Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Smlouvy ČR onLine

Aktuální seznam vzorových smluv a dokumentů

Celkem - 1884 druhů

Nový občanský zákoník
Zastoupení
Vzory
Plná moc-registr vozidel
Plná moc- přebírání písemností
Plná moc- přebírání písemností, omezena časově
Odvolání plné moci advokátovi
Prohlášení o podepisování prokuristy
Substituční plná moc
Plná moc - fyzická osoba zastupující obchodní korporaci
Návrh na přivolení soudu s podnikáním nezletilého
Plná moc - převedení automobilu
Odvolání plné moci
Generální plná moc
Výpověď plné moci zmocněncem
Plná moc k přihlášení k trvalému pobytu
Plná moc udělená patentovému zástupci
Manželství
Vzory
Dohoda o výživném mezi manžely
Dohoda o výživném mezi rozvedenými manžely
Dohoda o výživném rozvedeného manžela (měsíční plnění)
Dohoda o vypořádání SJM
Návrh na rozvod manželství
Návrh na rozvod manželství s dětmi
Návrh na zúžení společného jmění manželů
Předmanželská smlouva
Návrh na povolení uzavřít manželství
Souhlas druhého manžela - koupě
Souhlas druhého manžela - prodej
Dohoda rozvedených manželů o nájmu bytu
Dohoda o odděleném bydlení manželů
Postih společného jmění manželů
Oznámení o změně příjmení po rozvodu
Rodina
Vzory
Dohoda o příspěvku na výživu a úhradu někt.nákladů neprovdané matce
Návrh na osvojení zletilé osoby
Návrh na schválení dohody rodičů k nezletilému dítěti
Péče a výživné na nezletilé dítě před a po rozvodu
Návrh na schválení dohody rodičů (společná péče)
Dohoda rodičů o úpravě rodičovské odpovědnosti pro dobu po rozvodu manželství (střídavá péče)
Dohoda o výživném
Dohoda rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí po rozvodu manželství
Návrh na svěření dítěte do péče jiné osoby
Vlastnictví a spoluvlastnictví
Vzory
Změna SJM na podílové spoluvlastnictví
Smlouva o rozšíření SJM
Smlouva o zúžení SJM
Žaloba o určení vlastnictví vydržením
Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k movité věci
Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitosti - pozemek
Žaloba vůči sousedovi na zdržení se zásahu do vl.práva
Oznámení vlastníka bytu o změně počtu osob v jednotce
Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k bytu
Prohlášení vlastníka budovy
Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
Věcná práva k cizím věcem
Vzory
Návrh na výmaz zástavního práva
Žádost o výmaz služebnosti - práva užívání bytu
Prohlášení o přijetí ceny zastavené věci
Zástavní smlouva - dům
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Zástavní smlouva na pohledávku
Návrh na vklad - výmaz služebnosti
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - plynová přípojka
Smlouva o zřízení zástavního práva k bytu
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívacího práva
Zástavní smlouva - nemovitost
Smlouva o zániku služebnosti
Uplatnění zadržovacího práva
Oznámení o změně výkonu zástavního práva
Prohlášení o vzdání se zástavního práva
Zástavní smlouva - movitá věc
Oznámení - započetí výkonu zástavního práva zástavním věřitelem
Dědictví
Vzory
Závět napsaná vlastní rukou ( holografická)
Závěť alografní
Závěť napsána vlastní rukou- (holografická)
Zřeknutí se dědického práva
Závěť zaznamenaná starostou obce ( závěť s úlevami)
Závěť pořízená ve válce velitelem ( závěť s úlevami)
Závěť pořízená na palubě letadla ( závěť s úlevami)
Závěť - náhradní dědicové
Závěť – podmínka
Závěť - svěřenské nástupnictví
Odvolání (alografní) závěti
Odvolání ( holografní) závěti
Prohlášení o vydědění
Závěť se zřízením odkazu
Odvolání daru pro nevděk
Odvolání daru pro nouzi
Závěť pořízená na palubě námořního plavidla
Žaloba o určení neplatnosti závěti
Dohoda dědiců o jiné výši dědického podílu
Odmítnutí dědictví zástupcem dědice
Odmítnutí odkazu odkazovníkem
Plná moc - dědické řízení
Žádost o dodatečné projednání dědictví
Prohlášení o vydědění před svědky
Dohoda o vypořádání dědictví
Prohlášení o odmítnutí dědictví
Změna a zánik závazků
Vzory
Dohoda o přistoupení k dluhu
Dohoda o převzetí dluhu
Dohoda o nahrazení dosavadního závazku novým
Dohoda o prominutí dluhu
Jednostranné započtení
Potvrzení o úhradě dluhu (kvitance)
Smlouva o postoupení pohledávky - úplatné postoupení
Smlouva o postoupení pohledávky zajištěné ručením
Poukázka
Oznámení ručitele dlužníkovi
Oznámení věřitele o trvání na plnění smlouvy
Smlouva o zajištění části závazku ručením
Smlouva o zajištění závazku ručením
Dohoda o narovnání
Pozbytí práva věřitele požadovat další úroky
Nesouhlas s prominutím dluhu
Následná nemožnost plnění ze smlouvy
Výzva k poskytnutí nedělitelného plnění
Nemožnost dovolat se neplatnosti smlouvy
Smlouva o postoupení pohledávky - bezúplatné postoupení
Smlouva o postoupení pohledávky - globální cesse
Uznání dluhu vydlužitelem více zapůjčitelům najednou
Uznání dluhu více vydlužitelů
Výzva k uhrazení nákladů na předmět bezdůvodného obohacení
Smlouva o převzetí dluhu
Smlouva o zajištovacím převodu práva
Koupě a darování
Vzory
Upozornění spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy
Kupní smlouva na dům a zahradu
Kupní smlouva - právnické osoby
Darovací smlouva - převod vlastnictví k bytu
Darovací smlouva - převod spoluvlastnického podílu k bytu
Darovací smlouva - nemovitost
Darovací smlouva - občan obci
Darovací smlouva - obec občanovi
Kupní smlouva na nemovitost - splátky
Kupní smlouva - zajištění smluvní pokutou
Darovací smlouva - darování škole
Kupní smlouva na základě plné moci
Kupní smlouva - převod vlastnictví k bytu
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku
Kupní smlouva - zřízení služebnosti doživotního užívacího práva
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - kupní cena z úvěru
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - byt - obecná
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - nemovitosti - obecná
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - nemovitost se zřízením služebnosti bytu
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - zajištění smluvní pokutou
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - zástavní právo
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - byt
Kupní smlouva - zrušení zástavního práva
Kupní smlouva - dva manželské páry
Kupní smlouva - garáž
Kupní smlouva - zvíře
Kupní smlouva na koně
Kupní smlouva - prodej psa
Darovací smlouva se zřízením služebnosti
Kupní smlouva - podílové spoluvlastnictví
Výzva k zaplacení dluhu z kupní smlouvy
Kupní smlouva - movitá věc
Odstoupení od kupní smlouvy
Doložka do smluv - prodej věci úhrnkem
Odstoupení od darovací smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy
Kupní smlouva - pozemky
Darovací smlouva - budoucí majetek
Potvrzení o darování a o převzetí daru
Kupní smlouva o prodeji automobilu - osobního motorového vozidla
Kupní smlouva - osobní motorové vozidlo
Kupní smlouva - hever ( výhrada vlastnictví)
Odstoupení od kupní smlouvy pro právní vady zboží
Darovací smlouva - pohledávka
Potvrzení o zaplacení splátky kupní ceny vozidla
Darovací smlouva - podpora
Darovací smlouva mezi manžely - nemovitost
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím prodeji nebo při podomním prodeji
Doložka do kupní smlouvy - cenová doložka
Darovací smlouva - ochranná známka
Odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím telefonu
Žádost o vrácení nákladů na dodání zboží odstoupil-li spotřebitel od smlouvy
Protokol o předání a převzetí nemovitosti
Kupní smlouva na zboží
Kupní smlouva s předkupním právem
Smlouva o budoucí kupní smlouvě na nemovitou věc
Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitosti
Kupní smlouva s hypotékou - převod vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu a pozemku
Darovací smlouva - finanční dar
Reklamace zboží zakoupené přes internet (vada projevená do 6 měsíců)
Kupní smlouva - splátky
Darování pro případ smrti
Kupní smlouva s právem zpětné koupě
Kupní smlouva – převod spoluvlastnického podílu k nemovitosti
Darovací smlouva s příkazem
Přenechání k užití jinému
Vzory
Výpověď pronajímatele z nájmu bytu (důvody na straně nájemce)
Výpověď pronajímatele z nájmu bytu ( důvody na straně pronajímatele)
Souhlas pronajímatele s podnájmem
Souhlas vlastníka ( pronajímatele) s podnájmem
Souhlas pronajímatele se stavebními úpravami bytu
Oznámení potřeby oprav pronajímateli bytu
Výpověď z nájmu bytu nájemcem
Nevhodné chování nájemce- pohrůžka vypovědí z nájmu
Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného
Smlouva o nájmu bytu - na dobu určitou
Smlouva o ubytování
Smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou
Vznik společného nájmu bytu - přistoupení osoby k nájemní smlouvě
Smlouva o výpůjčce
Náhrada za převzetí zákaznické základny
Námitky proti výpovědi z nájmu prostor sloužících k podnikání
Návrh na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu
Výzva nájemce k odstranění vad bránícím řádnému užívání bytu
Výprosa
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání
Smlouva o budoucí smlouvě - nájem nemovitosti
Smlouva o nájmu movité věci
Smlouva o nájmu nemovitosti
Pachtovní smlouva - zemědělský pacht
Pachtovní smlouva
Oznámení odstranění závady v bytě
Pacht závodu
Výpověď nájmu věci movité nájemcem
Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Smlouva o nájmu bytu
Souhlas s podnájmem
Žádost o udělení souhlasu k podnájmu
Dohoda o skončení nájmu bytu
Oznámení o změně počtu osob žijících v domácnosti
Předávací protokol k bytu
Smlouva o výpůjčce bytu
Neplacení nájemného - upomínka
Smlouva o nájmu pozemku
Smlouva o výpůjčce automobilu
Sdělení nájemci o čerpání z peněžní jistoty
Smlouva o podnájmu prostor sloužích k podnikání
Oznámení nepřítomnosti nájemce v bytě
Žádost o provedení opravy pronajatého bytu
Výpověď nájmu bytu ze strany nájemce
Úschovy
Vzory
Smlouva o úschově
Smlouva o ustájení koně
Příkazní smlouvy
Vzory
Smlouva příkazní pro výkon správy nemovitosti
Příkazní smlouva
Smlouva na výkon technického dozoru stavebníka
Dílo
Vzory
Smlouva o dílo - obecná
Smlouva o dílo - zhotovení skříně
Odstoupení od smlouvy o dílo
Smlouva o dílo – stavba
Žaloba
Vzory
Předžalobní upomínka
Žádost o rozvod manželství - společný návrh manželů
Ostatní
Zájezd
Písemné oznámení o postoupení smlouvy o zájezdu - změna zákazníka
Návrh na změnu smlouvy o zájezdu
Uplatnění práva zákazníka na rozdíl v ceně
Výzva k vrácení ceny zájezdu v případě odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu
Odstoupení od smlouvy o zájezdu s uplatněním práva na jiný zájezd
Smlouva o zájezdu
Smlouva o zájezdu - zahraniční školní pobyt
Náhrada újmy za narušení dovolené
Reklamace smlouvy o zájezdu – neodpovídající ubytování
Přeprava
Smlouva o přepravě osoby - zavazadlo přepravované společně s cestujícím
Smlouva o přepravě osoby - zavazadlo přepravované odděleně
Smlouva o přepravě osoby
Smlouva o přepravě věci
Náložný list
Péče o zdraví
Smlouva o péči o zdraví
Kontrolní činnost
Vedení účtu
Zaopatřovací smlouvy
Smlouva o důchodu
Pojištění
Nesouhlas pojistníka se změnou výše pojistného
Odstoupení od smlouvy o penzijním připojištění uzavřené na dálku
Dohoda o zániku pojištění
Výpověď pojištění
Pojistná smlouva
Oznámení pojistníka podle § 2852 odst.1 občanského zákoníku
Odstoupení od smlouvy o životním pojištění
Ostatní
Výpověď skladovatele smlouvy o skladování - dlužné skladné
Smlouva o zápůjčce
Skladištní list
Smlouva o zápůjčce - zaměstnanecká
Sponzorská smlouva - spolek
Odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavřené na dálku
Smlouva o zprostředkování nájmu nemovitosti
Smlouva o zápůjčce - splátky
Uznání dluhu
Smlouva o zprostředkování
Smlouva zasílatelská
Smlouva o úvěru
Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitosti
Sponzorská smlouva - sportovní oddíl
Zakládací listina - nadace
Podlicenční smlouva
Výzva k vydání bezdůvodného obohacení
Dohoda o srážkách ze mzdy
Uplatnění práva na náhradu škody způsobené na odložené věci
Licenční smlouva
Smlouva o zápůjčce - bezúročná
Stanovy - založení spolku
Potvrzení o převzetí zboží ke skladování
Výpověď skladovatele smlouvy o skladování - nebezpečná povaha zboží
Výpověď skladovatele smlouvy o skladování - hrozící škoda na zboží
Výpověď skladovatele smlouvy o skladování
Smlouva o kontrolní činnosti
Odstoupení od smlouvy o ubytování
Odvolání správce svěřenského fondu
Uplatnění práva na náhradu škody na převzaté věci
Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři
Vzory
Smlouva o rozšíření SJM
Smlouva o zúžení SJM
Dohoda o výživném mezi rozvedenými manžely
Dohoda o výživném mezi manžely
Dohoda o výživném rozvedeného manžela (měsíční plnění)
Uznání dluhu
Uplatnění práva na náhradu škody způsobené na odložené věci
Výzva k vydání bezdůvodného obohacení
Smlouva o úvěru
Dohoda o srážkách ze mzdy
Odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavřené na dálku
Výpověď skladovatele smlouvy o skladování
Potvrzení o převzetí zboží ke skladování
Výpověď skladovatele smlouvy o skladování - nebezpečná povaha zboží
Výpověď skladovatele smlouvy o skladování - hrozící škoda na zboží
Výpověď skladovatele smlouvy o skladování - dlužné skladné
Smlouva o skladování - výzva k vyzvednutí uloženého zboží
Skladištní list
Smlouva zasílatelská
Stanovy - založení spolku
Podlicenční smlouva
Smlouva o zprostředkování
Smlouva o zprostředkování nájmu nemovitosti
Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitosti
Zakládací listina - nadace
Smlouva o zápůjčce
Smlouva o zápůjčce - splátky
Smlouva o zápůjčce - zaměstnanecká
Smlouva o zápůjčce - bezúročná
Sponzorská smlouva - sportovní oddíl
Sponzorská smlouva - spolek
Kupní smlouva na internetovou doménu
Licenční smlouva
Smlouva o úvěru - účelově vázaný úvěr
Plná moc - stavební řízení
Doložka do smluv - ujednání smluvní pokuty k zajištění dluhu
Oznámení o zrušení nabídky smlouvy
Listina přítomných na schůzi spolku
Odpor proti platebnímu rozkazu
Odvolání z funkce likvidátora
Dohoda o ukončení nájmu prostor sloužících k podnikání
Dohoda o výživném - rodič a zletilé dítě
Reklamace – nepodstatné plnění kupní smlouvy – odstranění vady
Reklamace – nepodstatné plnění kupní smlouvy – sleva
Reklamace – volba práva z vadného plnění smlouvy – řešení opravou
Reklamace –volba práva z vadného plnění smlouvy - sleva
Reklamace – volba práva z vadného plnění smlouvy (nefunkčnost věci)– řešení opravou
Veřejný příslib - cena za nejlepší výkon
Veřejný příslib - příslib odměny
Dohoda o splátkách
Smlouva o nájmu rodinného domu
Smlouva o kontrolní činnosti
Reklamace - vada existující při převzetí zboží (jakost při převzetí)
Žádost o vyplacení nálezného
Reklamace zboží
Reklamace věci s požadavkem výměny za novou, popř. odstoupení od smlouvy
Žádost o náhradu škody na převzaté věci
Smlouva o reklamě
Dodatečné stanovení lhůty pro dodání zboží, s vyrozuměním o následcích odstoupení od smlouvy
Směnná smlouva
Návrh na zahájení řízení o snížení výživného
Návrh na zahájení řízení o zvýšení výživného pro nezletilého
Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost
Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla
Směnka vlastní
Návrh na zastavení exekuce podaný oprávněným
Smlouva o péči o dítě
Smlouva o vytvoření autorského díla
Smlouva o zápůjčce stavebního materiálu
Komisionářská smlouva
Návrh na schválení právního jednání učiněného za nezletilého
Smlouva na výkon technického dozoru stavebníka
Vystoupení ze spolku
Smlouva o zprostředkování prodeje automobilu
Doložka do smluv - ujednání smluvní pokuty k zajištění dluhu
Návrh na omezení svéprávnosti
Ostatní vzory
Vzory
Výpověď skladovatele smlouvy o skladování
Výpověď skladovatele smlouvy o skladování - hrozící škoda na zboží
Výpověď skladovatele smlouvy o skladování - nebezpečná povaha zboží
Smlouva o skladování - výzva k vyzvednutí uloženého zboží
Potvrzení o převzetí zboží ke skladování
Skladištní list
Odvolání veřejné nabídky
Námitka promlčení práva
Sbírka listin - zaslání dokumentů
Návrh na zvýšení výživného
Podnikatelé – závazkové právo (smlouvy)
Zánik smlouvy v důsledku odstoupení
Vzory
Výzva ke splnění povinnosti z kupní smlouvy
Odstoupení od smlouvy - nesplnění smlouvy ani v dodatečné lhůtě
Dlužné pohledávky
Jednostranný zápočet
Jednostranný zápočet
Započtení nesplatné pohledávky - neschopnost dlužníka plnit
Započtení nesplatné pohledávky - pohledávka s odloženou splatností
Započtení pohledávek v různých měnách
Započtení z účtu vedeného bankou
Uznání závazku
Uznání závazku
Uznání závazku + dohoda o splátkách
Kupní smlouva
Vzory
Kupní smlouva na movitou věc (univerzální vzor smlouvy)
Uplatnění nároků z vad zboží
Rámcová kupní smlouva
Kupní smlouva na ojejtý automobil - dle Obch
Kupní smlouva - soubor movitých věcí - obecná
Kupní smlouva - soubor movitých věcí - sauna
Předávací protokol ke smlouvě na ojetý automobil
Příloha ke kupní smlouvě na saunu - Směnečné prohlášení
Oznámení kupujícího o přijetí většího množství zboží
Prohlášení prodávajícího o poskytnutí záruky
Nároky z vad
Uplatnění nároku na slevu z ceny - dodání menšího množství zboží
Uplatnění nároku na slevu z kupní ceny - podstatné porušení smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy pro neodstranění vad prodávajícím
Odstoupení od kupní smlouvy pro právní vady zboží
Oznámení prodávajícího o uložení zboží ve skladišti a o zadržení zboží
Poskytnutí přiměřené lhůty pro odstranění vad zboží
Uplatnění nároku na dodání chybějícího zboží
Uplatnění nároku na dodání náhradního zboží
Uplatnění nároku na náhradu škody při náhradní koupi
Uplatnění nároku na náhradu škody při náhradním prodeji
Uplatnění nároku na opravu zboží
Výzva k převzetí zboží
Odstoupení od smlouvy - zmaření účelu smlouvy
Smlouva o dílo
Smlouvy
Smlouva o zhotovení věci (obecný vzor)
Smlouva o vedení účetnictví
Smlouva o provedení auditu
Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy - překročení rozpočtu
Odstoupení objednatele od smlouvy o dílo - skryté překážky
Odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo - skryté překážky
Odstoupení od smlouvy o dílo - postup v rozporu se smlouvou
Ostatní
Návrh věřitele na určení doby plnění
Odepření splnění závazku + poskytnutí dodatečné lhůty
Potvrzení o splnění závazku
Mandátní smlouva
Smlouvy
Mandátní smlouva - obecná
Zprostředkovatelská smlouva
Vzor zprostředkovatelské smlouvy
Zprostředkovatelská smlouva
Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Smlouvy
Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Smlouva o provozu dopravního prostředku
Smlouvy
Smlouva o provozu dopravního prostředku
Smlouva o přepravě
Smlouvy
Smlouva o přepravě
Smlouva o obchodním zastoupení
Smlouvy
Smlouva o obchodním zastoupení
Smlouva o převodu listinných akcií
Smlouvy
Smlouva o převodu listinných akcií
Smlouva o skladování
Smlouvy
Smlouva o skladování
Potvrzení o převzetí věcí ke skladování
Výpověď skladovatele smlouvy o skladování
Žádost ukladatele o opětovné převzetí věci k uskladnění
Žádost ukladatele o předčasné vydání věci
Žádost ukladatele o vydání věci - doba neurčitá
Skladištní list
Smlouva o úvěru - účelově vázaný úvěr
Odstoupení od smlouvy
Odstoupení skladovatele od smlouvy o skladování - dlužné skladné
Odstoupení skladovatele od smlouvy o skladování - hrozící škoda na zboží
Odstoupení skladovatele od smlouvy o skladování - nebezpečná povaha zboží
Odstoupení skladovatele od smlouvy o skladování - nevyzvednutí zboží (doba neurčitá)
Odstoupení skladovatele od smlouvy o skladování - nevyzvednutí zboží (doba určitá)
Oznámení o prodeji zboží po odstoupení od smlouvy - doba neurčitá
Oznámení o prodeji zboží po odstoupení od smlouvy - doba určitá
Poskytnutí dodatečné lhůty po odstoupení od smlouvy - doba neurčitá
Poskytnutí dodatečné lhůty po odstoupení od smlouvy - doba určitá
Stanovení dodatečné lhůty pro vyzvednutí zboží - doba neurčitá
Stanovení dodatečné lhůty pro vyzvednutí zboží - doba určitá
Výzva skladovatele k uhrazení skladného
Smlouva o vedení účetnictví
Smlouvy
Smlouva o vedení účetnictví
Smlouva o utajení
Smlouvy
Smlouva o utajení
Smlouva o tichém společenství
Smlouvy
Smlouva o tichém společenství
Vzory pro advokáty
Smlouvy
Smlouva o právních službách - paušální
Vzory
Výzva k úhradě pohledávek - v zastoupení advokáta
Smluvní doložky
Vzory doložek
Inflační doložka
Rozhodčí doložka
Měnová doložka
Směnky
Vzory
Rubopis směnky
Směnka cizí splatná při předložení
Směnka cizí splatná v určitý čas po datu vystavení
Směnka cizí splatná v určitý čas po předložení
Směnka cizí splatná v určitý den
Vzor směnky vlastní
Směnečné prohlášení
Smlouva o udělení vyplňovacího práva k blankosměnce
Směnečné řízení
Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu
Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu
Ručení
Vzory
Smlouva o zajištění závazku ručením
Prohlášení ručitele
Námitka promlčení uplatněná dlužníkem vůči ručiteli - ručitel neuplatnil námitky
Námitka promlčení uplatněná dlužníkem vůči ručiteli - ručitel plnil bez vědomí dlužníka
Námitka promlčení uplatněná ručitelem
Oznámení postoupení pohledávky ručiteli
Oznámení ručitele dlužníkovi o uplatnění plnění pohledávky z titulu ručení
Sdělení věřitele ručiteli o výši zajištěné pohledávky
Smlouva o postoupení pohledávky zajištěné ručením
Smlouva o zajištění části závazku ručením
Smlouva o zajištění závazku - více ručitelů
Výzva věřitele dlužníkovi k plnění pohledávky zajištěné ručením
Výzva věřitele ručiteli k plnění zajištěné pohledávky
Zápočet dlužníkovi pohledávky ručitelem
Zápočet ručitelovi vlastní pohledávky
Žádost ručitele o sdělení výše zajištěné pohledávky
Žádost ručitele o vydání dokladů ke splněnému závazku
Komisionářská smlouva
Vzor
Komisionářská smlouva
Smlouva o uložení věcí
Vzor
Smlouva o uložení věcí
Nesouhlas s vynaložením nepředvídaných nákladů
Nesouhlas se svěřením věci třetí osobě
Odstoupení opatrovatele od smlouvy o uložení věci
Oznámení opatrovatele o odchýlení se od smlouvy
Souhlas se svěřením věci třetí osobě
Udělení souhlasu s vynaložením nepředvídaných nákladů
Výzva opatrovatele k převzetí uložené věci - lhůta pro uložení nebyla sjednána
Výzva uložitele k vydání věci - lhůta uložení nebyla smluvena
Žádost o poskytnutí souhlasu s vynaložením nepředvídaných nákladů
Žádost o souhlas se svěřením věci třetí osobě
Žádost uložitele o vydání věci před skončením doby uložení
Stanovení dodatečné lhůty k převzetí věci
Výzva opatrovatele k převzetí uložené věci
Smlouva o koupi najaté věci
Vzor
Odstoupení od smlouvy o koupi najaté věci - movitá věc
Odstoupení od smlouvy o koupi najaté věci - nemovitost
Oznámení oprávněného o vůli koupit najatou věc - po skončení nájmu
Oznámení oprávněného o vůli koupit najatou věc - před skončením nájmu
Uplatnění práva na bezplatné nabytí vlastnictví k pronajaté věci
Stanovení dodatečné lhůty - přechod vlastnického práva - movitá věc
Stanovení dodatečné lhůty - přechod vl. práva - nemovitost
Smlouva o koupi najaté věci
Smlouva o úvěru
Vzor
Smlouva o úvěru
Uplatnění nároku na poskytnutí peněžních prostředků
Výpověď smlouvy o úvěru dlužníkem
Výpověď smlouvy o úvěru věřitelem
Žádost o vrácení peněžitých prostředků
Smlouva o úvěru - účelově vázaný úvěr
Odstoupení od smlouvy o úvěru
Odstoupení od smlouvy o úvěru - nedoplnění zajištění úvěru v přiměřené lhůtě
Odstoupení od smlouvy o úvěru - použití úvěru k jinému než smluvenému účelu
Odstoupení od smlouvy o úvěru - prodlení dlužníka
Odstoupení od smlouvy o úvěru - nemožnost použití úvěru ke smluvnenému účelu
Zajištění úvěru
Výzva k doplnění zajištění úvěru
Banky
Vzory smluv
Smlouva o vkladovém účtu
Smlouva o běžném účtu
Smlouva o kontrolní činnosti
Smlouva o kontrolní činnosti
Smlouva o kontrolní činnosti
Smlouva zasílatelská
Vzor
Smlouva zasílatelská
Smlouva oprovedení auditu
Smlouva oprovedení auditu
Smlouva oprovedení auditu
Ostatní
Vyúčtování smluvní pokuty s výzvou k uhrazení
Vyúčtování smluvní pokuty s výzvou k uhrazení
Výzva k vydání bezdůvodného obohacení
Výzva k vydání bezdůvodného obohacení
Cenné papíry
Uplatnění opce
Výzva k úhradě pohledávek
Výzva k úhradě pohledávek
Dohoda o skončení nájmu věcí movitých
Dohoda o skončení nájmu věcí movitých
Vzory
Dodací list
Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu
Smlouva o nájmu podniku
Smlouva o nájmu podniku
Smlouva o nájmu podniku
Oznámení nájemce dlužníkovi o přechodu závazků
Oznámení pronajímatele dlužníkovi o přechodu pohledávek
Výpověď smlouvy o nájmu podniku
Smlouva o prodeji podniku
Smlouva o prodeji podniku.
Smlouva o prodeji podniku
Oznámení kupujícího věřiteli o přechodu závazků
Oznámení prodávajícího dlužníkovi o přechodu pohledávek
Uplatnění nároku na slevu z kupní ceny pro vady
Odstoupení od smlouvy o prodeji podniku - nemovitost
Odstoupení od smlouvy o prodeji podniku - nezpůsobilost k provozu neodstranění vad
Odstoupení od smlouvy o prodeji podniku - nezpůsobilost k provozu neodstranitelné vady
Oznámení vad a poskytnutuí dodatečné lhůty k jejich odstranění
Poskytnutí přiměřené lhůty a upozornění na možnost odstoupení - nemovitost
Uplatnění slevy z kupní ceny podniku
Ostatní vzory
Vzory
Smlouva o poskytování konzultací
Námitka proti vyloučení člena z bytového družstva
Podnikatelé - obchodní společnosti
Založení společnosti s ručením omezeným
Potřebné dokumenty a vzory smluv a podání
Společenská smlouva – společnost s ručením omezeným
Zakladatelská listina
Prohlášení správce vkladů
Čestné prohlášení jednatele o bezúhonnosti
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla
Obchodní rejstřík
Návrh na zápis společnosti do obch. rejstříku
Vzory
Společenská smlouva s.r.o.
Zakladatelská listina s.r.o.
Jednatel společnosti s ručením omezeným
Vzory a dokumenty potřebné pro výkon funkce
Smlouva o výkonu funkce
Zápis z VH - odvolání jednatele, popř. projednání odstoupení jednatele
Čestné prohlášení jednatele o bezúhonnosti
Podpisový vzor jednatele společnosti
Oznámení jednatele o odstoupení z funkce
Zápis z VH - jmenování jednatele a schválení jeho odměny
Vzory
Smlouva o výkonu funkce jednatele
Odstoupení z funkce jednatele
Čestné prohlášení jednatele
Konání valné hromady – běžné záležitosti firmy, prokura
Zápisy z valných hromad, pozvánka
Pozvánka na valnou hromadu
Listina přítomných
Zápis z VH - schválení účetní závěrky, rozdělení zisku/úhrada ztráty
Plná moc k zastupování na VH
Listina přítomných valné hromady
Vzory
Písemné odevzdání hlasu před konáním valné hromady
Písemné odevzdání hlasu po konání valné hromady
Svolání valné hromady společníkem
Převod obchodního podílu spol. s ručením omezeným
Smlouvy, zápisy z valné hromady, návrhy na zápis do obch. rej.
Smlouva o převodu celého obch. podílu na dosavadního společníka
Smlouva o převodu celého obch. podílu na třetí osobu
Zápis z VH - převod celého obchodního podílu
Smlouva o převodu části obch. podílu na dosavadního společníka
Smlouva o převodu části obch. podílu na třetí osobu
Zápis z VH - převod části obchodního podílu
Smlouva o budoucí smlouvě o převodu obchodního podílu - bezúplatný převod
Smlouva o budoucí smlouvě o převodu obchodního podílu - úplatný převod
Vzory
Smlouva o převodu podílu v korporaci
Smlouva o převodu obchodního podílu na třetí osobu
Smlouva o převodu obchodního podílu na společníka
Prokura
Vzory potřebných dokumentů
Zápis z VH - odvolání prokury, udělení prokury
Prohlášení prokuristy o podepisování
Rozhodnutí jediného společníka s.r.o.
Rozhodnutí jediného společníka při výkonu funkce valné hromady
Rozhodnutí jediného společníka - odvolání a jmenování jednatele
Rozhodnutí jediného společníka - schválení účetní závěrky
Rozhodnutí jediného společníka - převod obchodního podílu
Rozhodnutí jediného společníka o odvolání a jmenování jednatele
Rozhodnutí jediného společníka - převod obchodního podílu
Smlouvy o výkonu funkce
Smlouvy
Smlouva o výkonu funkce jednatele
Střet zájmů - pozastavení činnosti ve výkonu funkce
Vzory
Odstoupení z funkce likvidátora
Založení akciové společnosti
Zakladatelské dokumenty
Zakladatelská smlouva
Stanovy
Jmenování znalců
Návrh na jmenování znalcem
Osvědčení zakladatelů
Souhlas znalce - právnické osoby
Souhlas znalce - fyzické osoby
Souhlas znalce - právnické osoby
Souhlas znalce - fyzické osoby
Splácení vkladů
Prohlášení správce vkladu
Prohlášení vkladatele o vkladu
Zápis o předání vkladu
Dozorčí rada
Čestné prohlášení člena DR
Podpisový vzor člena DR
Zápis z DR
Představenstvo
Čestné prohlášení člena představenstva
Podpisový vzor člena představenstva
Zápis z představenstva
Čestné prohlášení člena představenstva a.s
Plné moci pro advokáta
Plná moc k založení společnosti
Plná moc ke jmenování znalce
Plná moc k vyřízení živností
Plná moc pro zápis do rejstříku
Ostatní
Prohlášení odpovědného zástupce
Žádost o zřízení bankovního účtu
Sml. o převodu listinných akcií na jméno
Vzory
Potvrzení upisovateli
Výběr znalce při zakládání společnosti zakladateli
Založení veřejné obchodní společnosti
Vzory
Společenská smlouva v.o.s.
Čestné prohlášení
Podpisový vzor
Vzdání se odvolání
Vzory
Dohoda společníků na dalším trvání společnosti
Zřízení odštěpného závodu
Vzory
Rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu
Podpisový vzor vedoucího
Dohoda o ukončení účasti společníka
Vzory
Dohoda o ukončení účasti společníka
Konkursní řízení
Návrh na prohlášení konkursu
Návrh dlužníka na konkurs
Seznam majetku a závazků
Společník spol. s r.o.
Vzory
Návrh na zrušení účasti společníka v s.r.o.
Návrh na vyloučení společníka
Výzva ke splacení vkladu společníka
Založení nadace
Vzory
Smlouva o zřízení nadace
Ostatní vzory
Vzory
Kmenový list
Plná moc pro zastupování na členské schůzi družstva
Informování o zákazu konkurence
Plná moc pro zastupování na valné hromadě
Odvolání valné hromady
Písemné prohlášení správce vkladu o splnění vkladové povinnosti
Informování kontrolní komise o jednání představenstva
Dohoda o zániku členství v družstvu
Dohoda o ukončení účasti společníka v korporaci
Souhlas členů bytového družstva s dáním družstevních bytů do zástavy
Informování náhradníka delegáta o svolání shromáždění delegátů
Souhlas člena bytového družstva s doplatkem a zvýšením vkladu
Oznámení vstupu společnosti do likvidace správce daně
Odmítnutí podání vysvětlení podle zákona o obchodních korporacích
Odstoupení z funkce předsedy představenstva
Zákaz uzavření smlouvy v korporaci
Vzdání se přednostního práva podle zákona o obchodních korporacích
Kusová akcie
Nominální akcie
Výzva k uhrazení dluhu podnikatelů – předžalobní upomínka
Rozhodnutí jediného společníka - schválení účetní závěrky
Zápis z valné hromady - schválení účetní závěrky, rozdělení zisku/úhrada ztrát
Souhlas manžela s koupí obchodního podílu společnosti
Návrh na zrušení účasti společníka v s.r.o.
Plná moc k zastupování na VH
Školství
Darovací smlouva
Vzory darovacích smluv
Darovací smlouva
Kupní smlouva
Vzory kupních smluv
Obecná kupní smlouva
Smlouva o obstarání prodeje věci
Vzor smlouvy o obstarání prodeje věci
Smlouva o obstarání prodeje věci
Smlouva o dílo
Vzory smluv o dílo
Smlouva o zhotovení věci - univerzál
Smlouva o dílo - zhotovení skříně
Podstatné překročení ceny určené odhadem
Odstoupení od smlouvy pro podstatné překročení ceny určené odhadem
Stanovy sdružení rodičů a přátel školy
Vzory stanov sdružení
Stanovy sdružení - velká škola
Stanovy sdružení - malá škola
Pracovněprávní vzory
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Okamžité zrušení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru - trestný čin
Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci
Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci
Uplatnění některých práv zaměstnance
Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené
Žádost o povolení kratší pracovní doby
Žádost o převedení na jinou práci
Oznámení zaměstnance o trvání pracovního poměru
Pracovní smlouvy
Pracovní smlouva - učitel
Pracovní smlouva - školní/školnice
Pracovní smlouva - úklidové práce
Nájem nebytových prostor
Vzor nájemní smlouvy
Sml. o nájmu nebytových prostor
Praxe studentů
Vzory
Dohoda o učební praxi
Obce
Byty a nebytové prostory
Byty
Žaloba o vyklizení bytu
Sml. o nájmu bytu na dobu neurčitou
Sml. o nájmu bytu na dobu určitou
Nebytové prostory
Sml. o nájmu nebytových prostor
Nemovitosti
Prodej nemovitosti
Sml. o převodu nemovitosti
Nájem nemovitosti
Sml. o nájmu pozemku a stavby
Darování
Darovací smlouva - občan obci
Darovací smlouva - obec občanovi
Smlouvy - různé
Vzory smluv
Darovací smlouva
Sml. o prezentaci na internetových stránkách
Odpady
Platební výměr
Plat. výměr - nezaplacení poplatku za provozování systému shromažďování a likvidace komunálních odpadů
Pohřebnictví
Vzory
Nájem hrobového místa
Byty a bytová družstva
Vlastnictví nemovitostí a bytů
Smlouvy o převodu
Kupní smlouva - převod vlastnictví k nemovitosti
Kupní smlouva – převod spoluvlastnického podílu k nemovitosti
Návrh na vklad do kat. nem. - převod spoluvlastnického podílu k nemovitosti
Kupní smlouva – převod vlastnictví k bytu
Návrh na vklad do kat. nem. - převod vlastnictví k bytu (z kupní sml.)
Kupní smlouva – převod spoluvlastnického podílu k bytu
Návrh na vklad do kat. nem. - převod vlastnictví k nemovitosti (z kupní sml.)
Darovací smlouva - převod vlastnictví k bytu
Návrh na vklad do kat. nem . - převod vlastnictví k bytu (z darovací smlouvy)
Darovací smlouva - převod spoluvlastnického podílu k bytu
Návrh na vklad do kat. nem. - převod spoluvlastnického podílu k bytu
Smlouva o převodu vlastnictví k bytu z bytového družstva na nájemce
Smlouva o převodu vlastnictví k nebytovému prostoru z bytového družstva na člena družstva
Návrh na vklad vlast. práva - převod vlastnictví k bytu z byt. družstva na člena
Vypořádání spoluvlastnictví
Dohoda spoluvlastníků budovy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově
Žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově
Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k bytu
Vypořádání společného jmění manželů
Dohoda o zrušení a vypořádání společného jmění manželů k budově
Žaloba na zrušení a vypořádání společného jmění manželů k bytu
Ostatní vzory dokumentů
Prohlášení vlastníka budovy - § 4 ZVB
Smlouva o výstavbě
Dohoda o změně vlastnictví jednotek na podílové spoluvlastnictví budovy
Vzory
Vzory písemností
Svolání první schůze shromáždění vlastníků jednotek
Stanovy společenství vlastníků jednotek
Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek
Nájemní vztahy k bytu
Vznik nájmu a podnájmu
Nájemní smlouva k bytu
Podnájemní smlouva k bytu
Podnájemní smlouva k části bytu
Souhlas pronajímatele s podnájmem
Dohoda o vzniku společného nájmu bytu
Zánik nájmu a podnájmu
Výpověďpronajímatele bez přivolení soudu (důvody na straně nájemce)
Dohoda o skončení nájmu s dohodou o narovnání
Dohoda o zániku nájmu bytu
Výpověď ze strany pronajímatele s přivolením soudu (důvody na straně pronajímatele)
Výpověď nájmu bytu ze strany nájemce
Žaloba o přivolení k výpovědi nájmu bytu ze strany pronajímatele
Návrh na zrušení společného nájmu bytu
Výměna bytů
Dohoda o výměně bytu
Souhlas pronajímatele s dohodou o výměně bytu
Žaloba o splnění dohody o výměně bytu
Odstoupení od dohody o výměně bytu
Žaloba o náhradu škody z nesplnění dohody o výměně bytu
Byt po rozvodu
Dohoda rozvedených manželů o nájmu bytu
Návrh rozvedeného manžela na zrušení společného nájmu bytu
Návrh rozvedeného manžela na zrušení společného nájmu družstevního bytu
Ostatní vzory dokumentů
Uplatnění práva na náhradu účelně vynaložených nákladů na
Návrh na rozhodnutí o sporných právech a povinnostech společných nájemců
Žaloba o určení práva nájmu k bytu (přechod nájmu) I
Žaloba o určení práva nájmu k bytu (přechod nájmu) II
Žaloba o určení neplatnosti nájemní smlouvy
Žaloba o náhradu stěhovacích a dalších nákladů
Žaloba o náhradu rozdílu ve výši nájemného
Výzva nájemce k odstranění vad bránícím řádnému užívání bytu
Oznámení odstranění závady v bytě, náhrada nákladů
Uplatnění práva nájemce na náhradu účelně vynaložených nákladů
Žaloba nájemce na náhradu účelně vynaložených nákladů
Oznámení potřeby oprav pronajímateli
Souhlas pronajímatele se stavebními úpravami bytu
Uplatnění práva na úhradu nákladů na zhodnocení bytu
Žaloba na zaplacení nájemného a úhrad plnění poskytovaných s nájmem bytu
Uplatnění přiměřené slevy z nájemného
Uplatnění přiměřené slevy z úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu
Oznámení pronajímatele o nutnosti zpřístupnění bytu
Bytová družstva
Založení a zrušení družstva
Zápis z ustavující schůze družstva
Stanovy bytového družstva
Stanovy malého bytového družstva
Usnesení členské schůze družstva - likvidace
Návrh člena na zrušení družstva soudem
Vznik a převod členství
Přihláška do bytového družstva
Smlouva o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu
Dohoda o zániku členství v družstvu
Oznámení o vystoupení člena z družstva
Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena z družstva
Žaloba o určení neplatnosti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena
Smlouva o převodu členských práv a povinností - překlenovací úvěr
Ostatní vzory dokumentů
Žádost dědice o členství v družstvu
Žaloba o zaplacení vypořádacího podílu
Zápis z jednání členské schůze
Žaloba člena o určení neplatnosti usnesení členské schůze
Žaloba člena družstva o náhradu škody proti členovi orgánu družstva
Ostatní vzory
Vzory
Dohoda o zániku nájmu bytu
Stavebnictví
Vzory
Vzory
Smlouva o dílo - subdodávky stavebních prací
Reklamace subdodávek stavebních prací
Žaloba - uplatnění nároků z odpovědnosti za vady subdodávky
Smlouva o dílo - stavba RD (podle obč. zák.)
Reklamace vad stavby (podle obč. zák.)
Smlouva o dílo - výstavba haly (podle obch. zák.)
Reklamace vad stavby (podle obch. zák.)
Smlouva o dílo - zhotovení projektové dokumentace
Smlouva o výkonu stavebního dozoru
Odstoupení od smlouvy (podle obch. zák.)
Stavební řízení
Vzory podání
Návrh na vyvlastnění vlastnického práva
Návrh na vyvlastnění - zřízení věcného břemene
Návrh na vydání územního opatření o stavební uzávěře
Návrh na změnu územního rozhodnutí
Ohlášení stavebních úprav
Ohlášení jednoduché stavby
Žádost o povolení terénních úprav
Ohlášení udržovacích prací
Žádost o stavební povolení - komerční novostavba
Návrh na zřízení věcného břemene podle § 24 odst. 4 z. č. 458/2000
Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby
Žádost o dodatečné povolení stavby a o povolení k jejímu užívání
Žádost o dodatečné povolení stavby
Žádost o vrácení správního poplatku
Žádost o povolení prozatimního užívání stavby ke zkušebnímu provozu
Ohlášení reklamního zařízení
Žádost o povolení změny stavby před dokončením
Žádost o povolení k odstranění stavby
Žádost o povolení k předčasnému užívání stavby
Návrh na vydání rozhodnutí o změně v užívání stavby
Prohlášení spoluvlastníka a plná moc pro stavební řízení
Žádost o prodloužení platnosti územního rozh. o umístění stavby
Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení
Žádost o povolení stavebních úprav
Žádost o povolení vyjimky z vyhlášky č. 137/1998
Odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt
Námitky účastníka stavebního řízení
Doplnění návrhu na vydání územního rozhodnutí
Doplnění údajů k ohlášení stavby
Návrh na uzavření dohody o námitce
Odvolání proti rozhodnutí o zastavení stavebního řízení
Ohlášení odstraňování drobné/jednoduché stavby
Žádost o vydání stavebního povolení RD
Řízení zahájeno po 1.1.2007
Oznámení o zahájení řízení o přestupku a předvolání k ústnímu jednání
Rozhodnutí o nařízení zabezpečovacích prací
Rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt
Rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání (části) stavby
Rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek
Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby
Řízení zahájeno před 1.1.2006
Kolaudační rozhodnutí na stavbu rodinného domu
Rozhodnutí o nařízení odstranění nepovolené stavby
Rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby
Rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek
Rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt
Vyvlastňovací řízení
Výzva k doplnění návrhu na vyvlastnění a přerušení řízení
Rozhodnutí o vyvlastnění vlastnického práva
Rozhodnutí o omezení vlastnického práva (zřízení věcného břemene)
Vzory formulářů
Žádost o vydání územního rozhodnutí - umístění/změna stavby/změna vlivu stavby na využití území
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků
Ostatní vzory
Vzory
Návrh na změnu územního rozhodnutí
Finanční úřad
Správa daní a poplatků
Vzory podání
Oznámení o zrušení stálé provozovny (§ 33 odst. 3 ZSDP)
Oznámení o obnovení živnosti (§ 33 ZSDP)
Oznámení o změnách v registraci (§ 33 ZSDP)
Žádost o podání vysvětlení (§ 51 odst. 1 ZSDP)
Stížnost na plátce daně (§ 51 odst. 3 ZSDP)
Oznámení o odvolání plné moci
Oznámení o přerušení živnosti
Plná moc k přebírání písemností
Plná moc k přebírání písemností - omezená časově
Plná moc k zastupování v daň. řízení
Návrh na delegaci místní příslušnosti
Žádost o prodloužení lhůty k předložení důkazů
Žádost o vrácení DPH u zakoupeného automobilu
Oznámení o ukončení činnosti
Oznámení o zástupci pro doručování
Oznámení o započetí výkonu činnosti
Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání
Žádost o souhlas s výmazem z obchodního rejstříku
Žádost o vystavení potvrzení pro živnostenský úřad
Uplatnění nároku na náhradu nákladů daňového řízení
Odepření výpovědi
Oznámení o provedených úhradách (§ 34 odst. 5 ZSDP)
Oznámení o změnách v registraci (§ 33 odst. 7 ZSDP).
Oznámení o zřízení stálé provozovny (§ 33 odst. 3 ZSDP)
Reklamace proti způsobu použití přeplatku na dani
Žádosto o nahlédnutí do spisu
Žádost o povolení zaplacení daně ve splátkách
Žádost o připuštění tlumočníka
Žádost o vrácení přeplatku na dani
Žádost o vydání náhradního osvědčení o registraci
Odstranění nejasnosti v podání
Uplatnění nároků na náhradu hotových výdajů svědka
Žádost o přiměřenou zálohu (§ 30 ZSDP)
Návrh na stanovení daně dohodou (§ 31 odst. 7 ZSDP)
Návrh na přizvání svědka
Námitka proti exekučnímu příkazu (§ 73 odst. 8 ZSDP)
Omluva neúčasti v daňovém řízení
Upozornění na vady rozhodnutí (§ 50 odst. 7 ZSDP)
Odepření výpovědi svědka (§ 8 ZSDP)
Potvrzení podání učiněného faxem (§ 21 odst. 5 ZSDP)
Prominutí daně
Prominutí daně z převodu nemovitostí
Prominutí daně darovací
Opravné prostředky
Odvolání ručitele proti výzvě k platební povinnosti (§ 57 odst. 5 ZSDP)
Odvolání proti rozhodnutí o náhradě nákladů daňového řízení (§ 30 odst. 5 ZSDP)
Odvolání proti nesouhlasu s výmazem společnosti z obchodního rejstříku (§ 35 odst. 3 ZSDP)
Odvolání proti platebnímu výměru na daňové penále
Reklamace (§ 53 ZSDP)
Odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení (§ 27 odst. 2 ZSDP)
Oznámení o zpětvzetí odvolání (§ 48 odst. 8 ZSDP)
Odvolání proti rozhodnutí o žádosti o vrácení přeplatku (§ 64 odst. 4 ZSDP)
Vzdání se práva odvolání
Vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí o registraci k dani
Odvolání proti platebnímu výměru
Reklamace - nedoručení platebního výměru
Odvolání proti rozhodnutí správce daně o nepřipuštění zástupce k daňovému řízení
Odvolání proti zajišťovacímu příkazu
Odvolání proti rozhodnutí o uplatnění zástavního práva
Vzory
Podání dodatečného daňového přiznání na nižší základ daně
Plná moc pro zpracování a podání daňového přiznání advokátem
Doplnění plné moci - daňový řád
Doplnění registračních údajů na výzvu správce daně
Doplnění pravdivosti daňového tvrzení
Oznámení o zrušení provozovny - daňové
Návrh na sjednání daně dohodou
Oprava vad daňového přiznání
Odvolání proti zamítnutí přizvání svědka v daňovém řízení
Odvolání proti zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku uplynutím času
Odvolání proti daňové atrakci
Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení
Sdělení důvodů pro nekonání daňové kontroly
Žádost o povolení zaplacení daně ve splátkách
Plná moc k zastupování v daňovém řízení
Vzdání se práva odvolání
Ostatní vzory
Vzory
Oznámení obnovení všech živnosti správci daně
Trestní právo
Procesní práva obviněného
Vzory žádostí
Žádost o nahlédnutí do spisu
žádost o ustanovení jiného obhájce
oznámení o zvoleném obhájci
Vzory
Vzdání se práva odporu
Procesní práva odsouzeného
Vzory
Žádost o zahlazení odsouzení cizozemským soudem
žádost o odklad výkonu trestu odnětí svobody
žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Vazba
Vzory
Slib obviněného
Odklony v trestním právu
Vzory
Návrh na převzetí záruky za chování obviněného
Vzdání se práva odporu
Poškozený
Vzory
Návrh na zajištění peněžních prostředků
Ostatní vzory
Vzory
Žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Návrh na zajištění peněžních prostředků
Vzory
Vzory
Úkony pojistníka/pojištěného
Výpověď pojištění
Oznámení pojištěného podle § 45 odst. 3 z. o pojistné smlouvě
Dohoda o zániku soukromého pojištění
Nesouhlas pojistníka se změnou výše pojistného
Oznámení pojistníka dle §39 odst.1 z. o pojistné smlouvě
Pojistná smlouva
Pojistná smlouva
Pracovněprávní
Smlouvy a dohody
Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci
Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o skončení pracovního poměru založeného dohodou o pracovní činnosti
Výpověď dohody o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru s odstupným ze zákona
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Dohoda o ukončení pracovního poměru
Kvalifikační dohoda
Kvalifikační dohoda
Kvalifikační dohoda
Pracovní smlouva
O.1.6.2.
Pracovní smlouva
Pracovní smlouva
Pracovní smlouva s pracovníkem vykonávajícím nekvalifikovanou či méně kvalifikovanou činnost
Pracovní smlouva s pracovníkem vykonávajícím nekvalifikovanou či méně kvalifikovanou činnost
Pracovní smlouva se zaměstnancem vykonávajícím kvalifikovanou činnost (tzv. modré límečky)
Pracovní smlouva se zaměstnancem vykonávajícím kvalifikovanou činnost (tzv. modré límečky)
Dodatky a přílohy
Dodatek k dohodě o pracovní činnosti užívání soukromého MT
Mzdový výměr
Popis práce
Příloha pracovní smlouvy - užívání služebního vozidla
Dodatek k pracovní smlouvě - bezpečnost práce
Dodatek k pracovní smlouvě - užívání internetu a počítače
Dodatek k pracovní smlouvě - změna pracovní doby
Dodatek k dohodě o pracovní činnosti - rozsah práce a pracovní doba
Dodatek k pracovní smlouvě - užívání internetu a počítače
Dodatek k pracovní smlouvě - změna pracovní doby
Smlouva o půjčce - zaměstnanecká - splátky + zajištění směnkou
Vzor
Manažerská smlouva
Vzor smlouvy
Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů
Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů
Potvrzení o převzetí svěřených předmětů
Vzory
Manažerská smlouva
Přijetí písemného návrhu pracovní smlouvy
Konkureční doložka
Dohoda o přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa
Dohoda o termínu výplaty odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu nevyplacení části mzdy
Dohoda o zaplacení mzdy naturálním plněním
Dohoda o pracovní pohotovosti
Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce
Dohoda o skončení pracovního poměru
Konkurenční doložka
Dodatek k pracovní smlouvě o bezpečnosti práce
Zaměstnanec
Neplatnost výpovědi z pracovního poměru, trvání na dalším zaměstnávání
Neplatnost výpovědi z pracovního poměru, trvání na dalším zaměstnávání
Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru
Neplatnost výpovědi z pracovního poměru, trvání na dalším zaměstnávání
Odvolání z funkce
Odvolání z funkce
Okamžité zrušení pracovního poměru dle § 56 odst. 1 písm. a)
Okamžité zrušení pracovního poměru dle § 56 odst. 1 písm. a)
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Oznámení o skončení pracovního poměru ve zkušební době
Oznámení o skončení pracovního poměru ve zkušební době
Oznámení zaměstnance o trvání pracovního poměru
Oznámení zaměstnance o trvání pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru
Výpověď zaměstnance z pracovního poměru
Výpověď - zdravotní důvody - zaměstnanec pozbyl způsobilost vykonávat práci
Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené
Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené
Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené
Žádost o povolení kratší pracovní doby
Žádost o povolení kratší pracovní doby
Žádost o snížení týdenní pracovní doby
Žádost o převedení na jinou práci - pracoviště
Žádost o převedení na jinou práci - pracoviště
Žádost o převedení na jinou práci
Žádost o udělení souhlasu k jiné výdělečné činnosti
Žádost o udělení souhlasu k jiné výdělečné činnosti
Žádost o udělení souhlasu k výdělečné činnosti
Žaloba o určení neplatnosti výpovědi
Žaloba o určení neplatnosti výpovědi
Okamžité zrušení pracovního poměru dle § 56 odst.1 písm. b) ZP
Okamžité zrušení pracovního poměru dle § 56 odst.1 písm. b) ZP
Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru
Vzory
Mzdový výměr
Podpisový vzor zaměstnance
Dovolání se relativní neplatnosti
Dovolání se relativní neplatnosti dané zaměstnavatelem
Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance
Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance s převzetím povinnosti závazku plnit náklady na studium zaměstnance bývalému zaměstnavateli novým zaměstnavatelem
Evidenční list srážek ze mzdy
Evidence mladistvých v pracovním poměru
Oznámení těhotné, že přidělenou práci nemůže vykonávat
Oznámení o krádeži osobních věcí zaměstnance
Oznámení o provedení kontroly nemocného zaměstnance, který nebyl zastižen
Účet konta pracovní doby
Dohoda o odpovědnosti (hmotná odpovědnost)
Odvolání výpovědi zaměstnancem
Výpověď zaměstnancem ve zkušební době
Dohoda a souhlas s vysláním na pracovní cestu těhotné ženy
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Pokyn k dočasnému přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli
Oznámení zaměstnance o trvání pracovního poměru
Žádost o povolení kratší pracovní doby
Žádost o zrušení vyslání na zahraniční pracovní cestu
Potvrzení o převzetí svěřených předmětů
Žádost o provedení doplatku mzdy
Potvrzení o převzetí předmětů zaměstnancem
Žádost o vydání pracovního posudku
Sdělení, že zaměstnankyni nenáleží mateřská dovolená
Žádost zaměstnance o uspokojení mzdových nároků
Vnitřní předpisy zaměstnavatele
Konto pracovní doby
Konto pracovní doby
Mzdový předpis
Mzdový předpis
Pracovní řád
Pracovní řád
Zaměstnavatel
Konkurenční doložka
Konkurenční doložka
Návrh na změnu dalšího pracovního zařazení
Návrh na změnu dalšího pracovního zařazení
Návrh na změnu dalšího pracovního zařazení
Odvolání z funkce
Odvolání z funkce
Okamžité zrušení pracovního poměru - zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin
Okamžité zrušení pracovního poměru - zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin
Okamžité zrušení pracovního poměru - zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
Okamžité zrušení pracovního poměru - zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu spáchání trestného činu
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem
Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem
Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti
Oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Potvrzení předešlého zaměstnavatele podle § 294 odst. 1 o.s.ř.
Potvrzení předešlého zaměstnavatele podle § 294 odst. 1 o.s.ř.
Převedení na jinou práci - proti zaměstnanci bylo zahájeno trestní řízení
Převedení na jinou práci - proti zaměstnanci bylo zahájeno trestní řízení
Převedení na jinou práci - zaměstnanci byla dána výpověď pro nedosahování uspokojivých pracovních výsledků
Převedení na jinou práci - zaměstnanci byla dána výpověď pro nedosahování uspokojivých pracovních výsledků
Výpověď - rušení zaměstnavatele (§ 52 písm. a) - malá firma
Výpověď - rušení zaměstnavatele (§ 52 písm. a) - malá firma
Upozornění na možnost ukončení prac.poměru výpovědí
Upozornění na možnost ukončení prac.poměru výpovědí
Upozornění na možnost výpovědi z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků
Upozornění na možnost výpovědi z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků
Výpověď - zdravotní důvody - zaměstnanec nesmí vykonávat práci (§ 52 písm. d)
Výpověď - zdravotní důvody - zaměstnanec nesmí vykonávat práci (§ 52 písm. d)
Výpověď - zdravotní důvody - zaměstnanec pozbyl způsobilost vykonávat práci (§52 písm. e)
Výpověď - zdravotní důvody - zaměstnanec pozbyl způsobilost vykonávat práci (§52 písm. e)
Výpověď - soustavné porušování povinností (§ 52písm. g)
Výpověď - soustavné porušování povinností (§ 52písm. g)
Výpověď z pracovního poměru zaměstnavatelem pro hrubé porušení pracovní kázně
Výpověď z důvodu nadbytečnosti zaměstnance dle § 52 písm. c)
Výpověď z důvodu nadbytečnosti zaměstnance dle § 52 písm. c)
Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z důvodu organizačních změn
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost
Výpověď z důvodu zrušení zaměstnavatele - velká firma (hromadné propouštění)
Výpověď z důvodu zrušení zaměstnavatele - velká firma (hromadné propouštění)
Výpověď z důvodu, že zaměstnanec má neuspokojivé pracovní výsledky - § 52 písm. f)
Výpověď z důvodu, že zaměstnanec má neuspokojivé pracovní výsledky - § 52 písm. f)
Výpověď pracovního poměru ze strany zaměstnavatele pro neuspokojivé pracovní výsledky
Výpověď z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnance
Pověření zaměstnance zaměstnavatelem
Pověření zaměstnance zaměstnavatelem
Vzory
Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem
Odvolání z funkce
Skončení pracovního poměru s vyhoštěným cizincem
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vytýkací dopis
Odvolání z místa vedoucího zaměstnance
Zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době
Sdělení o přerušení rodičovské dovolené
Výpověd z důvodu zrušení zaměstnavatele - velká firma
Převedení na jinou práci
Okamžité zrušení pracovního poměru - trestný čin
Konkurz na zaměstnavatele
Návrh zaměstnance na prohlášení konkursu na zaměstnavatele
Návrh zaměstnance na prohlášení konkursu na zaměstnavatele
Přihláška pohledávky zaměstnance do konkursu
Přihláška pohledávky zaměstnance do konkursu
Žádost zaměstnance o uspokojení mzdových nároků
Žádost zaměstnance o uspokojení mzdových nároků
Ostatní vzory
Vzory
Potvrzení o zaměstnání
Nařízení práce přesčas
Nařízení práce ve dnech pracovního klidu
Dohoda o převzetí svěřených předmětů
Dohoda o převedení části řádné dovolené
Dohoda o výkonu funkce táborového vedoucího
Žádost o vydání potvrzení o zaměstnání
Návrh na změnu pracovního a mzdového zařazení
Dohoda o poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci pro služební a soukromé účely
Občanský soudní řád
Ostatní vzory
Vzory
Námitka místní příslušnosti
Žádost o odročení jednání
Žaloba na vydání bezdůvodného obohacení
Návrh na zrušení registrovaného partnerství
Žaloba na úpravu styku prarodiče s nezletilým dítětem
Žádost o osvobození od soudních poplatků
Žaloba na zaplacení smluvní pokuty
Žaloba na zvýšení ceny za dílo
Žádost o pomoc soudu
Návrh na pokus o smír - § 67 a násl. o.s.ř
Odvolání dle ust. § 205 odst. 2 písm. d)
Odvolání dle ust. § 205 odst. 2 písm. a
Žaloba na odstranění vad dodáním chybějícího zboží
Návrh na předběžné opatření podle § 74 o.s.ř.
Návrh na nařízení předběžného opatření
Vzdání se práva účasti na projednání věci
Smlouvy
Ostatní vzory
Vzory
Udělení procesní plné moci
Odstoupení od smlouvy o dodávkách elektřiny při zvýšení cen
Čestné prohlášení o majetku
Oznámení a návrh na změnu příjmení
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Tiskopisy, formuláře
Ostatní vzory
Vzory
Dodatek ke smlouvě
Oznámení - náprava diskriminačního chování zaměstnavatele
Kupní smlouva-splátky
Podnájemní smlouva k bytu
Žaloba o náhradu škody při náhradní koupi
Smlouva o výpůjčce automobilu
Kupní smlouva-zrušení zástavního práva
Výzva k zaplacení dluhu z kupní smlouvy


Aktuální seznam zákonů v platném znění

Celkem - 37 zákonů

117/1995 Sb.,Zákon o státní sociální podpoře
072/1994 Sb.,Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
344/1992 Sb.,Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
265/1992 Sb.,Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
101/2000 Sb.,Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
183/2006 Sb.,Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
500/2004 Sb.,Zákon správní řád
001/1993 Sb.,Ústava České republiky
110/2006 Sb.,Zákon o životním a existenčním minimu
059/1998 Sb.,Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
048/1997 Sb.,Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
329/2011 Sb.,Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
634/1992 Sb.,Zákon o ochraně spotřebitele
262/2006 Sb.,Zákon zákoník práce
258/1995 Sb.,Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník
235/2004 Sb.,Zákon o dani z přidané hodnoty
002/1993 Sb.,Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
099/1963 Sb.,Občanský soudní řád
094/1963 Sb.,Zákon o rodině
040/1964 Sb.,Občanský zákoník
513/1991 Sb.,Obchodní zákoník
111/1998 Sb.,Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
561/2004 Sb.,Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
361/2000 Sb.,Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
563/1991 Sb.,Zákon o účetnictví
040/2009 Sb.,Zákon trestní zákoník
151/1997 Sb.,Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
586/1992 Sb.,Zákon České národní rady o daních z příjmů
116/1990 Sb.,Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor
455/1991 Sb.,Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
129/2000 Sb.,Zákon o krajích (krajské zřízení)
026/2000 Sb.,Zákon o veřejných dražbách
121/2000 Sb.,Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
585/2004 Sb.,Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
082/1998 Sb.,Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
500/2004 Sb.,Zákon správní řád
128/2000 Sb.,Zákon o obcích (obecní zřízení)


Aktuální seznam formulářů a tiskopisů

Celkem - 786 formulářů a tiskopisů

Cestovní smlouva
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení člena DR
Čestné prohlášení člena představenstva
Čestné prohlášení člena správní rady
Čestné prohlášení jednatele o bezúhonnosti
Čestné prohlášení jednatele o bezúhonnosti
Darovací smlouva
Darovací smlouva
Darovací smlouva - darování škole
Darovací smlouva - movitá věc - obecná
Darovací smlouva - nemovitost
Darovací smlouva - občan obci
Darovací smlouva - obec občanovi
Darovací smlouva - převod spoluvlastnického podílu k bytu
Darovací smlouva - převod vlastnictví k bytu
Darovací smlouva se zřízením služebnosti
Darovací smlouva se zřízením věcného břemene
Dodatek k dohodě o pracovní činnosti - rozsah práce a pracovní doba
Dodatek k dohodě o pracovní činnosti užívání soukromého MT
Dodatek k pracovní smlouvě - bezpečnost práce
Dodatek k pracovní smlouvě - užívání internetu a počítače
Dodatek k pracovní smlouvě - změna pracovní doby
Dohoda - zástavní věřitel a zástavce
Dohoda o nahrazení dosavadního závazku novým
Dohoda o narovnání
Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci
Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci
Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů
Dohoda o poskytnutí mototrového vozidla zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o prominutí dluhu
Dohoda o prorogaci
Dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce
Dohoda o převzetí dluhu
Dohoda o příspěvku na výživu a úhradu některých nákl. neprovdané matce
Dohoda o příspěvku na výživu a úhradu některých nákl. neprovdané matce
Dohoda o přistoupení k závazku
Dohoda o rozpuštění sdružení
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Dohoda o skončení nájmu nebytových prostor
Dohoda o skončení nájmu s dohodou o narovnání
Dohoda o skončení nájmu věcí movitých
Dohoda o skončení pracovního poměru založeného dohodou o pracovní činnosti
Dohoda o skončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě
Dohoda o srážkách ze mzdy
Dohoda o učební praxi
Dohoda o úhradě dluhu
Dohoda o ukončení nájmu bytu
Dohoda o ukončení účasti společníka
Dohoda o uznání a úhradě dluhu - splátky - zajištění směnkou
Dohoda o vrácení darovaných nemovitostí
Dohoda o výmazu zástavního práva
Dohoda o výměně bytu
Dohoda o vypořádání dědictví
Dohoda o vypořádání SJM
Dohoda o výživném
Dohoda o výživném mezi manželi
Dohoda o výživném rozvedeného manžela - měsíční plnění
Dohoda o vzniku společného nájmu bytu
Dohoda o zániku členství v družstvu
Dohoda o zániku nájmu bytu
Dohoda o zániku soukromého pojištění
Dohoda o započtení
Dohoda o změně vlastnictví jednotek na podílové spoluvlastnictví budovy
Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - pozemek
Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k bytu
Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k movité věci
Dohoda o zrušení a vypořádání společného jmění manželů k budově
Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance
Dohoda rozvedených manželů o nájmu bytu
Dohoda spoluvlastníků budovy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově
Doplnění návrhu na vydání územního rozhodnutí
Doplnění údajů k ohlášení stavby
Dovolání se neplatnosti části závěti
Inflační doložka
Jednostranné započtení
Jednostranný zápočet
Kolaudační rozhodnutí na stavbu rodinného domu
Komisionářská smlouva
Konkurenční doložka
Konto pracovní doby
Kupní smlouva - dva manželské páry
Kupní smlouva - garáž
Kupní smlouva - nemovitost - nezletilý
Kupní smlouva - podílové spoluvlastnictví
Kupní smlouva – převod spoluvlastnického podílu k bytu
Kupní smlouva – převod spoluvlastnického podílu k nemovitosti
Kupní smlouva - převod vlastnictví k nemovitosti
Kupní smlouva – převod vlastnictví k bytu
Kupní smlouva - soubor movitých věcí - obecná
Kupní smlouva - soubor movitých věcí - sauna
Kupní smlouva - zvíře
Kupní smlouva (předkupní právo a právo zpětné koupě).
Kupní smlouva na automobil
Kupní smlouva na movitou věc (univerzální vzor smlouvy)
Kupní smlouva na ojejtý automobil - dle Obch
Kupní smlouva na prodej movité věci (univerzální vzor smlouvy)
Kupní smlouva na základě plné moci
Kupní smlouva-právnické osoby
Kupní smlouva-předkupní právo
Kupní smlouva-s věcným břemenem
Kupní smlouva-splátky
Kupní smlouva-zajištění smluvní pokutou
Kupní smlouva-zrušení zástavního práva
Kupní smlouva-zřízení věcného břemene doživotního užívání
Kvalifikační dohoda
Kvitance o úhradě dluhu
Listina o vydědění
Listina o vydědění (neprojevuje zájem)
Listina o vydědění § 469a písm. a)
Listina o vyděďení § 469a písm. d)
Listina přítomných
Mandátní smlouva - obecná
Měnová doložka
Mzdový předpis
Mzdový výměr
Nájem hrobového místa
Nájemní smlouva k bytu
Námitka promlčení uplatněná dlužníkem vůči ručiteli - ručitel neuplatnil námitky
Námitka promlčení uplatněná dlužníkem vůči ručiteli - ručitel plnil bez vědomí dlužníka
Námitka promlčení uplatněná ručitelem
Námitka proti exekučnímu příkazu (§ 73 odst. 8 ZSDP)
Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu
Námitky účastníka stavebního řízení
Návrh člena na zrušení družstva soudem
Návrh dlužníka na konkurs
Návrh k předvolání povinného za účelem prohlášení o majetku
Návrh na delegaci místní příslušnosti
Návrh na jmenování znalcem
Návrh na koncetraci řízení
Návrh na nařízení exekuce
Návrh na nařízení předběžného opatření
Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí
Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí o výchově
Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí s návhem na předvolání povinného
Návrh na omezení způsobilosti k právním úkonům
Návrh na opravu rozsudku
Návrh na povolení oddlužení
Návrh na povolení uzavřít manželství
Návrh na převzetí záruky za chování obviněného
Návrh na přijetí peněžité částky do úschovy
Návrh na přizvání svědka
Návrh na registraci sdružení
Návrh na rozhodnutí o sporných právech a povinnostech společných nájemců
Návrh na rozvod manželství - bezdětného
Návrh na schválení dohody rodičů
Návrh na stanovení daně dohodou (§ 31 odst. 7 ZSDP)
Návrh na stanovení přípěvku neprovdané matce
Návrh na určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
Návrh na vklad - garáž
návrh na vklad - vrácení daru
Návrh na vklad - výmaz věcného břemene
Návrh na vklad do kat. nem . - převod vlastnictví k bytu (z darovací smlouvy)
Návrh na vklad do kat. nem. - převod spoluvlastnického podílu k bytu
Návrh na vklad do kat. nem. - převod spoluvlastnického podílu k nemovitosti
Návrh na vklad do kat. nem. - převod vlastnictví k bytu (z kupní sml.)
Návrh na vklad do kat. nem. - převod vlastnictví k nemovitosti (z kupní sml.)
Návrh na vklad vlast. práva - převod vlastnictví k bytu z byt. družstva na člena
Návrh na vrácení způsobilosti k právním úkonům
Návrh na vstoupení nabyvatele práv a povinností na místo dosavadního účastníka
Návrh na vydání platebního rozkazu
Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu
Návrh na vydání územního opatření o stavební uzávěře
Návrh na vyloučení společníka
Návrh na výmaz zástavního práva
Návrh na vyvlastnění - zřízení věcného břemene
Návrh na vyvlastnění vlastnického práva
Návrh na zajištění důkazů svědeckou výpovědí
Návrh na zajištění peněžních prostředků
Návrh na zápis poznámky do KN
Návrh na zápis společnosti do obch. rejstříku
Návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům
Návrh na změnu cestovní smlouvy
Návrh na změnu dalšího pracovního zařazení
Návrh na změnu územního rozhodnutí
Návrh na zrušení společného nájmu bytu
Návrh na zrušení účasti společníka v s.r.o.
Návrh na zrušení zápisu poznámkou v KN
Návrh na zřízení věcného břemene podle § 24 odst. 4 z. č. 458/2000
Návrh na zúžení společného jmění manželů
Návrh oprávněného na částečné zastavení exekuce
Návrh oprávněného na zastavení výkonu rozhodnutí
Návrh plátce mzdy na zastavení výkonu rozhodnutí dle § 290 odst. 1 o.s.ř.
Návrh povinného na odklad provedení výkonu rozhodnutí
Návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí dle ust. § 268 odst. 2 o.s.ř.
Návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí dle ust. § 268 odst. 3 o.s.ř.
Návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí dle ust. § 290 odst. 2 o.s.ř.
Návrh rozvedeného manžela na zrušení společného nájmu bytu
Návrh rozvedeného manžela na zrušení společného nájmu družstevního bytu
Návrh účastníků na přerušení řízení
Návrh věřitele na určení doby plnění
Návrh zaměstnance na prohlášení konkursu na zaměstnavatele
Návrh žalobce na vydání rozsudku pro uznání
Návrh žalovaného na doplnění rozsudku
Návrh žalovaného na zrušení rozsudku pro zmeškání
Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru
Neplatnost výpovědi z pracovního poměru, trvání na dalším zaměstnávání
Nesouhlas pojistníka se změnou výše pojistného
Nesouhlas s vynaložením nepředvídaných nákladů
Nesouhlas se svěřením věci třetí osobě
Nesporný rozvod - návrh
Nevhodné chování nájemce – upomínka + pohrůžka výpovědí z nájmu (např. rušení klidu, poškozování bytu a společných prostor v domě apod.),
Nezaplacení nájemného – upomínka + pohrůžka výpovědí z nájmu
O.1.6.2.
Obecná kupní smlouva
Odepření splnění závazku + poskytnutí dodatečné lhůty
Odepření výpovědi
Odepření výpovědi svědka
Odepření výpovědi svědka (§ 8 ZSDP)
Odpor proti platebnímu rozkazu
Odstoupení objednatele od smlouvy o dílo - skryté překážky
Odstoupení od cestovní smlouvy s uplatněním práva na jiný zájezd
Odstoupení od dohody o výměně bytu
Odstoupení od kupní smlouvy pro neodstranění vad prodávajícím
Odstoupení od kupní smlouvy pro právní vady zboží
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku
Odstoupení od sml. o fin. službách uzavřené na dálku
Odstoupení od sml. o už. budovy na urč. časový úsek 63-1 c)
Odstoupení od sml. o už. budovy na urč.čas.úsek § 63-1 písm.d)
Odstoupení od smlouvy - nesplnění smlouvy ani v dodatečné lhůtě
Odstoupení od smlouvy - zmaření účelu smlouvy
Odstoupení od smlouvy (podle obch. zák.)
Odstoupení od smlouvy o dílo - postup v rozporu se smlouvou
Odstoupení od smlouvy o koupi najaté věci - movitá věc
Odstoupení od smlouvy o koupi najaté věci - nemovitost
Odstoupení od smlouvy o penzijním připojištění uzavřené na dálku
Odstoupení od smlouvy o prodeji podniku - nemovitost
Odstoupení od smlouvy o prodeji podniku - nezpůsobilost k provozu neodstranění vad
Odstoupení od smlouvy o prodeji podniku - nezpůsobilost k provozu neodstranitelné vady
Odstoupení od smlouvy o úvěru - nedoplnění zajištění úvěru v přiměřené lhůtě
Odstoupení od smlouvy o úvěru - nemožnost použití úvěru ke smluvnenému účelu
Odstoupení od smlouvy o úvěru - použití úvěru k jinému než smluvenému účelu
Odstoupení od smlouvy o úvěru - prodlení dlužníka
Odstoupení od smlouvy o už. budovy na urč. čas. úsek § 63-1 písm.a)
Odstoupení od smlouvy pro neinformovanost
Odstoupení od smlouvy pro podstatné překročení ceny určené odhadem
Odstoupení od smlouvy pro podstatné překročení ceny určené odhadem
Odstoupení opatrovatele od smlouvy o uložení věci
Odstoupení skladovatele od smlouvy o skladování - dlužné skladné
Odstoupení skladovatele od smlouvy o skladování - hrozící škoda na zboží
Odstoupení skladovatele od smlouvy o skladování - nebezpečná povaha zboží
Odstoupení skladovatele od smlouvy o skladování - nevyzvednutí zboží (doba neurčitá)
Odstoupení skladovatele od smlouvy o skladování - nevyzvednutí zboží (doba určitá)
Odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo - skryté překážky
Odstranění nejasnosti v podání
Odvolání (alografní) závěti
Odvolání (holografní) závěti
Odvolání dle ust. § 205 odst. 2 písm. d)
Odvolání plné moci advokátovi
Odvolání proti nesouhlasu s výmazem společnosti z obchodního rejstříku (§ 35 odst. 3 ZSDP)
Odvolání proti platebnímu výměru
Odvolání proti platebnímu výměru na daňové penále
Odvolání proti rozhodnutí KN o zastavení řízení
Odvolání proti rozhodnutí o náhradě nákladů daňového řízení (§ 30 odst. 5 ZSDP)
Odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt
Odvolání proti rozhodnutí o uplatnění zástavního práva
Odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení (§ 27 odst. 2 ZSDP)
Odvolání proti rozhodnutí o zastavení stavebního řízení
Odvolání proti rozhodnutí o žádosti o vrácení přeplatku (§ 64 odst. 4 ZSDP)
Odvolání proti rozhodnutí správce daně o nepřipuštění zástupce k daňovému řízení
Odvolání proti usnesení o nařízení exekuce
Odvolání proti usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí
Odvolání proti usnesení o odkladu provedení výkonu rozhodnutí
Odvolání proti usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí
Odvolání proti zajišťovacímu příkazu
Odvolání ručitele proti výzvě k platební povinnosti (§ 57 odst. 5 ZSDP)
Odvolání souhlasu oprávněného s nižšími srážkami
Odvolání z funkce
Odvolání z funkce
Ohlášení jednoduché stavby
Ohlášení jednoduché stavby
Ohlášení odstraňování drobné/jednoduché stavby
Ohlášení reklamního zařízení
Ohlášení stavebních úprav
Ohlášení udržovacích prací
Okamžité zrušení pracovního poměru - trestný čin
Okamžité zrušení pracovního poměru - zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin
Okamžité zrušení pracovního poměru - zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
Okamžité zrušení pracovního poměru dle § 56 odst. 1 písm. a)
Okamžité zrušení pracovního poměru dle § 56 odst.1 písm. b) ZP
Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem
Omluva neúčasti v daňovém řízení
Ostatní vzory
Osvědčení zakladatelů
Oznámení dlužníkovi
Oznámení jednatele o odstoupení z funkce
Oznámení kupujícího o přijetí většího množství zboží
Oznámení kupujícího věřiteli o přechodu závazků
Oznámení nájemce dlužníkovi o přechodu závazků
Oznámení o dohodě oprávněného a povinného o nižší částce srážek
Oznámení o nutnosti překročit cenu určenou odhadem
Oznámení o obnovení živnosti (§ 33 ZSDP)
Oznámení o odvolání plné moci
Oznámení o prodeji zboží po odstoupení od smlouvy - doba neurčitá
Oznámení o prodeji zboží po odstoupení od smlouvy - doba určitá
Oznámení o provedených úhradách (§ 34 odst. 5 ZSDP)
Oznámení o přerušení živnosti
Oznámení o skončení pracovního poměru - o novém pracovním poměru
Oznámení o skončení pracovního poměru ve zkušební době
Oznámení o ukončení činnosti
Oznámení o vystoupení člena z družstva
Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby
Oznámení o zahájení řízení o přestupku a předvolání k ústnímu jednání
Oznámení o započetí výkonu činnosti
Oznámení o zásahu osoby do pokojného stavu + výzva obecnímu úřadu k přijetí opatření (ochrana pokojného stavu, § 5 občanského zákoníku)
Oznámení o zástupci pro doručování
Oznámení o změnách v registraci (§ 33 odst. 7 ZSDP).
Oznámení o změnách v registraci (§ 33 ZSDP)
Oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Oznámení o zrušení stálé provozovny (§ 33 odst. 3 ZSDP)
Oznámení o zřízení stálé provozovny (§ 33 odst. 3 ZSDP)
oznámení o zvoleném obhájci
Oznámení odstranění závady v bytě, náhrada nákladů
Oznámení opatrovatele o odchýlení se od smlouvy
Oznámení oprávněného o vůli koupit najatou věc - po skončení nájmu
Oznámení oprávněného o vůli koupit najatou věc - před skončením nájmu
Oznámení plátce mzdy o skončení pracovního poměru povinného
Oznámení pojistníka dle §39 odst.1 z. o pojistné smlouvě
Oznámení pojištěného podle § 45 odst. 3 z. o pojistné smlouvě
Oznámení postoupení pohledávky ručiteli
Oznámení potřeby oprav pronajímateli
Oznámení prodávajícího dlužníkovi o přechodu pohledávek
Oznámení pronajímatele dlužníkovi o přechodu pohledávek
Oznámení pronajímatele o nutnosti zpřístupnění bytu
Oznámení ručitele dlužníkovi o uplatnění plnění pohledávky z titulu ručení
Oznámení vad a poskytnutuí dodatečné lhůty k jejich odstranění
Oznámení věřitele o trvání na plnění ze smlouvy
Oznámení zaměstnance o trvání pracovního poměru
Oznámení zaměstnance o trvání pracovního poměru
Oznámení zaměstnance o trvání pracovního poměru
Písemné oznámení o změně účastníka zájezdu
Písemné potvrzení při převzetí objednávky na opravu tiskárny (toto potvrzení je opravna povinna vydat pokaždé, když nedojde k opravě nebo úpravě věci na počkání, objednatel – zákazník by měl takové potvrzení vždy vyžadovat)
Písemné prohlášení povinného za účelem výplaty mezd
Plat. výměr - nezaplacení poplatku za provozování systému shromažďování a likvidace komunálních odpadů
Plná moc – registr vozidel
Plná moc k přebírání písemností
Plná moc k přebírání písemností - omezená časově
Plná moc k převzetí usnesení
Plná moc k vyřízení živností
Plná moc k založení společnosti
Plná moc k zastupování na VH
Plná moc pro zápis do rejstříku
Poddlužnická žaloba § 292
Poddlužnická žaloba § 296-1
Poddlužnická žaloba § 315
Poddlužnická žaloba §311
Podnájemní smlouva k části bytu
Podpisový vzor
Podpisový vzor člena představenstva
Podpisový vzor člena správní rady
Podpisový vzor jednatele společnosti
Podpisový vzor vedoucího
Pojistná smlouva
Popis práce
Poskytnutí dodatečné lhůty po odstoupení od smlouvy - doba neurčitá
Poskytnutí dodatečné lhůty po odstoupení od smlouvy - doba určitá
Poskytnutí přiměřené lhůty a upozornění na možnost odstoupení - nemovitost
Poskytnutí přiměřené lhůty pro odstranění vad zboží
Potvrzení o převzetí svěřených předmětů
Potvrzení o převzetí věcí ke skladování
Potvrzení o splnění závazku
Potvrzení o zaplacení splátky kupní ceny automobilu
Potvrzení podání učiněného faxem (§ 21 odst. 5 ZSDP)
Potvrzení předešlého zaměstnavatele podle § 294 odst. 1 o.s.ř.
Poukázka
Pověření zaměstnance zaměstnavatelem
Pozvánka na valnou hromadu
Pracovní řád
Pracovní smlouva
Pracovní smlouva - školní/školnice
Pracovní smlouva - učitel
Pracovní smlouva - úklidové práce
Pracovní smlouva s pracovníkem vykonávajícím nekvalifikovanou či méně kvalifikovanou činnost
Pracovní smlouva se zaměstnancem vykonávajícím kvalifikovanou činnost (tzv. modré límečky)
Prohlášení o přijetí obvyklé ceny zástavy
Prohlášení o vzdání se zástavního práva
Prohlášení o vzdání se zástavního práva věřitelem
Prohlášení odpovědného zástupce
Prohlášení prodávajícího o poskytnutí záruky
Prohlášení prokuristy o podepisování
Prohlášení ručitele
Prohlášení spoluvlastníka a plná moc pro stavební řízení
Prohlášení správce vkladu
Prohlášení správce vkladů
Prohlášení vlastníka budovy - § 4 ZVB
Prominutí daně darovací
Prominutí daně z převodu nemovitostí
Protokol o předání a převzetí nemovitosti
Předávací protokol ke smlouvě na ojetý automobil
Předmanželská smlouva
Převedení na jinou práci - proti zaměstnanci bylo zahájeno trestní řízení
Převedení na jinou práci - zaměstnanci byla dána výpověď pro nedosahování uspokojivých pracovních výsledků
Přihláška do bytového družstva
Přihláška pohledávky 336f
Přihláška pohledávky věřitele §338s
Přihláška pohledávky zaměstnance do konkursu
Příkazní smlouva
Příloha ke kupní smlouvě na saunu - Směnečné prohlášení
Příloha pracovní smlouvy - užívání služebního vozidla
Rámcová kupní smlouva
Reklamace - nedoručení platebního výměru
Reklamace (§ 53 ZSDP)
Reklamace proti způsobu použití přeplatku na dani
Reklamace skrytých vad
Reklamace subdodávek stavebních prací
Reklamace vad stavby (podle obč. zák.)
Reklamace vad stavby (podle obch. zák.)
Rozhodčí doložka
Rozhodnutí jediného společníka - odvolání a jmenování jednatele
Rozhodnutí jediného společníka - převod obchodního podílu
Rozhodnutí jediného společníka - schválení účetní závěrky
Rozhodnutí o nařízení odstranění nepovolené stavby
Rozhodnutí o nařízení zabezpečovacích prací
Rozhodnutí o omezení vlastnického práva (zřízení věcného břemene)
Rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby
Rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání (části) stavby
Rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek
Rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek
Rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt
Rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt
Rozhodnutí o vyvlastnění vlastnického práva
Rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu
Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena z družstva
Sdělení povinného o plátci mzdy na dotaz soudu
Sdělení věřitele ručiteli o výši zajištěné pohledávky
Seznam majetku a závazků
Skladištní list
Slib obviněného
Směnečné prohlášení
Směnečné prohlášení - dohoda o uznání a úhradě dluhu
Směnka cizí splatná při předložení
Směnka cizí splatná v určitý čas po datu vystavení
Směnka cizí splatná v určitý čas po předložení
Směnka cizí splatná v určitý den
Směnná smlouva
Sml. o nájmu bytu na dobu neurčitou
Sml. o nájmu bytu na dobu určitou
Sml. o nájmu nebytových prostor
Sml. o nájmu nebytových prostor
Sml. o nájmu pozemku a stavby
Sml. o prezentaci na internetových stránkách
Sml. o převodu listinných akcií na jméno
Sml. o převodu nemovitosti
Smlouva nájmu bytu na dobu neurčitou
Smlouva o běžném účtu
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - byt
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - byt - obecná
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - kupní cena z úvěru
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - nemovitosti - obecná
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - nemovitosti s věcným břemenem
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - právo nemovitosti užívat
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - předkupní právo
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - zajištění smluvní pokutou
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - záloha z překlenovacího úvěru
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - zástavní právo
Smlouva o budoucí smlouvě o převodu obchodního podílu - bezúplatný převod
Smlouva o budoucí smlouvě o převodu obchodního podílu - úplatný převod
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - inženýrské sítě
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - právo doživotního užívání nemovitostí
Smlouva o dílo - obecná
Smlouva o dílo - stavba RD (podle obč. zák.)
Smlouva o dílo - subdodávky stavebních prací
Smlouva o dílo - výstavba haly (podle obch. zák.)
Smlouva o dílo - zhotovení projektové dokumentace
Smlouva o dílo - zhotovení skříně
Smlouva o kontrolní činnosti
Smlouva o koupi najaté nemovitosti
Smlouva o koupi najaté věci
Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou
Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Smlouva o nájmu nebytových prostor
Smlouva o nájmu nemovistosti
Smlouva o nájmu podniku
Smlouva o obchodním zastoupení
Smlouva o obstarání prodeje věci
Smlouva o obstarání prodeje věci (poskytnutí věci do „komise“ za účelem jejího prodeje)
Smlouva o obstarání věci
Smlouva o podnájmu bytu
Smlouva o podnájmu nebytových prostor
Smlouva o podnájmu nemovitostí
Smlouva o právních službách - paušální
Smlouva o prodeji podniku
Smlouva o provedení auditu
Smlouva o provozu dopravního prostředku
Smlouva o předkupním právu
Smlouva o přepravě
Smlouva o přepravě nákladu
Smlouva o převodu celého obch. podílu na třetí osobu
Smlouva o převodu části obch. podílu na dosavadního společníka
Smlouva o převodu části obch. podílu na třetí osobu
Smlouva o převodu členských práv a povinností - překlenovací úvěr
Smlouva o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu
Smlouva o převodu listinných akcií
Smlouva o převodu pozemku a stavby
Smlouva o převodu vlastnictví k bytu z bytového družstva na nájemce
Smlouva o půjčce
Smlouva o půjčce - bezúročná
Smlouva o půjčce - splátky
Smlouva o rezervaci nemovitosti
Smlouva o rozšíření SJM
Smlouva o sdružení fyzických osob
Smlouva o skladování
Smlouva o smlouvě budoucí - nájemní
Smlouva o tichém společenství
Smlouva o ubytování
Smlouva o uložení věcí
Smlouva o úschově
Smlouva o utajení
Smlouva o úvěru
Smlouva o úvěru - účelově vázaný úvěr
Smlouva o úvěru - účelově vázaný úvěr
Smlouva o vedení účetnictví
Smlouva o vedení účetnictví
Smlouva o vkladovém účtu
Smlouva o výkonu funkce
Smlouva o výkonu funkce jednatele
Smlouva o výkonu stavebního dozoru
Smlouva o výpůjčce
Smlouva o výstavbě
Smlouva o zajištění části závazku ručením
Smlouva o zajištění závazku - více ručitelů
Smlouva o zajištění závazku ručením
Smlouva o zániku věcného břemene
Smlouva o zhotovení movité věci (univerzální vzor smlouvy)
Smlouva o zhotovení nábytku na míru
Smlouva o zhotovení věci - univerzál
Smlouva o zhotovení věci (obecný vzor)
Smlouva o zprosředkování nájmu nemovitosti
Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitosti
Smlouva o zřízení nadace
Smlouva o zřízení věcného břemene - doživotní užívání bytu
Smlouva o zřízení věcného břemene - plynová přípojka
Smlouva o zřízení věcného břemene – právo cesty přes cizí pozemek
Smlouva o zřízení zástavního práva k bytu
Smlouva o zúžení SJM
Smlouva zasílatelská
Smlouvy platné do 31.12.2013
Souhlas druhého manžela - koupě
Souhlas druhého manžela - prodej
Souhlas pronajímatele s dohodou o výměně bytu
Souhlas pronajímatele s podnájmem
Souhlas pronajímatele se stavebními úpravami bytu
Souhlas se svěřením věci třetí osobě
Souhlas vlastníka (pronajímatele) s podnájmem
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla
Souhlas znalce - fyzické osoby
Souhlas znalce - právnické osoby
Společenská smlouva – společnost s ručením omezeným
Společenská smlouva v.o.s.
Stanovení dodatečné lhůty - přechod vl. práva - nemovitost
Stanovení dodatečné lhůty - přechod vlastnického práva - movitá věc
Stanovení dodatečné lhůty k převzetí věci
Stanovení dodatečné lhůty pro vyzvednutí zboží - doba neurčitá
Stanovení dodatečné lhůty pro vyzvednutí zboží - doba určitá
Stanovy
Stanovy bytového družstva
Stanovy malého bytového družstva
Stanovy občanského sdružení
Stanovy sdružení - malá škola
Stanovy společenství vlastníků jednotek
Stížnost na plátce daně (§ 51 odst. 3 ZSDP)
Svolání první schůze shromáždění vlastníků jednotek
Udělení souhlasu s vynaložením nepředvídaných nákladů
Uplatnění nároku na dodání chybějícího zboží
Uplatnění nároku na dodání náhradního zboží
Uplatnění nároků na náhradu hotových výdajů svědka
Uplatnění nároku na náhradu nákladů daňového řízení
Uplatnění nároku na náhradu škody při náhradní koupi
Uplatnění nároku na náhradu škody při náhradním prodeji
Uplatnění nároku na opravu zboží
Uplatnění nároku na poskytnutí peněžních prostředků
Uplatnění nároku na slevu z ceny - dodání menšího množství zboží
Uplatnění nároku na slevu z kupní ceny - podstatné porušení smlouvy
Uplatnění nároku na slevu z kupní ceny pro vady
Uplatnění nároku na svědečné a náhradu hotových výdajů
Uplatnění nároků z vad zboží
Uplatnění opce
Uplatnění práva na bezplatné nabytí vlastnictví k pronajaté věci
Uplatnění práva na bezplatné odstranění vady
Uplatnění práva na náhradu škody způsobené na odložené věci
Uplatnění práva na náhradu účelně vynaložených nákladů na
Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného
Uplatnění práva na slevu z ceny zboží
Uplatnění práva na výměnu věci
Uplatnění práva na úhradu nákladů na zhodnocení bytu
Uplatnění práva nájemce na náhradu účelně vynaložených nákladů
Uplatnění práva zákazníka na rozdíl v ceně
Uplatnění přiměřené slevy z nájemného
Uplatnění přiměřené slevy z úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu
Uplatnění slevy z kupní ceny podniku
Uplatnění zadržovacího práva
Upozornění na možnost ukončení prac.poměru výpovědí
Upozornění na možnost výpovědi z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků
Upozornění na vady rozhodnutí (§ 50 odst. 7 ZSDP)
Upozornění spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy
Usnesení členské schůze družstva - likvidace
Uznání dluhu
Uznání závazku
Uznání závazku + dohoda o splátkách
Vylučovací žaloba
Vymezení bytových jednotek
Výminek - darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene
Výpověď - rušení zaměstnavatele (§ 52 písm. a) - malá firma
Výpověď - soustavné porušování povinností (§ 52písm. g)
Výpověď - zdravotní důvody - zaměstnanec nesmí vykonávat práci (§ 52 písm. d)
Výpověď - zdravotní důvody - zaměstnanec pozbyl způsobilost vykonávat práci (§52 písm. e)
Výpověď dohody o pracovní činnosti
Výpověď nájmu bytu ze strany nájemce
Výpověď pojištění
Výpověď skladovatele smlouvy o skladování
Výpověď smlouvy o nájmu podniku
Výpověď smlouvy o úvěru dlužníkem
Výpověď smlouvy o úvěru věřitelem
Výpověď z důvodu nadbytečnosti zaměstnance dle § 52 písm. c)
Výpověď z důvodu zrušení zaměstnavatele - velká firma (hromadné propouštění)
Výpověď z důvodu, že zaměstnanec má neuspokojivé pracovní výsledky - § 52 písm. f)
Výpověď z pracovního poměru
Výpověď ze strany pronajímatele s přivolením soudu (důvody na straně pronajímatele)
Výpověďpronajímatele bez přivolení soudu (důvody na straně nájemce)
Vystoupení ze sdružení
Vyúčtování smluvní pokuty s výzvou k uhrazení
Výzva k doplnění návrhu na vyvlastnění a přerušení řízení
Výzva k doplnění zajištění úvěru
Výzva k úhradě nutné vynaložených nákladů
Výzva k úhradě pohledávek
Výzva k úhradě pohledávek - v zastoupení advokáta
Výzva k vrácení
Výzva k vrácení ceny zájezdu v případě odstoupení zákazníka od cestovní smlouvy
Výzva k vydání bezdůvodného obohacení
Výzva k zaplacení dluhu
Výzva ke splacení vkladu společníka
Výzva ke splnění povinnosti z kupní smlouvy
Výzva nájemce k odstranění vad bránícím řádnému užívání bytu
Výzva opatrovatele k převzetí uložené věci
Výzva opatrovatele k převzetí uložené věci - lhůta pro uložení nebyla sjednána
Výzva uložitele k vydání věci - lhůta uložení nebyla smluvena
Výzva věřitele dlužníkovi k plnění pohledávky zajištěné ručením
Vzdání se odvolání
Vzdání se práva odporu
Vzdání se práva odvolání
Vzor směnky vlastní
Vzor smlouvy
Vzory
Vzory
Zakládací smlouva
Zakladatelská listina
Zakladatelská smlouva
Zápis o předání vkladu
Zápis z DR
Zápis z jednání členské schůze
Zápis z jednání správní rady
Zápis z představenstva
Zápis z ustavující schůze družstva
Zápis z VH - jmenování jednatele a schválení jeho odměny
Zápis z VH - odvolání jednatele, popř. projednání odstoupení jednatele
Zápis z VH - odvolání prokury, udělení prokury
Zápis z VH - převod celého obchodního podílu
Zápis z VH - převod části obchodního podílu
Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek
Zápočet dlužníkovi pohledávky ručitelem
Zápočet ručitelovi vlastní pohledávky
Započtení nesplatné pohledávky - neschopnost dlužníka plnit
Započtení nesplatné pohledávky - pohledávka s odloženou splatností
Započtení pohledávek v různých měnách
Započtení z účtu vedeného bankou
Zástavní smlouva - dům
Zástavní smlouva na pohledávku
Závěť - alografní
Závěť - holografní
Závěť s určením náhradního dědice
Zpětvzetí žaloby
Zprostředkovatelská smlouva
Zprostředkovatelská smlouva - obecná
Žádost dědice o členství v družstvu
Žádost o dodatečné povolení stavby
Žádost o dodatečné povolení stavby a o povolení k jejímu užívání
Žádost o nahlédnutí do spisu
Žádost o nahlédnutí do spisu dle §260f odst.2
žádost o odklad výkonu trestu odnětí svobody
Žádost o odročení jednání
žádost o osvobození od soudních poplatků
Žádost o podání vysvětlení (§ 51 odst. 1 ZSDP)
žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Žádost o pomoc soudu dle § 260/1
Žádost o pomoc soudu dle §260 odst.2
Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené
Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené
Žádost o poskytnutí souhlasu s vynaložením nepředvídaných nákladů
Žádost o povolení k odstranění stavby
Žádost o povolení k předčasnému užívání stavby
Žádost o povolení kratší pracovní doby
Žádost o povolení kratší pracovní doby
Žádost o povolení prozatimního užívání stavby ke zkušebnímu provozu
Žádost o povolení stavebních úprav
Žádost o povolení terénních úprav
Žádost o povolení vyjimky z vyhlášky č. 137/1998
Žádost o povolení zaplacení daně ve splátkách
Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby
Žádost o prodloužení lhůty k předložení důkazů
Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání
Žádost o prodloužení platnosti územního rozh. o umístění stavby
Žádost o provádění srážek ze mzdy
Žádost o převedení na jinou práci
Žádost o převedení na jinou práci - pracoviště
Žádost o přiměřenou zálohu (§ 30 ZSDP)
Žádost o připuštění tlumočníka
Žádost o souhlas s výmazem z obchodního rejstříku
Žádost o souhlas se svěřením věci třetí osobě
Žádost o stavební povolení - komerční novostavba
Žádost o udělení souhlasu k jiné výdělečné činnosti
žádost o ustanovení jiného obhájce
Žádost o vrácení DPH u zakoupeného automobilu
Žádost o vrácení peněžitých prostředků
Žádost o vrácení přeplatku na dani
Žádost o vrácení správního poplatku
Žádost o vydání náhradního osvědčení o registraci
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Žádost o vydání stavebního povolení
Žádost o vydání stavebního povolení RD
Žádost o vydání územního rozhodnutí - umístění/změna stavby/změna vlivu stavby na využití území
Žádost o výmaz stavby z KN
Žádost o výmaz věcného břemene
Žádost o výmaz zástavního práva
Žádost o vystavení potvrzení pro živnostenský úřad
Žádost o zahlazení odsouzení cizozemským soudem
žádost o zápis dokončené budovy
Žádost o zápis rozestavěné budovy
Žádost o zřízení bankovního účtu
Žádost oprávněného o předvolání povinného-§259
Žádost ručitele o sdělení výše zajištěné pohledávky
Žádost ručitele o vydání dokladů ke splněnému závazku
Žádost ukladatele o opětovné převzetí věci k uskladnění
Žádost ukladatele o předčasné vydání věci
Žádost uložitele o vydání věci před skončením doby uložení
Žádost věřitele o zaplacení pohledávky
Žádost zaměstnance o uspokojení mzdových nároků
Žádosto o nahlédnutí do spisu
Žaloba - uplatnění nároků z odpovědnosti za vady subdodávky
Žaloba člena družstva o náhradu škody proti členovi orgánu družstva
Žaloba člena o určení neplatnosti usnesení členské schůze
Žaloba na náhradu škodu způsobené na odložených věcech
Žaloba na odstranění vad dodáním chybějícího zboží
Žaloba na ochranu dobré pověsti obchodní společnosti
Žaloba na ochranu proti neoprávněnému zásahu do vlastnického práva
Žaloba na rozvod manželství s dětmi
Žaloba na stanovení povinnosti uzavřít smlouvu
Žaloba na uložení povinnosti bezplatně odstranit vady díla
Žaloba na uložení povinnosti umožnit vstup na sousední pozemek
Žaloba na určení otcovství
Žaloba na vydání věci
Žaloba na zaplacení dluhu
Žaloba na zaplacení nájemného a úhrad plnění poskytovaných s nájmem bytu
Žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově
Žaloba na zrušení a vypořádání společného jmění manželů k bytu
Žaloba na zvýšení ceny za dílo
Žaloba nájemce na náhradu účelně vynaložených nákladů
Žaloba o náhradu rozdílu ve výši nájemného
Žaloba o náhradu stěhovacích a dalších nákladů
Žaloba o náhradu škody vzniklé nájemci předáním dopravního prostředku nezpůsobilého k provozu
Žaloba o náhradu škody vzniklé v důsledku vadného plnění
Žaloba o náhradu škody z nesplnění dohody o výměně bytu
Žaloba o náhradu škody z titulu obecné odpovědnosti
Žaloba o náhradu škody způsobené zhotovitelem
Žaloba o neplatnost výpovědi z nájmu bytu
Žaloba o přivolení k výpovědi nájmu bytu ze strany pronajímatele
Žaloba o určení neplatnosti nájemní smlouvy
Žaloba o určení neplatnosti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena
Žaloba o určení neplatnosti závěti
Žaloba o určení práva nájmu k bytu (přechod nájmu) I
Žaloba o určení práva nájmu k bytu (přechod nájmu) II
Žaloba o určení vlastnictví vydržením
Žaloba o vyklizení bytu
Žaloba o výživné na zletilé dítě
Žaloba o zaplacení ceny díla
Žaloba o zaplacení peněžité částky - jeden dlužník
Žaloba o zaplacení peněžité částky proti více spoludlužníkům ze společného závazku
Žaloba o zaplacení vypořádacího podílu
Žaloba soudní prodej zástavy
Žaloba věřitele o zaplacení půjčky
Žaloba vůči sousedovi na zdržení se zásahů do vlastnického práva, způsobených (úpravami ohrožujícími sousedící stavbu, hlukem, prachem atd.)


Aktuální seznam pomocných dokumentů

Celkem - 0

 
Úplná znění
vybraných zákonů

Znění platné od 5.7.2016

 

Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz