Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
183/1982 Sb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku, ve znění vyhlášky ministerstva spravedlnosti České socialisti
182/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 70/1982 Sb., o osvobození některých druhů obchodního zboží od dovozního cla
181/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje
180/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků
178/1982 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1982 Zb. o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov
177/1982 Sb.
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 67/1982 Sb., o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků
176/1982 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 40/1982 Sb., o dodatkovém odvodu a postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků
173/1982 Sb.
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1983
170/1982 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy
169/1982 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie
168/1982 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1983
166/1982 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži
165/1982 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
162/1982 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dani z příjmů obyvatelstva
160/1982 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1983
159/1982 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1973 Zb.
157/1982 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 18/1972 Zb. o inšpekcii verejného poriadku národných výborov
153/1982 Sb.
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů
150/1982 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
149/1982 Sb.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 162/1975 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou, v znení vyhlášky č. 162/1979 Zb.
148/1982 Sb.
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 161/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou, ve znění vyhlášky č. 161/1979 Sb.
147/1982 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
145/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 21/1982 Sb.
142/1982 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
142/1982 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
140/1982 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
139/1982 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy
139/1982 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy
138/1982 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
137/1982 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy
134/1982 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád)
133/1982 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
130/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 37/1963 Sb., o ochraně včel, ryb a lovné zvěře při hubení škůdců přípravky na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 35/1978 Sb.
129/1982 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o leteckých službách mezi jejich územím a za ním
128/1982 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 1 v okresu Domažlice
126/1982 Sb.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri práci s lasermi
123/1982 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky
122/1982 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou
120/1982 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 169
119/1982 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiopií
118/1982 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiopií
117/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva spojů o změně vyhlášky č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 178/1975 Sb.
116/1982 Sb.
Opatření vlády Československé socialistické republiky k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. září 1982 č. 253
116/1982 Sb.
Opatření vlády Československé socialistické republiky k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. září 1982 č. 253
115/1982 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1980 Zb. o prijímaní na štúdium na vysokých školách
113/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Karla Marxe
112/1982 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o společných státních hranicích
112/1982 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o společných státních hranicích
110/1982 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 4 so sídlom v Banskej Bystrici
109/1982 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 109 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
107/1982 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 125 Sobrance
104/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1981 Sb., o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu
103/1982 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 95 (okres Louny)
101/1982 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
099/1982 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
098/1982 Sb.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
097/1982 Sb.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
096/1982 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb., vyhlášky č. 50/1981 Zb. a vyhlášky č. 36/1982 Zb.
092/1982 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států
092/1982 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států
090/1982 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 35 Zbehy
088/1982 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1980 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl
088/1982 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1980 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl
087/1982 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 96/1979 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií, odborných škôl, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných škôl pre pracujúcich
087/1982 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 96/1979 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií, odborných škôl, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných škôl pre pracujúcich
086/1982 Sb.
98 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů
085/1982 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních
085/1982 Sb.
Vyhláška Ministra zahraničních věcí o Úmluvě o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních
084/1982 Sb.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
083/1982 Sb.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení vyhláška č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
082/1982 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1970 Zb., ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komísie pre vedecké hodnosti
080/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
078/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
077/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 139/1980 Sb., o vytěžování silničních nákladních vozidel
071/1982 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
070/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození některých druhů obchodního zboží od dovozního cla
070/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození některých druhů obchodního zboží od dovozního cla
065/1982 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
064/1982 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky
063/1982 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamáhírijí o spolupráci v oblasti zdravotnictví
062/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
060/1982 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
059/1982 Sb.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
057/1982 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
054/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí zahájení dopravy na koněspřežné železnici České Budějovice - Linec
051/1982 Sb.
Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
050/1982 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
049/1982 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích
049/1982 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích
048/1982 Sb.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
047/1982 Sb.
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje vládní nařízení č. 53/1931 Sb., o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb, ve znění vládního nařízení č. 97/1948 Sb., a vládní nařízení č. 41/1938 Sb., jímž se vydá
046/1982 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach
045/1982 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty
044/1982 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky
043/1982 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o železniční dopravě na průvozních tratích na společné státní hranici a v privilegované průvozní železniční dopravě
042/1982 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění vyhlášky č. 166/1979 Sb. a vyhlášky č. 45/1981 Sb.
041/1982 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o kulturní, školské a vědecké spolupráci
039/1982 Sb.
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení
038/1982 Sb.
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení
037/1982 Sb.
Ústavní zákon o změnách státních hranic s Německou demokratickou republikou
036/1982 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb. a vyhlášky č. 50/1981 Zb.
034/1982 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodní silniční dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky
032/1982 Sb.
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 109/1980 Sb. o přijímání ke studiu na vysokých školách
031/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy
030/1982 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 125 (okres Příbram)
026/1982 Sb.
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu
024/1982 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o technické a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky
023/1982 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
022/1982 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou
021/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů
020/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 94/1972 Sb., o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel, ve znění vyhlášky č. 107/1979 Sb.
018/1982 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
015/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
014/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daní placených obyvatelstvem
013/1982 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 107
012/1982 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 77 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
011/1982 Sb.
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
010/1982 Sb.
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
009/1982 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti
009/1982 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti
006/1982 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
004/1982 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 109/1979 Sb.
003/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla
002/1982 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz