Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
207/1968 Sb.
Zákon Slovenské národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky
203/1968 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v ústavním zákoně č. 143/1968 Sb., o československé federaci
202/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Tuzexu, akciové společnosti, k provádění některých zahraničních obchodů
199/1968 Sb.
Vyhláška rady Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
198/1968 Sb.
Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
197/1968 Sb.
Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady
196/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Technoexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
195/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Koospolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
194/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Strojimportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
193/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Investy, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
192/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii
191/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě o průmyslové a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Belgo-Lucemburskou
190/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích, Montreux 1965
189/1968 Sb.
Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
188/1968 Sb.
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
185/1968 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 160/1968 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
184/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva financí k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
183/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva kultury a informací, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 196/1954 Ú. l. (č. 220/1954 Ú. v.) o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl
181/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášky č. 93/1968 Sb.
180/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb. a č. 92/1968 Sb.
179/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o některých dalších změnách vyhlášky Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 91/1968 Sb.
178/1968 Sb.
Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
174/1968 Sb.
Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
174/1968 Sb.
Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
174/1968 Sb.
Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
174/1968 Sb.
Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
174/1968 Sb.
Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
174/1968 Sb.
Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
174/1968 Sb.
Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
174/1968 Sb.
Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
174/1968 Sb.
Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
174/1968 Sb.
Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
174/1968 Sb.
Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
174/1968 Sb.
Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
173/1968 Sb.
Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
170/1968 Sb.
Zákon o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu
170/1968 Sb.
Zákon o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu
169/1968 Sb.
Zákon o zřízení Vysoké školy veterinární v Brně a Vysoké školy veterinární v Košicích
164/1968 Sb.
Zákon, kterým se mění předpisy o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů
163/1968 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1967 Sb., o Státní spořitelně
162/1968 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 82/1966 Sb., o pojišťovnictví
161/1968 Sb.
Zákon o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
160/1968 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
158/1968 Sb.
Zákon o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních
157/1968 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb: 1. ve slovenském vydání Sbírky zákonů, v zákoně č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, 2. ve vyhlášce ministerstva financí č. 86/1968 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací
155/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášky o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek
154/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství, kterou se zrušují některá ustanovení vyhlášky ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 89/1965 Sb., o výkupu surového dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím
152/1968 Sb.
Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se vyhlašuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
151/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o přesunech pracovní doby v souvislosti se svátky v podmínkách pětidenního pracovního týdne v letech 1968 až 1970
150/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy, kterou se prodlužuje platnost vyhlášky č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
146/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 160/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě
142/1968 Sb.
Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L., kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
141/1968 Sb.
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
141/1968 Sb.
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
138/1968 Sb.
Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí prohlášení republiky Československé a 20. výročí vítězství čs. pracujícího lidu
135/1968 Sb.
Opatření pověřence SNR pro spravedlnost, kterým se zřizují okresní soudy a státní notářství v okresech Veľký Krtíš, Košice-město, Košice-venkov, Vranov a Stará Ľubovňa
132/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o změně a doplnění vyhlášky č. 86/1967 Sb., kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umísťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními
130/1968 Sb.
Zákon o přechodné úpravě některých lhůt
129/1968 Sb.
Zákon o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek
129/1968 Sb.
Zákon o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek
126/1968 Sb.
Zákon o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku
125/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva financí o zdaňování podílů na hospodářských výsledcích a odměn a darů poskytovaných při významných pracovních a životních výročích pracovníků
124/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství
122/1968 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
119/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
118/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministra dopravy a spojů č. 42/1962 Sb., ze dne 17. dubna 1962 o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů
117/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra o změně vyhlášky č. 181/1964 Sb., o základních skutečnostech tvořících státní tajemství
116/1968 Sb.
Vládní nařízení o další změně názvů některých fakult
115/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu
115/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu
114/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu
113/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Súdánskou republikou
112/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie
110/1968 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě náhrad a některých dalších poměrů členů České národní rady
109/1968 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o volbě členů České národní rady
108/1968 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o určení počtu členů České národní rady
107/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti aplikované vědy a techniky
106/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o zřízení říční administrace v úseku Dunaje Rajka-Gönyü
105/1968 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o některých opatřeních v oboru soudnictví a státních notářství
101/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 78/1962 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic
100/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška č. 16/1954 Ú. l. (č. 27/1954 Ú. v.), o výrobě a prodeji bohoslužebných předmětů a devocionálií
096/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem
094/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví č. 21/1965 Sb., o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb
093/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin
092/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb. a č. 117/1967 Sb.
091/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
090/1968 Sb.
Zákon o některých opatřeních na úseku dani placených obyvatelstvem
089/1968 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků a zákon o sociálním zabezpečení
088/1968 Sb.
Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
088/1968 Sb.
Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
088/1968 Sb.
Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
088/1968 Sb.
Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
088/1968 Sb.
Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
088/1968 Sb.
Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
088/1968 Sb.
Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
088/1968 Sb.
Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
088/1968 Sb.
Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
088/1968 Sb.
Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
088/1968 Sb.
Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
088/1968 Sb.
Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
088/1968 Sb.
Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
088/1968 Sb.
Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
085/1968 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon o komisích lidové kontroly a zákon o národních výborech
084/1968 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích
084/1968 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích
082/1968 Sb.
Zákon o soudní rehabilitaci
082/1968 Sb.
Zákon o soudní rehabilitaci
080/1968 Sb.
Opatření ministerstva školství, kterým se vyhlašuje zrušení zásad pro rozmísťování mládeže a pro přijímání k dalšímu studiu
079/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 110/1966 Sb., o označování zahraničních absolventů československých vysokých škol
078/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení
077/1968 Sb.
Ústavní zákon o přípravě federativního uspořádání Československé socialistické republiky
076/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o filmové spolupráci
074/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ženevském protokolu z roku 1967 k Všeobecné dohodě o clech a obchodu
073/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě
072/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotných ustanoveních týkajících homologace světlometu typu SB (Sealed Beam) pro automobily dávající evropské asymetrické tlumené světlo nebo dálkové anebo obě tato světla
071/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky
069/1968 Sb.
Vládní nařízení, kterým se zrušuje statut Ústřední publikační správy
068/1968 Sb.
Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
066/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 126/1967 Sb., o určení Exica, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
065/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Karaexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
064/1968 Sb.
Vládní nařízení o dodatkovém odvodu ze stavební činnosti
060/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Veterinární úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky
059/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničích věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky
058/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 17/1961 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu
057/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé spolkové republiky o výměně obchodních zastoupení
055/1968 Sb.
Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii
054/1968 Sb.
Vládní nařízení o změně názvů některých fakult
052/1968 Sb.
Usnesení předsednictva Národního shromáždění o zrušení usnesení předsednictva Národního shromáždění o vyhlášení dne voleb do národních výborů a o volbě Ústřední volební komise Národní fronty pro volby do národních výborů
051/1968 Sb.
Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných mincí
050/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodním ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
049/1968 Sb.
Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určuje další městský národní výbor stavebním úřadem
048/1968 Sb.
Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v souvislosti s 9. květnem 1968
046/1968 Sb.
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
045/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 27/1966 Sb., o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách
044/1968 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
042/1968 Sb.
Opatření Státní plánovací komise, kterým se vyhlašuje zrušení rámcových podmínek hospodaření podniků
041/1968 Sb.
Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou odnímá Městskému národnímu výboru v Boru, okres Tachov, působnost stavebního úřadu
040/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles
038/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o změně vyhlášky č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách
037/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
036/1968 Sb.
Vládní nařízení, kterým se vytvářejí okresy Veĺký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ĺubovňa
035/1968 Sb.
Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se mění vyhláška č. 156/1957 Ú. l., o ohlašování geodetických a topografických prací, předkládání elaborátů těchto prací, vydávání a rozmnožování kartografických děl
034/1968 Sb.
Vyhláška ministra těžkého průmyslu, kterou se doplňuje vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů č. 93/1962 Sb., o státní službě pro drahé kovy
031/1968 Sb.
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci
030/1968 Sb.
Zákon o státním zkušebnictví
030/1968 Sb.
Zákon o státním zkušebnictví
030/1968 Sb.
Zákon o státním zkušebnictví
029/1968 Sb.
Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy
027/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě prováděné jinou osobou než smluvním dopravcem, doplňující Varšavskou úmluvu
025/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o usnadnění mezinárodní námořní dopravy
023/1968 Sb.
Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se ruší předpisy o jednotných všeobecných sazbách pro prodej elektřiny v drobném
022/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizací pro hospodářskou spolupráci
021/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací
021/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací
021/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací
020/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské republiky
019/1968 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve slovenském vydání Sbírky zákonů v zákoně č. 114/1967 Sb., o volbách do národních výborů
018/1968 Sb.
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě majetkových sankcí v investiční výstavbě
016/1968 Sb.
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládního nařízení č. 83/1967 Sb.
014/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva financí o úlevách na domovní dani
014/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva financí o úlevách na domovní dani
012/1968 Sb.
Vládní nařízení o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů
011/1968 Sb.
Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách
010/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o prodloužení platnosti Dohody o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou ze dne 8. dubna 1957
010/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o prodloužení platnosti Dohody o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou ze dne 8. dubna 1957
008/1968 Sb.
Zákon o státním rozpočtu na rok 1968 a o některých dalších finančních opatřeních
008/1968 Sb.
Zákon o státním rozpočtu na rok 1968 a o některých dalších finančních opatřeních
005/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řeckého království
004/1968 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v oznámení v částce 47 Sb. z roku 1967 strana 473
003/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o změně Dohody o úpravě pohraničního přechodu železnic ze dne 22. září 1962
001/1968 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz