Vyhláška č. 151/2016 Sb.

ze dne 9.5.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 152 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 330/2011 Sb. a zákona č. 150/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady, se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se za slovo „vězení“ vkládají slova „a využitím elektronického kontrolního systému“ a za slovo „způsob“ se vkládá slovo „jejich“.

2. V § 1 se za slova „trestu domácího vězení“ vkládají slova „a nákladů spojených s využitím elektronického kontrolního systému“ a na konci textu se doplňují slova „nebo ve kterém byl alespoň zčásti využíván elektronický kontrolní systém“.

3. V § 2 odst. 1 se za slova „výkonu trestu domácího vězení“ vkládají slova „nebo využití elektronického kontrolního systému“ a za slova „výkonem trestu domácího vězení“ se vkládají slova „nebo využitím elektronického kontrolního systému“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.