Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
180/1975 Sb.
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů
179/1975 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášky č. 173/1973 Sb., o výkupu dříví z lesa
178/1975 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád
176/1975 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška č. 176/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu
174/1975 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
173/1975 Sb.
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Trnavě, kterou se určuje Městský národní výbor ve Vrbovém stavebním úřadem
172/1975 Sb.
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky a ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se mění výčet zvěře
171/1975 Sb.
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky a ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se mění výčet zvěře
170/1975 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběru
169/1975 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o odborném technickobezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technickobezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi
168/1975 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují podrobnosti o postupu při nabývání archivních dokumentů státem
166/1975 Sb.
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o stahování, odprodeji a přejímání vepřových kůží
150/1975 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se pro rok 1976 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech
149/1975 Sb.
Zákon Slovenské národní rady o archivnictví
148/1975 Sb.
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1976
147/1975 Sb.
Zákon Slovenské národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství Slovenské socialistické republiky na rok 1976
146/1975 Sb.
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1976
145/1975 Sb.
Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1976
144/1975 Sb.
Zákon, jímž se doplňuje hospodářský zákoník
143/1975 Sb.
Ústavní zákon o změnách státních hranic s Polskou lidovou republikou
142/1975 Sb.
Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1976
141/1975 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1976
140/1975 Sb.
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. a vyhlášky č. 89/1972 Sb.
138/1975 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví
131/1975 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 3 haléřích
128/1975 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
128/1975 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
126/1975 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1976
124/1975 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 95 (okres Nymburk)
123/1975 Sb.
Zákon o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby
123/1975 Sb.
Zákon o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby
121/1975 Sb.
Zákon o sociálním zabezpečení
120/1975 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí
117/1975 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
111/1975 Sb.
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
109/1975 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 15 (okres Beroun) a č. 31 (okres Kladno)
108/1975 Sb.
Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určuje další městský národní výbor v Severomoravském kraji stavebním úřadem
107/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu II týkajícího se prodloužení doby platnosti Dodatkové úmluvy k Úmluvě CIV z roku 1961 o odpovědnosti železnic za usmrcení a zranění cestujících
107/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu II týkajícího se prodloužení doby platnosti Dodatkové úmluvy k Úmluvě CIV z roku 1961 o odpovědnosti železnic za usmrcení a zranění cestujících
106/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM), Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) a Dodatkovém protokolu k oběma úmluvám
106/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM), Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) a Dodatkovém protokolu k oběma úmluvám
105/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou
104/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka
102/1975 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 10
101/1975 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 87 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
096/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení
095/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích
093/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou
092/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uplatňování norem Rady vzájemné hospodářské pomoci
091/1975 Sb.
Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění šestého pětiletého plánu a prováděcích plánů v letech 1976-1980, schválené usnesením vlády ČSSR č. 209 ze dne 10. červen
089/1975 Sb.
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích ve volebním obvodě č. 34 se sídlem v Košicích
088/1975 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 108 (město Litvínov)
087/1975 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 24 a 76
086/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce
085/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou a o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou o vzájemném odstranění překážek obchodu
084/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o vzájemném uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a rovněž dokladů o udělování vědeckých hodností a titulů
083/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o dalším rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce
081/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Indií
079/1975 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o doplnění usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 13 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky uve
078/1975 Sb.
Usnesení vlády Slovenské socialistické republiky o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu
076/1975 Sb.
Zákon Slovenské národní rady o Novinářské ceně Ľudovíta Štúra
075/1975 Sb.
Zákon Slovenské národní rady, kterým se upravuje působnost na úseku hospodářského zabezpečení církví a náboženských společností státem
074/1975 Sb.
Ústavní zákon Slovenské národní rady o souhlasu ke změně hranic Slovenské socialistické republiky
071/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu a Dlouhodobé platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu
070/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní
069/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967
069/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967
068/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Stockholmském dodatkovém znění ze dne 14. července 1967 k Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891, revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958
067/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967
067/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967
066/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Nicské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967
065/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967
065/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967
064/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967
064/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967
061/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství
060/1975 Sb.
Usnesení vlády České socialistické republiky o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu
058/1975 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 13 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
057/1975 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1962 Sb., o měrové službě
055/1975 Sb.
Zákoník práce (úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
053/1975 Sb.
Zákon Slovenské národní rady o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek
052/1975 Sb.
Zákon Slovenské národní rady, kterým se zrušuje zákon SNR č. 69/1969 Sb., o státním svátku Slovenské socialistické republiky
051/1975 Sb.
Zákon Slovenské národní rady o Národní ceně Slovenské socialistické republiky
048/1975 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Stanislava Kostky Neumanna
046/1975 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 128 (Králíky)
045/1975 Sb.
Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii
044/1975 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
043/1975 Sb.
Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o pravomocech odborových orgánů v souvislosti s organizací výrobních hospodářských jednotek a jejich statuty, schválené usnesením předsednictva ŮRO ze dne 5. února 1975
041/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o zrušení vízové povinnosti
039/1975 Sb.
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 82 - Plaveč, okres Stará Ľubovňa a č. 94 - Spišská Nová Ves II, okres Spišská Nová Ves
038/1975 Sb.
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 93 - Hnúšťa-Likier
037/1975 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 121 pro volby do Sněmovny národů a ve volebním obvodu č. 41 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Česko
032/1975 Sb.
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o ochraně před povodněmi
031/1975 Sb.
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství
030/1975 Sb.
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, jímž se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod
024/1975 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 135 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
023/1975 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 43 (Kolín)
021/1975 Sb.
Zákon o udělování státních cen Klementa Gottwalda
020/1975 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce
020/1975 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce
016/1975 Sb.
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě ve volebních obvodech č. 73 - Bánovce nad Bebravou a č. 88 - Krajné
015/1975 Sb.
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 21 - Sládkovičovo
014/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
013/1975 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 43 (část území města Havířova)
011/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)
010/1975 Sb.
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňují vyhláška č. 4/1967 Sb., o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře, a vyhláška č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti
009/1975 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 77/1974 Sb., o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1975
008/1975 Sb.
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 65 - Banská Bystrica-okolí
006/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou republikou a Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou republikou
004/1975 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 88 (Turnov-město)
003/1975 Sb.
Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další městské národní výbory v Severomoravském kraji stavebními úřady
002/1975 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Federativní republiky Nigerie
001/1975 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz