Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
167/1976 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
165/1976 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění příloha k vyhlášce č. 127/1975 Sb., o nadstandardním vybavení bytů
164/1976 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 125. výročí úmrtí Jána Kollára
163/1976 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se pro rok 1977 a 1978 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech
158/1976 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o vodní stráži
156/1976 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 106 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
155/1976 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací
154/1976 Sb.
Zákon, kterým se mění zákonná úprava sazeb příspěvku na sociální zabezpečení
151/1976 Sb.
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1977
150/1976 Sb.
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socislistické republiky na rok 1977
149/1976 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1977
148/1976 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
147/1976 Sb.
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 83/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik
145/1976 Sb.
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 84/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik
143/1976 Sb.
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani
140/1976 Sb.
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o změnách v organizaci vysokých škol
138/1976 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
137/1976 Sb.
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru elektřiny, topných plynů a tuhých paliv
136/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky
135/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
132/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti
132/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti
132/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti
131/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití
130/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právu použitelném pro dopravní nehody
129/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních
128/1976 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o cejchování lodí vnitrozemské plavby
128/1976 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o cejchování lodí vnitrozemské plavby
127/1976 Sb.
Zákon o civilním letectví (úplné znění zákona o civilním letectví, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
125/1976 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Viktora Kaplana
124/1976 Sb.
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
122/1976 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují podrobnosti o podmínkách a způsobu využívání archivních dokumentů
120/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
119/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvy o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci
118/1976 Sb.
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se pověřují městské a místní národní výbory ve Východočeském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství
117/1976 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o Slovenské vodohospodářské inspekci
116/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o potlačení a trestání zločinu apartheidu
115/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku v oboru námořní a letecké dopravy
115/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku v oboru námořní a letecké dopravy
114/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libyjské arabské republiky
113/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky, Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky o ukončení platnosti ustanovení Obchodní smlouvy ze dne 17. ledna 1931, vztahujících se k obchodu a Likvidačním protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky
109/1976 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o některých opatřeních k provádění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
108/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
107/1976 Sb.
Nařízení vlády České socialistické republiky o fakultách architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Vysokém učení technickém v Brně
106/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky
105/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví
104/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pákistán
100/1976 Sb.
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 89/1973 Sb., o sdružení rodičů a přátel školy
097/1976 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se doplňuje a upravuje vyhláška č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků ve znění vyhlášky č. 103/1970 Sb.
096/1976 Sb.
Vyhláška federálního cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu
094/1976 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1974 Sb., o vnitrozemské plavbě
093/1976 Sb.
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o fakultě architektury Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě
092/1976 Sb.
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do Slovenské národní rady
091/1976 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady
090/1976 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o stanovení volebních obvodů pro volby do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
081/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Japonska
080/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě
080/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě
076/1976 Sb.
Zákon o ražbě československých dukátů
075/1976 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
073/1976 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
072/1976 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
071/1976 Sb.
Zákon Slovenské národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství Slovenské socialistické republiky na léta 1976 - 1980 (zákon o šestém pětiletém plánu)
070/1976 Sb.
Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1976 - 1980
069/1976 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1976 až 1980 (zákon o šestém pětiletém plánu)
067/1976 Sb.
Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se pověřují národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
066/1976 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o vodohospodářích
065/1976 Sb.
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 67/1972 Sb., o místním poplatku ze psů
064/1976 Sb.
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Malé Karpaty
063/1976 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archivních dokumentů a upravují některé podrobnosti o postupu při vyřazování (skartaci) písemností
062/1976 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují některé podrobnosti o zřizování, zrušování a organizaci podnikových archivů
058/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Portugalskou republikou o obchodní výměně
057/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o kontejnerech, 1972
054/1976 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých změnách vyhlášky č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů
053/1976 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby v roce 1977
051/1976 Sb.
Zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte (úplné znění zákona o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
050/1976 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
050/1976 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
050/1976 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
050/1976 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
050/1976 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
050/1976 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
050/1976 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
050/1976 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
050/1976 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
050/1976 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
050/1976 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
050/1976 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
050/1976 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
050/1976 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
050/1976 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
050/1976 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
050/1976 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
050/1976 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
050/1976 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
050/1976 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
049/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě
048/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky
047/1976 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Janka Krále
046/1976 Sb.
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
045/1976 Sb.
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
044/1976 Sb.
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
043/1976 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon)
041/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně článku 5 Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
040/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky
039/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o všeobecných podmínkách mezinárodních přeprav cestujících autobusy
037/1976 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
033/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Liberijské republiky
031/1976 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se pro použití souhrnných cen mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb
028/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o změně průběhu státních hranic a o některých dalších otázkách souvisejících s výstavbou a provozem polské přehrady na Dunajci
027/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka
026/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou a Dlouhodobé platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou
024/1976 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zavedení doplňků k Československému lékopisu - třetímu vydání v České socialistické republice
021/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonéské republiky
020/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky týkající se spolupráce na úseku veterinárním
019/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o odborné přípravě občanů Vietnamské demokratické republiky v československých organizacích
018/1976 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 163/1969 Sb.
014/1976 Sb.
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách, ve znění vyhlášek č. 11/1968 Sb. a č. 143/1969 Sb.
013/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení
012/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o unifikaci požadavků na vypracování a podávání přihlášek vynálezů
010/1976 Sb.
Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
006/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o změnách a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968)
005/1976 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o vzájemné ochraně autorských práv k dílům literárním, vědeckým a uměleckým
002/1976 Sb.
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici ve volebním obvodě č. 25 - Zakamenné
001/1976 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 69 (Jindřichův Hradec)


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz