Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
213/1989 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
212/1989 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Budapešťské smlouvě a mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení a Prováděcího předpisu k ní
206/1989 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
205/1989 Sb.
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 39/1979 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky vody z veřejných vodovodů a odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi
204/1989 Sb.
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 49/1988 Sb., o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
202/1989 Sb.
Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, kterou se ruší některé předpisy z oboru sociálně ekonomických informací
200/1989 Sb.
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 38/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných organizacemi vnitřního obchodu
199/1989 Sb.
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 28/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků
198/1989 Sb.
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky ministerstva kultury České socialistické republiky č. 75/1978 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona
197/1989 Sb.
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les
194/1989 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o zrušení některých finančněprávních předpisů
190/1989 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 40/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami
189/1989 Sb.
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o organizácii a spôsobe špecializačnej prípravy veterinárnych lekárov a iné formy dalšieho vzdelávania veterinárnych pracovníkov
188/1989 Sb.
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o povoľovaní výroby, dovozu, overovania a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov
184/1989 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění
183/1989 Sb.
Ústavní zákon o volbě nových poslanců zákonodárných sborů
181/1989 Sb.
Vyhláška Správy federálních hmotných rezerv o změně vyhlášky č. 174/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv
180/1989 Sb.
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 91/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování
179/1989 Sb.
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 27/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací
177/1989 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšuje sazba odvodu ze zisku a sazba důchodové daně
176/1989 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej socialistickej republiky v Zbierke zákonov
175/1989 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií
173/1989 Sb.
Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky
170/1989 Sb.
Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění vyhláška Federálního statistického úřadu č. 49/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat
168/1989 Sb.
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
167/1989 Sb.
Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na zrušenie uznesenia SNR z 31. októbra 1989 č. 115 vyhláseného pod č. 124/1989 Zb. o spôsobe prijatia novej Ústavy ČSSR, ČSR a SSR
166/1989 Sb.
Usnesení České národní rady, kterým se ruší usnesení České národní rady č. 123/1989 Sb., k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy Československé socialistické republiky, České socialis
165/1989 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa zrušuje zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 18/1989 Zb. o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku
164/1989 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se zrušuje zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 17/1989 Sb., o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku
160/1989 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům
159/1989 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, zákon o přečinech a trestní řád
159/1989 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, zákon o přečinech a trestní řád
154/1989 Sb.
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 181/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje
153/1989 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1986 Zb. o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany
152/1989 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike
151/1989 Sb.
Nařízení vlády České socialistické republiky o oblastním plánování v České socialistické republice
150/1989 Sb.
Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 8. prosince 1989
149/1989 Sb.
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 60/1978 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona
148/1989 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 84/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky
147/1989 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství č. 73/1967 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemních prací, chemizace a jiných zemědělských prací
144/1989 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o změně a doplnění vyhlášky č. 118/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zabezpečení obranyschopnosti státu
142/1989 Sb.
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 27/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zdravotnických a veterinárních výrobků
141/1989 Sb.
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 99/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky lesních výrobků
140/1989 Sb.
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 24/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky sběrných surovin
139/1989 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Jana Kupeckého
138/1989 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Karla Čapka
126/1989 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o průběhu státních hranic v souvislosti s výsledky prvního společného přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích
125/1989 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí
122/1989 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon)
120/1989 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 89/1961 Sb., o zdravotní péči o tělesnou výchovu
118/1989 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 179/1988 Sb.
117/1989 Sb.
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb. a nařízení vlády České socialistické republiky č. 3/1989 Sb.
115/1989 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb., o divadelnej činnosti (divadelný zákon)
114/1989 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb
113/1989 Sb.
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina
110/1989 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Burundi o kulturní spolupráci
109/1989 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Maledivy
107/1989 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 58 (Plzeň - město XV)
106/1989 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 116 a č. 160
105/1989 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provou), v části nákladů českého vydání
104/1989 Sb.
Vyhláška Slovenského banského úradu o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
098/1989 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky k zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
097/1989 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou
096/1989 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou
095/1989 Sb.
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, kterou se zrušuje vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 13/1988 Sb., o postupu při zvýšení rozpočtových nákladů a odsunu termínů předání kapacit ke zkušebnímu provozu a termínů dokončení u rozestavěných staveb
094/1989 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
093/1989 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
092/1989 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o přátelství a spolupráci
091/1989 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky
089/1989 Sb.
Pravidla hospodářského mechanismu pro státní podniky místní výroby a služeb s malým počtem pracovníků, schválená usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 8. června 1989 č. 175
088/1989 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 87 Sliač
085/1989 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o udělení vědeckých hodností, vydávaných v Československé socialistické republice a v Mongolské lidové republice
083/1989 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 171
080/1989 Sb.
Hospodářský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
079/1989 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 100 Kčs
077/1989 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 235/1988 Sb., o zjišťování a používání průměrného výdělku, v českém a slovenském vydání
075/1989 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla
073/1989 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 137 (Znojmo)
072/1989 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 38 (Nymburk)
071/1989 Sb.
Zákon o hospodářské arbitráži (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
070/1989 Sb.
Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o zrušení vyhlášky Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatels
066/1989 Sb.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike
065/1989 Sb.
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty
064/1989 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
063/1989 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti
062/1989 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o psychotropních látkách
061/1989 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci na úseku ochrany rostlin
058/1989 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 29 (okr. Děčín) a č. 105 (okr. Louny)
057/1989 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hl. m. Prahy ve volebním obvodu č. 207 (Praha 5 - sídliště Barrandov I)
056/1989 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do České národní rady ve volebních obvodech č. 93 (Louny - východ) a č. 150 (Prostějov)
055/1989 Sb.
Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
055/1989 Sb.
Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
054/1989 Sb.
Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace
053/1989 Sb.
Redakční sdělení o opravě chyby
052/1989 Sb.
Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
051/1989 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů
050/1989 Sb.
Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťovaní nerastov
049/1989 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 133 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
048/1989 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
043/1989 Sb.
Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo 17. februára 1989 o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku
042/1989 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních
040/1989 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 50. výročí událostí 17. listopadu 1939
039/1989 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení železniční dopravy na trati Břeclav - Brno
034/1989 Sb.
Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku
033/1989 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 40 Halič
032/1989 Sb.
Zákon o poslancích Federálního shromáždění
032/1989 Sb.
Zákon o poslancích Federálního shromáždění
030/1989 Sb.
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění k ochraně veřejného pořádku
029/1989 Sb.
Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu
028/1989 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 156/1982 Zb., ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá
027/1989 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
026/1989 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
025/1989 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 124 (okr. Teplice)
024/1989 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 44 (Český Těšín II)
023/1989 Sb.
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
022/1989 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
021/1989 Sb.
Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí
020/1989 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155)
015/1989 Sb.
Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevozpracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
014/1989 Sb.
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy
013/1989 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebních obvodech č. 129 (Brno-město - východ) a č. 170 (Bruntál)
012/1989 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 52 (Studená)
011/1989 Sb.
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 66 pro volby do Sněmovny lidu a ve volebních obvodech č. 15, 24, 53, 62, 66, 68, 92 a 118 pro volby do Sněmovny náro
010/1989 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k ochraně veřejného pořádku
006/1989 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských
005/1989 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků
004/1989 Sb.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 Strážske
003/1989 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb.
002/1989 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úplatách ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených nařízením vlády Ćeskoslovenské socialistické republiky č. 91/1988 Sb.


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz