Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
171/1971 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
170/1971 Sb.
Opatření ministra spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců Krajského soudu v Bratislavě, Krajského soudu v Košicích a některých okresních (městských) soudů
169/1971 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic
168/1971 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o spolupráci v oblasti všeobecně vzdělávacího školství mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou
167/1971 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky
166/1971 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže ČSSR, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb
166/1971 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže ČSSR, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb
165/1971 Sb.
Vyhláška Federálního cenového úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o tvorbě cen výzkumných a vývojových prací
161/1971 Sb.
Vyhláška ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky č. 155/1970 Sb., o zřizování a působnosti tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskárenských strojů
158/1971 Sb.
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1972
150/1971 Sb.
Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
147/1971 Sb.
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972
146/1971 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy
145/1971 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže
144/1971 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1972
143/1971 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 78/1968 Sb.
142/1971 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky č. 44/1970 Sb.
137/1971 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
134/1971 Sb.
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
133/1971 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v souvislosti se státním svátkem Slovenské socialistické republiky 29. srpnem v roce 1972
131/1971 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 78/1968 Sb.
130/1971 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se doplňuje vyhláška č. 153/1959 Ú. l., o územním plánování
128/1971 Sb.
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů
127/1971 Sb.
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů
126/1971 Sb.
Zákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech ve městech Brně, Ostravě a Plzni
126/1971 Sb.
Zákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech ve městech Brně, Ostravě a Plzni
125/1971 Sb.
Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o stažení bankovek po 25 Kčs vzorů 1958 a 1961
124/1971 Sb.
Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí P. O. Hviezdoslava a pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí J. Mánesa
123/1971 Sb.
Usnesení Slovenské národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva Slovenské národní rady
120/1971 Sb.
Zákon Slovenské národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství Slovenské socialistické republiky na léta 1971 - 1975
119/1971 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
115/1971 Sb.
Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1971 - 1975
110/1971 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u některých daní placených obyvatelstvem
110/1971 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u některých daní placených obyvatelstvem
109/1971 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášek č. 93/1968 Sb., č. 181/1968 Sb. a č. 77/1970 Sb.
108/1971 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 91/1968 Sb., č. 179/1968 Sb. a č. 75/1970 Sb.
106/1971 Sb.
Zákon o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpeční
105/1971 Sb.
Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky o zrušení některých ustanovení vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu č. 13/1968 Sb., kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání
104/1971 Sb.
Vyhláška ministra národní obrany Československé socialistické republiky o náhradách příslušejících soudcům z lidu vojenských soudů
101/1971 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1971 až 1975 (zákon o pátém pětiletém plánu)
101/1971 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1971 až 1975 (zákon o pátém pětiletém plánu)
100/1971 Sb.
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
097/1971 Sb.
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do Slovenské národní rady
096/1971 Sb.
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení voleb do Slovenské národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v Slovenské socialistické republice
095/1971 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady
094/1971 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
093/1971 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o stanovení volebních obvodů pro volby do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
092/1971 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
090/1971 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady č. 43/1968 Sb., o hlavním městě Slovenska Bratislavě
089/1971 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o přesunu pracovního volna a pracovní doby a o její úpravě v roce 1972 a ve dnech 24. a 31. prosince 1971
089/1971 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o přesunu pracovního volna a pracovní doby a o její úpravě v roce 1972 a ve dnech 24. a 31. prosince 1971
085/1971 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o hospodářském styku mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací
084/1971 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury
084/1971 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury
083/1971 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o navázání přímé vědeckotechnické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik v oblasti meliorací a vodního hospodářství
081/1971 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o zřízení a činnosti Domu sovětské vědy a kultury v Praze
080/1971 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách
080/1971 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách
079/1971 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Francouzskou republikou
078/1971 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
070/1971 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
069/1971 Sb.
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se odnímá Městským národním výborům ve Velkých Pavlovicích a Kloboukách u Brna, okr. Břeclav, působnost stavebního úřadu
068/1971 Sb.
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
066/1971 Sb.
Nařízení vlády České socialistické republiky o památkové rezervaci v hlavním městě Praze
064/1971 Sb.
Zákon Slovenské národní rady o úpravě státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1971
063/1971 Sb.
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 43/1968 Sb., o hlavním městě Slovenska Bratislavě
059/1971 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 148/1970 Sb., o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971
052/1971 Sb.
Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
051/1971 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o mezinárodní silniční dopravě
046/1971 Sb.
Zákon o geodézii a kartografii
046/1971 Sb.
Zákon o geodézii a kartografii
045/1971 Sb.
Zákon o úpravě státního rozpočtu československé federace na rok 1971
042/1971 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 80/1966 Sb., o pravidlech silničního provozu
041/1971 Sb.
Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých soudů
038/1971 Sb.
Zákon o hospodářské arbitráži (úplné znění zákona o hospodářské arbitráži, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
037/1971 Sb.
Hospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
035/1971 Sb.
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 1/1971 Sb., o zřizování odborů krajských národních výborů
034/1971 Sb.
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 131/1970 Sb., o zřízení krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice a o opatřeních s tím souvisících
031/1971 Sb.
Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí založení Komunistické strany Československa
029/1971 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie
028/1971 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o vzájemném zřízení konzulárních a obchodních zastupitelství
027/1971 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení mezinárodní oborové organizace pro spolupráci v oblasti malotonážní chemické produkce „INTERCHIM“
026/1971 Sb.
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 181/1969 Sb., o ochraně před povodněmi
024/1971 Sb.
Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání bankovek po 20 Kčs
023/1971 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 20 Kčs
022/1971 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje federální cenový úřad
022/1971 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje federální cenový úřad
020/1971 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 56/1960 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
019/1971 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady
018/1971 Sb.
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
017/1971 Sb.
Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců městského soudu v Praze a okresních soudů v Českých Budějovicích a Mostě
016/1971 Sb.
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 184/1969 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
012/1971 Sb.
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 204/1968 Sb., o jednacím řádu Slovenské národní rady
008/1971 Sb.
Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
006/1971 Sb.
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o změnách a doplnění vyhlášky č. 6/1970 Sb., kterou se provádí zákon o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
005/1971 Sb.
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti
004/1971 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zrušení vyhlášky Ústřední rady odborů č. 133/1968 Sb., o kolektivních smlouvách
001/1971 Sb.
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o zřizování odborů krajských národních výborů


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz