ministerstva dopravy o leteckém přepravním řádu
015/1966 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, podepsaná ve Varšavě dne 12. října 1929
014/1966 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu
013/1966 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 174/1958 Ú. l., kterou bylo vyhlášeno usnesení vlády o stanovení začátku a konce pracovní doby v ústředních úřadech a v jiných státních orgánech
012/1966 Sb.
Vyhláška ministerstva dopravy o změně vyhlášky č. 3/1962 Sb., o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory
011/1966 Sb.
Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra ČSSR o hospodářských smlouvách v silniční nákladní dopravě
006/1966 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci na úseku ochrany
005/1966 Sb.
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 108/1961 Sb., o zřízení University 17. listopadu v Praze
001/1966 Sb.
Vyhláška vlády a Ústřední rady odborů k dalšímu rozvoji závodního stravování


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz