Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
185/1980 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981
184/1980 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981
183/1980 Sb.
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981 a o změně v rozpočtovém určení příspěvku na sociálním zabezpečení
182/1980 Sb.
Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1981
181/1980 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění zákona č. 154/1976 Sb. a zákona č. 62/1977 Sb.
179/1980 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1981
178/1980 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1981
177/1980 Sb.
Ústavní zákon o skončení volebního období zastupitelských sborů
176/1980 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun ke 125. výročí úmrtí Ľudovíta Štúra
172/1980 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 160/1976 Sb., o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
171/1980 Sb.
Zásady pokusného overovania organizácie a foriem výchovno-vzdelávacej práce v niektorých predškolských zariadeniach a v školských výchovných zariadeniach v Slovenskej socialistickej republike
170/1980 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad (úplné znění)
169/1980 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení v oblasti cen (úplné znění)
168/1980 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně vládního nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly
166/1980 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích
160/1980 Sb.
Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1973 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb.
159/1980 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změnách a doplňcích nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb. a č. 46/1977 Sb.
158/1980 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 72/1978 Sb.
155/1980 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu
154/1980 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se mění vyhláška č. 93/1962 Sb., o státní službě pro drahé kovy, ve znění vyhlášky č. 34/1968 Sb.
152/1980 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva
152/1980 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva
151/1980 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a um
149/1980 Sb.
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov
148/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti zdravotnictví, lékařských věd a zdravotnického průmyslu
147/1980 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v letech 1981 a 1982
146/1980 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví
145/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě
144/1980 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode číslo 39 a číslo 127
141/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o poradenství pro volbu povolání a odborné výchově pro rozvoj lidských zdrojů, 1975 (č. 142)
134/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecné úmluvě o autorském právu revidované v Paříži dne 24. července 1971
133/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1889, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914 a revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971
132/1980 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 22
131/1980 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
129/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky
128/1980 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Bohumíra Šmerala
127/1980 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 3 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
125/1980 Sb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví příslušnost obvodního soudu pro Prahu 6 pro trestní řízení konané podle čl. 10, 13, 14 a 15 Úmluvy o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany, a povinnost hradit náklady tohoto řízení československými občany
123/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany
120/1980 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
119/1980 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach
118/1980 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o materských školách, spoločných zariadeniach jasle a materská škola a detských útulkoch
117/1980 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom, ktorí po absolvovaní internátnych stredných škôl pre pracujúcich študujú na vysokých školách
115/1980 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
112/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
112/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
108/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úvěrové dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky
107/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o ekonomické, vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky
103/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky
102/1980 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní v znení vyhlášky č. 7/1970 Zb.
100/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou národní obnovy Nicaragujské republiky
099/1980 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výchovnom poradenstve
098/1980 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči
097/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o mezinárodní silniční dopravě osob a nákladů
096/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými
093/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v námořní dopravě
092/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o vědecké a technické spolupráci
091/1980 Sb.
Vyhláška předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 118/1972 Sb., o pokladních operacích v socialistických organizacích
086/1980 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 154/1971 Sb., o účetnictví
080/1980 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 71/1973 Sb., kterou se provádí zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství
079/1980 Sb.
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška Nejvyššího úřadu cenového č. 1392/1946 Ú. l. I., o úplatách při provozování hudby
078/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
078/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
077/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zákazu vojenského nebo jakéhokoliv jiného nepřátelského použití prostředků měnících životní prostředí
076/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky
075/1980 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva národní obrany, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení v oboru vojenského soudnictví
073/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o úplném znění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci
072/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Panamské republiky
069/1980 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme
067/1980 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
057/1980 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
056/1980 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun u příležitosti Československé spartakiády 1980
054/1980 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 13, 81 a 60
053/1980 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 1
052/1980 Sb.
Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii
050/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou
049/1980 Sb.
Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem o doplnění vyhlášky Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L. č. 116/1978 Sb., kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
046/1980 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 143 - Stará Ľubovňa
045/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Marockého království
044/1980 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 63 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR
043/1980 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád
043/1980 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád
042/1980 Sb.
Zákon o hospodářských stycích se zahraničím
042/1980 Sb.
Zákon o hospodářských stycích se zahraničím
042/1980 Sb.
Zákon o hospodářských stycích se zahraničím
042/1980 Sb.
Zákon o hospodářských stycích se zahraničím
040/1980 Sb.
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazků u dodávek a odběru elektřiny
039/1980 Sb.
Zákon o vysokých školách
038/1980 Sb.
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných organizacemi vnitřního obchodu
036/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci
034/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobém obchodním protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou
033/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou
032/1980 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 15 (Praha 7-západ, hlavní město Praha)
031/1980 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně počátku letního času v roce 1980
029/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o zřízení Smíšené vládní komise pro kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky
028/1980 Sb.
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků
027/1980 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, ve znění vyhlášky č. 107/1977 Sb.
026/1980 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 107 (jižní část města Třebíče a části Račerovice a Sokolí)
024/1980 Sb.
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb., č. 54/1972 Sb. a č. 70/1978 Sb.
023/1980 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 165 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
022/1980 Sb.
Redakční sdělení
021/1980 Sb.
Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti o obhajobách kandidátskych a doktorských dizertačných prác československých štátnych občanov v členských státoch Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
019/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Třístranné dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky, Rakouskou spolkovou vládou a vládou Polské lidové republiky o zajištění a řádném uskutečňování dodávek tranzitu a odběru elektrické energie z Polské lidové republiky přes území Československé socialistické republiky do Rakouské republiky
018/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o sukcesi Bahamského společenství, Fidži, Lesothského království, Nauruské republiky, Svazijského království a Království Tonga do Smlouvy mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských z 11. listopadu 1924 a do Dodatkové úmluvy o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska z 15. února 1935
017/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o změnách a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968/1975)
016/1980 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 90 (České Budějovice - sídliště Vltava)
015/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků
014/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky
013/1980 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 650. výročí narození Petra Parléře
012/1980 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
011/1980 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům (úplné znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků)
010/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci
009/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky
008/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Indickou republikou
007/1980 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí č. 44/1970 Sb.
005/1980 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska
004/1980 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o mimořádném hlášení pobytu občanů v souvislosti s převedením ústřední evidence obyvatel na automatizované zpracování
003/1980 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ve znění pozdějších předpisů
002/1980 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky)


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz