Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
134/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o změně ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 312/1953 Ú. l., o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu, ve znění vyhlášky č. 95/1960 Sb. a vyhlášky č. 147/1965 Sb.
133/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Pragoinvestu, podniku zahraničního obchodu
129/1967 Sb.
Vyhláška předsedy vlády o zrušení dalších směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy
128/1967 Sb.
Vládní nařízení, kterým se zrušují další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
127/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Chemapolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
126/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Exica, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
126/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Exica, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
125/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Centrotexu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
123/1967 Sb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti o tom, co se podle trestního zákona považuje za nakažlivé choroby domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat
120/1967 Sb.
Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o některých opatřeních na úseku hospodářských smluv v silniční a vodní nákladní dopravě
119/1967 Sb.
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se prodlužuje účinnost úprav některých hospodářských závazkových vztahů
118/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
117/1967 Sb.
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášky č. 142/1965 Sb.
116/1967 Sb.
Zákon o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků
115/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o celních úlevách pro turistiku, vztahující se na dovoz turistických propagačních dokumentů a materiálů
110/1967 Sb.
Ústavní zákon o národních výborech působících v hlavním městě Praze
108/1967 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
106/1967 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona o hospodářské arbitráži
105/1967 Sb.
Vyhláška ministerstva kultury a informací, kterou se mění vyhláška č. 73/1962 Sb., o inzerci v tisku
104/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky
102/1967 Sb.
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1963 Sb. o zajišťování správnosti měřidel a měření
100/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně článku II, odstavce 1 Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelných pohromách, podepsané v Praze dne 6. října 1956
099/1967 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení Státní dřevařské inspekce
093/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Unicoopu, družstevního podniku pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
091/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou
090/1967 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 44/1966 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
083/1967 Sb.
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství
082/1967 Sb.
Vládní nařízení, kterým se Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin podřizuje vládě
080/1967 Sb.
Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu
079/1967 Sb.
Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
076/1967 Sb.
Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 500. výročí založení university v Bratislavě
074/1967 Sb.
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje Městský národní výbor v Kostelci nad Orlicí stavebním úřadem
073/1967 Sb.
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemních prací, chemizace a jiných zemědělských prací
071/1967 Sb.
Zákon o správním řízení (správní řád)
071/1967 Sb.
Zákon o správním řízení (správní řád)
071/1967 Sb.
Zákon o správním řízení (správní řád)
067/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Nice dne 15. června 1957
066/1967 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
064/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville)
062/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o nabytí účinnosti nového znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM)
060/1967 Sb.
Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
058/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci
058/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci
055/1967 Sb.
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
054/1967 Sb.
Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují další obvodní národní výbory v kraji stavebními úřady
053/1967 Sb.
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
052/1967 Sb.
Vládní vyhláška, kterou se zrušuje vládní vyhláška č. 120/1964 Sb., o úpravě důchodů některých osob
051/1967 Sb.
Zákon, kterým se mění § 31 zákona č. 183/1964 Sb. o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
050/1967 Sb.
Zákon o státním rozpočtu na rok 1967
048/1967 Sb.
Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací
043/1967 Sb.
Opatření předsedy Ústřední komise lidové kontroly, kterým se vyhlašuje usnesení vlády o prodloužení platnosti pravidel pro provádění periodických revisí hospodaření
041/1967 Sb.
Vyhláška ministerstva školství, jíž se mění a doplňuje příloha vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 26/1966 Sb., kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád)
040/1967 Sb.
Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa o zpětném přiznávání titulů Vysokou školou politickou ústředního výboru Komunistické strany Československa
039/1967 Sb.
Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany československa, kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) na Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa
037/1967 Sb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
036/1967 Sb.
Zákon o znalcích a tlumočnících
034/1967 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
033/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o výsadách a imunitách Dunajské komise
032/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky
031/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení podniku Československý Filmexport a Československé televize k některým činnostem při vývozu a dovozu filmů a televizních záznamů
030/1967 Sb.
Vyhláška ministra financí o stažení bankovek po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953
028/1967 Sb.
Vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu, kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností
027/1967 Sb.
Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek
025/1967 Sb.
Vyhláška ministerstva kultury a informací o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl
025/1967 Sb.
Vyhláška ministerstva kultury a informací o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl
023/1967 Sb.
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška č. 42/1962 Sb., o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů
020/1967 Sb.
Vyhláška Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určuje další místní národní výbor v kraji stavebním úřadem
019/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou
018/1967 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
014/1967 Sb.
Pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí, kterými se upravují metodické pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí pro vypracování návrhu státního prováděcího plánu a státního rozpočtu na rok 1967 č. 69/1966 Sb.
013/1967 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě hospodářského zákoníku a některých dalších právních předpisů
012/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
012/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
011/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky
010/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o letecké dopravě
010/1967 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o letecké dopravě
009/1967 Sb.
Vyhláška ministerstva financí, Státní plánovací komise a Ústředního geologického úřadu o projektování a financování geologických prací
007/1967 Sb.
Vyhláška Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
006/1967 Sb.
Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v odvodu pojistného nemocenského pojištění
005/1967 Sb.
Nařízení předsednictva Slovenské národní rady o zřízení Pieninského národního parku
002/1967 Sb.
Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o pobídkových fondech a financování některých výdajů v rozpočtových a příspěvkových organizacích
001/1967 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů
001/1967 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz