Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
150/1984 Sb.
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích
149/1984 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se ze
145/1984 Sb.
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1985
144/1984 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1985
143/1984 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o základnej škole
138/1984 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1985
137/1984 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 63 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
136/1984 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1985
133/1984 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů
132/1984 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 182/1968 Sb., o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání
131/1984 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
127/1984 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění vyhlášky č. 146/1980 Sb.
126/1984 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 200. výročí narození Jána Hollého
125/1984 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 30 - Partizánska Ľupča
121/1984 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 27 - Liptovský Hrádok
120/1984 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu a Protokolu k ní
117/1984 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 139/1980 Sb., o vytěžování silničních nákladních vozidel, ve znění vyhlášky č. 77/1982 Sb.
115/1984 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19
114/1984 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 31 (Toužimsko) a č. 42 (Kolinecko)
113/1984 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 119
112/1984 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti
110/1984 Sb.
Zákon o změnách zákona o mateřském příspěvku
107/1984 Sb.
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Federálního cenového úřadu, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se zrušují dosud platná ustanovení vyhlášky federálního ministe
105/1984 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
102/1984 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla
100/1984 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotnictví
099/1984 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin
098/1984 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
097/1984 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 12 - Dunajská Streda
094/1984 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
093/1984 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu
089/1984 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 120 Trutnov
088/1984 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl
086/1984 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem
085/1984 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákon o pestúnskej starostlivosti
082/1984 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Změnách a doplňcích k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě - AETR (Ženeva, 1970)
081/1984 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
078/1984 Sb.
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění
077/1984 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči
076/1984 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 84/1980 Sb., kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží
075/1984 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o doplnění vyhlášky č. 72/1974 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o mateřském příspěvku
074/1984 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů
071/1984 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 34 - Vráble
070/1984 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 100
069/1984 Sb.
Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov
068/1984 Sb.
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Kysuce
067/1984 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin
066/1984 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí narození Antonína Zápotockého
065/1984 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 127
062/1984 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
056/1984 Sb.
Zákon o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení
055/1984 Sb.
Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon), úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplnění
053/1984 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Senegalské republiky
052/1984 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 150. výročí narození Jana Nerudy
051/1984 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
050/1984 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
049/1984 Sb.
Zákon České národní rady o školských zařízeních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků)
048/1984 Sb.
Zákon České národní rady o státní správě ve školství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků)
047/1984 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
046/1984 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 57 - Jaslovské Bohunice
045/1984 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 25
044/1984 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 103
043/1984 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 75
042/1984 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vlečkové podmínky
040/1984 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 3/1982 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla
038/1984 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
037/1984 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Angolskou lidovou republikou
033/1984 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o cestovních náhradách
032/1984 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach
030/1984 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 85 Rotavsko
029/1984 Sb.
Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon)
029/1984 Sb.
Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon)
029/1984 Sb.
Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon)
029/1984 Sb.
Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon)
029/1984 Sb.
Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon)
029/1984 Sb.
Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon)
027/1984 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon)
026/1984 Sb.
Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností
025/1984 Sb.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach
022/1984 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 80 - Plešivec
021/1984 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 90
020/1984 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 99
019/1984 Sb.
Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
018/1984 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
017/1984 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
016/1984 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 300. výročí narození Mateje Bela
015/1984 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací
014/1984 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 31 (okres Děčín)
013/1984 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 80 (Prachatice)
012/1984 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 110 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR
007/1984 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se upravuje splatnost dodatkového odvodu za rok 1983 některými zemědělskými organizacemi
006/1984 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výchove a vzdelávaní pracovníkov v socialistických organizáciách
005/1984 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právním postavení, výsadách a imunitách mezistátních ekonomických organizací působících v určitých oblastech spolupráce
004/1984 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 40/1965 Sb., o určení podniku "Art Centrum, československé středisko výtvarných umění" k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvar
002/1984 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
001/1984 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 31 - Košice IV


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz