Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
164/1970 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
161/1970 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o mezinárodní silniční dopravě
160/1970 Sb.
Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých krajských a okresních soudů
157/1970 Sb.
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Prešově, kterou se určují obvodní úřady místních národních výborů v okrese jako stavební úřady
154/1970 Sb.
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 71/1964 Sb., o lázeňském poplatku
153/1970 Sb.
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o změnách a doplnění vyhlášky č. 8/1970 Sb., kterou se provádí zákon SNR č. 178/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění zákona SNR č. 117/1970 Sb.
151/1970 Sb.
Zákon Slovenské národní rady o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje a o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1971
150/1970 Sb.
Zákon Slovenské národní rady o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky
149/1970 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům v sokolovské oblasti
148/1970 Sb.
Zákon České národní rady o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971
148/1970 Sb.
Zákon České národní rady o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971
147/1970 Sb.
Zákon České národní rady o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
147/1970 Sb.
Zákon České národní rady o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
146/1970 Sb.
Zákon, kterým se ruší zákon č. 128/1968 Sb., o Národní frontě
141/1970 Sb.
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 166/1969 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
140/1970 Sb.
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě některých závazkových hospodářských vztahů při dodávkách určených spotřebních výrobků
139/1970 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži
138/1970 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení hospodářského zákoníku
138/1970 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení hospodářského zákoníku
137/1970 Sb.
Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro techniku č. 108/1966 Sb., o oprávnění k projektové činnosti
136/1970 Sb.
Vyhláška ministerstva financí Československé socialistické republiky a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací
135/1970 Sb.
Zákon o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje Československé socialistické republiky a o státním rozpočtu československé federace na rok 1971
135/1970 Sb.
Zákon o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje Československé socialistické republiky a o státním rozpočtu československé federace na rok 1971
129/1970 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 176/1968 Sb., o Kanceláři presidenta republiky
127/1970 Sb.
Ústavní zákon o volbě poslanců krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice
123/1970 Sb.
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 144/1969 Sb.
122/1970 Sb.
Vyhláška Federálního výboru pro zemědělství a výživu o některých opatřeních na úseku dodávek zemědělských výrobků a potřeb b
119/1970 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 173/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
117/1970 Sb.
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 178/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
114/1970 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o pomoci kosmonautům a jejich návratu a o vrácení předmětů vypuštěných do kosmického prostoru
112/1970 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin
111/1970 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sierra Leone o letecké dopravě
109/1970 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech
108/1970 Sb.
Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
106/1970 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v souvislosti se svátky v roce 1971
105/1970 Sb.
Vyhláška Federálního výboru pro dopravu a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášek o hospodářských smlouvách v nákladní dopravě
104/1970 Sb.
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodné úpravě majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny, tepla a topných plynů
103/1970 Sb.
Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, kterou se doplňují a upravují přílohy k vyhláškám č. 73/1966 Sb., o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci, a č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků
102/1970 Sb.
Zákon o změnách a doplnění zákona č. 133/1969 Sb., kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
100/1970 Sb.
Zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
100/1970 Sb.
Zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
098/1970 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
097/1970 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o civilní letecké dopravě
096/1970 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 124/1961 Sb., o střelných zbraních a střelivu
094/1970 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v Oznámení o vydání obecných právních předpisů v částce 21/1970 Sb. slovenského vydání
092/1970 Sb.
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Levicích, kterou se určují obvodní úřady místních národních výborů a další městské národní výbory stavebními úřady
091/1970 Sb.
Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců krajského soudu v Plzni a okresního soudu v České Lípě
088/1970 Sb.
Nařízení vlády České socialistické republiky o doplnění vládního nařízení č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu
086/1970 Sb.
Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých krajských a okresních soudů
085/1970 Sb.
Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
083/1970 Sb.
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 197/1964 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel
081/1970 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Lisabonské dohodě o ochraně označení původu a jejich mezinárodního zápisu
080/1970 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti využívání jaderné energie pro mírové účely
077/1970 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášek č. 93/1968 Sb. a č. 181/1968 Sb.
076/1970 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb., č. 92/1968 Sb., a č. 180/1968 Sb.
075/1970 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení ve znění vyhlášek č. 91/1968 Sb. a č. 179/1968 Sb.
071/1970 Sb.
Zákon o úpravě některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení
070/1970 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci
069/1970 Sb.
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se zrušují některá ustanovení vládních nařízení č. 219/1949 Sb., č. 220/1949 Sb., č. 221/1949 Sb., č. 222/1949 Sb. a č. 223/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem
068/1970 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o smluvních dokumentech k Všeobecné úmluvě o sociální bezpečnosti mezi Československem a Francií ze dne 12. října 1948
066/1970 Sb.
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Popradu, kterou se určují obvodní úřady městských a místních národních výborů v okrese stavebními úřady
065/1970 Sb.
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o změnách a doplňcích vyhlášky č. 197/1964 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel
063/1970 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 78/1954 Ú. v. (č. 58/1954 Ú. l.) o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, a směrnice č. 112/1955 Ú. v. (Ú. l.), vydané k jejímu provedení
062/1970 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničí
060/1970 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 66/1965 Sb.
060/1970 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 66/1965 Sb.
059/1970 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě týkající se dočasného dovozu vědeckého materiálu
058/1970 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky
057/1970 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách
056/1970 Sb.
Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
055/1970 Sb.
Vyhláška Federálního statistického úřadu o sčítání lidu, domů a bytů k 1. prosinci 1970
053/1970 Sb.
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Federálního shromáždění
052/1970 Sb.
Ústavní zákon o prodloužení volebního období soudců krajských a okresních soudů
051/1970 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu
051/1970 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu
050/1970 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu
050/1970 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu
047/1970 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Indií
046/1970 Sb.
Vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky o přizpůsobení organizace soudů a státních notářství změnám území hlavního města Prahy
045/1970 Sb.
Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných mincí k 100. výročí narození V. I. Lenina a 25. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou
043/1970 Sb.
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 74/1963 Sb., o Slovenské akademii věd
042/1970 Sb.
Zákoník práce
041/1970 Sb.
Vyhláška ministerstva plánování Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva plánování Slovenské socialistické republiky č. 85/1969 Sb., o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých, kapalných a plynných paliv a elektrické energie
040/1970 Sb.
Vyhláška rady ONV v Povážské Bystrici, kterou se určují obvodní úřady městských a místních národních výborů v okrese stavebními úřady
039/1970 Sb.
Vyhláška ONV v Komárně, kterou se určuje obvodní úřad místních národních výborů v okrese stavebním úřadem
038/1970 Sb.
Nařízení vlády České socialistické republiky o ekonomických nástrojích k zabezpečení oblastní proporcionality
037/1970 Sb.
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Topoľčanech, kterou se určují obvodní úřady místních národních výborů v okrese stavebními úřady
034/1970 Sb.
Zákon České národní rady o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky
034/1970 Sb.
Zákon České národní rady o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky
032/1970 Sb.
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
028/1970 Sb.
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Nových Zámcích, kterou se určují obvodní úřady místních (městského) národních výborů v okrese stavebními úřady
027/1970 Sb.
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti úpravy majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny a topných plynů
025/1970 Sb.
Oznámení předsednictva Slovenské národní rady o správném znění zákona Slovenské národní rady č. 177/1969 Sb., o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1970
024/1970 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o přechodném prodloužení pracovní doby a o přesunech pracovního volna v souvislosti se svátky v roce 1970
022/1970 Sb.
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 28/1969 Sb., o přijímání na studium na vysoké školy
021/1970 Sb.
Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 50. výročí Slovenského národního divadla
020/1970 Sb.
Zákon o prokuratuře
019/1970 Sb.
Zákon o organizaci soudů a o volbách soudců
015/1970 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zániku práva osobního užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně zdržují mimo území Československé socialistické republiky
012/1970 Sb.
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1968 Sb., o ověřování zbraní a schvalování střeliva pro civilní potřebu třebu
010/1970 Sb.
Vyhláška rady Okresního národního výboru Bratislava-venkov, kterou se určuje místní národní výbor stavebním úřadem
009/1970 Sb.
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Galantě, kterou se určuje obvodní úřad místních národních výborů v okrese stavebním úřadem
007/1970 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení
005/1970 Sb.
Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
001/1970 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz