Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
351/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 4. listopadu 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubice č. 34/96 o omezení některých činností, které by mohly ohrozit veřejný pořádek, ze dne 17. prosince 1996
350/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 8. října 1997 ve věci návrhu na zrušení čl. 10 odst. 2 písm. d) obecně závazné vyhlášky města Slatiňany č. 1/97 ze dne 19. března 1997 o veřejném pořádku a čistotě města
348/1997 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1998
347/1997 Sb.
Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
346/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na říčním hraničním př
345/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého a německého pohraničního odbavovacího stanoviště pro železnič
344/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním
335/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě neal
333/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobk
331/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochuco
330/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny
329/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá se
318/1997 Sb.
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení procovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu
310/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládami České republiky a Norského království
309/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj
308/1997 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 251/1994 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů
306/1997 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
305/1997 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdější
304/1997 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb.
303/1997 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předp
302/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění vyhlášky č. 157/1997 Sb.
300/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 30. září 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Žatce č. 47 ze dne 26. září 1996 o regulaci trhového prodeje ve městě Žatci, ve znění vyhlášky č. 51 ze dne 27. února 1997
299/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 30. září 1997 ve věci návrhu na zrušení §9 odst. 4 zákona České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
296/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin
291/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kubánské republiky o obchodně ekonomické spolupráce
290/1997 Sb.
Vyhláška České národní banky, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 108/1993 Sb., o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně
289/1997 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a
288/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci v celních otázkách
287/1997 Sb.
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.
286/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu č. 3 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
285/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 282/1996 Sb.
284/1997 Sb.
Opatření České národní banky o zrušení opatření České národní banky č. 130/1995 Sb., kterým se stanoví limit pro krátkou pozici bank vůči nerezidentům
282/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 219/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti nálepky prokazující zaplacení poplatku za užití dálnice a silnice dálničního typu motorovým vozidlem
280/1997 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
278/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
277/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic
276/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
275/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
274/1997 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz výrobků, jejichž preferenční celní sazba je zvláštním předpisem definována výrazem "max."
273/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Paraguayské republiky
271/1997 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení kláštera Na Slovanech - Emauzy
270/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství, přírodních zdrojů a životního prostředí Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zemědělství
269/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci na úseku veterinárním
268/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Pravidel Rozhodčí komise celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
267/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení
266/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích
265/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními če
262/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Ghanské republiky
260/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školstv
257/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci v oblasti školství a dalšího vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro školu a další vzdělávání země Severní Porýní-Vestfálsko
256/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech
255/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody formou výměny dopisů mezi Českou republikou a Evropským společenstvím týkající se určitých úprav v oblasti živého skotu
254/1997 Sb.
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1996 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1996 a upravují částky pro stanovení výpočtového základ
252/1997 Sb.
Zákon o zemědělství
251/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 3. dubna 1997 týkající se cel aplikovaných
250/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 2 k Programové dohodě mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstva financí, a Municipální finanční společností, a. s., na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou z
249/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky
248/1997 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997
246/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích
244/1997 Sb.
Usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 5. září 1997 k zákonu, kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 12. června 1997
242/1997 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
241/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti jaderné energetiky a jaderného průmyslu
240/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 2/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" ze dne 23. července 1997 o změně přílohy I a II Úmluvy z 20. května 1987
239/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o obchodní a hospodářské spolupráci
238/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akraditaci prováděním akreditace
237/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého normalizačního institutu zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem
236/1997 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1997
235/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
234/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
230/1997 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/1997 Sb., kterým se stanoví sazba cla a celní kvóty pro dovoz některých druhů obilovin, vína, papíru, přízí a skleněných baněk pro obrazovky
229/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Úmluvy o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy americkými vyhlášené pod č. 169/1929 Sb.
227/1997 Sb.
Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
226/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic
223/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů
221/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kladna č. 17 ze dne 17. února 1993 o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě
218/1997 Sb.
Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
217/1997 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona České národní rady č. 38/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v
216/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
215/1997 Sb.
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o kriteriích na umisťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího zařízení
213/1997 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vyhlašují 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace
212/1997 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace
211/1997 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
210/1997 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
209/1997 Sb.
Zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně některých zákonů
207/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství
206/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o zrušení vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 90/1997 Sb., o zavedení dovozního depozita, ve znění vyhlášky č. 102/1997 Sb.
204/1997 Sb.
Zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1996
202/1997 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
201/1997 Sb.
Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
200/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích a Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Sl
199/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě
198/1997 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, 20 haléřích vzoru 1993, 50 haléřích vzoru 1993, 1 Kč vzoru 1993, 2 Kč vzoru 1993, 5 Kč vzoru 1993, 10 Kč vzoru 1993, 20 Kč vzoru 1993 a 50 Kč vzoru 1993 ve zvláštním provedení určeném
197/1997 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1997
194/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pi
193/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Doplňkové dohody ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
192/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou
190/1997 Sb.
Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997
189/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou
188/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně stážistů
187/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
186/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu č. 186/1997 Sb. ze dne 2. července 1997 ve věci návrhu na zrušení ustanovení §14 odst. 1 písm. d), e) zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb.
185/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 4. června 1997 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení §3 odst. 1 a části ustanovení §3 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
183/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstva školství Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 1997 - 1999
182/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 1/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" ze dne 4. července 1997 týkající se prodloužení zákazu použití globální
181/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a Svazovou vládou Svazové Republiky Jugoslávie
179/1997 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku
173/1997 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
165/1997 Sb.
Nařízení vlády o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
164/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
163/1997 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění ustanovení o podmínkách, výši a splatnosti dalšího platu zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve druhém pololetí roku 1997
162/1997 Sb.
Zákon o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997
161/1997 Sb.
Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č.
160/1997 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů
159/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.
159/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věc
158/1997 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem
157/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
155/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
153/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují Směrnice o organizaci a výkonu železničních zdravotnických služeb
151/1997 Sb.
Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
150/1997 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
146/1997 Sb.
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvlá
144/1997 Sb.
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií
141/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu
136/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 4. června 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperka č. 41/96 ze dne 16. prosince 1996 o regulaci digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení na území města Šumperka
135/1997 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České
134/1997 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích,
132/1997 Sb.
Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.
129/1997 Sb.
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1997
128/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 7. května 1997 ve věci návrhu podaného spolu s ústavní stížností na zrušení části ustanovení §3 odst. 1 písm. c) zákona č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzek
126/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 30. dubna 1997 ve věci návrhu, spojeného s ústavní stížností, na zrušení ustanovení §33 odst. 11 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákona č. 160/1995 Sb.
124/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 4/96 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" z 5. prosince 1996 ke změně příloh I, II a III Úmluvy z 20. května 1987
122/1997 Sb.
Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
121/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu na léta 1997 až 2001 k Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
119/1997 Sb.
Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 5. května 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Znojma č. 35/1995 ze dne 7. února 1995 o jazykovém provedení firemních označení a nápisů na území města Znojma
118/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 22. dubna 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Otnice č. 1/96 ze dne 7. listopadu 1996 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Otnice
116/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zrušení vízové povinnosti
114/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva obrany o náležitostech žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a o formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu
113/1997 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona Čeké národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemoc
112/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu doplňujícího Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniků v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k
110/1997 Sb.
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
108/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
105/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky
104/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
103/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9. dubna 1997 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení §171 odst. 1 písm. d) trestního zákona č. 140/1961 Sb., v platném znění
102/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 90/1997 Sb., o zavedení dovozního depozita
101/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 7 odst. 2 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasi zdravotnictví a lékařských věd, vyhlášené pod č. 75/1988 Sb.
100/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 7 odst. 2 a článku 9 odst. 3 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vyhlášené pod č. 112/1980
099/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 9 odst. 2 a článku 11 odst. 4 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jordánského hášimovského království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, vyhlášené
098/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a vypuštění článku 11 odst. 5 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, vyhlášené pod č. 78/1980 Sb.
097/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 6 odst. 1 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vyhlášené pod č. 2/1981 Sb.
096/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění ustanovení poslední věty článku 11 Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vyhlášené pod č. 12/196
095/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o nástupnictví České republiky a Slovenské republiky k mezivládním dohodám o účasti na výstavbě Krivorožského těžebního a úpravárenského komb
094/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení
093/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Marockého království
089/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o mezinárodní silniční dopravě
088/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 2. dubna 1997 ve věci návrhu podaného spolu s ústavní stížností na zrušení §49 odst. 2, 3 a 4, části §50 odst. 1 a části §51 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a d
087/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují druhy rostlin a podmínky, za kterých se jejich rozmnožovací materiál smí do konce roku 1997 uvést do oběhu jako obchodní, jeho vlastnosti a způsob kontroly
086/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
081/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci ze dne 1. března 1971 Finskou republikou
080/1997 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení České amatérské atletické unie a konání nejstaršího běhu Běchovice - Praha
077/1997 Sb.
Zákon o státním podniku
075/1997 Sb.
Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie
074/1997 Sb.
Ústavní zákon o změnách státních hranic se Slovenskou republikou
071/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 18. března 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mladá Boleslav č. 883 ze dne 17. září 1996 k regulaci individuálních zdrojů znečišťování ovzduší na území města
070/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 4/96 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, ze dne 27. prosince 1996 o vývozu některých ocelá
069/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o letecké dopravě
067/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 3/96 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, ze dne 29. listopadu 1996 o změně Protokolu 4 k E
066/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 3/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" o změně článku 50 přílohy II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranz
065/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o předávání osob na státních hranicích
064/1997 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace
063/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 4. února 1997 ve věci návrhu na zrušení ustanovení §45 odst. 3 věty třetí zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
062/1997 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
061/1997 Sb.
Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)
059/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotniství, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách
055/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti ze dne 29. října 1992
054/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o bezvízových cestách občanů
053/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko
052/1997 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl
049/1997 Sb.
Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
048/1997/04 PZ.
Příloha č. 4
048/1997/04 PZ.
Příloha č. 4
048/1997/04 PZ.
Příloha č. 4
048/1997/04 PZ.
Příloha č. 4
048/1997/03 PZ.
Příloha č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb.
048/1997/03 PZ.
Příloha č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb.
048/1997/03 PZ.
Příloha č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb.
048/1997/03 PZ.
Příloha č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb.
048/1997/02 PZ.
Příloha č. 2 k zákonu č. 48/1997 Sb.
048/1997/02 PZ.
Příloha č. 2 k zákonu č. 48/1997 Sb.
048/1997/02 PZ.
Příloha č. 2 k zákonu č. 48/1997 Sb.
048/1997/02 PZ.
Příloha č. 2 k zákonu č. 48/1997 Sb.
048/1997/01 PZ.
Příloha č. 1 k zákonu č. 48/1997 Sb.
048/1997/01 PZ.
Příloha č. 1 k zákonu č. 48/1997 Sb.
048/1997/01 PZ.
Příloha č. 1 k zákonu č. 48/1997 Sb.
048/1997/01 PZ.
Příloha č. 1 k zákonu č. 48/1997 Sb.
048/1997 Sb.
Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
047/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích
042/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic
041/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře a ochraně investic
039/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odvolání výhrady České republiky k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
038/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou
037/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem
036/1997 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 1000. výročí úmrtí sv. Vojtěcha
034/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 3/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" o změně článku 50 přílohy II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranz
033/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu
032/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 22. března 1995 sp. zn. To 130/95 a proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 24. února 1995 sp. zn. T 14/95
031/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
030/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vydávání
029/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vydávání
028/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách ad
027/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 5/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" k prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán usnesením
026/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Chorvatsko
025/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ
024/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ve věci návrhu na zrušení části ustanovení §2 zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchov
023/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 22. července 1996 č. j. 28 To 191/96-15
022/1997 Sb.
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
019/1997 Sb.
Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
018/1997 Sb.
Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
017/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Ransko a stanoví její bližší ochranné podmínky
016/1997 Sb.
Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdě
014/1997 Sb.
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zá
013/1997 Sb.
Zákon o pozemních komunikacích
012/1997 Sb.
Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
011/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu "Akce Česká republika - Rakouská republika - spolupráce ve vědě a vzdělávání" na léta 1997 - 2001
009/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oblasti celnictví
008/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem naftového a plynárenského průmyslu Republiky Kazachstán o realizaci Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky
007/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o otázkách realizace Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci
006/1997 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů státních příslušníků České republiky a pro držitele diplomatickýc
004/1997 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí výroby prvního osobního automobilu ve střední Evropě "Präsident"
003/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení §90 odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
002/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 4. prosince 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení §5 odst. 5 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
001/1997 Sb.
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 27. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení §21 odst. 1 a 2 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, §7 odst. 3 vyhlášky Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provád


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz