Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
246/1988 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
245/1988 Sb.
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o pestovateľskom pálení ovocia
244/1988 Sb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určuje, co se považuje za omamné prostředky a jedy ve smyslu §187 a 188 trestního zákona
242/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
241/1988 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášky č. 81/1988 Sb.
240/1988 Sb.
Zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
238/1988 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určuje, čo sa považuje za omamné prostriedky a jedy v zmysle Trestného zákona
237/1988 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
233/1988 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o drobných prevádzkárňach národných výborov ako právnických osobách
232/1988 Sb.
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 26/1985 Sb., o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům
230/1988 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 27/1985 Zb. o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorým pracovníkom
229/1988 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov v znení neskorších predpisov
227/1988 Sb.
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Slovenské so
222/1988 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v roce 1989
221/1988 Sb.
Vyhláška předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška předsedy Státní banky československé č. 103/1985 Sb., o poskytování úvěrů a o úrokových sazbách
220/1988 Sb.
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Záhorie
214/1988 Sb.
Nařízení vlády České socialistické republiky o drobných provozovnách národních výborů jako právnických osobách
213/1988 Sb.
Změna zásad vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky po roce 1985, schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 31. října 1985 č. 289, č. 135/1985 Sb., schválená usnesením vlády Československé socialistické republiky ze d
212/1988 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 47/1983 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 124/1985 Zb.
211/1988 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy
210/1988 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1989
209/1988 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb.
207/1988 Sb.
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989
206/1988 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu
201/1988 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 117 (Brno V)
200/1988 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 4 (okr. Ústí nad Labem) a č. 125 (okr. Teplice)
199/1988 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 13 (Praha 6 - severozápad)
198/1988 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 169/1973 Zb., ktorým sa bližšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom
197/1988 Sb.
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 154/1973 Sb., kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům
196/1988 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců a zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře
195/1988 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1989
194/1988 Sb.
Zákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy
191/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky o spolupráci na úseku veterinárním
189/1988 Sb.
Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
184/1988 Sb.
Zákon o hospodářských stycích se zahraničím (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků)
183/1988 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
180/1988 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 9/1988 Sb., o osvobození osobních počítačů, mikropočítačů a barevných televizních přijímačů od dovozního cla
179/1988 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí
178/1988 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech
177/1988 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 68/1964 Sb., o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah, a vyhláška č. 11/1979 Sb., o působnosti správ celostátních drah na úseku státního odborného technického dozoru na dráhách
176/1988 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 203 a 204 (Praha 4 - Jižní Město) a č. 205 a 206 (Praha 5 - Jihozápadní Město)
175/1988 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé
171/1988 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a zákon č. 164/1982 Sb., o důchodové dani
170/1988 Sb.
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
169/1988 Sb.
Ústavní zákon o změnách průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou
168/1988 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 - Martin IV
167/1988 Sb.
Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 27. října 1988
166/1988 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
165/1988 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti
164/1988 Sb.
Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 100/1982 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode
160/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokolu o její změně
159/1988 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 7 Bratislava-Vinohrady
158/1988 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 108/1988 Zb.
157/1988 Sb.
Zákon o národných výboroch (úplné znenie, ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
154/1988 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 66 (Neratovice)
153/1988 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hl. m. Prahy ve volebním obvodu č. 123 (Praha 6)
151/1988 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
150/1988 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
150/1988 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
147/1988 Sb.
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 78/1984 Sb.
146/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
145/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161)
144/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o statistikách práce (č. 160)
143/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
142/1988 Sb.
Zákon České národní rady o vnitřním obchodě (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
140/1988 Sb.
Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)
139/1988 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
138/1988 Sb.
Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 93/1982 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě
137/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi sdruženími, podniky a organizacemi ČSSR a BLR, jakož i při zakládání a činnosti společných československo-bulharských sdružení, podniků a organizací
136/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Německou demokratickou republikou o inspekcích v souvislosti se Smlouvou mezi Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými o likvidaci jejich raket středního doletu a kratšího doletu a úmluvě sjednané výměnou nót mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými o inspekcích na území Československé socialistické republiky ze dne 18. prosince 1987 a 4. ledna 1988
135/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o zřízení Mezivládní komise pro spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
134/1988 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 3 - Bratislava I
133/1988 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 38 - Komjatice
132/1988 Sb.
Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení Archivu České koruny za národní kulturní památku
131/1988 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče
129/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vytvoření a činnosti Kulturního a informačního střediska Československé socialistické republiky v Sovětském svazu
128/1988 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 76 - Veľký Šariš
126/1988 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
125/1988 Sb.
Vyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění vyhlášky č. 40/1979 Sb.
123/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
123/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
122/1988 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 20 Kčs
120/1988 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/1970 Sb., o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích
116/1988 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě
115/1988 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech
113/1988 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
112/1988 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 10 (Praha 2)
111/1988 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 150/1980 Zb., o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi
110/1988 Sb.
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 81/1980 Sb., o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahranič
107/1988 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon o národných výboroch
106/1988 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
105/1988 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
104/1988 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem
099/1988 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži
098/1988 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
097/1988 Sb.
Vyhláška Slovenského geologického úradu o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob
095/1988 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby
089/1988 Sb.
Vyhláška Slovenského banského úradu o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom
087/1988 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
086/1988 Sb.
Vyhláška Slovenského geologického úradu o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov
084/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě proti apartheidu ve sportu
084/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě proti apartheidu ve sportu
081/1988 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách
079/1988 Sb.
Vyhláška Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch
078/1988 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech
078/1988 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech
077/1988 Sb.
Vyhláška Federálního cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 96/1976 Sb.
075/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
074/1988 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 172/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky topných plynů, ropy a gazolinu
073/1988 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 26 - Komárno a vo volebnom obvode č. 65 - Slovenská Ľupča
072/1988 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu o výbušninách
072/1988 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu o výbušninách
072/1988 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu o výbušninách
072/1988 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu o výbušninách
072/1988 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu o výbušninách
072/1988 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu o výbušninách
072/1988 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu o výbušninách
072/1988 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu o výbušninách
071/1988 Sb.
Vyhláška Slovenského banského úradu o výbušninách
070/1988 Sb.
Vyhláška Slovenského banského úradu o vybraných banských zariadeniach
066/1988 Sb.
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
065/1988 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o športových školách a stredných odborných učilištiach s triedami s vrcholovou športovou prípravou
064/1988 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb. a vyhlášky č. 137/1978 Sb.
063/1988 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 72 - Prešov a č. 73 - Prešov
062/1988 Sb.
Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
062/1988 Sb.
Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
062/1988 Sb.
Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
062/1988 Sb.
Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
062/1988 Sb.
Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
062/1988 Sb.
Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
062/1988 Sb.
Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
062/1988 Sb.
Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
062/1988 Sb.
Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
062/1988 Sb.
Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
062/1988 Sb.
Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
062/1988 Sb.
Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
062/1988 Sb.
Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
062/1988 Sb.
Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
062/1988 Sb.
Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
062/1988 Sb.
Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
061/1988 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
060/1988 Sb.
Zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
060/1988 Sb.
Zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
059/1988 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Martina Benky
058/1988 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 20. výročí československé federace
057/1988 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 300. výročí narození Juraje Jánošíka
056/1988 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 125. výročí založení Matice slovenské
055/1988 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k Světové výstavě poštovních známek PRAGA 1988
054/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi sdružením, podniky a organizacemi ČSSR a SSSR, jakož i při zakládání a činnosti společných československo-sovětských sdružení, podniků a organizací
053/1988 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 4/1959 Zb. SNR o rozvoji tokajskej vinohradnej oblasti na Slovensku
051/1988 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
048/1988 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
047/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách a doplňcích Prováděcích předpisů k Dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy z 18. prosince 1976
046/1988 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 132 (Výškovice - východ)
045/1988 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 53 (Plzeň-město X)
044/1988 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
044/1988 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
044/1988 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
044/1988 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
044/1988 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
044/1988 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
044/1988 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
044/1988 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
044/1988 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
044/1988 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
044/1988 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
044/1988 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
044/1988 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
044/1988 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
044/1988 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
044/1988 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
044/1988 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
044/1988 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
044/1988 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
044/1988 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
044/1988 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
044/1988 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
044/1988 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
043/1988 Sb.
Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou
041/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
039/1988 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb.
036/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě proti braní rukojmí
034/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Ekvádorské republiky o kulturní a vědecké spolupráci
033/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Beninské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci
032/1988 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 34 - Bratislava II
031/1988 Sb.
Zásady a postup přestavby organizačních struktur výrobně technické, vědeckovýzkumné a oběhové základny národního hospodářství na státní podniky schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 11. února 1988 č. 40
030/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
029/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek
028/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými
027/1988 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 85 - Chvaletice
026/1988 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 92 (Nové Sedlo)
025/1988 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 48 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
024/1988 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Malá Fatra
023/1988 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Slovenský raj
018/1988 Sb.
Vyhláška Státní plánovací komise o krácení fondů paliv a energie
017/1988 Sb.
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 3/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť
016/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky
015/1988 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o smluvním právu
014/1988 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
012/1988 Sb.
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu, ve znění vyhlášky č. 26/1982 Sb.
008/1988 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1960
008/1988 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1960
006/1988 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 24 - Košice III, č. 62 - Fričovce a č. 83 - Rožňava II
005/1988 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 34 - Ružomberok
004/1988 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 11 (okr. Ústí nad Labem) a č. 63 (okr. Jablonec nad Nisou)
003/1988 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 163 - Velké Losiny


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz