Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
121/1987 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o zabezpečování zdravotní nezávadnosti živočišných produktů
121/1987 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o zabezpečování zdravotní nezávadnosti živočišných produktů
120/1987 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kulturní spolupráci
119/1987 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžířské demokratické a lidové republiky o zamezení dvojího zdanění příjmů z využívání mezinárodní letecké dopravy
116/1987 Sb.
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenské socialistické republiky, ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a určujú bezplatné odborné veterinárne činnosti
111/1987 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1988
109/1987 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1988
108/1987 Sb.
Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky
108/1987 Sb.
Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky
108/1987 Sb.
Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky
108/1987 Sb.
Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České republiky
107/1987 Sb.
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1988
106/1987 Sb.
Zákon o mateřském příspěvku (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění)
105/1987 Sb.
Vyhláška ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určuje, ktoré choroby sa považujú za nákazlivé v zmysle Trestného zákona
104/1987 Sb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určují nakažlivé lidské choroby ve smyslu trestního zákona
103/1987 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
101/1987 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 61 Trnava - sever
100/1987 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 84 (okr. Litoměřice)
099/1987 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o pracovněprávních vztazích pracovníků mezinárodních hospodářských organizací
098/1987 Sb.
Zákon o zvláštním příspěvku horníkům
098/1987 Sb.
Zákon o zvláštním příspěvku horníkům
098/1987 Sb.
Zákon o zvláštním příspěvku horníkům
098/1987 Sb.
Zákon o zvláštním příspěvku horníkům
098/1987 Sb.
Zákon o zvláštním příspěvku horníkům
097/1987 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1988
091/1987 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství
090/1987 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 14 - Beroun
087/1987 Sb.
Zákon o veterinární péči
087/1987 Sb.
Zákon o veterinární péči
087/1987 Sb.
Zákon o veterinární péči
085/1987 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 60/1980 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami
084/1987 Sb.
Zákon o státním zkušebnictví (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
083/1987 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
082/1987 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou
081/1987 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou
080/1987 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 80 - Topoľčany II
079/1987 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 26 - Tvrdošín
078/1987 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 105 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
076/1987 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád
074/1987 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 78 (Mirovice)
072/1987 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov
071/1987 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
070/1987 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 176 (Praha 10)
068/1987 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 50 Kčs
068/1987 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 50 Kčs
067/1987 Sb.
Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o zajištění jaderné bezpečnosti při zacházení s radioaktivními odpady
065/1987 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 86 - Olomouc II
064/1987 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
064/1987 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
064/1987 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
064/1987 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
063/1987 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných a obdobných označení
062/1987 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen
061/1987 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon SNR č. 51/1975 Zb. o Národnej cene Slovenskej socialistickej republiky
058/1987 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví další podrobnosti v nemocenském zabezpečení družstevních rolníků a uchazečů o zaměstnání
056/1987 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 130/1984 Sb., kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku
055/1987 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 78 - Lučenec
054/1987 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví
053/1987 Sb.
Zákon o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
050/1987 Sb.
Zákon o změnách zákona o mateřském příspěvku
049/1987 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výstavbě silničního obchvatu měst Českého Těšína - Cieszyna a o zřízení nového silničního hraničního přechodu
048/1987 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou
046/1987 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
044/1987 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě podmínek pro poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům
042/1987 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou, kterou se mění Úmluva mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. ledna 1957, ve znění Dohody o její změně ze dne 27. března 1972
041/1987 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci
040/1987 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zvláštních misích
039/1987 Sb.
Změna Zásad vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění pětiletého plánu a ročních plánů hospodářského a sociálního rozvoje, schválených usnesením vlády Československé soc
037/1987 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 86/1986 Zb. o združení rodičov a priateľov školy
035/1987 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 225. výročí založení Banické akademie v Banské Štiavnici
034/1987 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun s motivem koně Převalského
033/1987 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 100. výročí narození Josefa Lady
030/1987 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci mezi ústředními orgány podílejícími se na řízení národních výborů a rad
029/1987 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky o kulturní a vědecké spolupráci
028/1987 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Togo
026/1987 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v kultuře, školství, vědě, technice a v jiných oblastech
025/1987 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 3/1982 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla, ve znění vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 40/1984 Sb.
024/1987 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 152 Třebíč
023/1987 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 33
022/1987 Sb.
Zásady kontroly jakosti prováděné výbory lidové kontroly ČSSR, ČSR a SSR, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 18. prosince 1986 č. 338
021/1987 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 157/1980 Sb., o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím
020/1987 Sb.
Zákon České národní rady o státní památkové péči
020/1987 Sb.
Zákon České národní rady o státní památkové péči
020/1987 Sb.
Zákon České národní rady o státní památkové péči
020/1987 Sb.
Zákon České národní rady o státní památkové péči
020/1987 Sb.
Zákon České národní rady o státní památkové péči
020/1987 Sb.
Zákon České národní rady o státní památkové péči
020/1987 Sb.
Zákon České národní rady o státní památkové péči
020/1987 Sb.
Zákon České národní rady o státní památkové péči
020/1987 Sb.
Zákon České národní rady o státní památkové péči
020/1987 Sb.
Zákon České národní rady o státní památkové péči
020/1987 Sb.
Zákon České národní rady o státní památkové péči
020/1987 Sb.
Zákon České národní rady o státní památkové péči
020/1987 Sb.
Zákon České národní rady o státní památkové péči
020/1987 Sb.
Zákon České národní rady o státní památkové péči
020/1987 Sb.
Zákon České národní rady o státní památkové péči
020/1987 Sb.
Zákon České národní rady o státní památkové péči
020/1987 Sb.
Zákon České národní rady o státní památkové péči
020/1987 Sb.
Zákon České národní rady o státní památkové péči
020/1987 Sb.
Zákon České národní rady o státní památkové péči
020/1987 Sb.
Zákon České národní rady o státní památkové péči
020/1987 Sb.
Zákon České národní rady o státní památkové péči
020/1987 Sb.
Zákon České národní rady o státní památkové péči
020/1987 Sb.
Zákon České národní rady o státní památkové péči
020/1987 Sb.
Zákon České národní rady o státní památkové péči
019/1987 Sb.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa ustanovujú požiadavky na ochranu pred výbuchmi horľavých plynov a pár
017/1987 Sb.
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a doplňa vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel v znení vyhlášky č. 156/1979 Zb.
016/1987 Sb.
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl, ve znění vyhlášky č. 142/1979 Sb.
015/1987 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci
014/1987 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 123 - Michalovce
013/1987 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd
012/1987 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o vyhlásení části Západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku
011/1987 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
009/1987 Sb.
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 124/1984 Sb., o středních školách
007/1987 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 19 - Košice II
006/1987 Sb.
Opatření vlády Československé socialistické republiky o změně opatření vlády Československé socialistické republiky k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. září 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Sb., ve znění opatření vlády Československé socialistické republiky schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 22. listopadu 1984 č. 322 a publikovaného pod č. 39/1985 Sb.
001/1987 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz