Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
500/2001 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kr
499/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb.
498/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
495/2001 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
493/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
491/2001/01 PZ.
Příloha: Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
491/2001/01 PZ.
Příloha: Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
491/2001 Sb.
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
490/2001 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2002
489/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
488/2001 Sb.
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7
487/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpi
486/2001 Sb.
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 499/2000 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě
483/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
482/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
479/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
478/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony
477/2001 Sb.
Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
476/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
473/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
471/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
468/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve
467/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby
466/2001 Sb.
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení k úhradě nákladů spojených s jeho správou
465/2001 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 183/1999 Sb.
464/2001 Sb.
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu
458/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2002
457/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
453/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti o
452/2001 Sb.
Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele
451/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
450/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předp
449/2001 Sb.
Zákon o myslivosti
448/2001 Sb.
Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a ústavního zákona č. 395/2001 Sb.
447/2001 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě
444/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2002
443/2001 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2001 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti
434/2001 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka
433/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa
432/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
431/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
430/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
429/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o podrobnostech prokazování finanční způsobilosti k provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální, o způsobu prokazování finanční způsobilosti k provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze region
428/2001/25 PZ.
Příloha č. 24 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
428/2001/24 PZ.
Příloha č. 24 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
428/2001/23 PZ.
Příloha č. 23 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
428/2001/22 PZ.
Příloha č. 22 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
428/2001/21 PZ.
Příloha č. 21 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
428/2001/20 PZ.
Příloha č. 19a formuláře C až F v řádku IV nabývájí účinnosti dnem 1. září 2015 [čl. II písm. b) předpisu č. 48/2014 Sb.].
428/2001/19 PZ.
Příloha č. 19a k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
428/2001/18 PZ.
Příloha č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
428/2001/17 PZ.
Příloha č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
428/2001/16 PZ.
Příloha č. 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
428/2001/15 PZ.
Příloha č. 17 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
428/2001/14 PZ.
Příloha č. 15 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
428/2001/13 PZ.
Příloha č. 14 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
428/2001/12 PZ.
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
428/2001/11 PZ.
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
428/2001/10 PZ.
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
428/2001/09 PZ.
Příloha č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
428/2001/08 PZ.
Příloha č. 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
428/2001/07 PZ.
Příloha č. 17 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
428/2001/06 PZ.
Příloha č. 15 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
428/2001/05 PZ.
Příloha č. 14 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
428/2001/04 PZ.
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
428/2001/03 PZ.
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
428/2001/02 PZ.
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
428/2001/01 PZ.
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
428/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
427/2001 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
426/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství České republiky č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů
424/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 31. října 2001 ve věci návrhu na zrušení §272 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
423/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a ná
422/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o vymezení zón ochrany přírody chráněné krajinné oblasti Šumava
420/2001 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz masa a jedlých drobů z drůbeže druhu Gallus domesticus pro kalendářní rok 2001
419/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva financí o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu
418/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
417/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
416/2001 Sb.
Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zást
414/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách technických benzinů a mazacích a ostatních olejů a podrobnosti vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků
413/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb. a vyhlášky č. 346/2000 Sb.
412/2001 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k zavedení jednotné evropské měny euro jako oběživa
410/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 16. října 2001 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005
408/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb.
407/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
406/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/200
405/2001 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz zemědělských výrobků (dextrinů a jiných modifikovaných škrobů) pro kalendářní rok 2001
402/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jak vyplývá z pozdějších změn
401/2001 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí úmrtí Kiliána Ignáce Dientzenhofera
398/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
396/2001 Sb.
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů
395/2001 Sb.
Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
394/2001 Sb.
Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví postup při přípravě Programu statistických zjišťování
393/2001 Sb.
Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2002
384/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)
383/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady
382/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
381/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
379/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví obsah a rozsah specializované odborné přípravy k provozování pohřební služby, provádění balzamace a konzervace a provozování krematoria
378/2001 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
376/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
372/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele
371/2001 Sb.
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2006, 5,70%
370/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
367/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
365/2001 Sb.
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho za
364/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů
363/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců
360/2001 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně někter
359/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 435/1990 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky
356/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o povolování výjimek ze splnění technických požadavků na zdravotnický prostředek pro jeho použití při poskytování zdravotní péče a o rozsahu zveřejňovaných údajů o jejich povolení
355/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve zně
353/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
352/2001 Sb.
Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
346/2001 Sb.
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a upravují částky pro stanovení výpočtového základ
345/2001 Sb.
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2001
344/2001 Sb.
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2011, 6,55 %
342/2001 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin
341/2001 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění vyhlášky č. 173/1992 Sb., vyhlášky č. 340/1992 Sb. a vyhlášky č. 99/1995 Sb.
340/2001 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a odborné způsobilosti p
335/2001 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
330/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
328/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
326/2001/05 PZ.
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 326/2001 Sb.
326/2001/04 PZ.
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 326/2001 Sb.
326/2001/03 PZ.
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 326/2001 Sb.
326/2001/02 PZ.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 326/2001 Sb.
326/2001/01 PZ.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 326/2001 Sb.
326/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
325/2001 Sb.
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2004, 6,05 %
322/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 12. července 2001 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
320/2001 Sb.
Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
319/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
318/2001 Sb.
Zákon o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva a před Výborem OSN pro lidská práva
317/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
315/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
312/2001 Sb.
Zákon o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích)
310/2001 Sb.
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam krajských, okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2001
309/2001 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Raná gotika - klášter ve Vyšším Brodě" po 2 000 Kč
308/2001 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jaroslava Seiferta
307/2001 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Českého fotbalového svazu
303/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
302/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
300/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
293/2001 Sb.
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2002 až 2006
292/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby
289/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, jak vyplývá z pozdějších změn
285/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2001 ve věci návrhu na vydání nálezu, že k platnosti rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 29. listopadu 2000 o jmenování guvernéra a viceguvernéra České národní banky se vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jí
282/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o evidenci geologických prací
281/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se provádí §9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
280/2001 Sb.
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení plánu přidělení kmitočtových pásem
279/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 6. června 2001 ve věci návrhu na zrušení §6 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
278/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2001 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
276/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2001 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení části páté "Správní soudnictví" zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě celé této části občanského soudního řádu
274/2001 Sb.
Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
273/2001 Sb.
Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů
272/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.
271/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
270/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2001 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Stochov ze dne 19. 6. 2000 o zabezpečení veřejného pořádku ve městě
269/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2001 ve věci návrhu na zrušení článku 5 obecně závazné vyhlášky obce Dobřichovice č. 1/97 o místních poplatcích
266/2001 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví spouštěcí úrovně objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2001
265/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
262/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb.
261/2001 Sb.
Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové p
259/2001 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999 a o změně zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
257/2001 Sb.
Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
256/2001 Sb.
Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů
255/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
254/2001/02 PZ.
Příloha č. 2 k zákonu č. 254/2001 Sb.
254/2001/02 PZ.
Příloha č. 2 k zákonu č. 254/2001 Sb.
254/2001/02 PZ.
Příloha č. 2 k zákonu č. 254/2001 Sb.
254/2001/01 PZ.
Příloha č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb.
254/2001/01 PZ.
Příloha č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb.
254/2001/01 PZ.
Příloha č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb.
254/2001 Sb.
Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
250/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na pásové dopravníkové váhy označované značkou EHS
250/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na pásové dopravníkové váhy označované značkou EHS
249/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na automatická kontrolní a třídicí vážicí zařízení označovaná značkou EHS
249/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na automatická kontrolní a třídicí vážicí zařízení označovaná značkou EHS
247/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
246/2001/04 PZ.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 246/2001 Sb.
246/2001/04 PZ.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 246/2001 Sb.
246/2001/04 PZ.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 246/2001 Sb.
246/2001/03 PZ.
Příloha č. 2 vychází z CSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní provozy, přičemž některé hodnoty nahodilého požárního zatíženi byly přizpůsobeny podmínkám vyhlášky.
246/2001/03 PZ.
Příloha č. 2 vychází z CSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní provozy, přičemž některé hodnoty nahodilého požárního zatíženi byly přizpůsobeny podmínkám vyhlášky.
246/2001/03 PZ.
Příloha č. 2 vychází z CSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní provozy, přičemž některé hodnoty nahodilého požárního zatíženi byly přizpůsobeny podmínkám vyhlášky.
246/2001/02 PZ.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 246/2001 Sb.
246/2001/02 PZ.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 246/2001 Sb.
246/2001/02 PZ.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 246/2001 Sb.
246/2001/01 PZ.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 246/2001 Sb.
246/2001/01 PZ.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 246/2001 Sb.
246/2001/01 PZ.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 246/2001 Sb.
246/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
242/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 9. května 2001 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 3 věty druhé zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti
241/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 18. dubna 2001 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
240/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 12. června 2001 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bíliny č. 23 ze dne 14. listopadu 1996 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
238/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
236/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2001 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení §46 odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii
233/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se vydává Seznam událostí značného společenského významu
232/2001 Sb.
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů přijatému Parlamentem dne 17. května 2001 a vrácenému prezidentem republiky dne 7. června 2001
231/2001/01 PZ.
Příloha: Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
231/2001/01 PZ.
Příloha: Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
231/2001 Sb.
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
230/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
229/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony
225/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství
216/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a plan
211/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2001
207/2001/04 PZ.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 207/2001 Sb.
207/2001/03 PZ.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 207/2001 Sb.
207/2001/02 PZ.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 207/2001 Sb.
207/2001/01 PZ.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 207/2001 Sb.
207/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
206/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce
196/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)
194/2001/02 PZ.
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 194/2001 Sb.
194/2001/01 PZ.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 194/2001 Sb.
194/2001 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
193/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování bud
188/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
187/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.
186/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
185/2001/11 PZ.
Příloha č. 14 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/10 PZ.
Příloha č. 13 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/10 PZ.
Příloha č. 13 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/10 PZ.
Příloha č. 13 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/10 PZ.
Příloha č. 13 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/09 PZ.
Příloha č. 12 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/09 PZ.
Příloha č. 12 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/09 PZ.
Příloha č. 12 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/09 PZ.
Příloha č. 12 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/08 PZ.
Příloha č. 11 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/08 PZ.
Příloha č. 11 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/08 PZ.
Příloha č. 11 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/08 PZ.
Příloha č. 11 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/07 PZ.
Příloha č. 10 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/07 PZ.
Příloha č. 10 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/07 PZ.
Příloha č. 10 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/07 PZ.
Příloha č. 10 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/06 PZ.
Příloha č. 9 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/06 PZ.
Příloha č. 9 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/06 PZ.
Příloha č. 9 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/06 PZ.
Příloha č. 9 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/05 PZ.
Příloha č. 7 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/05 PZ.
Příloha č. 7 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/05 PZ.
Příloha č. 7 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/05 PZ.
Příloha č. 7 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/04 PZ.
Příloha č. 6 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/04 PZ.
Příloha č. 6 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/04 PZ.
Příloha č. 6 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/04 PZ.
Příloha č. 6 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/03 PZ.
Příloha č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/03 PZ.
Příloha č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/03 PZ.
Příloha č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/03 PZ.
Příloha č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/02 PZ.
Příloha č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/02 PZ.
Příloha č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/02 PZ.
Příloha č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/02 PZ.
Příloha č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/01 PZ.
Příloha č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/01 PZ.
Příloha č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/01 PZ.
Příloha č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001/01 PZ.
Příloha č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb.
185/2001 Sb.
Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
183/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve
182/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva kultury č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku
179/2001 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení
179/2001 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení
177/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
176/2001 Sb.
Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
172/2001 Sb.
Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně
171/2001 Sb.
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditeln
170/2001 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemn
169/2001 Sb.
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o dálničním obchvatu Plzně přijatému Parlamentem dne 4. dubna 2001 a vrácenému prezidentem republiky dne 13. dubna 2001
168/2001 Sb.
Zákon o dálničním obchvatu Plzně
164/2001 Sb.
Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
161/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
158/2001 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Františka Škroupa
156/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje v Hronově
156/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje v Hronově
148/2001 Sb.
Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 304/1999 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii
147/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., a zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkc
146/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
145/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
144/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
143/2001 Sb.
Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)
141/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
140/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
138/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
137/2001 Sb.
Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
133/2001 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 297/1999 Sb., kterým se stanoví sazby cla pro dovoz silničních návěsových tahačů pocházejících z Evropské unie
132/2001 Sb.
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
130/2001 Sb.
Sdělení Ústavního soudu o opravě chyb v nálezech Ústavního soudu č. 243/1999 Sb., č. 167/2000 Sb., č. 231/2000 Sb. a č. 98/2001 Sb.
129/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 2001 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Frýdku-Místku z 29. září 1998 č. 11/98 o omezení pořádání veřejných hudebních produkcí ve městě Frýdek-Místek
128/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 13. března 2001 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zák
127/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2001 ve věci návrhu na zrušení §250a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
126/2001 Sb.
Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví kritéria pro zápis do zemědělského registru
122/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn
121/2001 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 292/2000 Sb.
120/2001 Sb.
Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
119/2001 Sb.
Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
118/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 62/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách
117/2001 Sb.
Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
116/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
115/2001 Sb.
Zákon o podpoře sportu
113/2001 Sb.
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje 2. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace
110/2001 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
109/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
106/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
104/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
103/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
102/2001 Sb.
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
101/2001 Sb.
Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
100/2001 Sb.
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
099/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
098/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 27. února 2001 ve věci návrhu na zrušení §20 odst. 4 věty druhé a části §20 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 340/2000 Sb., a §85 věty třetí zákona
096/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 14. února 2001 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 51/2000 Sb., kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem
094/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštníc
087/2001 Sb.
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 85/1991 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky, a nařízení vlády č. 175/1993 Sb., kterým se stanoví přechodná opa
084/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let
083/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
080/2001 Sb.
Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z hypotečních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám
078/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2001 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti §18a odst. 1 písm. c), §18a odst. 2 písm. b) věty za středníkem a §18a odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb.
077/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 31. ledna 2001 ve věci návrhu na zrušení §44 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
076/2001 Sb.
Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Románský sloh - rotunda ve Znojmě" po 2 000 Kč
075/2001 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontro
070/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších změn
069/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jak vyplývá z pozdějších změn
068/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 244/2000 Sb.
067/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn
066/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, jak vyplývá z pozdějších změn
065/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, jak vyplývá z pozdějších změn
064/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 24. ledna 2001 ve věci návrhů na zrušení §27 věty první, §31 odst. 4, §48 odst. 4, §49 odst. 1 písm. b), c) a d) a odst. 3 písm. b), c) a d), §50 odst. 1, 2 a 3, §85 věty třetí a příloh č. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbá
062/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva financí o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
061/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve z
060/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
058/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
057/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
056/2001/01 PZ.
Příloha: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
056/2001/01 PZ.
Příloha: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
056/2001 Sb.
Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
055/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn
052/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 17. ledna 2001 ve věci návrhu na zrušení §83 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
051/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 19. prosince 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. a), čl. 3 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a čl. 4 obecně závazné vyhlášky města Písku ze dne 10. listopadu 1998 č. 8/1998 o některých omezujících opatřeních
049/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním říz
047/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, jak vyplývá z pozdějších změn
046/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, jak vyplývá z pozdějších změn
045/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, jak vyplývá z pozdějších změn
043/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2001 ve věci návrhu na zrušení §9 a 10 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb.
042/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu r
041/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 83/1997 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republ
039/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
038/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
035/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 189/1999 Sb., zákonem č. 23/2000 Sb. a zákonem č. 71/2000 Sb.
034/2001 Sb.
Sdělení Ministerstva financí o změně sdělení Ministerstva financí č. 27/2001 Sb., jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2016, 6,95%
032/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o evidenci dopravních nehod
031/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů
029/2001 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2000 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti
027/2001 Sb.
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2016, 6,95%
022/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na měřicí systémy pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS
022/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na měřicí systémy pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS
021/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na průtokoměry pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS a na přídavná zařízení k těmto průtokoměrům
021/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na průtokoměry pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS a na přídavná zařízení k těmto průtokoměrům
020/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva zdravotnictví
018/2001 Sb.
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
015/2001 Sb.
Sdělení Ministerstva financí o změně opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2003, 6,90%, vyhlášeného v částce 2/2000 Sb., opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2010, 6,40 %, vyhlášeného v částce 29/2000 Sb.
014/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb. a vyhlášky č. 175/1995 Sb.
013/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Bludov
010/2001 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů
009/2001 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen
008/2001 Sb.
Sdělení Ústavního soudu o vyhrazení si rozhodování sporů o rozsah kompetencí vrcholných ústavních orgánů nadaných originární pravomocí z Ústavy samé a rozhodování o ústavních stížnostech proti rozhodnutím velkých senátů kolegií Nejvyššího soudu
007/2001 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení §147 a 147a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 253/1997 Sb.
005/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví náležitosti katalogizační doložky, vzory tiskopisů žádostí, oznámení a přehledů souvisejících s katalogizací a vzor osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku
004/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 116/2000 Sb.
003/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 116/2000 Sb. a zákonem č. 207/2000 Sb.
002/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů), jak vyplývá ze změn provedených nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 280/1996 Sb., zákonem č. 97/1999 Sb. a zákonem č. 103/2000 Sb.
001/2001 Sb.
Úplné znění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 38/1995 Sb., zákonem č. 304/1997 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb. a zákonem č. 150/2000 Sb.


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz