Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
332/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství České republiky č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocný
331/1993 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů
330/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992
328/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Kazašské republiky
326/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších pře
325/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb
324/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předp
323/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 S
320/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví
318/1993 Sb.
Zákon, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb.
317/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících
316/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky
315/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o daní z nemovitostí, a mění zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.
311/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
307/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
306/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb.
304/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb.
302/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 212/1992
296/1993 Sb.
Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
295/1993 Sb.
Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
294/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
293/1993 Sb.
Zákon o výkonu vazby
292/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb. o soudech a soudcích
291/1993 Sb.
Nařízení vlády, kterým se doplňuje nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
290/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích
289/1993 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 5000 Kč
285/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
283/1993 Sb.
Zákon o státním zastupitelství
280/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o obchodně-ekonomické a vědeckotechnické spolupráci
277/1993 Sb.
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o doplnění vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České náro
273/1993 Sb.
Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů
264/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí
261/1993 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k prvnímu výročí schválení Ústavy České republiky
260/1993 Sb.
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
256/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
254/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uspořádání některých vztahů v devizové oblasti po zániku federace
253/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovací
251/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemných dodávkách zboží v roce 1993
249/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
246/1993 Sb.
Nařízení vlády o ukončení omezení placení v hotovosti
242/1993 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem
240/1993 Sb.
Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
239/1993 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob vyhlášení a provedení dražby zemědělského majetku
238/1993 Sb.
Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o daních z příjmů stanoví zařízení na výrobu biologicky rozložitelných látek
237/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
236/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
235/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci
234/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích
233/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 101/1988 Sb., o certifikaci výrobků
232/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 585/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů
230/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o osobních dokladech, cestovních dokladech, řidičských dokladech a evidenci vozidel
228/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení
227/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném zaměstnávání občanů
226/1993 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 50 Kč
223/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva financí o hracích přístrojích
222/1993 Sb.
Nařízení vlády o vydávání a použití investičních kupónů
221/1993 Sb.
Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 38/1993 Sb.)
220/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi ministerstvem dopravy České republiky a ministerstvem dopravy, spojů a veřejných prací Slovenské republiky o spolupráci v oblastech vnitrozemské plavby, námořní plavby, silniční dopravy a pozem
218/1993 Sb.
Zákon České národní rady o Českých dráhách (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 9. července 1993 č. 212/1993 Sb.)
217/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
216/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách
215/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)
213/1993 Sb.
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb.
210/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb. a zákona č. 544/1992 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o p
209/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech
208/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právním postavení uprchlíků a Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků
204/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/93 (C) Společného výboru Evropského společenství a České republiky a Slovenské republiky o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství
203/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání
202/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky pro oblast zdravotní péče
201/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v dopravě a spojích
198/1993 Sb.
Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu
196/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/19
195/1993 Sb.
Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
194/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb.
193/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu
191/1993 Sb.
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
189/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zák
187/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
183/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb.
182/1993 Sb.
Zákon o Ústavním soudu
180/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Moldova o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
179/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o zrušení vízové povinnosti
173/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky
172/1993 Sb.
Zákon o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992 a ke krytí schodku některých závazků České republiky souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
171/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
170/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., z
169/1993 Sb.
Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.
168/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.
167/1993 Sb.
Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
166/1993 Sb.
Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
164/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
163/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona
162/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
161/1993 Sb.
Zákon o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů
160/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony
159/1993 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 500 Kč, ukončení platnosti bankovek po 500 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
158/1993 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 100 Kč, ukončení platnosti bankovek po 100 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
157/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona Če
156/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archívních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezp
155/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu
153/1993 Sb.
Oznámení ministerstva zemědělství o vydání výnosu, kterým se stanoví kvalifikační předpoklady odborných lesních hospodářů
152/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody vlády České republiky a vlády Slovenské republiky o společném postupu při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů ze státních orgánů a státních organizací České a Slovenské Federativní
151/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti telekomunikačních služeb ministerstev vnitra a šifrové služby
149/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti
148/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a ve Slovenské
147/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 551/1992 Sb., o Evropské úmluvě o předávání trestního řízení, přijaté ve Štrasburku dne 15. května 1972
146/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
145/1993 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády České republiky č. 442/1992 Sb.
144/1993 Sb.
Rozhodnutí prezidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv
143/1993 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 5 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 5 Kčs a jejich výměně
142/1993 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 2 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 2 Kčs a jejich výměně
141/1993 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 1 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 1 Kčs a jejich výměně
140/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní a mění se výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 12/197
133/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České nár
132/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zřízení celních přechodů na společných státních hranicích
131/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci orgánů přípravného řízení trestního
127/1993 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zrušují některé pracovněprávní předpisy
125/1993/01 PZ.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 125/1993 Sb.
125/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
124/1993 Sb.
Zákon České národní rady o přestupcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
123/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb.
121/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
117/1993 Sb.
Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
116/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených arabských emirátů
115/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
114/1993 Sb.
Zákon o Kanceláři prezidenta republiky
112/1993 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 1000 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 1000 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
111/1993 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně
110/1993 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně
109/1993 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích československé měny a jejich výměně
108/1993 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně
107/1993 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích československé měny a jejich výměně
106/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelny
105/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb. a č. 529/1992 Sb., o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a v roce 1984
103/1993 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 69/1992 Sb.
102/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
101/1993 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 50 Kč vzoru 1993 a o ukončení platnosti mincí po 1 haléři a po 5 haléřích československé měny a jejich výměně
099/1993 Sb.
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1993 a 1994
097/1993 Sb.
Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv
096/1993 Sb.
Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.
095/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Čínské lidové republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
091/1993 Sb.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
090/1993 Sb.
Zákon České národní rady o hlavním městě Praze (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
081/1993 Sb.
Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
079/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
077/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
075/1993 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky, vládou Ruské federace a vládou Ukrajiny o tranzitu vojenských vlaků s vojenskými náklady Západní skupiny vojsk ozbrojených sil Ruské federace ze
072/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva financí o osvobození na úseku soudních poplatků
069/1993 Sb.
Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
068/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy
067/1993 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii
063/1993 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 200 Kč
062/1993 Sb.
Vyhláška České národní banky, kterou se provádí zákon č. 60/1993 Sb., o oddělení měny
061/1993 Sb.
Nařízení vlády k provedení zákona o oddělení měny
060/1993 Sb.
Zákon o oddělení měny
059/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 44/1993 Sb., o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na systém daně z přidané hodnoty
058/1993 Sb.
Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volnýc
057/1993 Sb.
Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 20/1992 Sb., kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby
056/1993 Sb.
Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 3. února 1993
053/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení
051/1993 Sb.
Nařízení vlády České republiky o způsobu finančního vypořádání za nájem pozemků přidělených pozemkovým úřadem
044/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva financí České republiky o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na systém daně z přidané hodnoty
039/1993 Sb.
Zákon České národní rady o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
037/1993 Sb.
Zákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů
036/1993 Sb.
Zákon České národní rady o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání
035/1993 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
034/1993 Sb.
Oznámení ministerstva financí České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos Rozpočtová skladba
029/1993 Sb.
Ústavní zákon České národní rady o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
027/1993 Sb.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o
026/1993 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících
025/1993 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
024/1993 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
021/1993 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí další opatření v
020/1993 Sb.
Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
019/1993 Sb.
Zákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
016/1993 Sb.
Zákon České národní rady o dani silniční
015/1993 Sb.
Zákon České národní rady o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
014/1993 Sb.
Zákon České národní rady o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
013/1993 Sb.
Celní zákon
011/1993 Sb.
Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 261/1992 Sb.
010/1993 Sb.
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů
007/1993 Sb.
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů
006/1993 Sb.
Zákon České národní rady o České národní bance
005/1993 Sb.
Usnesení České národní rady k přijetí ústavního zákona České národní rady o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
004/1993 Sb.
Ústavní zákon České národní rady o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
003/1993 Sb.
Zákon České národní rady o státních symbolech České republiky
002/1993 Sb.
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
001/1993 Sb.
Ústava České republiky


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz