Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Přehled platných právních předpisů v České republice od roku 1945 vydaných ve Sbírce zákonů

ROK:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Aktuální znění zákonů platné k 5.7.2016
625/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
624/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
623/2006 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2007 a 2008
620/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
619/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007
618/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se vydávají rámcové smlouvy
614/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
611/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
610/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
609/2006 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
608/2006 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
607/2006 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
606/2006 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
602/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
601/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
600/2006 Sb.
Vyhláška o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené
599/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se zrušují vyhlášky upravující požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a některé podrobnosti služebního poměru celníků
598/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky
596/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
595/2006 Sb.
Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
594/2006 Sb.
Nařízení vlády o přepisů znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy
592/2006 Sb.
Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
591/2006 Sb.
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
590/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
589/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
586/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstev obcí
585/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
584/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, ve znění zákona č. 170/2006 Sb.
583/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2007
582/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2007
579/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven
578/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů
575/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
574/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
573/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
572/2006 Sb.
Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatření
571/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi
569/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
567/2006/01 PZ.
Příloha: Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
567/2006 Sb.
Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
565/2006/06 PZ.
Příloha č. 6 k nařízení vlády 565/2006 Sb.
565/2006/05 PZ.
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
565/2006/04 PZ.
Příloha č. 4 k nařízení vlády 565/2006 Sb.
565/2006/04 PZ.
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
565/2006/03 PZ.
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
565/2006/03 PZ.
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
565/2006/02 PZ.
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
565/2006/02 PZ.
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
565/2006/01 PZ.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
565/2006/01 PZ.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
564/2006/08 PZ.
Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
564/2006/07 PZ.
Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
564/2006/06 PZ.
Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
564/2006/05 PZ.
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
564/2006/04 PZ.
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
564/2006/04 PZ.
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
564/2006/03 PZ.
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
564/2006/03 PZ.
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
564/2006/02 PZ.
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
564/2006/02 PZ.
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
564/2006/01 PZ.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
564/2006/01 PZ.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
564/2006 Sb.
Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
563/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství
561/2006 Sb.
Vyhláška o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku
560/2006 Sb.
Vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
559/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
557/2006 Sb.
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
555/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
554/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2006 pro účely zákona o zaměstnanosti
552/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona
551/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
548/2006 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
547/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
546/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, jak vyplývá z pozdějších změn
545/2006 Sb.
Vyhláška o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
544/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006
543/2006 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Skalická Morávka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
542/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
539/2006 Sb.
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-7 v katastrálním území Charvátská Nová Ves obce Břeclav a o vymezení konkrétních ochranných opatření
538/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007
537/2006 Sb.
Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem
536/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
535/2006 Sb.
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
534/2006 Sb.
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (ČZEM)
533/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
532/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002
531/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
530/2006 Sb.
Vyhláška o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy
529/2006 Sb.
Vyhláška o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy)
528/2006 Sb.
Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy)
525/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2006--2036, 4,20 %
523/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování)
522/2006 Sb.
Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
521/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí
520/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 19. září 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice č. 1/2004 o veřejné zeleni
519/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 10. října 2006 ve věci návrhu na zrušení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2/2004 o místním poplatku ze vstupného
518/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 19. září 2006 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení čl. 1 odst. 2 znějící „fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů”, čl. 3 odst. 7 věty třetí a čl. 7 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 8/2004 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
517/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů
516/2006 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
515/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zamědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb.
513/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
512/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti strukturálních opatření v zemědělství
511/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky 2006 -- 2009, 3,25 %
508/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 571/2004 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence, ve znění pozdějších předpisů
505/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
503/2006 Sb.
Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
501/2006 Sb.
Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
500/2006 Sb.
Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
499/2006 Sb.
Vyhláška o dokumentaci staveb
498/2006 Sb.
Vyhláška o autorizovaných inspektorech
497/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
496/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
490/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře pro účely stanovení rodičovského příspěvku
488/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn
487/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 19. září 2006 ve věci návrhu na zrušení čl. 6 odst. 5 a 6 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 7/2004, požárního řádu města Ostrova
486/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 13. září 2006 ve věci návrhu na zrušení čl. 1 písm. c) a čl. 2 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Nový Bor č. 14/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
485/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu
483/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 27. září 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 34 odst. 2 věty druhé, § 34 odst. 3 písm. a), § 34 odst. 6, § 40 a přílohy k zákonu č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů
481/2006 Sb.
Vyhláška o náležitostech průkazů zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
480/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
478/2006 Sb.
Vyhláška o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla
476/2006 Sb.
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2007
475/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 1. srpna 2006 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Pozlovice č. 2/2004 o stavební uzávěře
473/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
472/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
471/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů, ve znění vyhlášky č. 407/2005 Sb.
470/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání
469/2006 Sb.
Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích)
467/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 132/2004 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení
466/2006 Sb.
Vyhláška o bezpečnostní letové normě
465/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jak vyplývá z pozdějších změn
464/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
463/2006 Sb.
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2007
462/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
461/2006 Sb.
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2007
460/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá z pozdějších změn
459/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Havířova č. 4/2002 o provedení speciální ochranné deratizace
457/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
454/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
453/2006 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
452/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 13. června 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 446 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
451/2006 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka Klementinum - observatoř” po 2 500 Kč
449/2006 Sb.
Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
448/2006 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení plemenářského zákona
447/2006 Sb.
Vyhláška o genetických zdrojích zvířat
445/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 6. června 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Staňkov č. 5/03 o některých povinnostech chovatelů zvířat
444/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 6. června 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Červený Kostelec č. 9/95 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Červeného Kostelce
443/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), a zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
442/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
440/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
439/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn
438/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
437/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), jak vyplývá z pozdějších změn
436/2006 Sb.
Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů Republiky Srbsko a Republiky Černá Hora
435/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), jak vyplývá z pozdějších změn
434/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 3. května 2006 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění, a na zrušení § 403 odst. 2, § 411 odst. 6 písm. e), § 411 odst. 7 a § 412 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění
430/2006 Sb.
Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
429/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
428/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů
425/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
424/2006 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kněžičky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
422/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
421/2006 Sb.
Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů Bosny a Hercegoviny a Makedonie/FYROM
420/2006 Sb.
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2007 až 2011
419/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 133a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
416/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů
415/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
414/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 287/2002 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů
413/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 470/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku (o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka)
412/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
410/2006 Sb.
Vyhláška o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
409/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 441/2005 Sb.
408/2006 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jaroslava Ježka
407/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
406/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn
405/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 6. června 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 5 odst. 3 věty druhé a třetí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) bodu 11 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, v částech vyjádřených slovy „péče muže o dítě ve věku do čtyř let, péče o dítě ve věku do 18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, a” a slovy „tyto děti a”
404/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy
403/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, jak vyplývá z pozdějších změn
402/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
399/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů
398/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
397/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2006 ve věci návrhu na zrušení § 106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 192/2003 Sb.
395/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
394/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
393/2006 Sb.
Vyhláška o zdravotní způsobilosti
392/2006 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
391/2006 Sb.
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
390/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000
389/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
388/2006 Sb.
Vyhláška o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích
386/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů
378/2006 Sb.
Vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb)
378/2006 Sb.
Vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb)
377/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému
376/2006 Sb.
Vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách
375/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče
374/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
373/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jak vyplývá z pozdějších změn
372/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
370/2006 Sb.
Vyhláška o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat
369/2006 Sb.
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
366/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
365/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky vydané podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
364/2006 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 700. výročí vymření Přemyslovců po meči
361/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění vyhlášky č. 388/2004 Sb., a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 623/2004 Sb.
359/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
358/2006 Sb.
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)
357/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2006, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006
355/2006 Sb.
Vyhláška o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel
354/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2005 Sb., o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2005 až 2007
353/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, jak vyplývá z pozdějších změn
352/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
351/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
350/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), jak vyplývá z pozdějších změn
349/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá z pozdějších změn
348/2006 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
347/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech
346/2006 Sb.
Vyhláška o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat
345/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky
344/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
342/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
341/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb.
340/2006 Sb.
Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
339/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů
338/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb.
337/2006 Sb.
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
335/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
333/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt
332/2006 Sb.
Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
331/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
328/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách
327/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví charakteristiky přiměřených požadavků na připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a na přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě a podmínky přístupu k internetu v rámci univerzální služby
323/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
322/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
321/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
319/2006 Sb.
Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
318/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb.
317/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
316/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), jak vyplývá z pozdějších změn
315/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
314/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
313/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
312/2006 Sb.
Zákon o insolvenčních správcích
311/2006 Sb.
Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)
310/2006 Sb.
Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
309/2006 Sb.
Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
308/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti
307/2006 Sb.
Zákon o evropské družstevní společnosti
306/2006 Sb.
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob
305/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
303/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 4. dubna 2006 ve věci návrhu na zrušení § 23 odst. 2 a 3 a § 24 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů
302/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2005
300/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
299/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, a vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
298/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 152/2003 Sb.
297/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), jak vyplývá z pozdějších změn
296/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících), jak vyplývá z pozdějších změn
295/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá z pozdějších změn
294/2006 Sb.
Vyhláška o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného
293/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb.
291/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění vyhlášky č. 233/2004 Sb.
289/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
288/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, jak vyplývá z pozdějších změn
287/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších změn
286/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších změn
285/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
282/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví vzor služebního průkazu
281/2006 Sb.
Vyhláška o podrobnostech způsobu plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí
280/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 28. března 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 711 odst. 1 písm. g) a ustanovení § 711 odst. 1 písm. h) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
279/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se vydávají vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie a vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie
278/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
277/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
276/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
275/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za sníženou odměnu
274/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách
273/2006 Sb.
Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
271/2006 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 500. výročí úmrtí Matěje Rejska
269/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 120/2005 Sb.
268/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění vyhlášky č. 93/2000 Sb.
266/2006/02 PZ.
Příloha č. 2 k zákonu č. 266/2006 Sb.
266/2006/02 PZ.
Příloha č. 2 k zákonu č. 266/2006 Sb.
266/2006/02 PZ.
Příloha č. 2 k zákonu č. 266/2006 Sb.
266/2006/01 PZ.
Příloha č. 1 k zákonu č. 266/2006 Sb.
266/2006/01 PZ.
Příloha č. 1 k zákonu č. 266/2006 Sb.
266/2006/01 PZ.
Příloha č. 1 k zákonu č. 266/2006 Sb.
265/2006 Sb.
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, přijatému Parlamentem dne 21. dubna 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. května 2006
264/2006/01 PZ.
Příloha č. 2 k zákonu č. 218/2002 Sb.
264/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
263/2006 Sb.
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákoníku práce, přijatému Parlamentem dne 21. dubna 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. května 2006
262/2006/01 PZ.
Příloha: Zákon zákoník práce
262/2006/01 PZ.
Příloha: Zákon zákoník práce
262/2006/01 PZ.
Příloha: Zákon zákoník práce
262/2006/01 PZ.
Příloha: Zákon zákoník práce
262/2006 Sb.
Zákon zákoník práce
261/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 14. března 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 697 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
257/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky, ve znění nařízení vlády č. 99/2005 Sb.
253/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
252/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 28. února 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 685 až 716 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
251/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
248/2006 Sb.
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, přijatému Parlamentem dne 12. dubna 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 2. května 2006
247/2006 Sb.
Zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
246/2006 Sb.
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, přijatému Parlamentem dne 21. dubna 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 5. května 2006
243/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb.
242/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
240/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů
239/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
238/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo smlouvy a ke změně uzavřené koncesní smlouvy nebo smlouvy podle koncesního zákona
237/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 395/2002 Sb., o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2002 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení
236/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 394/2002 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002, ve znění nařízení vlády č. 234/2005 Sb.
235/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
234/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb.
233/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
232/2006 Sb.
Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od mezinárodní finanční instituce na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací
231/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví vzor písemného pověření kontrolního pracovníka k provádění kontroly výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činností
230/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
229/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů
228/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)
227/2006 Sb.
Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
226/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
225/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
224/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
223/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
222/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
221/2006 Sb.
Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)
217/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se provádí koncesní zákon
216/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákon
215/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
214/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
213/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
212/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
211/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 210/2004 Sb., o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu
210/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů
209/2006 Sb.
Vyhláška o požadavcích na přípustné emise znečišťujících látek ve výfukových plynech spalovacího hnacího motoru drážního vozidla
208/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
207/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb.
205/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
203/2006 Sb.
Zákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů
202/2006 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2006
201/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak vyplývá z pozdějších změn
200/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 342/2001 Sb.
199/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
198/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb.
196/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Dobříše č. 5/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku omezením konzumace alkoholu a jiných návykových látek na veřejném prostranství
195/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 25. října 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 338zo odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
194/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
192/2006 Sb.
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 14. března 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 5. dubna 2006
191/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
190/2006 Sb.
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, přijatému Parlamentem dne 14. března 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 31. března 2006
189/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
188/2006 Sb.
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o nemocenském pojištění, přijatému Parlamentem dne 14. března 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 31. března 2006
187/2006 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění
186/2006 Sb.
Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
185/2006 Sb.
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), přijatému Parlamentem dne 14. března 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. dubna 2006
184/2006 Sb.
Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
183/2006 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
182/2006 Sb.
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
181/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
180/2006 Sb.
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel
179/2006/01 PZ.
Příloha: Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
179/2006/01 PZ.
Příloha: Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
179/2006 Sb.
Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
178/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a některé další zákony
177/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
176/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá z pozdějších změn
175/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
174/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrady za stravu a ubytování poskytnuté v azylovém zařízení, výše kapesného a termíny jeho výplaty
173/2006 Sb.
Nařízení vlády o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
171/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
170/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006
169/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
166/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 268/2005 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát, ve znění nařízení vlády č. 29/2006 Sb.
165/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
164/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů
163/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
162/2006 Sb.
Zákon o zřízení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
161/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
160/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
159/2006 Sb.
Zákon o střetu zájmů
158/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.
157/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů
156/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 260/2005 Sb., a kterou se zrušuje vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí
155/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
154/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 8. března 2006 ve věci návrhu na zrušení § 3 a § 16 nařízení vlády č. 364/2004 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru, a návrhu na zrušení § 3 nařízení vlády č. 548/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
153/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
152/2006 Sb.
Vyhláška o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení
150/2006 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka papírna Velké Losiny” po 2 500 Kč
147/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
146/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let
145/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů
142/2006 Sb.
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006
140/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona
139/2006 Sb.
Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
138/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
137/2006/03 PZ.
Příloha č. 3 k zákonu č. 137/2006 Sb.
137/2006/03 PZ.
Příloha č. 3 k zákonu č. 137/2006 Sb.
137/2006/03 PZ.
Příloha č. 3 k zákonu č. 137/2006 Sb.
137/2006/02 PZ.
Příloha č. 2 k zákonu č. 137/2006 Sb.
137/2006/02 PZ.
Příloha č. 2 k zákonu č. 137/2006 Sb.
137/2006/02 PZ.
Příloha č. 2 k zákonu č. 137/2006 Sb.
137/2006/01 PZ.
Příloha č. 1 k zákonu č. 137/2006 Sb.
137/2006/01 PZ.
Příloha č. 1 k zákonu č. 137/2006 Sb.
137/2006/01 PZ.
Příloha č. 1 k zákonu č. 137/2006 Sb.
137/2006 Sb.
Zákon o veřejných zakázkách
136/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
136/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
135/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím
134/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
133/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
132/2006 Sb.
Zákon o kronikách obcí
131/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
130/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
129/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb.
128/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
127/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 347/2002 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin
124/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
123/2006 Sb.
Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
118/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou
117/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění
116/2006 Sb.
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, přijatému Parlamentem dne 26. ledna 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. února 2006
115/2006 Sb.
Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
115/2006 Sb.
Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
115/2006 Sb.
Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
115/2006 Sb.
Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
115/2006 Sb.
Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
115/2006 Sb.
Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
115/2006 Sb.
Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
115/2006 Sb.
Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
115/2006 Sb.
Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
115/2006 Sb.
Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
115/2006 Sb.
Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
113/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
112/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
112/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
110/2006 Sb.
Zákon o životním a existenčním minimu
110/2006 Sb.
Zákon o životním a existenčním minimu
110/2006 Sb.
Zákon o životním a existenčním minimu
110/2006 Sb.
Zákon o životním a existenčním minimu
110/2006 Sb.
Zákon o životním a existenčním minimu
110/2006 Sb.
Zákon o životním a existenčním minimu
110/2006 Sb.
Zákon o životním a existenčním minimu
110/2006 Sb.
Zákon o životním a existenčním minimu
110/2006 Sb.
Zákon o životním a existenčním minimu
110/2006 Sb.
Zákon o životním a existenčním minimu
110/2006 Sb.
Zákon o životním a existenčním minimu
110/2006 Sb.
Zákon o životním a existenčním minimu
110/2006 Sb.
Zákon o životním a existenčním minimu
110/2006 Sb.
Zákon o životním a existenčním minimu
110/2006 Sb.
Zákon o životním a existenčním minimu
110/2006 Sb.
Zákon o životním a existenčním minimu
110/2006 Sb.
Zákon o životním a existenčním minimu
110/2006 Sb.
Zákon o životním a existenčním minimu
110/2006 Sb.
Zákon o životním a existenčním minimu
110/2006 Sb.
Zákon o životním a existenčním minimu
110/2006 Sb.
Zákon o životním a existenčním minimu
110/2006 Sb.
Zákon o životním a existenčním minimu
109/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
109/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
109/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
107/2006 Sb.
Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
107/2006 Sb.
Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
107/2006 Sb.
Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
107/2006 Sb.
Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
106/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
102/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
101/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006
100/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb.
099/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
098/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury
097/2006 Sb.
Vyhláška o předpokladech a způsobu podpory marketingu a prodeje produktů, podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství a podrobnostech o poskytování informací veřejnosti Vinařským fondem
094/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
093/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu
089/2006 Sb.
Vyhláška o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy
088/2006 Sb.
Vyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství
087/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě
087/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě
086/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
083/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
081/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
081/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
080/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
080/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
079/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
079/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
079/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
079/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
077/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
076/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
075/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
074/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
074/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
073/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb.
072/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
071/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
070/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
069/2006 Sb.
Zákon o provádění mezinárodních sankcí
069/2006 Sb.
Zákon o provádění mezinárodních sankcí
069/2006 Sb.
Zákon o provádění mezinárodních sankcí
069/2006 Sb.
Zákon o provádění mezinárodních sankcí
069/2006 Sb.
Zákon o provádění mezinárodních sankcí
069/2006 Sb.
Zákon o provádění mezinárodních sankcí
069/2006 Sb.
Zákon o provádění mezinárodních sankcí
068/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
067/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
066/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
065/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
064/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna, ve znění vyhlášky č. 105/2005 Sb.
063/2006 Sb.
Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu
062/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony
061/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
060/2006 Sb.
Vyhláška o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků)
058/2006 Sb.
Vyhláška o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů
057/2006 Sb.
Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
057/2006 Sb.
Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
057/2006 Sb.
Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
057/2006 Sb.
Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
057/2006 Sb.
Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
057/2006 Sb.
Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
057/2006 Sb.
Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
056/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
055/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
054/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
053/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti dodatku č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
052/2006 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově
050/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
049/2006 Sb.
Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi, ve znění zákona č. 303/1999 Sb.
048/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
045/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
044/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
043/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
042/2006 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb.
041/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
040/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
038/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
036/2006 Sb.
Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
032/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), jak vyplývá z pozdějších změn
031/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 586/1992 Sb., vyhlášeném pod č. 45/2006 Sb.
030/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn
028/2006 Sb.
Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let
027/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě
026/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací
025/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
024/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
023/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
022/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
022/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
021/2006 Sb.
Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
020/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 8. listopadu 2005 ve věci návrhu na zrušení § 53 odst. 1 a § 54 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
019/2006 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí narození F. J. Gerstnera a k 200. výročí zahájení výuky na pražské polytechnice
017/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), jak vyplývá z pozdějších změn
016/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství
015/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
013/2006 Sb.
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2005 sp. zn. Pl. ÚS - st. 22/05 přijatého podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci posouzení povahy zákona č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
011/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 347/2005 Sb.
009/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky č. 99/2003 Sb.
008/2006 Sb.
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2005
006/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
005/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá z pozdějších změn
004/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn
003/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn
002/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
001/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz