Zákon č. 194/2016 Sb.

ze dne 25.5.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 171/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 469/2011 Sb. a zákona č. 49/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 úvodní části ustanovení se za slovo „upravuje“ vkládají slova „v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie [36]“.

Poznámka pod čarou č. 36 zní:

„ [36] Články 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie.“.

2. V § 2 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 37 zní:

„a) kategoriemi podpory oblasti podpory základního výzkumu [37], aplikovaného výzkumu a inovací,

[37] Článek 2 bod 84 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.“.

3. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; průmyslový výzkum [38], experimentální vývoj [39] (dále jen „vývoj“) nebo jejich kombinace jsou součástí aplikovaného výzkumu“.

Poznámky pod čarou č. 38 a 39 znějí:

„ [38] Článek 2 bod 85 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

[39] Článek 2 bod 86 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.“.

4. V § 2 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

5. V § 2 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „je“ nahrazuje slovy „se rozumí“.

6. V § 2 odst. 2 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 40 zní:

„d) velkou výzkumnou infrastrukturou výzkumná infrastruktura [40], která je výzkumným zařízením nezbytným pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností, která je schvalována vládou a zřizována pro využití též dalšími výzkumnými organizacemi,

[40] Článek 2 bod 91 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.“.

7. V § 2 odst. 2 se písmena e) a f) zrušují.

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena e) až k).

8. V § 2 odst. 2 písm. e) se slova „písmene k)“ nahrazují slovy „písmene i)“.

9. V § 2 odst. 2 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 41 zní:

„g) projektem výzkumu, vývoje a inovací [41] (dále jen „projekt“) činnosti spadající do jedné nebo několika kategorií podpory, které mají splnit nedělitelný úkol přesné hospodářské, vědecké nebo technické povahy s předem jasně určenými cíli, formulovaný uchazečem ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo poskytovatelem v rámci zadání veřejné zakázky,

[41] Část 1.3. bod 15 písm. cc) Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).“.

10. V § 2 odst. 2 písm. i) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „nebo ve vývoji návrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb,“ a bod 3 se zrušuje.

Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.

11. V § 2 odst. 2 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které včetně poznámek pod čarou č. 42 až 44 zní:

„j) smluvním výzkumem [42] výzkum prováděný jménem podniku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie [43], k jehož provádění je využívána výzkumná organizace [44] nebo výzkumná infrastruktura [40], přičemž podnik vlastní výsledky výzkumných činností, nese riziko neúspěchu a za obdržené služby poskytne výzkumné organizaci nebo výzkumné infrastruktuře přiměřenou odměnu,

[42] Část 2.2. body 25 a 26 Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

[43] Příloha I nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

[44] Článek 2 bod 83 nařízení Komise (EU) č. 651/2014. Článek 1.3 bod 15 písm. ee) a článek 2.1 bod 19 Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).“.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena k) a l).

12. V § 2 odst. 2 písmeno k) zní:

„k) způsobilými náklady takové náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které jsou přiděleny na konkrétní kategorie podpory a mohou být příjemcem vynaloženy na činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo v souvislosti s nimi, a to

1. osobní náklady nebo výdaje na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu, včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle zákona o vysokých školách [3],

2. náklady nebo výdaje na pořízení hmotného majetku v rozsahu a po dobu, kdy je tento majetek využíván pro účely projektu; jestliže nejsou náklady nebo výdaje vynakládány v rámci projektu po celou dobu své životnosti, jsou za způsobilé náklady považovány pouze odpisy za dobu trvání projektu vypočítané na základě všeobecně uznávaných účetních zásad,

3. náklady nebo výdaje na pořízení nehmotného majetku, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek využité výlučně pro účely projektu,

4. náklady nebo výdaje na služby, smluvní výzkum nebo na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu,

5. doplňkové náklady nebo výdaje vzniklé v přímé časové a věcné souvislosti při řešení projektu, jejichž vynaložení přispěje k realizaci projektu, přičemž tímto vymezením se rozumí podíl na společných provozních nákladech organizace (režii) jako nákladech, které nelze přímo přiřadit ke konkrétnímu projektu (tzv. nepřímé náklady); podíl těchto nákladů je pak určen v procentní výši stanovené poskytovatelem (tzv. flat rate) nebo ve výši skutečných režijních nákladů stanovených dle jednotné metodiky organizace pro uplatňování úplných nepřímých nákladů v projektech (tzv. full-cost),“.

13. V § 3 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 45 zní:

„(1) Podporu lze poskytnout jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem, předpisy Evropské unie [7a] a v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací [45], a to jako účelovou nebo institucionální podporu.

[45] Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací ze dne 27. června 2014 (2014/C 198/01).“.

14. V § 3 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) projekt velké výzkumné infrastruktury.“.

15. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , kterým se rozumí nezávislé provádění základního výzkumu [37], aplikovaného výzkumu, veřejné šíření výsledků těchto činností na nevýlučném a nediskriminačním základě nebo transfer znalostí [46], pokud se veškerý zisk z transferu znalostí znovu investuje do primárních činností výzkumné organizace [44]“.

Poznámka pod čarou č. 46 zní:

„ [46] Část 1.3. bod 15. písm. v) a část 2.1.1. bod 19 písm. b) Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).“.

16. V § 3 odst. 3 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 47 zní:

„d) zabezpečení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, dále na zadání veřejné zakázky, včetně nákladů na hodnocení a kontrolu poskytnuté podpory, zhodnocení dosažených výsledků a na zveřejnění informací o poskytnuté podpoře [47], a dále na vyhodnocení podmínek pro poskytnutí podpory na specifický vysokoškolský výzkum, velkou výzkumnou infrastrukturu nebo mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji, a to až do celkové výše 2,5 % prostředků poskytovatele na výzkum, vývoj a inovace v daném kalendářním roce, s výjimkou nákladů orgánů hrazených podle písmene f),

[47] Článek 9 odst. 1 písm. c) a článek 30 odst. 4 nařízení Komise (EU) 651/2014.
Článek 31 odst. 4 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
Část 4.7. body 119 a 120 Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).“.

17. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , jakož i věcné náklady bezprostředně spojené s činností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako ústředního orgánu státní správy zodpovědného za výzkum a vývoj“.

18. V § 4 odst. 1 písm. e) se za slovo „velkých“ vkládá slovo „výzkumných“.

19. V § 5 odst. 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 48 zní:

„c) vymezení způsobilých nákladů, nejvyšší povolenou intenzitu podpory a její odůvodnění a další povinnosti stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie [48],

[48] Články 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Například nařízení Komise (EU) č. 651/2014, nařízení Komise (ES) č. 70/2001.“.

20. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) informaci o právním rámci veřejné podpory, podle něhož budou veřejné prostředky poskytovány.“.

21. V § 5 odst. 3 písm. b) se slovo „míru“ nahrazuje slovem „intenzitu“.

22. V § 5 odst. 5, § 7 odst. 1, § 33 odst. 2 písm. a) a v § 35 odst. 2 písm. j) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

23. V § 5 odst. 6 se slova „programy vymezené tímto zákonem“ nahrazují slovy „veškeré výdaje podle tohoto zákona“.

24. V § 5a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Rada pro výzkum, vývoj a inovace předloží návrh celkové výše výdajů na výzkum, vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol ve smyslu odstavce 1, včetně návrhu střednědobého výhledu výdajů na výzkum, vývoj a inovace vládě vždy nejpozději do 31. května běžného roku.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

25. V § 5a odst. 6 písm. d) se slovo „míry“ nahrazuje slovem „intenzity“.

26. Poznámka pod čarou č. 7a zní:

„ [7a] Články 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Například nařízení Komise (EU) č. 651/2014, nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům v platném znění, nařízení Komise (EU) č. 702/2014, nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC).“.

27. V § 7 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která včetně poznámek pod čarou č. 49 a 50 znějí:

„c) právnické nebo fyzické osobě, která je podle přímo použitelného předpisu Evropské unie podnikem v obtížích [49],

d) příjemci, vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz podle přímo použitelného předpisu Evropské unie [50] do doby, než je jeho změnou vyloučeno další poskytování podpory.

[49] Článek 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
Článek 2 odst. 14 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.

[50] Článek 1 odst. 4 písm. a) nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
Článek 1 odst. 5 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.“.

28. V § 7 odst. 5 a v § 33 odst. 2 písm. b) se za slovo „velké“ vkládá slovo „výzkumné“.

29. V § 8 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 7c a 55 zní:

„(1) Příjemce, který je účetní jednotkou, vede v rámci účetnictví podle zvláštního zákona [7c] pro každý projekt, pro poskytnutou institucionální podporu a pro další činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích podporované z veřejných prostředků podle § 3 odst. 2 a 3 oddělenou evidenci o vynaložených výdajích nebo nákladech a v rámci této evidence sleduje výdaje nebo náklady hrazené z podpory. Příjemce, který není účetní jednotkou, vede tuto oddělenou evidenci v rámci daňové evidence na základě zákona upravujícího daně z příjmů [55]. Způsob vedení této evidence stanoví na základě zákona upravujícího daně z příjmů poskytovatel.

[7c] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

[55] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.“.

30. V § 8 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

31. V § 9 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:

„(1) Poskytovatel uzavře s příjemcem účelové podpory na projekt podle § 3 odst. 2 smlouvu o poskytnutí podpory, která musí mít písemnou formu. Smlouva se uzavírá na dobu řešení projektu a následující období potřebné pro vyhodnocení výsledků řešení projektu, včetně vypořádání poskytnuté podpory podle rozpočtových pravidel [8], ne však na dobu delší než 180 dnů ode dne ukončení řešení projektu. Smlouva může být prodloužena. Smlouva musí obsahovat alespoň“.

32. V § 9 odst. 1 písm. g) se za slovo „podpory“ vkládají slova „stanovená podle jednotlivých kategorií podpory uvedených v § 3 odst. 2“.

33. V § 9 odst. 3, § 14 odst. 3 a v § 17 odst. 1 se slovo „obchodního“ nahrazuje slovem „občanského“.

34. V § 9 odst. 5 větě první se slova „grantový nebo programový“ zrušují a za slovo „projekt“ se vkládají slova „podle § 3 odst. 2“.

35. V § 9 odst. 8 se slovo „subjektivity“ nahrazuje slovem „osobnosti“.

36. V § 10 odst. 3 se slova „jednorázově na daný kalendářní rok, v ostatních případech“ zrušují.

37. § 11 se včetně nadpisu zrušuje.

38. V § 14 odst. 3 a 4 se slova „nebo smlouvy o využití výsledků“ zrušují.

39. V § 16 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „výukou nebo veřejným šířením výsledků výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním základě“.

40. V § 16 odst. 2 větě první se slova „vlastnické právo převést na poskytovatele“ nahrazují slovy „poskytnout poskytovateli neomezený bezplatný přístup k tomuto výsledku a nediskriminační přístup třetím stranám za tržních podmínek“ a věta druhá se zrušuje.

41. V § 16 odstavec 4 zní:

„(4) Pro využití výsledků, s výjimkou odstavců 1 a 2, platí, že

a) je-li příjemcem výzkumná organizace nebo provozovatel výzkumné infrastruktury a má-li výlučná práva k výsledku plně financovanému z veřejných prostředků, je využití výsledků možné zejména výukou, veřejným šířením výsledků výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním základě nebo transferem znalostí [46],

b) je-li příjemcem účelové podpory projektu podnik spolu s výzkumnou organizací nebo provozovatelem výzkumné infrastruktury, pak

1. výsledky této spolupráce, které nelze chránit podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, mohou být volně šířeny a práva k výsledkům vycházejícím z činnosti výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury plně náleží těmto příjemcům, nebo

2. jakákoliv práva k výsledkům projektu, jakož i související přístupová práva, náleží všem spolupracujícím subjektům v míře odpovídající rozsahu jejich účasti na řešení projektu, nebo

3. výzkumná organizace nebo provozovatel výzkumné infrastruktury obdrží od spolupracujícího podniku náhradu odpovídající tržním cenám za práva k výsledkům projektu, která vznikla v důsledku jejich činnosti a jsou postoupena spolupracujícímu podniku, nebo k nim tento podnik získal přístupová práva.“.

42. V § 17 odstavec 2 zní:

„(2) Veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích, její obsah a podmínky, popřípadě zrušení musí vyhlásit poskytovatel v Obchodním věstníku a prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací a může ji zároveň uveřejnit jiným vhodným způsobem. Podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích nesmí poskytovatel změnit. Podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích musí obsahovat zejména

a) název programu nebo skupiny grantových projektů,

b) název a sídlo poskytovatele,

c) způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů,

d) soutěžní lhůtu a hodnotící lhůtu podle tohoto zákona,

e) místo, způsob a termín vyhlášení výsledků veřejné soutěže,

požadavky na prokázání způsobilosti uchazečů, místo, termín zveřejnění a převzetí zadávací dokumentace, místo, způsob a termín pro podávání návrhů projektů.“.

43. V § 18 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

„h) je právnickou nebo fyzickou osobou, která není podle přímo použitelného předpisu Evropské unie podnikem v obtížích [49],

i) vůči němuž nebyl v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz podle přímo použitelného předpisu Evropské unie [50].“.

44. V § 18 odst. 4 písm. b) se slova „c), d), f)“ nahrazují slovy „c) až f)“.

45. V § 18 odst. 4 písm. b) se za slova „způsobilost podle odstavce 2 písm.“ vkládají slova „e) a“ a dále se za slova „způsobilosti uvedené v odstavci 2 písm.“ vkládají slova „e) a“.

46. V § 18 odst. 4 písm. b) se za slova „odstavce 2 písm. c), d), f)“ vkládají slova „ , h) a i)“.

47. V § 18 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.

48. V § 18 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 31, 56, 57, 58 a 59 zní:

„(5) Za účelem ověření předmětu činnosti uchazeče, se kterým má být podle § 9 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory, si poskytovatel vyžádá podle jiného právního předpisu [31] některý z následujících výpisů:

a) z veřejného rejstříku právnických a fyzických osob [56],

b) z registru osob [57],

c) z živnostenského rejstříku [58], nebo

d) ze seznamu výzkumných organizací podle tohoto zákona,

popřípadě si od uchazeče vyžádá ověřenou kopii, ne starší než 90 kalendářních dnů, zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, pokud se uchazeč nenachází v žádném takovém informačním systému veřejné správy.

Za účelem doložení oprávnění k činnosti uchazeče podle odstavce 2 písm. b), si poskytovatel dále od uchazeče vyžádá ověřenou kopii, ne starší než 90 kalendářních dnů, oprávnění k činnosti, pokud takovou činnost hodlá provádět v rámci řešení projektu. Dokumenty podle tohoto odstavce nepředkládají osoby zřízené podle zvláštního zákona [59], jiného obecně závazného předpisu, nebo zveřejněného rozhodnutí.

[31] Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

[56] Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

[57] Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

[58] Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

[59] Například zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.“.

49. V § 18 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Žádost o vydání výpisu z veřejného rejstříku právnických a fyzických osob a výpisu z živnostenského rejstříku a tyto výpisy se mohou předávat v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Dosavadní odstavce 6 až 11 se označují jako odstavce 7 až 12.

50. V § 18 odst. 7 se za slovo „uchazeče“ vkládají slova „ , se kterým má být o poskytnutí účelové podpory podle § 9 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory, nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory,“ a dále se za slova „U osob, které“ vkládají slova „jednají jménem uchazeče a které“.

51. V § 18 odst. 8 se číslovka „6“ nahrazuje číslovkou „7“ a dále se v odst. 12 číslovka „8“ nahrazuje číslovkou „9“.

52. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

„i) vzor smlouvy o poskytnutí podpory,

j) způsob hodnocení a výběru projektů.“.

53. V § 20 odst. 2 větě druhé se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „který je zároveň dnem ukončení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.“.

54. V § 21 odst. 3 se číslovka „9“ nahrazuje slovy „8 a odstavce 10“.

55. V § 21 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větami „Seznam členů odborného poradního orgánu poskytovatel zveřejní současně s vyhlášením výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích. Způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích projektů a další pravidla jeho činnosti upraví poskytovatel vnitřním předpisem, který zveřejní současně s vyhlášením při vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.“.

56. V § 21 odst. 6 se slovo „zajistí“ nahrazuje slovem „provede“ a dále se za slova „podle odstavce 5“ vkládá slovo „ , vlastní“.

57. V § 21 odst. 7 větě druhé se za slovo „rozhodnutí“ vkládají slova „a jeho zdůvodnění“ a dále se slova „prostřednictvím internetu“ nahrazují slovy „na svých webových stránkách“.

58. V § 21 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

„(9) V případě zjištění nedostatků při prokazování způsobilosti podle § 18 poskytovatel písemně vyzve uchazeče k jejich odstranění ve lhůtě pěti kalendářních dnů.“.

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.

59. V § 22 odst. 5 se číslovka „10“ nahrazuje číslovkou „11“.

60. V § 31 odst. 4 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) ode dne schválení programu vládou nebo ode dne jeho posouzení Evropskou komisí, podléhá-li program takové posuzovací povinnosti.“.

63. V § 36 odst. 7 se za slova „jejich funkce odměna“ vkládají slova „a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce“.

64. V § 36a odst. 6 se slova „oborových komisí“ nahrazují slovy „odborných poradních orgánů“.

65. V § 36a odst. 7 se slova „oborových komisí“ nahrazují slovy „odborných poradních orgánů“.

66. V § 36a odst. 8 se za slova „jejich funkce odměna“ vkládají slova „a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení článku I bodů 61 a 62, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2017.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.