Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
155/1978 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
154/1978 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích
152/1978 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 103/1973 Sb., o dokumentaci staveb
150/1978 Sb.
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady o jednacím řádu Slovenské národní rady
149/1978 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady
148/1978 Sb.
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1979
147/1978 Sb.
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979
146/1978 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1979
145/1978 Sb.
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. a vyhlášky č. 140/1975 Sb.
143/1978 Sb.
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru topných plynů a tuhých paliv
142/1978 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky
141/1978 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
139/1978 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru
138/1978 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. 12/1972 Sb., o hospodaření se sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 110/1974 Sb.
137/1978 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb.
136/1978 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu
134/1978 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 182 a 183 (Praha 4)
133/1978 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy
133/1978 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy
132/1978 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách
131/1978 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců
130/1978 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o registraci objektů vypuštěných do kosmického prostoru
129/1978 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů
128/1978 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise o režimech komplexní bytové výstavby a investic, které komplexní bytovou výstavbu podmiňují
128/1978 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise o režimech komplexní bytové výstavby a investic, které komplexní bytovou výstavbu podmiňují
124/1978 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 5 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1962
122/1978 Sb.
Zákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění zákona o některých služebních poměrech vojáků, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
121/1978 Sb.
Branný zákon (úplné znění branného zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
120/1978 Sb.
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vydává statut Národního parku Nízké Tatry
119/1978 Sb.
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o Národním parku Nízke Tatry
118/1978 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 21
117/1978 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 141
116/1978 Sb.
Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
116/1978 Sb.
Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
114/1978 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o výměně zboží a platech mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
113/1978 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
112/1978 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 158/1976 Sb., o vodní stráži
110/1978 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24. března 1971
110/1978 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24. března 1971
109/1978 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o výstavbě a provozu Soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros
107/1978 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Španělským královstvím o obchodní výměně a rozvoji hospodářské a průmyslové kooperace
106/1978 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech
105/1978 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru
104/1978 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 45 (Sedlčany - Středočeský kraj)
103/1978 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.), o provozu na silnicích
102/1978 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 600. výročí úmrtí Karla IV.
101/1978 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1978
100/1978 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády Československé socialistické republiky č. 71/1978 Sb.)
099/1978 Sb.
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o zřizování a provozu předškolních zařízení socialistickými organizacemi
097/1978 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
096/1978 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východočeského krajského národního výboru a do Severomoravského krajského národního výboru
088/1978 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o vstupu na části území dotčené úpravami hraničních vod
087/1978 Sb.
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy v nových volebních obvodech č. 148 - 153 v městské části Petržalka
086/1978 Sb.
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
085/1978 Sb.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
081/1978 Sb.
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví výjimky z povinnosti písemně sjednat smlouvy o rozšiřování literárních, vědeckých a uměleckých děl
078/1978 Sb.
Zákon Slovenské národní rady o školských zařízeních
076/1978 Sb.
Zákon České národní rady o školských zařízeních
076/1978 Sb.
Zákon České národní rady o školských zařízeních
076/1978 Sb.
Zákon České národní rady o školských zařízeních
076/1978 Sb.
Zákon České národní rady o školských zařízeních
076/1978 Sb.
Zákon České národní rady o školských zařízeních
074/1978 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se doplňuje vyhláška č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství
073/1978 Sb.
Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1973 Sb., o cenách
072/1978 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen
071/1978 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
070/1978 Sb.
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb. a č. 54/1972 Sb.
069/1978 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 103/1960 Sb., o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb.
068/1978 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 31/1976 Sb.
067/1978 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se doplňuje vyhláška č. 75/1977 Sb., o opakovaných projektech
066/1978 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 85/1977 Sb., o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci
061/1978 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
060/1978 Sb.
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona
058/1978 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 9/1972 Sb., o úpravě celních sazeb u zboží pocházejícího z rozvojových zemí
057/1978 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o ražbě československých dukátů k 600. výročí úmrtí Karla IV.
056/1978 Sb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky o soustředění některých činností obvodních soudů a státních notářství v hlavním městě Slovenské socialistické republiky Bratislavě
052/1978 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 141 (Vizovice - Jihomoravský kraj)
051/1978 Sb.
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice
050/1978 Sb.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice
049/1978 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 80 (Bechyně)
048/1978 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o vedení podnikového rejstříku pro obvod krajského soudu v Bratislavě a pro obvod městského soudu v Bratislavě
046/1978 Sb.
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o chráněné oblasti přirozené akumulace vod na Žitném ostrově
044/1978 Sb.
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu
043/1978 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1979
042/1978 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 650. výročí založení mincovny v Kremnici
041/1978 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 134 a 135
040/1978 Sb.
Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy
039/1978 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci na československo-maďarských státních hranicích
038/1978 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou
037/1978 Sb.
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 30/1970 Sb., o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů Slovenské socialistické republiky
036/1978 Sb.
Zákon Slovenské národní rady o divadelní činnosti (divadelní zákon)
035/1978 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 37/1963 Sb., o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky
034/1978 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 19 (Hradec Králové)
032/1978 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
031/1978 Sb.
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
030/1978 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům
029/1978 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád
029/1978 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád
028/1978 Sb.
Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
027/1978 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou
026/1978 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a spolkovou vládou Rakouské republiky o zřízení silničních přechodů na společných státních hranicích
025/1978 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci na společných státních hranicích a o vzájemné pomoci v hraničních otázkách
024/1978 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
023/1978 Sb.
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích ve volebním obvodě číslo 82 - Rožňava I
022/1978 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 62 (Frenštát pod Radhoštěm)
021/1978 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
018/1978 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky
016/1978 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 92 (obce Dřínov, Honětice, Hoštice, Chvalnov-Lísky, Koryčany, Kunkovice, Litenčice, Morkovice-Slížany, Nítkovice, Pač
014/1978 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a hospodářské úpravě lesů
011/1978 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 75. výročí narození Julia Fučíka
007/1978 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o uznávání lesních porostů a stromů k pěstování a sběru lesních semen a řízků
005/1978 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zrušení soukromých ordinací lékařů a dentistů
004/1978 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 72/1971 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
003/1978 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních
002/1978 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci při výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz