Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
322/1996 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
321/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího ujednání k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb
320/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb
319/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 118/1987 Sb., o veterinární ochraně státního území, ve znění pozdějších předpisů
316/1996 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
315/1996 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1997
314/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu výměn v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství na léta 1997 - 1999
313/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce ke Kulturní dohodě mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království na léta 1996, 1997 a 1998
309/1996 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady, ve znění nařízení vlády č. 316/1995 Sb.
308/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Akt Světové poštovní unie
307/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Pátého dodatkového protokolu k Ústavě Světové poštovní unie
306/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice
300/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společných pilo
298/1996 Sb.
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při pracovní invaliditě (úprava náhrady z
297/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi členskými státy Severoatlant
296/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o právní úpravě podmínek tranzitu vojsk Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a dalších států zúčasněných v Partnerství pro mír přes území České republiky v souvislosti s operací "IMPLEMENTATIO
295/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení §65 odst. 2 zákona o rodině č. 94/1963 Sb.
294/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Vysoké nad Jizerou č. 5 ze dne 25. července 1994 o zákazu agitace a propagece KSČM a hnutí a stran projevujících sympatie ke komunismu
293/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 25. září 1996 ve věci ústavní stížnosti navrhovatele Z. R. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 6. února 1996 sp. zn. 7 To 175/95, ve znění opravného usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 7. l
292/1996 Sb.
Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Senátu Parlamentu České republiky
291/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království na léta 1996, 1997, 1998, 1999
290/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu česko-švédské školské, vědecké a kulturní spolupráce na léta 1997 - 1999
289/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují druhy rostlin, jejichž rozmnožovací materiál se smí v roce 1996 uvést do oběhu jako obchodní, a stanovují se vlastnosti tohoto materiálu
287/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivý zdroj nebo přírodní minerální vody stolní
286/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. října 1996 ve věci návrhu na zrušení čl. II zákona č. 304/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notařských č
284/1996 Sb.
Sdělení Ministrestva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilot
283/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o podmínkách pro zrušení vízové povinnosti pro držitele platných cestovních dokladů
282/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků
281/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
280/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9. října 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení §22 odst. 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a dopl
279/1996 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 1000 Kč vzoru 1996
278/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
277/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
275/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci celních správ
274/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a Protokolu o změnách Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě
273/1996 Sb.
Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
272/1996 Sb.
Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve
271/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky, Ministerstvem ochrany životního prostředí, přírodních zdrojů a lesnictví Polské republiky a Spolkovým ministerstvem životního prostředí, och
270/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
269/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. září 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení §250f občanského soudního řádu
268/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Programové dohodě mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí, a Municipální finanční společností, a.s., na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou za
267/1996 Sb.
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi Českou republikou a Kyperskou republikou
266/1996 Sb.
Vyhláška České národní rady o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí České mše vánoční Jakuba Jana Ryby
260/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17. září 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Znojma č. 35/1995 ze dne 7. února 1995 o jazykovém provedení písemných označení a nápisů na území města Znojma
259/1996 Sb.
Zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
258/1996 Sb.
Zákon o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
257/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irska o mezinárodní silniční nákladní dopravě
255/1996 Sb.
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995 a upravují částky pro stanovení výpočtového základ
253/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o mezinárodní silniční dopravě
252/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Venezuelské republiky
249/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání dohody mezi vládou České republiky a vládou Švédskeho království o vzájemné spolupráci v celních otázkách
248/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek
244/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád)
243/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah
242/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah
241/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o provádění Části XI Úmluvy Organizace Spojených národů o mořském právu z 10. prosince 1982
240/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace Spojených národů o mořském právu
239/1996 Sb.
Zákon České národní rady o dani silniční (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
238/1996 Sb.
Zákon o konkursu a vyrovnání (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
237/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů
236/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Bulharské republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin
235/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Bulharské republiky o veterinární spolupráci
234/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/96 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, týkajícího se vývozu některých ocelářských výrobků Evropského
233/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/96 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o Prováděcích pravidlech pro aplikaci ustanovení o hospodářské
232/1996 Sb.
Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
231/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
229/1996 Sb.
Zákon o zadávání veřejných zakázek (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 148/1996 Sb.)
228/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci a vzájemné pomoci celních správ obou států
226/1996 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 2000 Kč
223/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou
221/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se zrušují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
218/1996 Sb.
Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 1996
217/1996 Sb.
Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
214/1996 Sb.
Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 S
213/1996 Sb.
Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
212/1996 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
211/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 1/1996 a č. 2/1996 Smíšeného výboru Evropského hospodářského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (EHS - ESVO) k provádění článku 34 (a) přílohy II Úmluvy o společném tranzitním re
210/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Doplňku přílohy k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti
209/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Italské republiky o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vízových otázkách
208/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny
207/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 65/1996 Sb., o způsobu vracení daně z přidané hodnoty a spotřebních daní osobám jiných států, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv
206/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. července 1996 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním p
205/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
204/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. července 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Náchod ze dne 19. října 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Náchoda
203/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 3. července 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Hořice v Podkrkonoší ze dne 25. října 1994 č. 7/94 o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasistické propagandy na území města H
202/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 11. června 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubic č. 26/94 ze dne 21. září 1994 o zákazu komunistické, nacistické, fašistické a rasistické propagandy na území města Pardubic
201/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic
200/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví
199/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o známkovém právu
198/1996 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 1996
197/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)
196/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 169/1995 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny
193/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů o námořní přepravě zboží,1978
192/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. června 1996 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Jičína ze dne 24. ledna 1995 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Jičína
191/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
189/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí
188/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství
187/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku
182/1996 Sb.
Nařízení vlády o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky
181/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích
180/1996 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní celní opatření
179/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím
178/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky
177/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
175/1996 Sb.
Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
174/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hodpodářským společenstvím a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO)
172/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o ukončení prací předpokládaných Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik
171/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v zemědělství mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael
169/1996 Sb.
Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
168/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 1996,1997 a 1998
167/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího plánu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko na léta 1995 -1997
166/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci
165/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o bezvízových cestách občanů
164/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice
163/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
161/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. května 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení §35, 65 a §92 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
160/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mnohostranné úmluvě o letových poplatcích
159/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL)
158/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek
157/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě
150/1996 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a zákon č. 498/1990 Sb., o
149/1996 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpis
143/1996 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
142/1996 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
141/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
140/1996 Sb.
Zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
138/1996 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
137/1996 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
135/1996 Sb.
Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické
133/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Peru
130/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení §31 odst. 9 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
129/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o železniční dopravě přes státní hranice
128/1996 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Jean-Baptista Gasparda Deburaua
125/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Brna č. 1/95 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, náboženskou, politickou a třídní nenávist na území města Brna
124/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení §16 odst. 1 zákona č.154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě
123/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky městské části Brno-střed č. 1/93 o zvláštním režimu užívání veřejného prostranství náměstí Svobody
122/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 2. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení části §3 odst. 1 písm. b) a části §5 odst. 2 zákona č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické persekuce, ve znění zákona č. 77/1
121/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. března 1996 ve věci návrhu na zrušení §2 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému m
120/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o doplnění Indikativní zbožové listiny
119/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Antidopingové úmluvy
118/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech
117/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a státního dozoru nad jadernými materiály
116/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o včasném oznamování jaderné nehody
115/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody
114/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů
112/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 3. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení přílohy A zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
111/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Středoevropské dohodě o volném obchodu týkajícího se změn protokolů 1-6
110/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení Republiky Kazachstán od smluv RVHP o dvojím zdanění
109/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. března 1996 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Nové Paky ze dne 25. října 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Nové Paky
108/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 2. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky obce Staré Město u Uherského Hradiště č. 8/95 o ochraně nočního klidu
107/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 28. února 1996 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 34/1995 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a ve věci návrhu na zrušení zákona
106/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva
105/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí České republiky k Úmluvě o Mezinárodní námořní organizaci (IMO), přijaté v Ženevě dne 6. března 1948, ve znění doplňků
104/1996 Sb.
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
103/1996 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
101/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže
100/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství
099/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci
098/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/19
097/1996 Sb.
Zákon o ochraně chmele
094/1996 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
093/1996 Sb.
Zákon o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
091/1996 Sb.
Zákon o krmivech
087/1996 Sb.
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
085/1996 Sb.
Zákon o advokacii
084/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o lesním hospodářském plánování
083/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
080/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů
079/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení
078/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí
077/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa
076/1996 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin
073/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 118/1987 Sb., o veterinární ochraně státního území
069/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic
068/1996 Sb.
Zákon o zrušení zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) a k oblastem Republiky Bosna a Hercegovina, které jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů
067/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
064/1996 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Litoměřice
062/1996 Sb.
Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
060/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb. a vyhlášky č. 198/1995 Sb.
059/1996 Sb.
Zákon o sídle Parlamentu České republiky
057/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o podpoře a ochraně investic
056/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky
055/1996 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
054/1996 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášek Č
052/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu o obchodu textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a Českou republikou k Evropské dohodě mezi Evropským společenstvím a Českou republikou
049/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o opatřeních souvisejících s ukončením platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky
048/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o podpoře a vzájemné ochraně investic
047/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dalším postupu při vyrovnání salda clearingových účtů a vyrovnání zůstatku pohledávek a závazků subjektů obou republik po ukončení platnost
046/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení České republiky od Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení
045/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího plánu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky na léta 1995-1997
044/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Rumunskem týkající se změn ustanovení Protokolu 1 Dohody o volném obchodu
043/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
042/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání změn Dohody o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel
041/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu č. 9 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
040/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem Vlámského společenství Belgického království o spolupráci v oblasti středního školství
039/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a služebních pasů Státu Izra
038/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o spolupráci v kultuře, školství, vědě a jiných oblastech
037/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o obchodně ekonomické spolupráci
036/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé
035/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přechodu práv a povinností vyplývajících z výkonu vojenské činné služby vojáků v Československé lidové armádě (Československé armádě) a ze
034/1996 Sb.
Zákon o ochraně spotřebitele (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
033/1996 Sb.
Zákon České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
032/1996 Sb.
Zákon o soudech a soudcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
031/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. ledna 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení §200l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 152/1994 Sb.
030/1996 Sb.
Zákon,kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č.
029/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 13. prosince 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/1993 Sb.,
028/1996 Sb.
Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
027/1996 Sb.
Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
025/1996 Sb.
Zákon České národní rady o spotřebních daních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
024/1996 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 164/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany
023/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic
020/1996 Sb.
Zákon České národní rady o správních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
019/1996 Sb.
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1996
018/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu o kulturní, školské a vědecké spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky na léta 1995 -1998
017/1996 Sb.
Vyhláška České národní banky, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 66/1994 Sb., o vydáni bankovek po 20 Kč
014/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. prosince 1995 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Ústí nad Labem č. 40/1995 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboženskou a třídní nenávist na území města Ústí nad Labem
013/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. prosince 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 8 zákona č. 138/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) ve znění zákona č. 188/198
012/1996 Sb.
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky
011/1996 Sb.
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
010/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska
009/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
006/1996 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. listopadu 1995 ve věci návrhu na zrušení ustanovení §17 zákona České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
005/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
004/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
003/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a o usnadnění jejího uplatnění
002/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání z 13. prosince 1957 a o usnadnění jejího uplatnění
001/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz