Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
129/1981 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982
128/1981 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1981 - 1985 (zákon o siedmom päťročnom pláne)
126/1981 Sb.
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1982
125/1981 Sb.
Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1981 - 1985 (zákon o pětiletém plánu)
124/1981 Sb.
Usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
123/1981 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1982
122/1981 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1981 - 1985 (zákon o sedmém pětiletém plánu)
121/1981 Sb.
Ústavní zákon o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky s Německou demokratickou republikou
119/1981 Sb.
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o agrochemickém zkoušení půd
116/1981 Sb.
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě změny a zrušení hospodářských závazků
115/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mozambické lidové republiky
114/1981 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 101 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
113/1981 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
112/1981 Sb.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1976 Zb.
109/1981 Sb.
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 112/1960 Sb., o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků
106/1981 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Ivana Olbrachta
102/1981 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se zrušuje zákon č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 67/1962 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chova
100/1981 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 3 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
099/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci na úseku veterinárním
098/1981 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
097/1981 Sb.
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Poľana
096/1981 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 35 so sídlom v Leviciach
095/1981 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
094/1981 Sb.
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky č. 180/1975 Sb.
093/1981 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 4
092/1981 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
090/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury
089/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou národní obnovy Nicaragujské republiky
088/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturních a informačních střediscích v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice a Protokolu k Dohodě
087/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
085/1981 Sb.
Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy
083/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci
082/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o předávání a využívání údajů dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru
081/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodže
080/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
079/1981 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve
078/1981 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky č. 84/1967 Zb.
075/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodní soustavě pro spolupráci v oblasti transplantace ledvin „Intertransplant“
073/1981 Sb.
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 102/1979 Sb., kterou se stanoví nomenklatury studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a soustava učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich
071/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství
068/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jamajky
067/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Grenady o vědeckotechnické spolupráci
066/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Grenady
065/1981 Sb.
Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov
063/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci
062/1981 Sb.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se doplňuje vyhláška č. 88/1980 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel
059/1981 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
052/1981 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove
051/1981 Sb.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce a technických zariadení vo vnútrozemskej plavbe
050/1981 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb.
048/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní výměně mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky
046/1981 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1977 Sb., o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty
045/1981 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění vyhlášky č. 166/1979 Sb.
044/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
043/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodže o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů a cestovních pasů používaných ke služebním cestám
042/1981 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
041/1981 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti a o podmienkach uznávania vysvedčení o maturitnej skúške vydaných zahraničnými školami
040/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, o uznání a výkonu justičních rozhodnutí a o vydávání, s Dodatkovým protokolem
039/1981 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Otakara Španiela
038/1981 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 20. výročí prvního letu člověka do vesmíru
037/1981 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady
036/1981 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
035/1981 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady
034/1981 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
033/1981 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o stanovení volebních obvodů pro volby do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
032/1981 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
030/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
028/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Locarnské dohodě o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsané v Locarnu dne 8. října 1968
028/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Locarnské dohodě o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsané v Locarnu dne 8. října 1968
027/1981 Sb.
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zdravotnických a veterinárních výrobků
026/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně proti ohrožení otravou benzenem (č. 136)
025/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o lékařském vyšetření způsobilosti mladistvých k zaměstnání pod zemí v dolech (č. 124)
024/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání neprůmyslovými pracemi (č. 78)
023/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání v průmyslu (č. 77)
022/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o konzulárních stycích
021/1981 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
021/1981 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
019/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ, Protokolu ke Smlouvě a o Dohodě o provádění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů a původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ
017/1981 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1981 a 1982
015/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou
012/1981 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu
009/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
007/1981 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
002/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictv
002/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
001/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o změnách a doplňcích Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě, sjednané v Praze dne 22. října 1962


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz