Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
648/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů
647/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím
646/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic
645/1992 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopľňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákoníku práce a k zákonu o mzde
643/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Egyptskou arabskou republikou o leteckých službách
641/1992 Sb.
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
640/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov
639/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o výpočte preddavku na daň z prímov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov za mesačné obdobie
638/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií
637/1992 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
636/1992 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
635/1992 Sb.
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům
634/1992 Sb.
Zákon o ochraně spotřebitele
633/1992 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb.
632/1992 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách
631/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v boji proti organizované kriminalitě
630/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Jihoafrické republiky
629/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rakouské republiky o převzetí osob na společných státních hranicích
628/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o rovnocennosti částečného studia na vysokých školách (č. 21)
627/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o rovnocennosti dokladů umožňujících přístup na vysoké školy (č. 15)
626/1992 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 286/1992 Sb., o daních z příjmů
625/1992 Sb.
Zákon o zániku státní organizace Československé státní dráhy
624/1992 Sb.
Ústavní zákon o zániku funkce soudců a o skončení pracovních a služebních poměrů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
623/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vzájemném obchodě a platbách
622/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o rovnocennosti dokladů o vzdělání umožňujících přístup na vysoké školy (č. 49)
621/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 250/1991 Zb. o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave v Nitre
620/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o rozsahu a obsahu odbornej skúšky na vydanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon činnosti audítora
619/1992 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášek č. 24/1990 Sb. a č. 533/1992 Sb.
618/1992 Sb.
Celní zákon
617/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů
615/1992 Sb.
Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a některé další pracovněprávní předpisy
611/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb.
609/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o akademickém uznávání univerzitní kvalifikace (č. 32).
608/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné uživanie pozemkov
607/1992 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
606/1992 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o nakladaní s odpadmi
605/1992 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vedení evidence odpadov
602/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Filipínské republiky o letecké dopravě
601/1992 Sb.
Zákon o zrušení Federálního fondu tržní regulace v zemědělství
599/1992 Sb.
Zákon, kterým se zrušuje Československá akademie věd a upravuje způsob vypořádání majetkových a jiných práv
598/1992 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb., č. 234/1991 Sb., č. 396/1991 Sb., č. 523/1991 Sb. a č. 565/1991 Sb.
597/1992 Sb.
Zákon o zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře
596/1992 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 222/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty
595/1992 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 213/1992 Sb., o spotřebních daních
594/1992 Sb.
Vyhláška Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra, ktorou sa vykonáva zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike
593/1992 Sb.
Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
592/1992/01 PZ.
Příloha: Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
592/1992/01 PZ.
Příloha: Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
592/1992/01 PZ.
Příloha: Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
592/1992 Sb.
Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
590/1992 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony
589/1992 Sb.
Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
586/1992/03 PZ.
Příloha č. 3 k zákonu č. 586/1992 Sb.
586/1992/03 PZ.
Příloha č. 3 k zákonu č. 586/1992 Sb.
586/1992/03 PZ.
Příloha č. 3 k zákonu č. 586/1992 Sb.
586/1992/02 PZ.
Příloha č. 2 k zákonu č. 586/1992 Sb.
586/1992/02 PZ.
Příloha č. 2 k zákonu č. 586/1992 Sb.
586/1992/02 PZ.
Příloha č. 2 k zákonu č. 586/1992 Sb.
586/1992/01 PZ.
Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb.
586/1992/01 PZ.
Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb.
586/1992/01 PZ.
Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb.
586/1992 Sb.
Zákon České národní rady o daních z příjmů
584/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
583/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb.
579/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
578/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím
577/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Litevské republiky o dvoustranném zrušení vízové povinnosti
575/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
574/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic
573/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Fedeativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic
572/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin
571/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Bulharskou republikou
570/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Japonska
569/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
568/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
567/1992 Sb.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky
566/1992 Sb.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska
565/1992 Sb.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o predľžení lehoty na preukazovanie vlastníctva na účely úpravy majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v poľnohospodárskych družstvách
564/1992 Sb.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spôsobe vykonania referenda
563/1992 Sb.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozdelení Nitrianskej univerzity
562/1992 Sb.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb.
561/1992 Sb.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na financovanie Vodného diela Gabčíkovo
560/1992 Sb.
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa výnos o platových pomeroch prokutátorov, vyšetřovateľov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej republike
559/1992 Sb.
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška základného imania investičných spoločností s ručením obmedzeným
558/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v ústavoch sociálnej starostlivosti
556/1992 Sb.
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 532/1990 Sb., o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
555/1992 Sb.
Zákon České národní rady o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
553/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o předávání odsouzených osob
552/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o potlačování terorismu
551/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o předávání trestního řízení
551/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o předávání trestního řízení
550/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních
549/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o vydávání
549/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o vydávání
548/1992 Sb.
Zákon České národní rady o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky
548/1992 Sb.
Zákon České národní rady o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky
544/1992 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
543/1992 Sb.
Zákon o zrušení Federální bezpečnostní informační služby
542/1992 Sb.
Ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky
541/1992 Sb.
Ústavní zákon o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku
539/1992 Sb.
Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)
538/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o vědeckotechnické spolupráci
537/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
536/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Portugalské republiky o zrušení vízové povinnosti
535/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České republiky č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování
532/1992 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za dobývací priestor a úhrade za vydobyté nerasty
531/1992 Sb.
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 260/1992 Sb., o regulačním odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1992
530/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Královstvím Norska o vzájemné podpoře a ochraně investic
529/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení č. 296/1991 Sb., o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a 1984
528/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Nizozemského království o vnitrozemské plavbě
523/1992 Sb.
Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
521/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci
519/1992 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
518/1992 Sb.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov
517/1992 Sb.
Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři
516/1992 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
515/1992 Sb.
Zákon České národní rady o emisi státních dluhopisů České republiky na krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991
514/1992 Sb.
Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
512/1992 Sb.
Zákon o myslivosti (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
512/1992 Sb.
Zákon o myslivosti (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
511/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
510/1992 Sb.
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zlepšovaní technického vybavenia daňových úradov a o hmotnej zainteresovanosti ich pracovníkov
509/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů
507/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o organizácii a výkone ochrany súdnych objektov a poriadku v nich
506/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o odmenách daňových poradcov a o výške poplatku za odbornú skúšku a za vydanie osvedčenia
505/1992 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich
504/1992 Sb.
Nařízení vlády České republiky o výši náhrady v hotovosti poskytované podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
502/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o porozumění a přátelství mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou
501/1992 Sb.
Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
500/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu, k Dohodě o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, k Dohodě o Mezinárodní finanční korporaci, k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj a k Dohodě o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky
498/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
497/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů
496/1992 Sb.
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb.
494/1992 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, ve znění zákona č. 127/1992 Sb., a zákon č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou
492/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 312/1992 Zb.
491/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o druhej emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1991
490/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
489/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 29. augusta za štátny sviatok Slovenskej republiky
488/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.
487/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy
484/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu
483/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase
482/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii
481/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
479/1992 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb. a zákona č. 194/1988 Sb.
478/1992 Sb.
Zákon o užitných vzorech
477/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se stanoví postup při použití prostředků na zvláštním účtu ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky
476/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny
475/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území bojiště bitvy u Slavkova za památkovou zónu
474/1992 Sb.
Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
473/1992 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady
471/1992 Sb.
Zákon o dočasném omezení postupu podle zákona o konkursu a vyrovnání
470/1992 Sb.
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti
469/1992 Sb.
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 1000. výročí založení Břevnovského kláštera
468/1992 Sb.
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 100. výročí československého tenisu
466/1992 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství
464/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Gruzie o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
463/1992 Sb.
Vyhláška Státní banky československé o dalším vydávání mincí po 10 Kčs
461/1992 Sb.
Celní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
460/1992 Sb.
Ústava Slovenskej republiky
459/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
458/1992 Sb.
Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
458/1992 Sb.
Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
457/1992 Sb.
Devizový zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
455/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky postupu pri dojednávaní dohody medzi okresným úradom práce a zamestnávateľom o obmedzení prevádzkovej činnosti v súvislosti s prechodom na nový podnikateľský program
453/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb.
452/1992 Sb.
Zákon o pěstounské péči (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
451/1992 Sb.
Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
450/1992 Sb.
Zákon o zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
449/1992 Sb.
Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
448/1992 Sb.
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu č. 1609/1992-SM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
447/1992 Sb.
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu č. 1608/1992-SM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
446/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v správe sociálneho zabezpečenia
443/1992 Sb.
Nařízení vlády České republiky o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace
442/1992 Sb.
Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury
441/1992 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 9
440/1992 Sb.
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
439/1992 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) - (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady č. 541/1991 Sb.)
438/1992 Sb.
Oznámenie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
435/1992 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem
430/1992 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopľňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z §45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
429/1992 Sb.
Oznámení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydání výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany
425/1992 Sb.
Zákon České národní rady o České obchodní inspekci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
424/1992 Sb.
Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovněprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany
423/1992 Sb.
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o Předpisu L 8 Letová způsobilost letadel - Mezinárodní požadavky ICAO
421/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se zrušuje výnos č. j. VS/3-50/1851/88 o postupu národních výborů při výkonu státní správy na úseku státního občanství České socialistické republiky
420/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států
419/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Tuniské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku
416/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci
415/1992 Sb.
Vyhláška Slovenského geologického úradu o udeľovaní povolení na vykonávanie geologických prác a o spôsobe overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov
413/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
411/1992 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb.
410/1992 Sb.
Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
409/1992 Sb.
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky o hygienických požiadavkách na cudzoro
408/1992 Sb.
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu o zrušení výnosu o financování branné výchovy
407/1992 Sb.
Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa upravuje zoznam kategorizácie zdrojov znečisťovania a zoznam znečisťujúcich látok a ich limity a ustanovujú podrobnosti pri určovaní emisných limitov pre jestvujúce zdroje znečisťovania ovzduši
406/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov
405/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
404/1992 Sb.
Nařízení vlády České republiky o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
404/1992 Sb.
Nařízení vlády České republiky o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
403/1992 Sb.
Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
402/1992 Sb.
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se stanoví pevné částky za poškození železničních vozů a zařízení
400/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení
396/1992 Sb.
Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
395/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
394/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce, ve znění vyhlášky č. 349/1991 Sb.
393/1992 Sb.
Vyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňuje vyhláška Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění pozdějších předpisů
392/1992 Sb.
Trestní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
391/1992 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 14/1988 Sb., kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory, ve znění vyhlášky č. 136/1990 Sb.
389/1992 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva obrany o jednacím řádu pro vojenské obvodové a vyšší vojenské soudy
388/1992 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva obrany o zřízení pobočky vyššího vojenského soudu v Olomouci
387/1992 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů
386/1992 Sb.
Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopľňa výnos, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
385/1992 Sb.
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňajú smernice Slovenského zväzu spotrebných družstiev, ktorými sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pra
384/1992 Sb.
Oznámenie Ministerstva dopravy a spojov Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených pre účely dôchodkového zabezpečenia do II
383/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o škole v prírode
382/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov
381/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podmienky poskytovania príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby poskytované právnickými a fyzickými osobami
380/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe sociálneho zabezpečenia (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb. o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení)
379/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti (úplné znenie, ako vyplýiva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.)
378/1992 Sb.
Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o p
377/1992 Sb.
Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 84/1976 Sb., o ú
376/1992 Sb.
Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o o
375/1992 Sb.
Zákon České národní rady o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové
373/1992 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov
371/1992 Sb.
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve
370/1992 Sb.
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky
365/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl
364/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o chráněných ložiskových územích
363/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru
361/1992 Sb.
Zákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
360/1992 Sb.
Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
359/1992 Sb.
Zákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech
358/1992 Sb.
Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
356/1992 Sb.
Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
355/1992 Sb.
Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach poskytovaných príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
354/1992 Sb.
Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu, kterým se zrušují směrnice předsedy Státní banky československé o určování pracovní doby řidičů silničních motorových vozidel ve Státní bance československé
353/1992 Sb.
Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu o náležitostech příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky a náhradách výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem služby
352/1992 Sb.
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos č. 279/1990 Sb., kterým se vydává Předpis L 1 Způsobilost leteckého personálu civilního letectví
351/1992 Sb.
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa určuje príslušný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach komoditných búrz
350/1992 Sb.
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
349/1992 Sb.
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství
348/1992 Sb.
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů
347/1992 Sb.
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
345/1992 Sb.
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.
343/1992 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví
342/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác
338/1992 Sb.
Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí
336/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.)
335/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím
334/1992 Sb.
Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu
333/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o podpoře a ochraně investic
332/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o archívnictve (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb.)
331/1992 Sb.
Branný zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
330/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Komisí Evropských společenství o zřízení Zastoupení Komise Evropských společenství v České a Slovenské Federativní Republice a jeho výsadách a imunitách
329/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky vládou Marockého království
328/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních (úředních) pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Pákistánské islámské republiky
327/1992 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost
323/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
322/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej štatistike
320/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o správnych poplatkoch
319/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o cestnej dani
318/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti
317/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o dani z nehnuteľnosti
316/1992 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů č. 190/1988 Sb., kterou se stanoví pevné částky náhrad za způsobení malých poruch v provozu vlaku na celostátních dráhách a vlečkách
315/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach
314/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach súvisiacich s ochranou verejného záujmu
313/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o príslušnosti orgánov Slovenskej republiky na udeľovanie výnimiek zo zákazu niektorých majetkových úkonov poľnohospodárskych výrobných a spotrebných družstiev
312/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií
311/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o poplatkoch za znesčisťovanie ovzdušia
310/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení
309/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o poplatkoch za uloženie odpadov
308/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991
307/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
306/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
305/1992 Sb.
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu
304/1992 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí o vypořádání nároků z odběrních poukazů podniku zahraničního obchodu Tuzex a zůstatků účtů v nich vedených
301/1992 Sb.
Zákon České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
297/1992 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, a mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění záko
296/1992 Sb.
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o náhradě škod způsobených československým fyzickým osobám vstupem cizích vojsk a pobytem sovětských vojsk na území České a Slovenské Federativní Republiky
295/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe
294/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie
293/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam
292/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysoké školy ekonomickej v Bratislave
291/1992 Sb.
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1990 Zb.
285/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vykonávaní pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou
283/1992 Sb.
Zákon České národní rady o Akademii věd České republiky
282/1992 Sb.
Zákon Čské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady
280/1992 Sb.
Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
279/1992 Sb.
Zákon České národní rady o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky
277/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení niektorých ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov v odvetví kultúry
275/1992 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva kontroly o odborné způsobilosti pracovníků pověřených prováděním kontrolní činnosti a podmínkách jejího ověřování
274/1992 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o výši odměny a způsobu úhrady odměny a náhrady mzdy a platů členů volebních komisí
271/1992 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů
270/1992 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona České národní rady č. 96/1977 Sb. a zákona České národní rady č. 143/1991 Sb.
269/1992 Sb.
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 175. výročí založení Moravského zemského muzea v Brně
268/1992 Sb.
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 50. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků
267/1992 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
266/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o katastri nehnuteĺností v Slovenskej republike
264/1992 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony
263/1992 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
261/1992 Sb.
Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb.
260/1992 Sb.
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o regulačním odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1992
259/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 273/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 319/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 353/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 590/1990 Zb.
257/1992 Sb.
Zákon o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů
257/1992 Sb.
Zákon o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů
250/1992 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
250/1992 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
249/1992 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
249/1992 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
246/1992 Sb.
Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání
245/1992 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie, ve znění pozdějších předpisů
243/1992 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
242/1992 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím
240/1992 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
239/1992 Sb.
Zákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky
237/1992 Sb.
Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady
236/1992 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění, a zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
235/1992 Sb.
Zákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
233/1992 Sb.
Zákon o použití přebytku státního rozpočtu federace za rok 1991
229/1992 Sb.
Zákon o komoditních burzách
228/1992 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb.
227/1992 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní osobitného príplatku za prácu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach
225/1992 Sb.
Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu o zařazení územně technických jednotek (katastrálních území) do produkčních ekonomických skupin
224/1992 Sb.
Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos o paušálních odměnách a náhradách za znalecké posudky o ceně staveb, pozemků, trvalých porostů a úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků
221/1992 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášek federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb., č. 359/1991 Sb., č. 470/1991 Sb. a č. 532/1991 Sb.
220/1992 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti pracovníkov obecnej polície
219/1992 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupe pri obstarávaní štátnej výstavby
215/1992 Sb.
Zákon o veterinární péči (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
210/1992 Sb.
Oznámenie o vydaní výnosu o obvodných prokuratúrach na území mesta Košice
209/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících
209/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících
204/1992 Sb.
Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Federálního ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
203/1992 Sb.
Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
202/1992 Sb.
Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
201/1992 Sb.
Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos ministerstva průmyslu České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
200/1992 Sb.
Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
199/1992 Sb.
Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
198/1992 Sb.
Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
197/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb.
196/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 581/1991 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992
195/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení
194/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti
193/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zdravia
192/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o registrácii cirkví a náboženských spoločností
191/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave
190/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
189/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
188/1992 Sb.
Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o volebnom období Slovenskej národnej rady a o konaní vo volebných veciach
185/1992 Sb.
Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství
184/1992 Sb.
Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterými se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy a hodnosti příslušníků Sboru požární ochrany
183/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa dopľňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
182/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
181/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o krmivách
180/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie
179/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
178/1992 Sb.
Oznámení ministerstva kultury České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
177/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. prosinci 1990, spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991, a Dodatku k tomuto Protokolu
176/1992 Sb.
Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky
175/1992 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů
173/1992 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách
172/1992 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech
170/1992 Sb.
Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti sudcov, justičných čakateľov a pracovníkov odborného aparátu okresných a krajských súdov
169/1992 Sb.
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice Českého svazu výrobních družstev, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
168/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federaivní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení a činnosti kulturních středisek
167/1992 Sb.
Zákon České národní rady o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky
165/1992 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury
163/1992 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť
162/1992 Sb.
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb.
159/1992 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb.
158/1992 Sb.
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
157/1992 Sb.
Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu, kterým se mění Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při těžbě, soustřeďování, odvozu a manipulaci dříví
156/1992 Sb.
Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa dopľňa vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 125/1965 Zb. o ochrane voľne žijúcich živočíchov
155/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav
154/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva financí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch v znení vyhlášky Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky č. 277/1990 Zb.
153/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí, cen a mezd České republiky č. 237/1990 Sb.
152/1992 Sb.
Nařízení vlády České republiky o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně
151/1992 Sb.
Zákon o platových poměrech soudců Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a soudců a justičních čekatelů vojenských soudů
149/1992 Sb.
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o znaleckých komisiách
148/1992 Sb.
Oznámení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
145/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o ľudových školách jazykov, jazykových školách a o štátnych jazykových skúškach
143/1992/01 PZ.
Příloha: Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
143/1992/01 PZ.
Příloha: Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
142/1992 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie vydaný výnosem federálního ministerstva dopravy
139/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
138/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
137/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy veterinárskej v Košiciach
136/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch
135/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami
134/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe ochrany ovzdušia
133/1992 Sb.
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o financovaní rozostavanej komunálnej bytovej výstavby a výstavby technickej a občianskej vybavenosti
132/1992 Sb.
Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu o zařazení zemědělských organizací do produkčních ekonomických skupin
130/1992 Sb.
Vyhláška Státní banky československé o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1992
128/1992 Sb.
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě.
127/1992 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti
126/1992 Sb.
Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži
125/1992 Sb.
Zákon o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.
122/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o organizácii školského roka na základných školách a stredných školách
121/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 97/1977 Sb., o odborné správě lesů a příspěvcích za ni
120/1992 Sb.
Zákon České národní rady o volbách do České národní rady (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
117/1992 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku
114/1992/01 PZ.
Příloha: Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny
114/1992/01 PZ.
Příloha: Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny
114/1992/01 PZ.
Příloha: Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny
114/1992/01 PZ.
Příloha: Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny
114/1992 Sb.
Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny
113/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních
112/1992 Sb.
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 400. výročí narození Jana Amose Komenského.
111/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch-penziónoch pre dôchodcov
110/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
109/1992 Sb.
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 4444 - Postupy pro letové provozní služby.
108/1992 Sb.
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 11 - Předpis o letových provozních službách.
107/1992 Sb.
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 2 - Pravidla létání.
106/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o spôsobe kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu
105/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o sociálnej odkázanosti
104/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady
101/1992 Sb.
Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydání výnosu, ktorým sa dopľňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
099/1992 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech
097/1992 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckých vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
096/1992 Sb.
Zákon o starostlivosti o zdravie ľudu (úplné znenie s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
095/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde kultúry Pro Slovakia (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb.)
094/1992 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonů České národní rady č. 221/1990 Sb. a č. 435/1991 Sb.
093/1992 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
092/1992 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
091/1992 Sb.
Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri vydávaní lesných pozemkov, lesných porastov a ostatných zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu a ďalšieho majetku bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov
090/1992 Sb.
Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri užívaní lesnej pôdy, lesných porastov a ostatného majetku vo vlastníctve iných subjektov ako česko-slovenského štátu
089/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku.
088/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
086/1992 Sb.
Zákon o péči o zdraví lidu (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
084/1992 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 122/1979 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství.
083/1992 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkách škodlivých zdraviu, v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb.
081/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky
080/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov)
079/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
078/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov
077/1992 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.
076/1992 Sb.
Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o programoch odpadového hospodárstva
075/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o náhradách za vykonávanie funkcie prísediaceho
073/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o audítoroch a Slovenskej komore audítorov
072/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch
071/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch
070/1992 Sb.
Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění).
069/1992 Sb.
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů
068/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách
066/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy
065/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 30/1991 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách
060/1992 Sb.
Zákon o volbách do Federálního shromáždění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění).
059/1992 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 208/1990 Sb.
057/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania a používania prostriedkov Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky
055/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží.
054/1992 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru Slovenskej republiky
052/1992 Sb.
Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o zařazení zemědělských organizací do produkčních ekonomických skupin
049/1992 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů.
048/1992 Sb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o oslobodení niektorých druhov príjmov od dane z príjmov obyvateľstva a o daňových úľavách pre začínajúcich samostatne hospodáriacich roľníkov
047/1992 Sb.
Občanský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn, doplnění a úprav).
046/1992 Sb.
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška odmeny členom komisií pre privatizáciu národného majetku a licitátorom
045/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva kontroly Slovenskej republiky o sídlach a územnej pôsobnosti inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie
044/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o náhradách za vykonávání funkce přísedícího
042/1992 Sb.
Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
037/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
036/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 407/1991 Zb. o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií
032/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej obchodnej inšpekcii (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
031/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
030/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore
029/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb.
028/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 246/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 268/1991 Zb.
027/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov
026/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene
025/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve
024/1992 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředků.
023/1992 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady
021/1992 Sb.
Zákon o bankách
020/1992 Sb.
Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby
019/1992 Sb.
Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
017/1992 Sb.
Zákon o životním prostředí.
016/1992 Sb.
Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom
016/1992 Sb.
Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti vykonávanej banským spôsobom
015/1992 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
015/1992 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
014/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov
013/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore
012/1992 Sb.
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Jihoafrické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
011/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky
010/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
009/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obchodných a priemyselných komorách
008/1992 Sb.
Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky a o konaní pred ním
006/1992 Sb.
Vyhláška Slovenského geologického úradu o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk
005/1992 Sb.
Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 9/1989 Zb. o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra
004/1992 Sb.
Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 97/1988 Zb. o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob
003/1992 Sb.
Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 86/1988 Zb. o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov
002/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška č. 347/1991 Sb., o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz