Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
110/1977 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o činnosti Československého kulturního a informačního střediska v Budapešti a Maďarského kulturního střediska v Praze
109/1977 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalska
108/1977 Sb.
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru topných plynů a tuhých paliv
107/1977 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla
105/1977 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Zdeňka Nejedlého
104/1977 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 209/1964 Sb., o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť
103/1977 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o postupu při ochraně lesního půdního fondu
102/1977 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o lesní stráži
096/1977 Sb.
Zákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
094/1977 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 39 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
093/1977 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 94 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
092/1977 Sb.
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 74/1963 Sb., o Slovenské akademii věd, ve znění zákona Slovenské národní rady č. 43/1970 Sb.
090/1977 Sb.
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1978
089/1977 Sb.
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978, o správě důchodové daně u některých poplatníků a o promlčecích lhůtách u majetkových a mimořádných dávek
088/1977 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1978
087/1977 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Somálské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci
084/1977 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libyjské arabské republiky o pravidelných leteckých službách mezi jejich příslušnými územími a za těmito územími
083/1977 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje příloha k vyhlášce č. 123/1976 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
076/1977 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se doplňuje vyhláška č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 31/1976 Sb.
074/1977 Sb.
Zákon o zemědělské dani (úplné znění zákona o zemědělské dani, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
073/1977 Sb.
Zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení (úplné znění zákona o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
072/1977 Sb.
Zákon o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení (úplné znění zákona o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
071/1977 Sb.
Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se pověřují městské a místní národní výbory v Severomoravském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství
070/1977 Sb.
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Východní Karpaty
069/1977 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské republiky a Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou republikou
068/1977 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o vědeckotechnické spolupráci
066/1977 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 10 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1961
065/1977 Sb.
Vyhláška Slovenské komise pro vědecké hodnosti o řízení při udělování vědeckých hodností
063/1977 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 181 (Praha 4)
062/1977 Sb.
Zákon o úpravách soustavy odvodů a daní organizací
061/1977 Sb.
Zákon o lesích
058/1977 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o mezinárodní odpovědnosti za škody způsobené kosmickými objekty
057/1977 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o společné kontrole na státních hranicích
056/1977 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Indonésie
054/1977 Sb.
Vyhláška Československé akademie věd, kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií
054/1977 Sb.
Vyhláška Československé akademie věd, kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií
052/1977 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
048/1977 Sb.
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 71/1964 Sb., o lázeňském poplatku
047/1977 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou
046/1977 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb.
045/1977 Sb.
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě ve volebním obvodě č. 47 - Zbehy
043/1977 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 19
042/1977 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
039/1977 Sb.
Zákon o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků
039/1977 Sb.
Zákon o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků
038/1977 Sb.
Zákon o novém výtvarném řešení Řádu republiky
034/1977 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly
032/1977 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1978
031/1977 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 36 (obce okresu Brno-venkov, a to Čebín, Česká, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Útěcho
030/1977 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky
029/1977 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky
026/1977 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
025/1977 Sb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
024/1977 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o vodohospodářské evidenci
023/1977 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod
021/1977 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o rovnocennosti vysvědčení, titulů a diplomů udělovaných na středních školách, univerzitách a jiných vzdělávacích a vědeckých organizacích a institucích v Československé socialistické republice a v Indické republice
020/1977 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o společném užívání kontejnerů v mezinárodní dopravě
019/1977 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou
018/1977 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky
017/1977 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 300. výročí úmrtí Václava Hollara
016/1977 Sb.
Nařízení vlády České socialistické republiky o některých změnách v organizaci Vysoké školy báňské v Ostravě
015/1977 Sb.
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 36/1970 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce
012/1977 Sb.
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 136/1971 Sb., o zřizování odborů národních výborů
011/1977 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
010/1977 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky, kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků
008/1977 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států mexických
007/1977 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 27 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
005/1977 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím
004/1977 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou
001/1977 Sb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz