Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
602/1990 Sb.
Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydává rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a I
601/1990 Sb.
Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
599/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos o devizové zainteresovanosti ze zahraničně hospodářské činnosti
598/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se vydávají pravidla technického provozu metra
595/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe pre životné prostredie
595/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe pre životné prostredie
594/1990 Sb.
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1991
594/1990 Sb.
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1991
593/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991
593/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991
591/1990 Sb.
Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
590/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 273/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 319/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 353/1990 Zb.
589/1990 Sb.
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb.
587/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva hospodářství o zrušení vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 140/1983 Sb., o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách
582/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva hospodářství o vydání výnosu, kterým se vydávají pravidla pro provoz plynárenských zařízení
581/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu, kterým se zrušují některé právní předpisy z oblasti finanční kontroly
577/1990 Sb.
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o finančním hospodaření státních podniků
575/1990 Sb.
Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
574/1990 Sb.
Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1991
573/1990 Sb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci
571/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování učitelů náboženství
571/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování učitelů náboženství
568/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby
567/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními
565/1990 Sb.
Zákon České národní rady o místních poplatcích
563/1990 Sb.
Zákon o rozpočtových pravidlech federace
563/1990 Sb.
Zákon o rozpočtových pravidlech federace
561/1990 Sb.
Vyhláška Státní banky československé, kterou se zrušuje vyhláška Státní banky československé č. 201/1989 Sb., o úvěrových vztazích socialistických organizací
559/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 215/1988 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani
558/1990 Sb.
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku znakem novým
557/1990 Sb.
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům
557/1990 Sb.
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům
555/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání změny Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního styku občanům obou států
554/1990 Sb.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajiště
552/1990 Sb.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajišt
551/1990 Sb.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajiště
550/1990 Sb.
Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů
549/1990 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sídlach školských správ a určení druhov škôl a školských zariadení, ktoré patria do ich pôsobnosti
548/1990 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú sídla okresných a obvodných úradov
546/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1990 Sb., o občanských komisích působících v resortech ministerstev vnitra a o změně a doplnění zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 63/1983 Sb. a č. 74/1990 Sb.
544/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o miestnych poplatkoch
543/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe sociálneho zabezpečenia
542/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
541/1990 Sb.
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
540/1990 Sb.
Zákon o Generálním inspektorovi ozbrojených sil České a Slovenské Federativní Republiky
537/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci (č. 130)
536/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl
535/1990 Sb.
Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky o veřejných dražbách při převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby a o vstupném na tyto dražby
534/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb., č. 225/1990 Sb. a č. 423/1990 Sb.
532/1990 Sb.
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
532/1990 Sb.
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
527/1990 Sb.
Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
526/1990 Sb.
Zákon o cenách
525/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a doplňa zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane
524/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a doplňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
523/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
521/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zrušení vízové povinnosti
518/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy
517/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o územnom a správnom členení Slovenskej republiky
517/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o územnom a správnom členení Slovenskej republiky
516/1990 Sb.
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o doplnení a zmene úpravy, ktorou sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených v zdravotníctve do I. a II. pracovnej kategorie pre účely dôchodkového zabezpečenia
515/1990 Sb.
Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopľňa úprava o odmeňovaní učiteľov vysokých škôl (platový poriadok pre učiteľov vysokých škol)
514/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění výnos o odměňování odborných veterinárních pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany
513/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany
512/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování dělníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva obrany
510/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o uložení listiny České a Slovenské Federativní Republiky o odvolání výhrady Československé republiky k Protokolu o zákazu použití ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a bakteriologických prostředků
509/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Upravené dodatkové dohody o technické pomoci poskytované Mezinárodní agenturou pro atomovou energii vládě České a Slovenské Federativní Republiky
508/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
507/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o minimálním věku pro práci pod zemí v dolech (č. 123)
506/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o nucené nebo povinné práci (č. 29)
505/1990 Sb.
Zákon o metrologii
503/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť
502/1990 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách, ve znění pozdějších předpisů
500/1990 Sb.
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
499/1990 Sb.
Zákon o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními
499/1990 Sb.
Zákon o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními
497/1990 Sb.
Ústavní zákon o navrácení majetku Socialistického svazu mládeže lidu České a Slovenské Federativní Republiky
496/1990 Sb.
Ústavní zákon o navrácení majetku Komunistické strany Československa lidu České a Slovenské Federativní Republiky
495/1990 Sb.
Oznámenie Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopľňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategorie na účely dôchodkového zabezpečenia
494/1990 Sb.
Oznámenie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopľňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategorie na účely dôchodkového zabezpečenia
493/1990 Sb.
Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
492/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva spojů o vydání výnosu, kterým se mění telegrafní řád
491/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o placeném studijním volnu (č. 140)
490/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o politice zaměstnanosti (č. 122)
489/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat (č. 87)
488/1990 Sb.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
487/1990 Sb.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
487/1990 Sb.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
486/1990 Sb.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
485/1990 Sb.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhlášky č. 84/1982 Zb.
484/1990 Sb.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
483/1990 Sb.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení
483/1990 Sb.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení
482/1990 Sb.
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Bohuslava Martinů
481/1990 Sb.
Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměnách členů volebních komisí ve volbách do zastupitelstev v obcích v roce 1990
480/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb., č. 251/1990 Sb. a č. 430/1990 Sb.
479/1990 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkových rezervácií v meste Jur pri Bratislave a v obci Plavecký Peter
478/1990 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení národných kultúrnych pamiatok
477/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o základných umeleckých školách
474/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodu vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby
473/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody
472/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy
472/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy
471/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o volebnom období orgánov samosprávy obcí
470/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat (č. 98) a Úmluvy o metodách stanovení minimálních mezd v zemědělství (č. 99)
469/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o povinném invalidním pojištění zaměstnanců v průmyslových a obchodních podnicích a ve svobodných povoláních, jakož i domáckých dělníků a osob zaměstnaných v domácnosti (č. 37), Úmluvy o povinném invalidním pojištění zaměstnanců v zemědělských podnicích (č. 38), Úmluvy o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v průmyslových a obchodních podnicích a ve svobodných povoláních, jakož i domáckých dělníků a osob zaměstnaných v domácnosti (č. 39) a Úmluvy o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v zemědělských podnicích (č. 40)
468/1990 Sb.
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o jednorázovém odškodnění za poškození zdraví nebo smrt, ke kterým došlo v souvislosti s pomocí poskytnutou Sboru nápravné výchovy
467/1990 Sb.
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
465/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o diskriminaci (zaměstnání a povolání) (č. 111) a Úmluvy o ochraně pracovníků před ionisujícím zářením (č. 115)
464/1990 Sb.
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
462/1990 Sb.
Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu o pracovní pohotovosti
461/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Norského království o zrušení vízové povinnosti
460/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o noční práci mladistvých zaměstnaných v průmyslu (revidovaná 1948) (č. 90)
458/1990 Sb.
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
457/1990 Sb.
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění, a kterým se mění trestní zákon č. 140/1961 Sb.
456/1990 Sb.
Trestní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
455/1990 Sb.
Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu o poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
454/1990 Sb.
Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
452/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o poskytování letecké stravní normy členům posádek civilních letadel v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy
451/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o poskytování letecké stravní normy členům posádek civilních letadel trvale vykonávajícím řídící činnost technickohospodářského charakteru v organizacích v působnos
450/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty (č. 100)
448/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o habilitácii docentov a vymenúvaní profesorov
446/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 101/1981 Sb., o zadržování řidičských průkazů řidičům, kteří nemohou na místě zaplatit pokutu uloženou jim v blokovém řízení za přestupek v silničním p
445/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovaní tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť
443/1990 Sb.
Oznámení Českého báňského úřadu o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Českého báňského úřadu
442/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o každoroční placené dovolené (č. 52)
440/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o placených zprostředkovatelnách práce (č. 34)
439/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o zavedení metod stanovení minimálních mezd (č. 26)
438/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o odškodnění nemocí z povolání (revidované) (č. 42)
437/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o odškodňování pracovních úrazů v zemědělství (č. 12) a Úmluvy o odškodnění pracovních úrazů (č. 17)
434/1990 Sb.
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 308/1990 Sb., kterým se provádí zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
433/1990 Sb.
Oznámení ministerstva kultury České republiky o vydání výnosu o úpravě délky doby ve které lze v organizacích řízených ministerstvem kultury České republiky a v organizacích odvětví kultury spravovaných národními výbory poskytovat pracovníkům náhradní vol
432/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením
431/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením
429/1990 Sb.
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se ruší vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci Československého filmu
428/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o úradnom jazyku v Slovenskej republike
427/1990 Sb.
Zákon o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
426/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 131/1989 Sb., o Sbírce zákonů
423/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb. a č. 225/1990 Sb.
422/1990 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o akreditačnej komisii
421/1990 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovili ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme
417/1990 Sb.
Oznámení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky o vydání výnosu, jímž se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
416/1990 Sb.
Oznámení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky o vydání výnosu, jímž se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
415/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva hospodářství, ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a ministerstva hospodářství Slovenské republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje §5 výnosu ve věci prémiového spoření mladých pro učně u
414/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů pro některé pracovníky dopravy, u nichž častá změna místa výkonu práce vyplývá ze zvláštní povahy povolání
413/1990 Sb.
Vyhláška Státní banky československé o stažení bankovek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatečné výměně bankovek po 10 Kčs vzoru 1960
412/1990 Sb.
Vyhláška Státní banky československé o stažení bankovek po 100 Kčs vzoru 1989
411/1990 Sb.
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k prvnímu výročí svatořečení Anežky České
410/1990 Sb.
Vyhláška Státní banky československé o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1990
409/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej škole
407/1990 Sb.
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 1/1990 Sb., o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990
406/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva hospodářství o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
404/1990 Sb.
Zákon o státních vyznamenáních České a Slovenské Federativní Republiky
404/1990 Sb.
Zákon o státních vyznamenáních České a Slovenské Federativní Republiky
403/1990 Sb.
Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd
402/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánu Slovenskej republiky pri vykonávaní zákona o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého
401/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice
401/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice
400/1990 Sb.
Oznámenie Slovenského banského úradu a Slovenského geologického úradu o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava Ústredného banského úradu a Ústredného geologického úradu, ktorou sa vydáva vyhláška o vedení a doplňovaní geologickej dokumentácie
399/1990 Sb.
Oznámenie Slovenského banského úradu o vydaní výnosu, ktorým sa menia a dopľňajú niektoré všeobecné záväzné právne predpisy v pôsobnosti Slovenského banského úradu
398/1990 Sb.
Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky o zvláštních paušálních náhradách cestovného pro kominíky a výkupčí druhotných surovin v organizacích místního
397/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění výnos, kterým se pro pracovníky trustu podniků Vojenské lesy a statky v působnosti federálního ministerstva obrany upravují některé náhrady podle vyhlášky č. 33/1984 Sb., o cestovníc
396/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam zejména jako biotopy vodního ptactva a Protokolu o její změně
395/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti
394/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o programu Mírových sborů Spojených států v Československu
393/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkov
392/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o prodloužení účinnosti vyhlášky č. 224/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politický
391/1990 Sb.
Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopľňa úprava, ktorou sa vydává rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategorie
390/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva zahraničního obchodu o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos o postupu při uzavírání a provádění zahraničně obchodních operací
388/1990 Sb.
Vyhláška Slovenského banského úradu o banskomeračskej dokumentácii pri niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom
387/1990 Sb.
Vyhláška Slovenského banského úradu o vyšetrovaní príčin havárií a závažných pracovných úrazov pri činnostiach podliehajúcich hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy
386/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky
385/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 74/1990 Sb., a o některých opatřeních k vyřizování přestupků v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky
385/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 74/1990 Sb., a o některých opatřeních k vyřizování přestupků v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky
384/1990 Sb.
Zákon o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti
383/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, a zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 43/1976 Sb.
378/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o povinných výtlačkoch neperiodických publikácií
377/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
377/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
376/1990 Sb.
Ústavní zákon, kterým se mění Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů
375/1990 Sb.
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - hlavného hygienika Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopľňa úprava o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi
374/1990 Sb.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
373/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu, k Dohodě o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, k Dohodě o Mezinárodní finanční korporaci, k Dohodě o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky a k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj
372/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
369/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
369/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
363/1990 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o prodloužení účinnosti zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských orga
361/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 17 - Ochrana civilního letectví proti činům nezákonného vměšování
360/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 16 Ochrana životního prostředí svazek I - Hluk letadel
359/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o kulturní spolupráci
358/1990 Sb.
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. konání závodu Velká pardubická
356/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o plate a náhradách výdavkov poslancov Slovenskej národnej rady
354/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a doplňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti
353/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonává zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb.
352/1990 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
349/1990 Sb.
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o změnách v organizaci Vysoké školy múzických umění v Bratislavě
348/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 1. novembra 1990 za Deň zmierenia (Pamiatke obetiam politického násilia)
347/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
347/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
346/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do orgánov samosprávy obcí
346/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do orgánov samosprávy obcí
345/1990 Sb.
Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění výnos o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů jízdních pracovníků silniční a městské dopravy
344/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva spojů o vydání výnosu, kterým se mění dálnopisný řád
342/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Švédska o zrušení vízové povinnosti
341/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
340/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Spolkové republiky Německo
339/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Dánska o zrušení vízové povinnosti
337/1990 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým a mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkov za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel v znení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 170/1973 Zb.
335/1990 Sb.
Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při těžbě, soustřeďování, odvozu a manipulaci dříví
334/1990 Sb.
Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu pro provádění a organizaci trhacích prací v rámci resortu ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky
333/1990 Sb.
Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje instrukce o stejnokrojích pro pracovníky lesního hospodářství
331/1990 Sb.
Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým pracovníkům
330/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o vnitrozemské vodní dopravě
329/1990 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče
326/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl
325/1990 Sb.
Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania, štátnych notárov, justičných a notárských čakateľov
322/1990 Sb.
Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení obdobia s nižšou potrebou práce pre poskytnutie ďalšej dovolenky
319/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonává zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
318/1990 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče
317/1990 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
316/1990 Sb.
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
316/1990 Sb.
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
315/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb. a vyhlášky č. 39/1988 Sb.
312/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání, ve znění zákona č. 162/1990 Sb.
311/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění vyhlášky č. 14/1982 Sb. a vyhlášky č. 86/1984 Sb.
310/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí a cen Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 39/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích
309/1990 Sb.
Branný zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
308/1990 Sb.
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
307/1990 Sb.
Zákonné opatření předsednictva České národní rady o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
305/1990 Sb.
Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti
304/1990 Sb.
Zákon o platu a náhradách výdajů poslanců Federálního shromáždění
303/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád
302/1990 Sb.
Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška o konaní pri udelovaní vedeckých hodností
301/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona oznalcoch a tlmočníkoch v znení vyhlášky č. 6/1985 Zb.
298/1990 Sb.
Zákon o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
297/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy
296/1990 Sb.
Ústavní zákon o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády České a Sloveské Federativní Republiky
292/1990 Sb.
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává platový řád pro státní arbitry a arbitrážní čekatele krajských státních arbitráží v České republice
290/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské kulturní úmluvy
289/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva financií a cien Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov
288/1990 Sb.
Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
287/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění výnos o zvláštní úpravě náhrad cestovních výdajů pracovníků přijatých ze Slovenské socialistické republiky do aparátu federálních institucí
282/1990 Sb.
Nařízení vlády Československé federativní republiky o změně v organizaci vysokých škol uměleckého směru
281/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky o vydání výnosu, jímž se mění a doplňuje výnos FMHTS, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
280/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky o vydání výnosu, jímž se mění a doplňuje výnos FMEP, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
279/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se vydává Předpis L 1 Způsobilost leteckého personálu civilního letectví
279/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se vydává Předpis L 1 Způsobilost leteckého personálu civilního letectví
278/1990 Sb.
Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o Chránenej krajinnej oblasti Latorica
277/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a doplňa vyhláška Ministerstva financií Sloveskej socialistickej republiky č. 141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch
276/1990 Sb.
Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách, ve znění vyhlášky č. 170/1990 Sb.
275/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci při předcházení a odhalování soudně trestných činů a zajišťování bezpečnosti silniční dopravy
273/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonává zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb.
272/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti
268/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 76/1957 Ú. l., o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)
267/1990 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
264/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 10/1984 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu
262/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška předsedy vlády č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
261/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
261/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
259/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 130/1984 Sb., kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku
254/1990 Sb.
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje
253/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1990 Zb. o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky
251/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášek č. 81/1988 Sb. a č. 241/1988 Sb., vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb. a č. 90/1989 Sb. a směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. srpna 1979 č. j. 316-1238/79-7305 o odměňování pracovníků, kteří v souvislosti s výkonem povolání řídí silniční motorová vozidla
249/1990 Sb.
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady
248/1990 Sb.
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
247/1990 Sb.
Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 89/1990 Sb.)
246/1990 Sb.
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb.
245/1990 Sb.
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
242/1990 Sb.
Oznámenie Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o vydaní výnosu o vymedzení oprávnenia finančných správ a národných výborov pre odpúšťanie penále
241/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o zřízení a činnosti Kulturního informačního střediska Československé socialistické republiky ve Vídni a Rakouského
240/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci
240/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci
238/1990 Sb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení, ve znění vyhlášky č. 113/1983 Sb.
237/1990 Sb.
Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích
234/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé č. 169/1989 Sb., kterou se provádí devizový zákon
233/1990 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú odchýlky od Zákonníka práce pre pracovníkov v osobitnom zapojení
232/1990 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým a mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu
228/1990 Sb.
Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
225/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb. a č. 52/1990 Sb.
224/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací
223/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vízových otázkách
222/1990 Sb.
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku
221/1990 Sb.
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady
220/1990 Sb.
Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú zásady pre vymedzenie okruhu prác pre, výkon ktorých je nevyhnuté uzavretie písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti
217/1990 Sb.
Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství
216/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojeného království Velké Britanie a Severního Irska o spolupráci v oblasti školství, vědy a kultury
215/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení niektorých právnych predpisov v odvetví kultúry
214/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 193/1989 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani
212/1990 Sb.
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o odnětí nemovitého majetku státu v trvalém užívání Komunistické strany Československa
211/1990 Sb.
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou
210/1990 Sb.
Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánu České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
208/1990 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění
207/1990 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti
203/1990 Sb.
Zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky
202/1990 Sb.
Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách
201/1990 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích
200/1990 Sb.
Zákon České národní rady o přestupcích
198/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o telesnej kultúre
197/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 167/1973 Zb. o Matici slovenskej
196/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v sociálnom zabezpečení a o zmenách niektorých ďalších predpisov
195/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o opatreniach v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
194/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o lotériách a iných podobných hrách
193/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení neskorších predpisov, o zmenách v správe dôchodkovej dane a poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu a správe dane z príjmov obyvateľstva
192/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch
191/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o Národnej cene Slovenskej republiky
187/1990 Sb.
Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění vyhláška České komise pro vědecké hodnosti č. 64/1977 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností
186/1990 Sb.
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o oprávnění k projektové činnosti
184/1990 Sb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb.
181/1990 Sb.
Zákon o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
179/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
178/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád
174/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o spoločenskom ohodnotení stromov rastúcich mimo lesa
173/1990 Sb.
Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
170/1990 Sb.
Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách
169/1990 Sb.
Zákon o občanských komisích působících v resortech ministerstev vnitra a o změně a doplnění zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 63/1983 Sb. a č. 74/1990 Sb.
169/1990 Sb.
Zákon o občanských komisích působících v resortech ministerstev vnitra a o změně a doplnění zákona č. 10/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 63/1983 Sb. a č. 74/1990 Sb.
168/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o prokuratuře
166/1990 Sb.
Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 180/1980 Sb., o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace
165/1990 Sb.
Zákon o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České a Slovenské Federativní Republiky
163/1990 Sb.
Zákon o bohosloveckých fakultách
160/1990 Sb.
Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu
156/1990 Sb.
Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydání výnosu, ktorým sa mení a dopľňa úprava, ktorou sa vydává rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategorie
153/1990 Sb.
Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
151/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva národní obrany o vydání výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků ve státním podniku Československý armádní film
150/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva národní obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje seznam zaměstnání vykonávaných občanskými pracovníky vojenské správy a výrobních hospodářských organizací v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany, zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
149/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se vydává seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení v Československé akademii věd
148/1990 Sb.
Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos o poskytování příspěvků a náhrad pracovníkům získaným náborem prováděným některými organizacemi
145/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonává zákon o sociálnom zabezpečení
143/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o zmene vyhlášky č. 124/1974 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
142/1990 Sb.
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 10 Kčs
141/1990 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
140/1990 Sb.
Vyhláška ministerstva průmyslu České republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky č. 67/1971 Sb., o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů
139/1990 Sb.
Vyhláška ministerstva kultury České republiky o zrušení některých předpisů v odvětví kultury
137/1990 Sb.
Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České republiky, kterou se mění vyhláška č. 123/1974 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou
136/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
133/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
132/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o advokácii
131/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 106/1988 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
126/1990 Sb.
Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
120/1990 Sb.
Zákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli
119/1990 Sb.
Zákon o soudní rehabilitaci
118/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství
117/1990 Sb.
Zákon o zásluhách M. R. Štefanika
115/1990 Sb.
Zákon o používání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky
114/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby
112/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí
109/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 162/1989 Sb.
108/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani
107/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu
106/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži
105/1990 Sb.
Zákon o soukromém podnikání občanů
103/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
103/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
102/1990 Sb.
Ústavní zákon o státních symbolech České a Slovenské Federativní Republiky
101/1990 Sb.
Ústavní zákon o změně názvu Československé federativní republiky
099/1990 Sb.
Oznámení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o vydání výnosu pro výuku a zkoušky žáků ze svařování ve středních odborných školách a zvláštních odborných učilištích
097/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o zhromažďovacom práve a zákona o civilnej službe
096/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Slovenskej komisie pre životné prostredie a o zmenách v pôsobnosti ministerstiev Slovenskej republiky
095/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1990 a o zmenách zákona Slovenskej národnej rady č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie
093/1990 Sb.
Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
092/1990 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 124/1969 Sb.
091/1990 Sb.
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1990 a o změně zákona České národní rady č. 174/1982 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení
090/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 43/1976 Sb.
088/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
085/1990 Sb.
Zákon o právu petičním
084/1990 Sb.
Zákon o právu shromažďovacím
082/1990 Sb.
Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1990
080/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady
080/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady
077/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o uznávání studií a diplomů týkajících se vysokého školství ve státech evropského regionu
076/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
075/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov v znení vyhlášky č. 161/1971 Zb.
074/1990 Sb.
Zákon, kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sborů nápravné výchovy, upravuje název československé armády, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974
074/1990 Sb.
Zákon, kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sborů nápravné výchovy, upravuje název československé armády, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti
073/1990 Sb.
Zákon o civilní službě
071/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky
070/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti
070/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti
069/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání, jakož i dokladů o vědeckých hodnostech a titulech udělovaných v Československé socialistické republice a v Irácké republice
066/1990 Sb.
Ústavní zákon České národní rady o slibu poslance České národní rady a národního výboru a slibu členů vlády České republiky
065/1990 Sb.
Ústavní zákon České národní rady o počtu poslanců České národní rady
064/1990 Sb.
Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady
063/1990 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů v občanských, rodinných a trestních věcech
062/1990 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o závaznosti Oprav a změn Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice
060/1990 Sb.
Oznámenie Slovenského štatistického úradu o vydaní výnosu, ktorým sa zrušujú smernice k republikovému štatistickému výkazu Real/S 14-04 o inovácii a kvalite výrobkov v priemysle
058/1990 Sb.
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise, Státní arbitráže Československé socialistické republiky a Federálního statistického úřadu, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti investičního rozvoje
055/1990 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1990 až 1992
053/1990 Sb.
Ústavní zákon České národní rady o změně názvu České socialistické republiky
052/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb. a č. 4/1990 Sb.
051/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky
049/1990 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu
048/1990 Sb.
Zákon o změně názvu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně
047/1990 Sb.
Zákon o volbách do Federálního shromáždění
045/1990 Sb.
Ústavní zákon o zkrácení volebního období zákonodárných sborů
042/1990 Sb.
Vyhláška Státní banky československé o druhém vydání bankovek po 100 Kčs
041/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1987 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach
040/1990 Sb.
Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách
039/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích
037/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o změně vyhlášky č. 1/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství
034/1990 Sb.
Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákonníka práce o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času, o ďalšej dovolenke a o dohodách o hmotnej zodpovednosti
033/1990 Sb.
Oznámení ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o vydání výnosu, kterým se mění platový řád pro soudce z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky
030/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu
029/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 13/1985 Sb., o základních podmínkách strojírenských a elektronických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko
028/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb. a vyhlášky č. 107/1981 Sb.
026/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu, ve znění vládního nařízení č. 38
025/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb.
024/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu)
014/1990 Sb.
Ústavní zákon o odvolávání poslanců zastupitelských sborů a volbě nových poslanců národních výborů
012/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla, ve znění vyhlášky č. 75/1989 Sb.
009/1990 Sb.
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky
007/1990 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb.
006/1990 Sb.
Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o mimoriadnom doplnení národných výborov o nových poslancov
005/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy
004/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb. a č. 118/1989 Sb.
003/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv, ve znění vyhlášky č. 1/1987 Sb.
001/1990 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz